Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WYTWÓRNIA WODY ŹRÓDLANEJ POŁCZYN ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyWYTWÓRNIA WODY ŹRÓDLANEJ POŁCZYN ZDRÓJ S.A.
Siedziba
WojewództwoZACHODNIOPOMORSKIE
PowiatKOSZALIN
GminaKOSZALIN
MiejscowośćKOSZALIN
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoZACHODNIOPOMORSKIE
PowiatKOSZALIN
GminaKOSZALIN
UlicaSZCZECIŃSKA
Nr domu57A
MiejscowośćKOSZALIN
Kod pocztowy75-122
PocztaKOSZALIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1107Z - produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000031937

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o przepisy Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Należności krótkoterminowe zostały wycenione z zachowaniem ostrożnej wyceny z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.Zobowiązania ,w tym zaciągnięte pożyczki wyceniono według kwot wymagających zapłaty , powiększonych o naliczone odsetki .Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej .Zobowiązania w walucie obcej wycenia się wg średniego kursu NBP ostatniego dnia okresu obrachunkowego. Inwestycje długoterminowe wycenia się według wartości godziwej.Udzielone pożyczki wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spólka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym , w oparciu o konta zespołu 5 i 7.Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

W sprawozdaniu finansowym Spólka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe12 702 404,5312 702 404,53
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe12 702 404,5312 702 404,53
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe12 702 404,5312 702 404,53
a) w jednostkach powiązanych12 702 404,5312 702 404,53
– udziały lub akcje12 702 404,5312 702 404,53
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe593 812,07592 218,95
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe44 100,3642 694,36
1Należności od jednostek powiązanych718,47718,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:718,47718,47
– do 12 miesięcy718,47718,47
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek43 381,8941 975,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:32 644,5438 860,00
– do 12 miesięcy32 644,5438 860,00
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 605,004 199,00
c) inne5 132,35-1 083,11
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe545 395,28545 395,28
1Krótkoterminowe aktywa finansowe545 395,28545 395,28
a) w jednostkach powiązanych545 372,32545 372,32
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki545 372,32545 372,32
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne22,9622,96
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach22,9622,96
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 316,434 129,31
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem13 296 216,6013 294 623,48
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-9 487 485,94-11 175 945,68
IKapitał (fundusz) podstawowy5 000 000,005 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 548 832,552 548 832,55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:10 879 044,768 812 026,22
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-27 536 804,45-27 450 702,59
VIZysk (strata) netto-378 558,80-86 101,86
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 783 702,5424 470 569,16
IRezerwy na zobowiązania2 067 018,54
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 067 018,54
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe7 392 238,567 006 575,97
1Wobec jednostek powiązanych7 392 238,567 006 575,97
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 821 744,846 827 255,51
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych202 755,31185 255,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:178 325,22176 849,22
– do 12 miesięcy178 324,22176 848,22
– powyżej 12 miesięcy1,001,00
b) inne24 430,098 406,11
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 618 989,536 642 000,18
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:184 900,65229 035,71
– do 12 miesięcy184 900,65229 035,71
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 793 223,855 782 317,54
h) z tytułu wynagrodzeń130 293,74121 139,64
i) inne510 571,29509 507,29
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe8 569 719,148 569 719,14
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe8 569 719,148 569 719,14
– długoterminowe8 356 419,148 356 419,14
– krótkoterminowe213 300,00213 300,00
Pasywa razem13 296 216,6013 294 623,48
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu59 603,9270 242,91
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-59 603,92-70 242,91
GPozostałe przychody operacyjne0,49163,71
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne0,49163,71
HPozostałe koszty operacyjne0,68355,05
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne0,68355,05
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-59 604,11-70 434,25
JPrzychody finansowe197 903,59
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne197 903,59
KKoszty finansowe318 954,69213 571,20
IOdsetki, w tym:217 413,89213 571,20
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne101 540,80
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-378 558,80-86 101,86
MPodatek dochodowy
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-378 558,80-86 101,86
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-11 175 945,68-11 089 843,82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-11 175 945,68-11 089 843,82
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 000 000,005 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu5 000 000,005 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 548 832,552 548 832,55
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 548 832,552 548 832,55
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny8 812 026,228 812 026,22
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu8 812 026,228 812 026,22
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-27 536 804,45-27 450 702,59
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-27 536 804,45-27 450 702,59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-27 536 804,45-27 450 702,59
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-27 536 804,45-27 450 702,59
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-27 536 804,45-27 450 702,59
6Wynik netto-378 558,80-86 101,86
Azysk netto
Bstrata netto-378 558,80-86 101,86
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-11 554 504,48-11 175 945,68
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto
IIKorekty razem378 558,8085 925,56
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-1 406,00-682,42
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-5 510,6726 408,39
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-187,12-1 875,31
10Inne korekty385 662,5962 074,90
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-378 558,80-85 925,56
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-378 558,80-85 925,56
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:-378 558,80-85 925,56
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-378 558,80
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:348 767,16348 797,16
niewypacone wynagrodzenia Rady Nadzorczej24 000,0024 000,00art art.1 ust ust.1 pkt pkt57 lit <Lit>
różnice kursowe bilansowe101 540,80101 540,80art ART.1 ust Ust.1 pkt <Pkt> lit <Lit>
naliczone odsetki od pożyczek217 404,78217 404,78art 16 ust 1 pkt 11 lit <Lit>
pozostałe 5 821,585 821,58
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:16 909,2316 909,23
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-46 700,87
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

InformacjaDodatkowa2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki