Szczegóły spółki

Nazwa WYTWÓRNIA WODY ŹRÓDLANEJ POŁCZYN ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6690500047
REGON 003827540
KRS 0000031937
Adres ul. Szczecińska 57 A, 75-122 Koszalin
Telefon 943 431 066
Faks 943 431 066
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1107Z — produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.84 1.71
Zadłużenie / kapitał (D/E) -2.19 -2.4
Płynność bieżąca (CR) 0.09 0.09
Płynność szybka (QR) 0.09 0.09
Złota/srebrna reguła bilansowa -2.19 -2.4
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.77% 3.99%
Rentowność aktywów (ROA) -0.65% -2.85%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-27 102/2020 24 23464
Poz. 23464. WYTWÓRNIA WODY ŹRÓDLANEJ POŁCZYN
ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA w Koszalinie. KRS 0000031937. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2001 r.
[BMSiG-23215/2020]

Zarząd Wytwórni Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.
w Koszalinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod
nr 0000031937, na podstawie art. 395 i nast. k.s.h., zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kosza-
linie, ul. 1 Maja 12/3, w dniu 2 lipca 2020 r., godz. 1000.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
  cego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
  z działalności za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres
  1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
  członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
  za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
  członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obo-
  wiązków za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Poz. 23464. WYTWÓRNIA WODY ŹRÓDLANEJ POŁCZYN
ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA w Koszalinie. KRS 0000031937. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2001 r.
[BMSiG-23215/2020]

Zarząd Wytwórni Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.
w Koszalinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod
nr 0000031937, na podstawie art. 395 i nast. k.s.h., zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kosza-
linie, ul. 1 Maja 12/3, w dniu 2 lipca 2020 r., godz. 1000.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczą-
  cego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
  z działalności za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres
  1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
  członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
  za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
  członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obo-
  wiązków za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
2019-05-09 89/2019 32 23632
Poz. 23632. WYTWÓRNIA WODY ŹRÓDLANEJ POŁCZYN ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA w Koszalinie. KRS 0000031937. SĄD REJO-
NOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2001 r.
[BMSiG-23128/2019]

Zarząd Wytwórni Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.
w Koszalinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod
nr 0000031937 na podstawie art. 395 i nast. k.s.h. zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sie-
dzibie Spółki w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 57A, w dniu
14 czerwca 2019 r., godz. 900.

Porządek obrad:

  1. otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
   czącego Walnego Zgromadzenia,
  2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności podejmowania uchwał,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności za okres 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.,
  6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres
   01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
   za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obo-
   wiązków za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.,
  9. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 10. dyskusja i wolne wnioski,
 11. zakończenie obrad.


      III.
 OGŁOSZENIA WYMAGANE

   PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 23632. WYTWÓRNIA WODY ŹRÓDLANEJ POŁCZYN ZDRÓJ
SPÓŁKA AKCYJNA w Koszalinie. KRS 0000031937. SĄD REJO-
NOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2001 r.
[BMSiG-23128/2019]

Zarząd Wytwórni Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.
w Koszalinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod
nr 0000031937 na podstawie art. 395 i nast. k.s.h. zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sie-
dzibie Spółki w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 57A, w dniu
14 czerwca 2019 r., godz. 900.

Porządek obrad:

  1. otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
   czącego Walnego Zgromadzenia,
  2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności podejmowania uchwał,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności za okres 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia finansowego za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.,
  6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres
   01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
   za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.,
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obo-
   wiązków za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.,
  9. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 10. dyskusja i wolne wnioski,
 11. zakończenie obrad.


      III.
 OGŁOSZENIA WYMAGANE

   PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2018-05-29 103/2018 29 22704
Poz. 22704. WYTWÓRNIA WODY ŹRÓDLANEJ POŁCZYN
ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA w Koszalinie. KRS 0000031937. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2001 r.
[BMSiG-22267/2018]

Zarząd Wytwórni Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.
w Koszalinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod
nr 0000031937, na podstawie art. 395 i nast. k.s.h. zwołujeZwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sie-
dzibie Spółki, w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 57A, w dniu
28 czerwca 2018 r., godz. 1300.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
   czącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności za okres 1.01.2017 r.- 31.12.2017 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania finansowego za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres
   1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
   za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obo-
   wiązków za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady
   Nadzorczej i powołania na kolejną kadencję.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
Poz. 22704. WYTWÓRNIA WODY ŹRÓDLANEJ POŁCZYN
ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA w Koszalinie. KRS 0000031937. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 lipca 2001 r.
[BMSiG-22267/2018]

Zarząd Wytwórni Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.
w Koszalinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod
nr 0000031937, na podstawie art. 395 i nast. k.s.h. zwołujeZwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sie-
dzibie Spółki, w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 57A, w dniu
28 czerwca 2018 r., godz. 1300.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodni-
   czącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności za okres 1.01.2017 r.- 31.12.2017 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania finansowego za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres
   1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
   za okres 1.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obo-
   wiązków za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady
   Nadzorczej i powołania na kolejną kadencję.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki