Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyRT Hotels Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomałopolskie
PowiatM.Kraków
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
PowiatM.Kraków
GminaKraków
UlicaŚw. Gertrudy
Nr domu6
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy31-046
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD5510Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
5610A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000031266

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka wycenia aktywa i pasywa oraz stosuje zasady zgodnie z ustawą o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W szczególności mają zastosowanie następujące zasady:

1. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Wyjątkiem jest sprzęt elektroniczny, który w przypadku ceny nabycia wyższej niż 1.000 zł wprowadzany jest do ewidencji środków trwałych.

2. Środki trwałe o wartości niższej niż 3.500 zł umarzane są jednorazowo. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3.500 zł przyjmuje się metodę liniową i stosuje stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególnych przypadkach, gdy okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego jest inny niż wynika z ustawy o podatku dochodowym, ustalana jest inna stawka amortyzacyjna uwzględniająca specyfikę środka trwałego.

3. Środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i zwiększające wartość użytkową, powiększają wartość początkową środka trwałego.

4. Wartości niematerialne i prawne – wyceniane są według ceny nabycia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez okres:
• oprogramowanie komputerowe 2 lat
• pozostałe wartości niematerialne i prawne 5 lat
• wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 PLN są umarzane jednorazowo.

5. Leasing środków trwałych operacyjny wykazywany jest dla celów bilansowych jako leasing finansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości. Składniki majątku użytkowane na podstawie umowy leasingu Spółka przyjmuje do ewidencji środków trwałych i amortyzuje zgodnie z zasadami amortyzacji dla własnych środków trwałych. Kosztami bilansowymi jest naliczana amortyzacja i zapłacone odsetki natomiast kosztami podatkowymi są raty kapitałowe i część odsetkowa.

6. Akcje w jednostkach powiązanych wycenione zostały w wartości nominalnej z odniesieniem różnicy pomiędzy wartością nominalną a wartością w cenach nabycia na kapitał z aktualizacji wyceny z uwzględnieniem odroczonego podatku dochodowego.

7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i inne rozliczenia międzyokresowe. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

8. Towary i surowiec zakupiony do gastronomii wprowadzany jest do magazynów w momencie zakupu. Ewidencja ilościowo-wartościowa dokonywana jest po cenach zakupu. Rozchód towarów w momencie sprzedaży odbywa się według zasady „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” – FIFO. Koszt własny sprzedanych towarów ustalany jest po cenach zakupu. Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów nie występują.

9. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności urealniono tworząc odpisy na dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, kwestionujących należności oraz zalegających z zapłatą dłużej niż przez 6 m-cy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczo finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.

10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą całości lub części poniesionych wydatków odnośnie przyszłego okresu sprawozdawczego; przykładowo z tytułu ubezpieczeń majątk

owych, prenumeraty, czynszu, usług leasingowych. Czas rozliczenia tych kosztów wynika z upływu czasu, którego dany koszt dotyczy, bądź z wielkości świadczenia. Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych zaliczony został również VAT podlegający odliczeniu w następnych okresach rozrachunkowych.

11. Środki pieniężne w walucie krajowej wykazano w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walucie obcej przeliczono wg kursu średniego na dzień bilansowy, ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

12. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

13. Zobowiązania z tytułu pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, stanowiącej niespłacony kapitał powiększony o naliczone odsetki.

14. Spółka tworzy przewidziany przepisami prawa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który jest wykorzystywany zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznym regulaminem na zaspokojenie potrzeb socjalnych i mieszkaniowych pracowników i byłych pracowników. Zarówno przychody jak i koszty funduszu nie są uwzględniane dla celów podatku dochodowego.

15. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń na rzecz spółki przez kontrahentów, które można oszacować w sposób wiarygodny.

16. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest w wysokości kwoty podatku dochodowego wymaganego w przyszłości do zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, – które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

17. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonuje się z zachowaniem zasady ostrożności na:
• pobrane wpłaty lub zarachowane należności z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych i środków trwałych w budowie.
18. Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie środków trwałych itp. zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Zasada tę stosuje się również do otrzymanych nieodpłatnie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy spółki za dany rok obrotowy obejmuje osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą.

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych usług, towarów, materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. Ewidencja na kontach kosztów jest kompletna, tzn. ujmuje wszystkie operacje gospodarcze dokonane w okresie sprawozdawczym. Otrzymane dokumenty obce, których zarachowanie nie było możliwe ujmowane są do ewidencji nie później niż w okresie, w którym je otrzymano.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością spółki zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko z wyjątkiem rezerw dotyczących operacji finansowych, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wnip, odpisania należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych;
b) przychody finansowe z tytułu dywidend (udziału w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi;
c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
Wynik finansowy brutto korygują:
a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
b) aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane są zgodnie z przepisami podatkowymi.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdania finansowe obowiązujące spółkę:
1. Bilans - który wykazuje stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy.
2. Rachunek zysków i strat obejmujący wyniki finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy. Jednostka sporządziła rachunek zysków i strat w układzie rodzajowym.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy.
4. Rachunek przepływów pieniężnych obejmujący wszystkie wpływy i wydatki pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej za bieżący i poprzedni okres.
5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Zarząd

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego jak i na dzień bilansowy 31.12.2018 r. skład Zarządu Spółki był 3-osobowy:
• Prezes Zarządu –Andrzej Wójcik,
• Wiceprezes Zarządu –Lech Fronckiel,
• Członek Zarządu – Anna Stefańczyk.

Rada Nadzorcza

Skład Radu Nadzorczej Spółki:
• Pani Danuta Skalska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
• Pan Andrzej Kozłowski – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
• Pan Janusz Wójcik – Członek Rady Nadzorczej.
W 2018 roku skład Rady Nadzorczej był stały.
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe58 232 742,7958 660 166,76
IWartości niematerialne i prawne53 817,4442 460,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne53 817,44
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne42 460,00
IIRzeczowe aktywa trwałe2 896 809,913 238 539,32
1Środki trwałe2 896 809,913 238 539,32
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 354 628,112 469 070,83
c) urządzenia techniczne i maszyny219 344,19217 698,64
d) środki transportu2 146,13
e) inne środki trwałe322 837,61549 623,72
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe15 206,4415 206,44
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek15 206,4415 206,44
IVInwestycje długoterminowe55 098 716,0055 098 716,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe55 098 716,0055 098 716,00
a) w jednostkach powiązanych55 098 716,0055 098 716,00
– udziały lub akcje55 098 716,0055 098 716,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe168 193,00265 245,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego168 193,00265 245,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe4 668 208,034 645 982,53
IZapasy67 563,9864 253,43
1Materiały65 462,7164 065,76
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary2 101,27187,67
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe963 334,39914 340,43
1Należności od jednostek powiązanych23 362,3825 621,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:23 362,3825 621,09
– do 12 miesięcy23 362,3825 621,09
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek939 972,01888 719,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:691 698,59724 642,95
– do 12 miesięcy691 698,59724 642,95
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych236 095,00154 537,00
c) inne12 178,429 539,39
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 528 962,913 547 693,94
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 528 962,913 547 693,94
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 528 962,913 547 693,94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 528 962,913 547 693,94
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe108 346,75119 694,73
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem62 900 950,8263 306 149,29
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny44 779 953,1442 898 217,42
IKapitał (fundusz) podstawowy44 555 082,0044 555 082,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 359 270,003 359 270,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:3 606 380,063 606 380,06
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-8 622 514,64-9 093 893,91
VIZysk (strata) netto1 881 735,72471 379,27
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 120 997,6820 407 931,87
IRezerwy na zobowiązania1 062 716,601 048 245,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego875 724,00872 309,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne186 992,60175 936,00
– długoterminowa32 308,3928 732,00
– krótkoterminowa154 684,21147 204,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe14 095 138,3515 992 470,51
1Wobec jednostek powiązanych14 095 138,3515 992 470,51
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 961 270,933 364 367,76
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 898 367,172 316 219,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 035,0456 732,13
– do 12 miesięcy1 035,0456 732,13
– powyżej 12 miesięcy
b) inne1 897 332,132 259 487,61
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 038 127,541 036 877,87
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 545,64
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:319 601,12336 785,83
– do 12 miesięcy319 601,12336 785,83
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi247 491,22206 415,46
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych261 143,06256 843,91
h) z tytułu wynagrodzeń204 345,84220 287,03
i) inne5 546,3014 000,00
4Fundusze specjalne24 776,2211 270,15
IVRozliczenia międzyokresowe1 871,802 848,60
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 871,802 848,60
– długoterminowe895,001 871,80
– krótkoterminowe976,80976,80
Pasywa razem62 900 950,8263 306 149,29
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 054 320,7214 205 889,49
– od jednostek powiązanych35 146,7133 261,01
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów16 054 251,6014 205 814,67
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów69,1274,82
BKoszty działalności operacyjnej13 379 338,9112 879 193,53
IAmortyzacja438 518,23348 052,89
IIZużycie materiałów i energii2 065 009,762 067 110,58
IIIUsługi obce5 723 116,305 312 509,84
IVPodatki i opłaty, w tym:138 495,92170 812,64
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 752 486,523 690 023,21
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:817 768,48849 877,74
– emerytalne313 982,02310 719,59
VIIPozostałe koszty rodzajowe443 897,40440 756,03
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów46,3050,60
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 674 981,811 326 695,96
DPozostałe przychody operacyjne173 966,16193 891,40
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych163,4115 555,51
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne173 802,75178 335,89
EPozostałe koszty operacyjne49 594,6190 094,48
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych350,004 675,20
IIIInne koszty operacyjne49 244,6185 419,28
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 799 353,361 430 492,88
GPrzychody finansowe79 243,8519 565,30
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:9 187,7919 565,30
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne70 056,06
HKoszty finansowe550 292,49633 622,91
IOdsetki, w tym:550 292,49581 878,72
– dla jednostek powiązanych550 050,89581 084,39
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne51 744,19
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 328 304,72816 435,27
JPodatek dochodowy446 569,00345 056,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 881 735,72471 379,27
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)42 898 217,4242 426 838,15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach42 898 217,4242 426 838,15
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu44 555 082,0044 555 082,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu44 555 082,0044 555 082,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 359 270,003 359 270,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)471 379,273 009 677,95
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)471 379,273 009 677,95
b) zmniejszenie (z tytułu)471 379,273 009 677,95
– pokrycia straty471 379,273 009 677,95
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 359 270,003 359 270,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości3 606 380,063 606 380,06
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu3 606 380,063 606 380,06
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-8 622 514,64-9 093 893,91
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu471 379,273 009 677,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach471 379,273 009 677,95
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)471 379,273 009 677,95
zmniejszenie z tytułu przeznaczenia na kapitał zapasowy471 379,273 009 677,95
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu9 093 893,9112 103 571,86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach9 093 893,9112 103 571,86
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)471 379,273 009 677,95
- pokrycie z kapitału zapasowego471 379,273 009 677,95
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu8 622 514,649 093 893,91
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-8 622 514,64-9 093 893,91
6Wynik netto1 881 735,72471 379,27
Azysk netto1 881 735,72471 379,27
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)44 779 953,1442 898 217,42
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)44 779 953,1442 898 217,42
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 932 805,701 517 633,13
IZysk (strata) netto1 881 735,72471 379,27
IIKorekty razem1 051 069,981 046 253,86
1Amortyzacja438 518,23348 052,89
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)550 060,60581 697,67
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-163,41-12 326,28
5Zmiana stanu rezerw14 471,6020 348,00
6Zmiana stanu zapasów-3 310,55-21 784,77
7Zmiana stanu należności-48 993,96-403 824,52
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-38 395,71258 699,98
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych107 423,18306 850,89
10Inne korekty31 460,00-31 460,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 932 805,701 517 633,13
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-139 442,85-62 776,98
IWpływy11 163,415 530,51
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych11 163,415 530,51
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki150 606,2668 307,49
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych150 606,2668 307,49
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-139 442,85-62 776,98
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 812 093,88-2 357 974,05
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki2 812 093,882 357 974,05
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 359 338,761 150 209,72
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego243 821,88131 250,11
8Odsetki1 208 933,241 076 514,22
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-2 812 093,88-2 357 974,05
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-18 731,03-903 117,90
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-18 731,03-903 117,90
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 547 693,944 450 811,84
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 528 962,913 547 693,94
– o ograniczonej możliwości dysponowania21 470,852 799,20
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 328 304,72816 435,27
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:188 563,42162 874,02
Różnice kursowe niezrealizowane31 585,29art 15a ust 224 094,64
Przychody bilansowe nieuznane podatkowo156 753,16art 12 ust 3a138 779,38
pozostałe 224,97
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:138 779,3829 915,31
Zafakturowane szacunki przychodów138 779,38art 12 ust 129 915,31
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:131 095,31138 466,62
Koszty reprezentacji13 016,83art 16 ust 1 pkt 2856 691,20
Wpłaty na PFRON72 324,00art 16 ust 1 pkt 3651 636,00
Podatek VAT2 703,56art 16 ust 1 pkt 463 148,01
Darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami20 063,40art 16 ust 1 pkt 14
Wierzytelności odpisane jako nieściagalne350,00art 16 ust 1 pkt 25
Odpisy aktualizujące wartość należnościart 16 ust 1 pkt 26a4 675,20
Składki opłacone przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników1 347,79art 16 ust 1 pkt 592 012,50
Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych91,00art 16 ust 1 pkt 2123,00
Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań11,60art 16 ust 1 pkt 17
Opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego309,00art 16 ust 1 pkt 54
Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usługart 16 ust 1 pkt 22262,00
Ujemne różnice kursowe2 733,67art 15a ust 3 pkt 2
Niedobory inwentaryzacyjne13 250,02art 15 ust 118 475,38
pozostałe 4 894,441 543,33
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:422 838,69445 065,15
Różnice kursowe niezrealizowane3 481,71art 15a ust 355 084,37
Koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 1256 047,55art 16 ust 1 pkt 5767 546,75
Koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek99 053,46art 16 ust 1 pkt 57a102 726,44
Wartość utworzonych rezerw na koszty11 056,60art 15 ust 4e-6 020,00
Naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym od pożyczek i kredytówart 16 ust 1 pkt 1146 848,11
Amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (bilansowe przekwalifikowanie umów spełniających warunki leasingu operacyjnego w leasing finansowy)253 199,37art 15 ust 6178 879,48
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:829 145,83693 484,66
Zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek658 872,64art 16 ust 1 pkt 11541 664,67
Wypłacone wynagrodzenia dotyczące poprzedniego roku obrotowego67 546,75art 15 ust 4g58 070,48
Opłacone składki ZUS dotyczące poprzedniego roku obrotowego102 726,44art 15 ust 4h93 749,51
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:504 898,71
za rok 2012 nie więcej niż 50%504 898,71
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-181 719,42-68 624,96
Wartość rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częsciowo odpłatnie59 547,11art 12 ust 1 pkt 262 625,16
Koszty opłat ustalonych w umowach spełniających warunki leasingu operacyjnego, które na potrzeby bilansowe przekwalifikowane zostały w leasing finansowy-241 266,53art 17b ust 1-131 250,12
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 821 589,43
K. Podatek dochodowy346 102,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki RT Hotels S.A. za okres od 01.01-31.12.2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki