Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA W TRZEBINI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Międzyzakładowy Branżowy Zwiazek Zawodowy Orlen Południe S.A w Trzebini
Siedziba
Województwo małopolskie
Powiat chrzanowski
Gmina Trzebinia
Miejscowość Trzebinia
Adres
Kod kraju PL
Województwo małopolskie
Powiat chrzanowski
Gmina Trzebinia
Ulica Fabryczna
Nr domu 22
Miejscowość Trzebinia
Kod pocztowy 32-540
Poczta Trzebinia
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 9420Z - działalność związków zawodowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000032343

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe: MIĘDZYZAKŁADOWEGO BRANŻOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ORLEN POŁUDNIE S. A. W TRZEBINI prowadzone są: w siedzibie jednostki ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia w języku polskim. Jednostka posiada dokumentację w języku polskim opisujące przyjęte przez nią zasady polityki rachunkowości.
Zasady rachunkowości przyjęte przez Firmę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r. z późniejszymi zmianami zwanej dalej Ustawą, która określa m. in. Zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium RP.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez MBZZ w Grupie Kapitałowej RT SA w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na za¬grożenie kontynuowania przez nią działalności.
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem opro¬gra¬mo¬wania wspomagającego ich prowadzenie, w języku polskim i walucie polskiej.
Program komputerowy stosowany w jednostce zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.
Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady: zasadę podwójnego księgowania, systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej, odnośnie zapisów w dzienniku: zapewnienie chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, zasady przechowywania i archiwi-zowania zawarto w dokumentacji użytkownika, która również określa wersję oprogramowania.
Księgi rachunkowe jednostki obejmują: dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych, konta ksiąg pomocniczych.
Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, inwestycji, rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, rozrachunków publicznoprawnych, rozrachunków z pracownikami, operacji sprzedaży, odpisów amortyzacyjnych, ewidencji szczegółowej dla potrzeb VAT, innych istotnych dla jednostki składników aktywów i pasywów.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 1 000 zł do war¬tości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów.
Środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji oraz metody degresywnej.

Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych nabytych środków trwałych przyjęto następujące progi wartościowe: Cena nabycia do 1000,00 zł netto (środki nisko cenne) ujmowane są bezpośrednio w kosztach zużycia. Cena nabycia od 1000,00 zł do 10 000,00 zł netto, wprowadza się do ewidencji środków trwałych i amortyzuje jednorazowo. Cena nabycia powyżej 10 000,00 zł, wprowadza się do ewidencji środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z 15-02-1992 z późniejszymi zmianami.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł netto wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów. W momencie oddania do używania ustalony jest okres ich użytkowania przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy podatkowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania.
Firma dokonuje umorzeń wartości niematerialnych i prawnych stosując metodę liniową.
Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny zakupu.
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych i war-tości niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany na pierwszy dzień każdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszcze-gólnych środków trwałych.
Przyjęcie towarów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu.
Rozchód towarów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według cen rzeczy-wistych wycenia się metodą: pierwsze weszło, pierwsze wyszło,
Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Kapitał własny - wykazano w wartości nominalnej, składa się z kapitału podstawowego, funduszu związkowego oraz zysku lub straty netto.
Inwentaryzacji podlegają następujące składniki majątku obrotowego: Środki pieniężne na rachunkach bankowych potwierdzono na 31-12-2018 Środki pieniężne w kasie na 31-12-2018. Należności i zobowiązania potwierdzono na dzień określony w potwierdzeniu sald tj. 31-12-2018. Inne aktywa i pasywa zinwentaryzowano droga porównania ksiąg rachunkowych
z odpowiednimi dokumentami na dzień 31-12-2018. Towary i paliwa na stacji paliw – dokonano inwentaryzacji w dniu 30-11-2018.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego.
1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
2. Jeżeli konto "wynik finansowy” wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy” jest informacją o stracie netto.
3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.
W rachunku zysków i strat firmy ujmuje się takie zdarzenia gospodarcze, jak przychody oraz koszty. Zgodnie z przyjętą w naszej firmie polityką rachunkowości stosujemy porównawczy wariant rachunku zysków i strat.
Wynik finansowy netto składa się z:
• wyniku ze sprzedaży,
• wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
• wyniku z operacji finansowych,
• wyniku z operacji nadzwyczajnych,
• obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31-12-2018 r.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
• bilansu,
• rachunku zysku i strat
• informacji dodatkowej obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
Sprawozdania finsnsowe tworzone przez MBZZ sporządzane są w formie elektronicznej I zatwierdzane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksią rachunkowych oraz osoby upoważnione zgodnie z KRS, tj: do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni Przewodniczący I inne osoby upoważnione przez Zarząd Związku. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 278 706,01 267 304,12
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 278 706,01 267 304,12
1 Środki trwałe 278 706,01 266 054,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 059,45 4 025,57
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 175 201,56 233 902,52
c) urządzenia techniczne i maszyny 51 542,24 28 126,03
d) środki transportu 48 902,76
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie 1 250,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 014 887,73 1 623 941,87
I Zapasy 230 834,33 225 388,86
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 230 834,33 225 388,86
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 1 303 222,38 1 248 726,32
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 1 303 222,38 1 248 726,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 086 945,91 1 094 039,82
– do 12 miesięcy 1 086 945,91 1 094 039,82
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 77 817,79 54 567,78
c) inne 34 352,80 76 719,16
d) dochodzone na drodze sądowej 104 105,88 23 399,56
III Inwestycje krótkoterminowe 471 989,08 141 497,79
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 471 989,08 141 497,79
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 471 989,08 141 497,79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 472 411,48 139 236,99
– inne środki pieniężne -422,40 2 260,80
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 841,94 8 328,90
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 2 293 593,74 1 891 245,99
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 726 432,14 682 816,71
I Kapitał (fundusz) podstawowy 680 966,97 695 391,33
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 45 465,17 -12 574,62
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 567 161,60 1 208 429,28
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 567 161,60 1 208 429,28
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 555 639,91 1 184 950,32
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 524 283,94 1 162 840,92
– do 12 miesięcy 1 524 283,94 1 162 840,92
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 30 572,37 21 353,90
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 783,60 755,50
4 Fundusze specjalne 11 521,69 23 478,96
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 2 293 593,74 1 891 245,99
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 29 389 109,92 25 214 028,98
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 681,26 17 841,81
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 29 367 428,66 25 196 187,17
B Koszty działalności operacyjnej 29 277 613,78 25 147 738,95
I Amortyzacja 50 508,01 42 835,82
II Zużycie materiałów i energii 42 205,14 49 242,72
III Usługi obce 77 819,25 102 408,13
IV Podatki i opłaty, w tym: 122 802,28 90 760,24
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 490 515,04 508 832,46
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 135 802,55 139 551,13
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 420,66 7 372,48
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28 357 540,85 24 206 735,97
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 111 496,14 66 290,03
D Pozostałe przychody operacyjne 44 177,54 40 594,91
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 44 177,54 40 594,91
E Pozostałe koszty operacyjne 47 167,10 23 274,08
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 47 167,10 23 274,08
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 108 506,58 83 610,86
G Przychody finansowe 0,14 1 983,80
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 0,14 1 983,80
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 48 027,55 88 119,28
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 48 027,55 88 119,28
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 60 479,17 -2 524,62
J Podatek dochodowy 15 014,00 10 050,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 45 465,17 -12 574,62
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok60 479,17-2 524,62
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:29 484,0029 484,0033 200,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:48 027,5548 027,5588 619,28
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym79 023,0052 894,66
K. Podatek dochodowy15 014,0010 050,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacjadodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki