Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SUPER KRAK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySuper Krak Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
UlicaBociana
Nr domu6
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy31-231
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000032563

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasada jasnego i rzetelnego obrazuZasada ciągłości i kontunuacji działalnościZasada memoriałuZasada współmiernościZasada wyceny według ceny nabycia z zachowaniem ostrożności wyceny oraz zakazu stosowania kompensatZasada istotnościZasada przewagi treści ekonomicznej nad formą prawnąZasada kompletności

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawneWartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową w okresie odpowiadającym przyjętemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Przyjęto typowy okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych-2 lata dla licencji / sublicencji / na programy komputerowe i prawa autorskie,-5 lat dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.2. Środki trwałeŚrodki trwałe są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania takie jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo. Dla przyjętego typowego dla gospodarki lub branży okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego stawki amortyzacyjne określone są zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Dla używanych oraz ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji stosuje się indywidualne stawki amortyzacyjne zgodnie z art.16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub indywidualne wg decyzji zarządu. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł ujmowane są w ewidencji w momencie przyjęcia do użytkowania jako zużycie materiałów.Wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu otrzymanego nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w drodze decyzji administracyjnej lub zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ujmuje się w księgach w wysokości wartości godziwej ustalonej w oparciu o wyceny prawa dokonywane przez rzeczoznawcę majątkowego. Prawo użytkowania wieczystego gruntuamortyzowane jest w okresie 25 lat .3. InwestycjeInwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych wyceniane się według ceny nabycia lub ceny rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa4. ZapasyZapasy są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto przy czym materiały i towary według cen zakupu gdyż nie występowały istotne czynniki różniące ceny zakupu i ceny nabycia a tym samym nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. 5. Należności krótko- i długoterminoweNależności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansow

ych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.6. Środki pieniężne Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej. 7. Rozliczenia międzyokresoweW ramach czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółka ujmuje koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. 8. Kapitał akcyjnyKapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. 9. Kapitał zapasowy i kapitał z aktualizacji wycenyKapitał zapasowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny wykazuje się w wartości nominalnej.10. RezerwySpółka ujmuje jako rezerwy przyszłe zobowiązania wówczas, gdy na spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wykonania takiego zobowiązania oraz gdy jest możliwe wiarygodne oszacowanie kwoty tego zobowiązania. 11. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminoweZobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.12. Rozliczenia międzyokresowe przychodówRozliczenia międzyokresowe przychodów, ujmowane są z zachowaniem zasad ostrożności oraz współmierności przychodów i kosztów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sporządzone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.Wynik finansowy jest ustalany na dzień bilansowy na koncie 86 "Wynik finansowy". Oblicza się go jako różnicę pomiędzy sumą przychodów i zysków osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów i strat poniesionych na uzyskanie tych przychodów oraz obciążeń w postaci podatku dochodowego. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym oraz w dającej się przewidzieć przyszłości na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek Zysków i Strat jest sporządzany w układzie kalkulacyjnymSprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzane jest metodą pośrednią

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe43 864 612,0946 143 360,69
IWartości niematerialne i prawne1 353,78
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 353,78
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe11 084 850,3713 263 714,25
1Środki trwałe9 164 623,0410 189 410,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 000 646,504 444 458,34
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej4 575 054,295 024 702,32
c) urządzenia techniczne i maszyny342 628,92371 517,77
d) środki transportu239 804,47345 622,59
e) inne środki trwałe6 488,863 109,84
2Środki trwałe w budowie1 920 227,333 074 303,39
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe301 145,76391 145,76
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek301 145,76391 145,76
IVInwestycje długoterminowe32 379 010,9632 379 010,96
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe32 292 460,9632 292 460,96
a) w jednostkach powiązanych32 292 460,9632 292 460,96
– udziały lub akcje32 292 460,9632 292 460,96
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe86 550,0086 550,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe99 605,00108 135,94
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego83 173,00105 970,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe16 432,002 165,94
BAktywa obrotowe74 971 920,7769 265 010,68
IZapasy46 980 916,1156 826 744,47
1Materiały2 002,252 002,25
2Półprodukty i produkty w toku14 871 859,2828 664 011,93
3Produkty gotowe6 864 979,684 811 540,27
4Towary23 237 074,9023 330 558,46
5Zaliczki na dostawy i usługi2 005 000,0018 631,56
IINależności krótkoterminowe331 596,133 101 998,91
1Należności od jednostek powiązanych5 161,7210 409,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 161,7210 409,39
– do 12 miesięcy5 161,7210 409,39
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek326 434,413 091 589,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:241 642,782 446 077,56
– do 12 miesięcy241 642,782 446 077,56
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych43 459,00353 153,00
c) inne41 332,63292 358,96
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe27 393 744,719 150 526,51
1Krótkoterminowe aktywa finansowe27 393 744,719 150 526,51
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach523 805,78839 817,06
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe400 805,78616 817,06
– udzielone pożyczki123 000,00223 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne26 869 938,938 310 709,45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach20 209 938,931 151 526,93
– inne środki pieniężne6 660 000,007 159 182,52
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe265 663,82185 740,79
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem118 836 532,86115 408 371,37
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny112 653 997,27110 232 981,95
IKapitał (fundusz) podstawowy16 960 000,0016 960 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:92 708 181,9588 254 770,90
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:25 400,0025 400,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:539 400,00539 400,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 421 015,324 453 411,05
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 182 535,595 175 389,42
IRezerwy na zobowiązania624 995,00655 537,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego321 305,00349 914,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne303 690,00305 623,00
– długoterminowa249 412,00270 158,00
– krótkoterminowa54 278,0035 465,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe213 159,24213 229,62
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek213 159,24213 229,62
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne213 159,24213 229,62
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 083 451,563 950 445,48
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych49 471,859 080,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:49 471,859 080,84
– do 12 miesięcy49 471,859 080,84
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek4 979 735,693 845 783,90
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe60 887,06
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 020 934,493 039 728,15
– do 12 miesięcy3 365 156,292 280 518,27
– powyżej 12 miesięcy655 778,20759 209,88
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi810 356,75639 946,25
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych130 458,8891 884,89
h) z tytułu wynagrodzeń2 140,00
i) inne15 845,5713 337,55
4Fundusze specjalne54 244,0295 580,74
IVRozliczenia międzyokresowe260 929,79356 177,32
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe260 929,79356 177,32
– długoterminowe91 275,66110 032,34
– krótkoterminowe169 654,13246 144,98
Pasywa razem118 836 532,86115 408 371,37
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:30 407 437,5212 020 429,11
– od jednostek powiązanych2 246 544,171 922 367,29
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów30 376 733,0712 005 969,04
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów30 704,4514 460,07
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:22 415 479,697 111 434,98
– jednostkom powiązanym189 891,3698 714,67
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów22 415 479,697 111 434,98
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)7 991 957,834 908 994,13
DKoszty sprzedaży177 704,7631 646,12
EKoszty ogólnego zarządu5 007 343,204 797 883,26
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)2 806 909,8779 464,75
GPozostałe przychody operacyjne344 437,091 696 301,57
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych67 352,93177 408,52
IIDotacje7 875,0013 500,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych57 245,11109 631,28
IVInne przychody operacyjne211 964,051 395 761,77
HPozostałe koszty operacyjne401 495,631 445 751,85
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych89 281,02
IIIInne koszty operacyjne401 495,631 356 470,83
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)2 749 851,33330 014,47
JPrzychody finansowe267 643,854 296 091,24
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:3 877 242,00
Aod jednostek powiązanych, w tym:3 877 242,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:264 888,82401 591,33
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:2 755,0317 257,91
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe1 804,867 683,66
IOdsetki, w tym:1 804,867 675,68
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne7,98
LZysk (strata) brutto (I+J–K)3 015 690,324 618 422,05
MPodatek dochodowy594 675,00165 011,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)2 421 015,324 453 411,05
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)110 232 981,95126 301 170,90
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach110 232 981,95126 301 170,90
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu16 960 000,0016 960 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu16 960 000,0016 960 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu88 254 770,9088 215 986,33
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego4 453 411,0538 784,57
a) zwiększenie (z tytułu)4 453 411,0538 784,57
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)4 453 411,0538 784,57
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu92 708 181,9588 254 770,90
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości25 400,0025 400,00
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu25 400,0025 400,00
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu539 400,00539 400,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu539 400,00539 400,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 453 411,0520 560 384,57
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 453 411,0520 560 384,57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach4 453 411,0520 560 384,57
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)4 453 411,0520 560 384,57
podział zysku na kapitał zapasowy4 453 411,0538 784,57
podział zysku dywidenda20 521 600,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto2 421 015,324 453 411,05
Azysk netto2 421 015,324 453 411,05
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)112 653 997,27110 232 981,95
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)112 653 997,27110 232 981,95
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 421 015,324 453 411,05
IIKorekty razem14 129 899,30-21 006 019,99
1Amortyzacja760 716,83820 631,39
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-6 129,08-3 883 777,74
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-70 107,96161 709,19
5Zmiana stanu rezerw-30 542,00-73 653,95
6Zmiana stanu zapasów9 845 828,36-19 378 964,25
7Zmiana stanu należności2 603 394,45161 101,82
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 193 378,321 134 198,67
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-166 639,6231 181,68
10Inne korekty21 553,20
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)16 550 914,62-16 552 608,94
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy2 241 091,765 945 933,08
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 662 006,501 082 460,97
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne930 000,00
3Z aktywów finansowych, w tym:579 085,263 933 472,11
a) w jednostkach powiązanych3 877 242,00
b) w pozostałych jednostkach579 085,2656 230,11
– zbycie aktywów finansowych228 361,6056 230,11
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych100 000,00
– odsetki7 931,57
– inne wpływy z aktywów finansowych242 792,09
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki170 087,35589 704,60
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych153 652,74365 580,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:223 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach223 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe223 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne16 434,611 124,60
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)2 071 004,415 356 228,48
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki62 689,5520 633 415,19
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli20 521 600,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego60 887,06104 335,26
8Odsetki1 802,497 479,93
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-62 689,55-20 633 415,19
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)18 559 229,48-31 829 795,65
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:18 559 229,48-31 829 795,65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu8 310 709,4540 140 505,10
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:26 869 938,938 310 709,45
– o ograniczonej możliwości dysponowania18 373,41646 794,63
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 015 690,324 618 422,05
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:11 430,4911 430,493 877 242,00
pozostałe 11 430,4911 430,493 877 242,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:184 427,76184 427,76371 666,16
Rozwiązanie odpisu aktualizujacego należności i zapasy57 245,1157 245,11art 12 ust 4 pkt 6 lit a112 499,24
Odsetki od lokat i pożyczek naliczone9 509,329 509,32art 12 ust 4 pkt 214 015,67
Przychody NP sprzedanych działek z kwoty przeszacowania94 522,7994 522,79art brak171 177,25
Roczna korekta vat z wykonanej proporcji przychód18 848,0018 848,00art 12 ust 4 pkt 10
pozostałe 4 302,544 302,5473 974,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:14 015,6714 015,6719 285,09
Odsetki od lokat i pożyczek otrzymane14 015,6714 015,67art 12 ust 1 pkt 119 285,09
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:324 042,07324 042,07708 633,07
Amortyzacja NKUP grunty179 241,84179 241,84art 15 ust 6179 681,52
Ubezpieczenie samochodu powyżej limitu3 071,293 071,29art 16 ust 1 pkt 495 612,77
Darowizny6 600,006 600,00art 16 ust 1 pkt 148 600,00
Koszty reprezentacji23 207,8223 207,82art 16 ust 1 pkt 2830 304,83
Koszty sprzedanych działek z kwoty przeszacowania92 572,3792 572,37art 16 ust 1 pkt 26 lit a171 177,25
Sankcje, kary2 336,602 336,60art 16 ust 1 pkt 1728,80
Wpłaty na PFRON3 374,003 374,00art 16 ust 1 pkt 36
Skł.na rzecz organiz.do których przynależność nie jest obow.560,00560,00art 16 ust 1 pkt 37560,00
Umorzenie wierzytelności356,97356,97art 16 ust 1 pkt 44
Amortyzacja podatkowa niezgodna z bilansową1 409,761 409,76art 15 ust 61 409,79
pozostałe 11 311,4211 311,42311 258,11
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:93 967,7293 967,7271 266,00
Amortyzacja podatkowa niezgodna z bilansową50 700,7250 700,72art 15 ust 657 268,00
Wartość utworzonych rezerw na koszty43 267,0043 267,00art 15 ust 4e13 998,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:74 992,5974 992,59102 340,46
Roczna korekta vat z wykonanej proporcji koszt20 861,0020 861,00art 16 ust 1 pkt 46 lit c
Koszty wypłat KUP (odprawy, nagrody jub.) z rezerwy nalicz.jako NKUP45 200,0045 200,00art 15 ust 142 068,95
Podatkowy koszt sprzedaży działek6 376,836 376,83art 16 ust 1 pkt 1 lit c4 317,35
pozostałe 2 554,762 554,7655 954,16
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:22 565,6422 565,64104 335,26
Raty leasingowe będące kosztem podatkowym22 565,6422 565,64art 17b ust 1 pkt 1104 335,26
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 154 300,00962 022,00
K. Podatek dochodowy600 487,00182 784,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa 2018

-

Noty do Informacji Dodatkowej 2018 cz.I

-

Noty do Informacji Dodatkowej cz.II

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki