Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwomałopolskie
PowiatM.KRAKÓW
GminaM.KRAKÓW
MiejscowośćKRAKÓW
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
PowiatM.KRAKÓW
GminaM.KRAKÓW
UlicaKORDYLEWSKIEGO
Nr domu11
MiejscowośćKRAKÓW
Kod pocztowy31-542
PocztaKRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6492Z - pozostałe formy udzielania kredytów
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
8560Z - działalność wspomagająca edukację
8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000033198

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Podstawowymi zasadami rachunkowości i wyceny stosowanymi w MARR S.A. są nadrzędne zasady Ustawy o Rachunkowości oraz wewnętrzna polityka rachunkowości. Księgi rachunkowe MARR S.A. prowadzone są zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem obowiązujących zasad w zakresie ciągłości, kontynuacji, memoriału, ostrożnej wyceny i istotności.
Zasady rachunkowości określone są w wewnętrznej polityce rachunkowości obejmującej m.in. zakładowy plan kont oraz szczegółowe zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych z dotacji w takim układzie, aby możliwe było spełnienie wymagań w zakresie sprawozdawczości i kontroli.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2018 r. jednostka stosowała następujące metody wyceny aktywów i pasywów:
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
1. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w zakresie ewidencji bilansowej i podatkowej. Ponadto do celów podatkowych jednostka stosuje metodę degresywną w ramach amortyzacji środków trwałych podlegających szybkiemu postępowi technicznemu zaliczanych do grup III, VI i VIII. W przypadku wyżej wymienionych grup III, VI i VIII stosowana jest odrębna ewidencja amortyzacji do celów podatkowych i bilansowych. W zakresie amortyzacji komputerów w ramach grupy IV przyjmuje się dla celów ewidencji bilansowej 4 letni okres amortyzacji.
2. W ewidencji środków trwałych ujmowane są zakupy poniżej 3.500 zł dotyczące sprzętu komputerowego i elektroniki, z jednoczesną 100 % amortyzacją w miesiącu ich zakupu.
3. rzeczowe składniki majątku trwałego (tzw. niskocenne składniki majątku) w cenie zakupu od 1.500 zł do 3.500.zł ujmowane są bezpośrednio w ciężar kosztów w miesiącu ich nabycia.
W ramach tej kategorii prowadzona jest pozabilansowa ewidencja ilościowo-wartościowa.
4. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okres amortyzacji 2 lata dla oprogramowania komputerowego i 5 lat dla pozostałych składników.
5. Prawo wieczystego użytkowania gruntów amortyzuje się według stawki 1,5% przyjmując siedemdziesięcioletni okres amortyzacji.
6. Posiadane w użytkowaniu obce środki trwałe, otrzymane na podstawie umów użyczenia nie podlegają amortyzacji i ujmowane są w ewidencji pozabilansowej.
7. Zakupione materiały do kwoty 1.500 zł księgowane są na koncie „pozostałe materiały” i ujmowane bezpośrednio w ciężar kosztów w miesiącu ich nabycia.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe nabywane ze środków pieniężnych pochodzących w ramach realizacji projektów i programów unijnych
1. Sposób ujęcia w księgach rachunkowych oraz metody amortyzacji zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz składników niskocennych majątku w ramach realizacji projektów unijnych regulują wytyczne zawarte w poszczególnych umowach na realizację programów.
2. Środki pieniężne (dotacje) na zakup środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych odnoszone są zgodnie z art.41 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Rachunkowości – do rozliczeń międzyokresowych przychodów a następnie równolegle do odpisów amortyzacyjnych, w wartości przypadającej na kwotę przyznanej dotacji, odnoszone na konto „pozostałe przychody operacyjne”.
3. Gdy brak wytycznych w realizowanych projektach odnośnie metod amortyzacji, przyjmuje się dla środków trwałych z grupy IV dla celów bilansowych okres amortyzacji równy okresowi realizacji projektu.
Inwestycje długoterminowe
1. Udziały i akcje wycenia się według ceny nabycia, a różnica z wyceny odnoszona jest zgodnie z art.35 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości:
a. dodatnia na kapitał z aktualizacji wyceny,
b. ujemna na kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości uprzednio utworzonego kapitału, a w wartości przekraczającej kapitał z aktualizacji wyceny w koszty finansowe,
Wycena udziałów i akcji nabywanych w ramach realizacji projektów odnoszona jest na zwiększenie bądź zmniejszenie wartości dotacji wykazanej w przychodach przyszłych okresów,
2. Wycena obligacji według ceny nabycia,
3. Wycena certyfikatów inwestycyjnych według ceny nabycia,
4. Udzielone pożyczki ujmow
ane są w kwocie wymagalnej zapłaty.
Inwestycje krótkoterminowe
1. Obligacje i inne papiery skarbowe zakwalifikowane jako krótkoterminowe inwestycje finansowe – na dzień bilansowy nie wystąpiły;
2. Udzielone pożyczki ujmowane są w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne z tytułu pożyczek zagrożonych,
3. Nieruchomości inwestycyjne zakwalifikowane jako inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości godziwej.
Zasady tworzenia odpisów aktualizujących dla należności z tyt. zagrożonych pożyczek i poręczeń:
Odpisy aktualizacyjne są tworzone dla pożyczek i poręczeń zagrożonych. Za pożyczkę zagrożoną uznaje się pożyczkę, której umowa została skutecznie wypowiedziana; Za poręczenie zagrożone uznaje się poręczenie, które zostało zrealizowane (wypłacone) w stosunku do banku lub innej instytucji finansowej.
Odpisy aktualizacyjne tworzone dla zagrożonych pożyczek i wypłaconych poręczeń pomniejszają środki poszczególnych funduszy. Środki odzyskane w wyniku prowadzonej egzekucji - rozwiązanie odpisów - zwiększają fundusze, w ciężar których zostały uprzednio utworzone odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne tworzone są przynajmniej raz do roku – na koniec każdego roku obrotowego. Rozwiązanie odpisów dokonywane jest równolegle do wpłat uzyskanych od dłużników.
Materiały
1. Zakupy materiałów związanych z prowadzoną działalnością odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów,
2. Stany i rozchody materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu.
Należności oraz odpisy aktualizujące należności
Należności wykazano w kwocie netto tj. po uwzględnieniu odpisu aktualizującego ich wartość.
Odpisy aktualizujące należności są dokonywane zgodnie z art. 35b UoR:
 na należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, do wysokości należności nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem,
 na należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
 na należności kwestionowane przez dłużników (sporne),
 na należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,
 na należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się rozwiązania odpisu, a wartość zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych lub finansowych, w zależności od kategorii należności jakiej odpis dotyczył.
Środki pieniężne
Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości na dzień 31.12.2018r. Spółka dokonała inwentaryzacji środków pieniężnych. Środki pieniężne w walucie polskiej wycenione zostały według wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe
W Spółce występują międzyokresowe rozliczenia kosztów czynne oraz międzyokresowe rozliczenia przychodów. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe i krótkoterminowe (aktywa) oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe i długoterminowe (pasywa).
1. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów długoterminowych i krótkoterminowych zalicza się poniesione wydatki stanowiące koszty przyszłych okresów sprawozdawczych.
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują ponadto aktywa z tytuł
u odroczonego podatku dochodowego ustalone w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia przy zachowaniu zasady ostrożności.
3. Odpisów dokonuje się w koszty :
a) do 5 000 zł kwoty wydatku jednorazowo w dacie poniesienia bez względu na przyjęty sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.
b) od kwoty wydatku powyżej 5.000 zł w równych ratach w ciągu okresów do jakich zostały zakwalifikowane w przypadku przyjętej zasady rozliczenia zaliczkowego podatku dochodowego od osób prawnych.
c) jednorazowo w dacie poniesienia wydatku w przypadku przyjętej zasady ryczałtowego rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.
d) w przypadku rozliczenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w równych ratach w ciągu okresów do jakich zostały zakwalifikowane, bez względu na przyjęty sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
e) nakłady remontowe oraz wydatki związane z remontem środków trwałych oraz zagospodarowaniem majątku należącego do MARR S.A. rozliczane są w następujący sposób:
 wydatki remontowe powyżej 400.000 zł netto rozliczane są proporcjonalnie przez okres 36 miesięcy,
 wydatki zakwalifikowane do pozostałych usług o wartości powyżej 250.000 zł rozliczane są proporcjonalnie przez okres 36 miesięcy,
 wydatki remontowe poniżej 400.000 zł netto rozliczane są jednorazowo w ciężar kosztów,
 wydatki zakwalifikowane do pozostałych usług poniżej 250.000 zł netto rozliczane są jednorazowo w ciężar kosztów.
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa) dotyczą proporcjonalnego ujęcia w księgach rachunkowych przychodów w stosunku do poniesionych kosztów.
Kapitały własne
Na kapitał własny Spółki składają się następujące pozycje :
1. kapitał podstawowy - akcyjny
2. kapitał zapasowy
3. kapitał z aktualizacji wyceny
4. pozostałe kapitały rezerwowe
5. zysk netto okresu bieżącego
Zobowiązania i fundusze specjalne
Zasady podziału zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe są następujące:
1. zobowiązania do roku z tytułu dostaw, robót i usług traktowane są jako krótkoterminowe;
2. zobowiązania powyżej roku z tytułu dostaw, robót i usług traktowane są jako długoterminowe;
3. fundusze specjalne dotyczą innych funduszy obcych (obecnie jest to MRPO) oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W pozycji funduszy specjalnych w roku 2018 wykazane jest saldo ZFŚS natomiast aktualnie udzielone pożyczki z ZFŚS wykazane są w aktywach bilansu w pozycji „należności od pozostałych jednostek – inne”.
Rezerwy na zobowiązania
Na koniec roku 2018 rezerwy na zobowiązania dzielą się na:
1. rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, które spowodowane są odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych;
2. rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne tworzone są na podstawie wyceny aktuarialnej sporządzonej przez aktuariusza na dzień 31.12.2018r.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ustalenie wyniku finansowego za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r. nastąpiło przy zastosowaniu zasad memoriału, co oznacza, że w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym ujęto wszystkie operacje gospodarcze dotyczące tego okresu. Kwalifikacja poszczególnych przychodów i kosztów związana jest ściśle z obowiązującym Schematem Organizacyjnym MARR S.A. Wynik finansowy poszczególnych departamentów jest uzależniony od realizowanych przez nie zadań. Poszczególne źródła przychodów i kosztów znajdują się na wydzielonych kontach analitycznych, w podziale na departamenty i wewnętrzne zadania. Departamenty nie są to jednostkami samobilansującymi się. Ich Wyniki finansowe składają się na całość wyniku finansowego MARR S.A. Wynik finansowy Spółki stanowi różnicę ogółu przychodów i kosztów ich uzyskania. Dotacje ujmowane są jako przychody w okresach, w których zapewniona jest ich współmierność
z refundowanymi kosztami ujętymi w rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie ustalonym w Załączniku nr 1 do Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Ostatnie zmiany w Polityce Rachunkowości były wprowadzone Uchwałą Zarządu MARR S.A. nr 961/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. W sprawozdaniu za 2018 rok zostały przedstawione dane dotyczące roku 2017 w celu zapewnienia porównywalności okresów rozliczeniowych.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe155 616 439,35153 891 655,20
IWartości niematerialne i prawne13 068,75
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne13 068,75
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe64 820 713,0664 923 833,42
1Środki trwałe61 294 347,5761 833 186,28
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)12 965 641,0113 127 390,91
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej46 506 327,0746 810 427,86
c) urządzenia techniczne i maszyny1 421 772,871 634 872,41
d) środki transportu113 686,9333 707,16
e) inne środki trwałe286 919,69226 787,94
2Środki trwałe w budowie3 526 365,493 090 647,14
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe5 935,286 000,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale5 935,286 000,00
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe89 826 201,5288 326 943,72
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe89 826 201,5288 326 943,72
a) w jednostkach powiązanych41 344 560,8342 799 560,83
– udziały lub akcje41 344 560,8342 799 560,83
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale2 973 970,372 992 312,37
– udziały lub akcje2 973 970,372 992 312,37
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach45 507 670,3242 535 070,52
– udziały lub akcje4 339 062,343 942 321,25
– inne papiery wartościowe4 788 700,00788 700,00
– udzielone pożyczki36 379 907,9837 804 049,27
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe950 520,74634 878,06
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego949 125,00634 392,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 395,74486,06
BAktywa obrotowe135 501 314,8596 982 732,28
IZapasy204 345,5320 096,00
1Materiały194 198,3020 096,00
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi10 147,23
IINależności krótkoterminowe6 123 595,294 235 545,58
1Należności od jednostek powiązanych16 383,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:16 383,60
– do 12 miesięcy16 383,60
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek6 123 595,294 219 161,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 022 845,70372 191,77
– do 12 miesięcy1 022 845,70372 191,77
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 846 580,101 423 886,30
c) inne1 254 169,492 423 083,91
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe127 883 164,0391 960 656,08
1Krótkoterminowe aktywa finansowe105 397 826,0376 103 318,08
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach18 538 461,1717 821 418,14
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki18 538 461,1717 821 418,14
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne86 859 364,8658 281 899,94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach86 859 364,8658 281 899,94
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe22 485 338,0015 857 338,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 290 210,00766 434,62
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem291 117 754,20250 874 387,48
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny204 727 054,79202 821 853,82
IKapitał (fundusz) podstawowy87 675 000,0087 675 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:85 905 425,7180 432 532,62
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:162 481,81162 481,81
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:26 380 780,1827 113 598,89
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki26 380 780,1827 113 598,89
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto4 603 367,097 438 240,50
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania86 390 699,4148 052 533,66
IRezerwy na zobowiązania2 492 150,001 150 852,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 106 546,00880 679,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne385 604,00270 173,00
– długoterminowa277 308,00231 055,00
– krótkoterminowa108 296,0039 118,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 964 069,951 552 485,09
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 964 069,951 552 485,09
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne1 964 069,951 552 485,09
IIIZobowiązania krótkoterminowe71 115 797,9334 668 347,00
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 383,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 383,75
– do 12 miesięcy1 383,75
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek54 592 528,6510 431 069,96
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe40 614 399,3193 528,10
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 519 728,941 562 472,25
– do 12 miesięcy1 519 728,941 562 472,25
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych519 775,00360 630,00
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne11 938 625,408 414 439,61
4Fundusze specjalne16 521 885,5324 237 277,04
IVRozliczenia międzyokresowe10 818 681,5310 680 849,57
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe10 818 681,5310 680 849,57
– długoterminowe10 111 111,0310 235 652,59
– krótkoterminowe707 570,50445 196,98
Pasywa razem291 117 754,20250 874 387,48
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:45 856 791,1838 294 874,88
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów45 856 791,1838 294 874,88
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej44 963 271,8133 495 098,97
IAmortyzacja3 243 099,892 812 369,58
IIZużycie materiałów i energii4 862 164,454 517 798,37
IIIUsługi obce5 749 580,556 052 222,56
IVPodatki i opłaty, w tym:4 498 821,283 566 365,54
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia20 112 305,0512 544 975,99
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:4 247 860,722 656 218,23
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe2 249 439,871 345 148,70
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)893 519,374 799 775,91
DPozostałe przychody operacyjne8 001 152,355 205 852,92
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 214,8927 763,38
IIDotacje165 279,30434,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne7 834 658,165 177 655,54
EPozostałe koszty operacyjne1 540 364,712 098 501,88
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1 540 364,712 098 501,88
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 354 307,017 907 126,95
GPrzychody finansowe983 909,781 888 923,32
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:975 070,261 879 207,38
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne8 839,529 715,94
HKoszty finansowe2 228 884,7054 447,77
IOdsetki, w tym:217,541 391,74
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych2 153 342,0015 744,00
IVInne75 325,1637 312,03
IZysk (strata) brutto (F+G–H)6 109 332,099 741 602,50
JPodatek dochodowy594 831,001 482 909,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)911 134,00820 453,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)4 603 367,097 438 240,50
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)202 821 853,82197 300 901,49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach202 821 853,82197 300 901,49
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu87 675 000,0087 675 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu87 675 000,0087 675 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu80 432 532,6275 101 298,39
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego5 472 893,095 331 234,23
a) zwiększenie (z tytułu)5 472 893,0910 331 234,23
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)5 000 000,00
– pokrycia straty
- przeniesienie na kapitał rezerwowy MFP, MFPRiWM5 000 000,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu85 905 425,7180 432 532,62
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości162 481,81162 481,81
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu162 481,81162 481,81
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu27 113 598,8921 987 603,52
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-732 818,715 125 995,37
a) zwiększenie (z tytułu)6 062 829,307 023 192,41
- odpis z podziału zysku na MFPK10 816,8019 784,63
- odpis z podziału zysku na MFP250 103,431 304 502,11
- odpis z podziału zysku na FPRiWM45 160,98110 120,99
- odpis z podziału zysku na FPOP9 266,208 875,81
- odpis z podziału zysku na FRR1 000 000,00500 000,00
- ospis z podziału zysku na MRPO Klęski Żywiołowe14 975,71
- odpis z podziału zysku na Fundusz FAB LAB400 000,00
- rozwiązanie odpisów z tyt. spłaty pożyczek do MFP517 553,8564 933,16
- przesunięcia środków z MFPRiWM do MFP3 000 000,00
- przesunięcia środków z kapitału zapasowego do MFP2 000 000,00
- przesunięcia środków z kapitału zapasowego do FPRiWM3 000 000,00
- przesunięcia środków z Funduszu na Rzecz Ochr.Środ. na Fundusz FAB LAB829 928,04
b) zmniejszenie (z tytułu)6 795 648,011 897 197,04
- wydatków i darowizn z FRR851 138,21621 707,32
- darowizn z Funduszu FAB LAB1 229 928,04
- odpisu z tyt. zagrożonych pożyczek udzielonych z MFP884 653,721 259 810,65
- odpisu z tyt. zagrozonych pożyczek udzielonych MRPO Klęski Żywiołowe14 975,71
- rozrach. z tyt. zysku od wkł. wł. z MFP do MRPO z rok poprzedni703,36
- przesunięcia środków z MFPRiWM do MFP3 000 000,00
przesunięcia środków z Funduszu na Rzecz Ochr.Środ. na Fundusz FAB LAB829 928,04
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu26 380 780,1827 113 598,89
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu7 438 240,5012 374 517,77
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu7 438 240,5012 374 517,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7 438 240,5012 374 517,77
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)7 438 240,5012 374 517,77
- podział zysku7 438 240,5012 374 517,77
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto4 603 367,097 438 240,50
Azysk netto4 603 367,097 438 240,50
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)204 727 054,79202 821 853,82
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)204 727 054,79202 821 853,82
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej37 351 653,61-571 937,73
IZysk (strata) netto4 603 367,097 438 240,50
IIKorekty razem32 748 286,52-8 010 178,23
1Amortyzacja3 237 718,642 812 369,58
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych12 700,96
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-974 852,72-1 877 815,64
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-6 638 551,71-4 525 871,45
5Zmiana stanu rezerw1 341 298,00911 191,00
6Zmiana stanu zapasów-184 249,53-16 696,00
7Zmiana stanu należności-1 887 984,99-1 197 509,44
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów36 927 450,932 648 299,27
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-386 853,10-290 839,66
10Inne korekty1 314 311,00-6 486 006,85
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)37 351 653,61-571 937,73
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-7 210 458,75-2 991 574,13
IWpływy1 662 551,982 055 938,28
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 105,68176 730,90
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 658 446,301 879 207,38
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach1 658 446,301 879 207,38
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki1 658 446,301 879 207,38
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki8 873 010,735 047 512,41
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 153 010,73-355 512,52
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:5 720 000,002 221 739,70
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach5 720 000,002 221 739,70
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe2 221 739,70
4Inne wydatki inwestycyjne3 181 285,23
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-7 210 458,75-2 991 574,13
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 563 729,94-859 317,37
IWpływy517 553,8564 781,69
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe517 553,8564 781,69
IIWydatki2 081 283,79924 099,06
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki217,541 391,74
9Inne wydatki finansowe2 081 066,25922 707,32
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 563 729,94-859 317,37
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)28 577 464,92-4 422 829,23
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:28 577 464,923 283 632,15
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu58 281 899,9462 704 729,17
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:86 859 364,8658 281 899,94
– o ograniczonej możliwości dysponowania58 294 245,4617 074 821,25
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok6 109 332,09
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:16 207 055,30
pozostałe 161 093 320,09
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:954 338,99
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:143 550,39
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:17 696 514,98
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 571 386,48
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:106 723,94
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:878 024,30
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 130 690,01
K. Podatek dochodowy594 831,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki