Szczegóły spółki

Nazwa RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6761788134
REGON 351252801
KRS 0000031266
Adres ul. św. Gertrudy 6, 31-046 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 5610A — restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.32 0.29
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.48 0.4
Płynność bieżąca (CR) 1.38 1.58
Płynność szybka (QR) 1.36 1.55
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.48 0.4
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.32% 11.72%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.1% 4.2%
Rentowność aktywów (ROA) 0.74% 2.99%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-19 245/2019 310 1181745
Poz. 1181745. RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000031266. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.07.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/35810/19/533]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO-
WANIA 1 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURY-
STYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWA-
TEROWANIA 2 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 2. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYW-
NOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATE-
RING) 4 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW
TURYSTYCZNYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZE-
DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO-
NYMI 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO-
WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI wykreślić: 10
2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-
TEROWANIA 11 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 12 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 13
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 14 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW TURYSTYCZNYCH 15 2. 79 11 B DZIAŁAL-
NOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 16 2. 79
12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
17 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 18 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 19 2. 68 31 Z POŚREDNIC-
TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 20 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 21 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 22 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
23 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 24 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 25 2. 43 13 Z WYKONYWA-
NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY-
NIERSKICH 26 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALA-
CJI ELEKTRYCZNYCH 27 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL-
NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 28
2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 29 2. 70 22 Z POZO-
STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
30 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI-
TEKTURY 31 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECH-
NICZNE 32 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄ-
CZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI
Poz. 1181745. RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000031266. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 31.07.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/35810/19/533]

W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO-
WANIA 1 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURY-
STYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWA-
TEROWANIA 2 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 2. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYW-
NOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATE-
RING) 4 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW
TURYSTYCZNYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZE-
DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO-
NYMI 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO-
WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI wykreślić: 10
2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA-
TEROWANIA 11 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 12 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 13
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 14 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW TURYSTYCZNYCH 15 2. 79 11 B DZIAŁAL-
NOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 16 2. 79
12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
17 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 18 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 19 2. 68 31 Z POŚREDNIC-
TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 20 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO-
NYWANE NA ZLECENIE 21 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 22 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
23 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 24 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 25 2. 43 13 Z WYKONYWA-
NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY-
NIERSKICH 26 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALA-
CJI ELEKTRYCZNYCH 27 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL-
NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 28
2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 29 2. 70 22 Z POZO-
STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
30 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI-
TEKTURY 31 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECH-
NICZNE 32 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄ-
CZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki