Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "FACTOR" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy FACTOR SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWSKI
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat WARSZAWSKI
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica BARTOSZEWICZA
Nr domu 1C
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-337
Poczta WARSZAWA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000031332

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Spółka stosuje uproszczenia dozwolone dla jednostek mikro zgodnie z art. 3 pkt 1a ust. 1b Ustawy o Rachunkowości, m.in. klasyfikuje umowy leasingu wg przepisów prawa podatkowego, nie ustala aktywów i rezerw z tyt.podatku odroczonego, nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym ani przepływów środków pieniężnych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. poz. 330 z 2013 roku z późn.zm.)
[„Ustawa”].
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r i zostało sporządzone zgodnie z zasadami memoriałowego zapisu zdarzeń, zachowania ciągłości przyjętych zasad.
Sprawozdanie za 2018r jest porównywalne ze sprawozdaniami z lat minionych.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie i są stosowane w sposób ciągły.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa bilansu Spółki wyceniono z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty wartości.
Zgodnie z przyjętymi zasadami środki trwałe o wartości do 10.000 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i umarzane jednorazowo w momencie przekazania ich do użytkowania. Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł amortyzowane są metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie.
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia z uwzględnieniem poniesionych kosztów transakcji. Na koniec okresu sprawozdawczego wyceniane są w wiarygodnie ustalonej wartości bez pomniejszania o koszty jakie jednostka poniosłaby zbywając je. Przez wiarygodnie ustaloną wartość uważa się wycenę po cenie ustalonej w aktywnym obrocie regulowanym.
Udziały w jednostkach współzależnych wyceniane są metodą własności.
Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem ustawowej aktualizacji wyceny. W bilansie ujmuje się w wartości brutto pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne ustalane indywidualnie dla każdego dłużnika.
Kapitał własny wyceniany jest w wartości nominalnej.
Należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania, których koszty windykacji są zbyt wysokie w stosunku do kwoty głównej odpisywane są w ciężar kosztów lub przychodów operacyjnych.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym.
Wynik finansowy ustala się w oparciu o zasadę współmierności kosztów i przychodów. Przychody i koszty rozpoznawane są według zasady memoriałowej w okresach których dotyczą niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe 417 225,75 397 085,30
B Aktywa obrotowe, w tym: 684 504,68 751 087,17
- zapasy
- należności krótkoterminowe 158 893,63 118 036,53
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 1 101 730,43 1 148 172,47
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 1 093 370,43 1 141 562,61
- kapitał (fundusz) podstawowy 3 015 000,00 3 015 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 8 360,00 6 609,86
- rezerwy na zobowiązania
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem 1 101 730,43 1 148 172,47
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 14 000,00
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 73 501,34 52 576,30
I Amortyzacja 10 072,20 6 714,80
II Zużycie materiałów i energii 5 839,36 3 110,39
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV Pozostałe koszty 57 589,78 42 751,11
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 11 309,16 12 661,26
- aktualizacja wartości aktywów
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 25 926,52
- aktualizacja wartości aktywów
E Podatek dochodowy
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -48 192,18 -65 841,56
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -48 192,18
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: -991,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 2 937,92
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki