Szczegóły spółki

Nazwa HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6781033657
REGON 350973533
KRS 0000033584
Adres ul. Mrozowa 9, 31-752 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4322Z — wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.38 0.23
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.6 0.31
Płynność bieżąca (CR) 2.22 3.08
Płynność szybka (QR) 2.22 3.07
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.6 0.31
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -2.08% 16.91%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -6.06% 34.64%
Rentowność aktywów (ROA) -3.78% 26.51%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-22 99/2020 15 22628
Poz. 22628. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000033584. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-22336/2020]

Uzupełnienie do Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutniczego Przedsiębiorstwa
Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie,,
ul. Mrozowa 9, zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 roku, na
godzinę 1200, w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Mrozowa 9,
ogłoszonego w MSiG Nr 90/2020 z dnia 11 maja 2020 r.,
poz. 20882, poprzez dodanie pkt:

g) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 10 Statutu Spółki
- dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000,00 (dwa miliony) zło-
  tych. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.000 (dwa tysiące)
  akcji na okazicielu serii „A”, 7.600 (siedem tysięcy sześćset)
  akcji na okaziciela serii „B”, 5.400 (pięć tysięcy czterysta)
  akcji na okaziciela serii „C”, 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji
  na okaziciela serii „D”, 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na
  okaziciela serii „E” i 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela
  serii „F” - wszystkie o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt)
  złotych każda.
2. Akcje serii „A” są akcjami pierwszej emisji.
3. Łącznie akcje serii A, B, C, D, E i F stanowią 40.000 (czter-
  dzieści tysięcy) akcji.

- proponowane brzmienie § 10 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000,00 (dwa miliony) zło-
  tych. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.000 (dwa tysiące)
  akcji na okazicielu serii „A”, 7.600 (siedem tysięcy sześćset)
  akcji na okaziciela serii „B”, 5.400 (pięć tysięcy czterysta)
  akcji na okaziciela serii „C”, 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji
  na okaziciela serii „D”, 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na
  okaziciela serii „E” i 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela
  serii „F” - wszystkie o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt)
  złotych każda.
2. Akcje serii „A” są akcjami pierwszej emisji.
3. Łącznie akcje serii A, B, C, D, E i F stanowią 40.000 (czter-
  dzieści tysięcy) akcji.
4. W okresie do dnia 21 czerwca 2023 roku Zarząd upo-
  ważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego
  Spółki o kwotę od 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) do
  1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) - kapitał docelowy, t.j.
  do kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) poprzez emisję
  akcji w ilości od 6 000 szt. (sześć tysięcy) do 20 000 szt.
  (dwadzieścia tysięcy).5. Zarząd maże wykonywać upoważnienie, o którym mowa
  w ust. 4, przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych pod-
  wyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje
  będą wydawane tylko w zamian za wkłady pieniężne.
6. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich
  sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakłado-
  wego Spółki w granicach kapitału docelowego.

h) podjęcie uchwały upoważniającej RN do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu.
Poz. 22628. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000033584. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-22336/2020]

Uzupełnienie do Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutniczego Przedsiębiorstwa
Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie,,
ul. Mrozowa 9, zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 roku, na
godzinę 1200, w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Mrozowa 9,
ogłoszonego w MSiG Nr 90/2020 z dnia 11 maja 2020 r.,
poz. 20882, poprzez dodanie pkt:

g) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 10 Statutu Spółki
- dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000,00 (dwa miliony) zło-
  tych. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.000 (dwa tysiące)
  akcji na okazicielu serii „A”, 7.600 (siedem tysięcy sześćset)
  akcji na okaziciela serii „B”, 5.400 (pięć tysięcy czterysta)
  akcji na okaziciela serii „C”, 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji
  na okaziciela serii „D”, 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na
  okaziciela serii „E” i 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela
  serii „F” - wszystkie o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt)
  złotych każda.
2. Akcje serii „A” są akcjami pierwszej emisji.
3. Łącznie akcje serii A, B, C, D, E i F stanowią 40.000 (czter-
  dzieści tysięcy) akcji.

- proponowane brzmienie § 10 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000,00 (dwa miliony) zło-
  tych. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.000 (dwa tysiące)
  akcji na okazicielu serii „A”, 7.600 (siedem tysięcy sześćset)
  akcji na okaziciela serii „B”, 5.400 (pięć tysięcy czterysta)
  akcji na okaziciela serii „C”, 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji
  na okaziciela serii „D”, 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na
  okaziciela serii „E” i 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela
  serii „F” - wszystkie o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt)
  złotych każda.
2. Akcje serii „A” są akcjami pierwszej emisji.
3. Łącznie akcje serii A, B, C, D, E i F stanowią 40.000 (czter-
  dzieści tysięcy) akcji.
4. W okresie do dnia 21 czerwca 2023 roku Zarząd upo-
  ważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego
  Spółki o kwotę od 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) do
  1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) - kapitał docelowy, t.j.
  do kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) poprzez emisję
  akcji w ilości od 6 000 szt. (sześć tysięcy) do 20 000 szt.
  (dwadzieścia tysięcy).5. Zarząd maże wykonywać upoważnienie, o którym mowa
  w ust. 4, przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych pod-
  wyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje
  będą wydawane tylko w zamian za wkłady pieniężne.
6. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich
  sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakłado-
  wego Spółki w granicach kapitału docelowego.

h) podjęcie uchwały upoważniającej RN do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu.
2020-05-11 90/2020 18 20882
Poz. 20882. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000033584. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-20517/2020]

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 9, działając na
podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. oraz na pod-
stawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2020 roku,
na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Mro-
zowa 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
  b) sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  c) wniosku w sprawie podziału zysku za 2019 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawach:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
  b) sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki w 2019 r.,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  c) podziału zysku za 2019 r.
  d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania
    przez nich obowiązków w roku 2019,
  e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
  f) wyboru zewnętrznego licencjonowanego podmiotu
    mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki.
9. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. akcje na okaziciela dają prawo
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone
w siedzibie Spółki, tj. w pok. nr 1, budynek przy ul. Mrozowa 9
w Krakowie, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgro-
madzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Wal-
nym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, jak
wyżej, przez trzy dni powszednie poprzedzające termin odby-
cia Zgromadzenia, w godzinach od 700 do 1400.
Poz. 20882. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000033584. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-20517/2020]

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 9, działając na
podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. oraz na pod-
stawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2020 roku,
na godzinę 1200, w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Mro-
zowa 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
  b) sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  c) wniosku w sprawie podziału zysku za 2019 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawach:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
  b) sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki w 2019 r.,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  c) podziału zysku za 2019 r.
  d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania
    przez nich obowiązków w roku 2019,
  e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
    z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
  f) wyboru zewnętrznego licencjonowanego podmiotu
    mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki.
9. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. akcje na okaziciela dają prawo
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone
w siedzibie Spółki, tj. w pok. nr 1, budynek przy ul. Mrozowa 9
w Krakowie, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgro-
madzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Wal-
nym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, jak
wyżej, przez trzy dni powszednie poprzedzające termin odby-
cia Zgromadzenia, w godzinach od 700 do 1400.
2019-05-23 99/2019 16 26530
Poz. 26530. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000033584. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-26373/2019]

Uzupełnienie do Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutniczego Przedsiębior-
stwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie,
ul. Mrozowa 9, zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 roku, na
godzinę 1200, w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Mrozowa 9,
ogłoszonego w MSiG Nr 86/2019 (5725) z dnia 6 maja 2019 r.,
poz. 22898, poprzez dodanie pkt:

8.1 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
w dziale C. Zarząd w § 31 w ustępie 1.
Poz. 26530. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000033584. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-26373/2019]

Uzupełnienie do Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Hutniczego Przedsiębior-
stwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie,
ul. Mrozowa 9, zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 roku, na
godzinę 1200, w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Mrozowa 9,
ogłoszonego w MSiG Nr 86/2019 (5725) z dnia 6 maja 2019 r.,
poz. 22898, poprzez dodanie pkt:

8.1 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
w dziale C. Zarząd w § 31 w ustępie 1.
2019-05-06 86/2019 12 22898
Poz. 22898. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000033584. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-22369/2019]

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 9, działając na
podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. oraz na pod-
stawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2019 roku,
na godzinę 1200,w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Mrozowa 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie przez Zarząd:
    a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
    b) sprawozdania finansowego za 2018 r.,
    c) wniosku w sprawie podziału zysku za 2018 r.,
    d) rekomendacji w sprawie sporządzania rocznych
     sprawozdań finansowych z zastosowaniem uprosz-
     czeń przewidzianych dla jednostek małych.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w spra-
   wach:
    a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
    b) sprawozdania finansowego za 2018 r.,
    c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 r.,
    d) rekomendacji Zarządu co do sporządzania rocznych
     sprawozdań finansowych z zastosowaniem uprosz-
     czeń przewidzianych dla jednostek małych.
  8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w spra-
   wach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2018 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
    c) podziału zysku za 2018 r.,   d) sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
     z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla
     jednostek małych,
   e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wyko-
     nania przez nich obowiązków w roku 2018,
    f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
     z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  9. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. akcje na okaziciela dają prawo
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone
w siedzibie Spółki tj. w pok. nr 1, budynek przy ul. Mrozowej 9
w Krakowie, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgro-
madzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Wal-
nym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, jak
wyżej przez trzy dni powszednie poprzedzające termin odby-
cia Zgromadzenia w godzinach od 700 do 1400.
Poz. 22898. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000033584. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-22369/2019]

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 9, działając na
podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. oraz na pod-
stawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2019 roku,
na godzinę 1200,w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Mrozowa 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie przez Zarząd:
    a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
    b) sprawozdania finansowego za 2018 r.,
    c) wniosku w sprawie podziału zysku za 2018 r.,
    d) rekomendacji w sprawie sporządzania rocznych
     sprawozdań finansowych z zastosowaniem uprosz-
     czeń przewidzianych dla jednostek małych.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w spra-
   wach:
    a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
    b) sprawozdania finansowego za 2018 r.,
    c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 r.,
    d) rekomendacji Zarządu co do sporządzania rocznych
     sprawozdań finansowych z zastosowaniem uprosz-
     czeń przewidzianych dla jednostek małych.
  8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w spra-
   wach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2018 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
    c) podziału zysku za 2018 r.,   d) sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
     z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla
     jednostek małych,
   e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wyko-
     nania przez nich obowiązków w roku 2018,
    f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
     z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
  9. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. akcje na okaziciela dają prawo
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone
w siedzibie Spółki tj. w pok. nr 1, budynek przy ul. Mrozowej 9
w Krakowie, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgro-
madzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Wal-
nym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, jak
wyżej przez trzy dni powszednie poprzedzające termin odby-
cia Zgromadzenia w godzinach od 700 do 1400.
2018-05-24 100/2018 14 21873
Poz. 21873. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000033584. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-21270/2018]

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 9, działając na
podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. oraz na pod-
stawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne WalneZgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2018 roku,
na godzinę 1200 w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Mrozowa 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie przez Zarząd:
     a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
       w 2017 r.,
     b) sprawozdania finansowego za 2017 r.,
     c) wniosku w sprawie pokrycia straty za 2017 r.,
     d) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
       HPR S.A. w 2017 r.,
     e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego
       grupy kapitałowej HPR S.A. za 2017 r.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w spra-
    wach:
     a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.,
     b) sprawozdania finansowego za 2017 r.,
     c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za
       2017 r.,
     d) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
       HPR S.A. w 2017 r.,
     e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego
       grupy kapitałowej HPR S.A. za 2017 r.,
  8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w spra-
    wach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki w 2017 r.,
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
     c) pokrycia straty za 2017 r.,
     d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy
       kapitałowej HPR S.A. w 2017 r.,
     e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
       finansowego grupy kapitałowej HPR S.A. za 2017 r.,
     f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wyko-
       nania przez nich obowiązków w roku 2017,
     g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzor-
       czej z wykonania przez nich obowiązków w roku
       2017.
  8. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
  9. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W dziale B Rada Nadzorcza w § 22 w ustępie 1 w dotychcza-
sowym brzmieniu:
 „Rada Nadzorcza składa się z 3 Członków powołanych
 przez Walne Zgromadzenie.”

- proponuje się zmianę w treści ustępu 1, który otrzymuje
brzmienie:
  „Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 Członków powołanych
  przez Walne Zgromadzenie.”

  11. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do
    ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
  12. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. akcje na okaziciela dają prawo
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone
w siedzibie Spółki tj. w pok. nr 1, budynek przy ul. Mrozowa 9
w Krakowie, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgro-
madzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, jak wyżej
przez trzy dni powszednie poprzedzające termin odbycia
Zgromadzenia w godzinach od 700 do 1400.
Poz. 21873. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE
SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000033584. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO-
WIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-21270/2018]

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 9, działając na
podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. oraz na pod-
stawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne WalneZgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2018 roku,
na godzinę 1200 w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Mrozowa 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie przez Zarząd:
     a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
       w 2017 r.,
     b) sprawozdania finansowego za 2017 r.,
     c) wniosku w sprawie pokrycia straty za 2017 r.,
     d) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
       HPR S.A. w 2017 r.,
     e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego
       grupy kapitałowej HPR S.A. za 2017 r.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w spra-
    wach:
     a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.,
     b) sprawozdania finansowego za 2017 r.,
     c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za
       2017 r.,
     d) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
       HPR S.A. w 2017 r.,
     e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego
       grupy kapitałowej HPR S.A. za 2017 r.,
  8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w spra-
    wach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki w 2017 r.,
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
     c) pokrycia straty za 2017 r.,
     d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy
       kapitałowej HPR S.A. w 2017 r.,
     e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
       finansowego grupy kapitałowej HPR S.A. za 2017 r.,
     f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wyko-
       nania przez nich obowiązków w roku 2017,
     g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzor-
       czej z wykonania przez nich obowiązków w roku
       2017.
  8. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
  9. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W dziale B Rada Nadzorcza w § 22 w ustępie 1 w dotychcza-
sowym brzmieniu:
 „Rada Nadzorcza składa się z 3 Członków powołanych
 przez Walne Zgromadzenie.”

- proponuje się zmianę w treści ustępu 1, który otrzymuje
brzmienie:
  „Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 Członków powołanych
  przez Walne Zgromadzenie.”

  11. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do
    ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
  12. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. akcje na okaziciela dają prawo
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone
w siedzibie Spółki tj. w pok. nr 1, budynek przy ul. Mrozowa 9
w Krakowie, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgro-
madzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, jak wyżej
przez trzy dni powszednie poprzedzające termin odbycia
Zgromadzenia w godzinach od 700 do 1400.
2018-02-27 41/2018 303 55488
Poz. 55488. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000033584.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.08.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/287/18/602]

W dniu 20.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KEMPA 2. JERZY ZYGMUNT 3. 53041104154
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. OSTATEK 2. PIOTR
JÓZEF 3. 54111703411 4. ŁĄCZNIE Z DRUGIM PRO-
KURENTEM 2 1. GORCZOWSKI 2. FRANCISZEK
STANISŁAW 3. 68111208791 4. ŁĄCZNIE Z DRU-
GIM PROKURENTEM 3 1. TRZMIEL 2. JACEK WAL-
DEMAR 3. 58062502514 4. ŁĄCZNIE Z DRUGIM
PROKURENTEM
Poz. 55488. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000033584.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.08.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/287/18/602]

W dniu 20.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KEMPA 2. JERZY ZYGMUNT 3. 53041104154
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. OSTATEK 2. PIOTR
JÓZEF 3. 54111703411 4. ŁĄCZNIE Z DRUGIM PRO-
KURENTEM 2 1. GORCZOWSKI 2. FRANCISZEK
STANISŁAW 3. 68111208791 4. ŁĄCZNIE Z DRU-
GIM PROKURENTEM 3 1. TRZMIEL 2. JACEK WAL-
DEMAR 3. 58062502514 4. ŁĄCZNIE Z DRUGIM
PROKURENTEM

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki