Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BRAMMER SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBRAMMER SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwopodkarpackie
Powiatkolbuszowski
GminaKolbuszowa
MiejscowośćKolbuszowa
Adres
Kod krajuPL
Województwopodkarpackie
Powiatkolbuszowski
GminaKolbuszowa
UlicaHandlowa
Nr domu2 A
MiejscowośćKolbuszowa
Kod pocztowy36-100
PocztaKolbuszowa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000029850

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.
Stosowana metoda wyceny rozchodu zapasów to FIFO.
Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie o rachunkowości.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W przypadku zmian technologii, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio

do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
• Budynki i budowle 2,5% - 10%
• Urządzenia techniczne i maszyny 7% - 30%
• Środki transportu 20% - 40%
• Pozostałe środki trwałe 8,5% - 25%
• Inwestycje w obcych środkach trwałych 10%
Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
• Koszty zakończonych prac rozwojowych 33,33%
• Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 50%
• Wartość firmy 20%
• Inne wartości niematerialne i prawne 20% - 50%

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu, nie są amortyzowane.

Składniki majątku o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności nieprzekraczającym 1 roku oraz o wartości początkowej nieprzekraczającej 4.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do używania.
b) Inwestycje długoterminowe

Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Na skutek zaistnienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości w/w inwestycji dokonuje się odpowiedniego odpisu aktualizującego ich wartość. Odpis ten odnosi się w ciężar kosztów finansowych. W przypadku ustania

przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.

c) Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, który odnoszony jest w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w przypadku odsetek od przeterminowanych należności), zależnie od charakteru odpisywanych należności.

d) Zapasy

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.

Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Stosowana metoda wyceny rozchodu zapasów to FIFO.

e) Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

Wpływ walut do kasy i na dewizowe rachunki bankowe oraz ich rozchody wycenia się wg średniego kursu NBP.

Różnica pomiędzy księgową wartością stanu środków pieniężnych znajdujących się na dzień bilansowy na rachunku bankowym lub w kasie, a wartością tego stanu obliczoną według średniego kursu NBP dla danej waluty na ten dzień stanowi różnicę kursową, którą zalicza się do przychodów finansowych w przypadku różnic dodatnich i odpowiednio do kosztów finansowych w przypadku różnic ujemnych.

f) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych wydatków dotyczących

przyszłych okresów sprawozdawczych. Mogą to być koszty z istoty dotyczące przyszłych okresów, jak np. opłacone z góry świadczenia, jakie nastąpią w przyszłym roku obrotowym, ubezpieczenia, prenumeraty.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas
i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

g) Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki lub podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy powstał w wyniku rozliczenia wyników finansowych za poszczególne lata na podstawie uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Kapitał z połączenia powstał w wyniku rozliczenia połączenia spółek metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44c Ustawy o rachunkowości, jako różnica pomiędzy wartością udziałów
w kapitale zakładowym w jednostce zależnej oraz wartością majątku jednostki przejmowanej na moment połączenia.

h) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
• odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92 Kodeksu pracy. Rezerwa tworzona jest w wysokości określonej przez aktuariusza;
• rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników – niewykorzystane urlopy.

i) Zobowiązania

Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny

nabycia.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

j) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na

rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w bilansie w ramach pozycji zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu
i wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
k) Rozliczenia międzyokresowe przychodówRozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków
z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
l) Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy prezentowane są w szyku rozwartym.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.

Przychodem ze sprzedaży usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług oraz o udzielone rabaty dla odbiorców. Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie

wykonania usługi.
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług oraz o udzielone rabaty dla odbiorców. Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towarów i materiałów, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu, pomniejszona o wartość rabatów uzyskanych od dostawców (dotyczących sprzedanych towarów lub materiałów).
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością, wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe

a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.; „Ustawa o rachunkowości”), według zasady kosztu historycznego.

b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla

kontynuowania działalności.
Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

c) W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.

d) Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

e) W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe20 544 768,9319 780 615,64
IWartości niematerialne i prawne624 698,971 202 873,73
3Inne wartości niematerialne i prawne624 698,971 202 873,73
IIRzeczowe aktywa trwałe11 156 243,4411 285 772,39
1Środki trwałe8 910 277,128 845 026,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)290 008,40290 008,40
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 350 523,615 282 301,69
c) urządzenia techniczne i maszyny532 986,83919 850,27
d) środki transportu2 368 409,902 284 030,56
e) inne środki trwałe368 348,3868 835,12
2Środki trwałe w budowie2 245 966,322 440 746,35
IVInwestycje długoterminowe5 203 903,525 203 903,52
3Długoterminowe aktywa finansowe5 203 903,525 203 903,52
a) w jednostkach powiązanych5 185 603,525 185 603,52
– udziały lub akcje5 185 603,525 185 603,52
c) w pozostałych jednostkach18 300,0018 300,00
– udziały lub akcje18 300,0018 300,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 559 923,002 088 066,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 559 923,002 088 066,00
BAktywa obrotowe95 536 715,4398 638 854,29
IZapasy44 817 125,3642 240 921,07
1Materiały3 718,594 242,48
4Towary43 780 904,3441 255 063,46
5Zaliczki na dostawy i usługi1 032 502,43981 615,13
IINależności krótkoterminowe38 878 042,1950 821 144,87
1Należności od jednostek powiązanych1 277 428,223 191 777,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 277 428,223 191 777,95
– do 12 miesięcy1 277 428,223 191 777,95
3Należności od pozostałych jednostek37 600 613,9747 629 366,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:37 215 142,2246 725 183,34
– do 12 miesięcy37 215 142,2246 725 183,34
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych287 758,89811 164,55
c) inne97 712,8693 019,03
IIIInwestycje krótkoterminowe11 580 998,205 195 676,04
1Krótkoterminowe aktywa finansowe11 580 998,205 195 676,04
a) w jednostkach powiązanych1 225 500,001 188 706,50
– udzielone pożyczki1 225 500,001 188 706,50
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 355 498,204 006 969,54
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach10 355 498,204 006 969,54
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe260 549,68381 112,31
Aktywa razem116 081 484,36118 419 469,93
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny57 199 671,8453 947 420,18
IKapitał (fundusz) podstawowy6 000 000,006 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:47 947 420,1847 454 842,77
VZysk (strata) z lat ubiegłych249 035,03
VIZysk (strata) netto3 252 251,66243 542,38
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania58 881 812,5264 472 049,75
IRezerwy na zobowiązania2 838 491,761 575 953,60
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego18 918,0016 164,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2 789 573,761 407 789,60
– długoterminowa116 907,88116 907,88
– krótkoterminowa2 672 665,881 290 881,72
3Pozostałe rezerwy30 000,00152 000,00
– krótkoterminowe30 000,00152 000,00
IIZobowiązania długoterminowe20 018 765,8719 968 336,65
1Wobec jednostek powiązanych18 600 416,0018 471 649,00
3Wobec pozostałych jednostek1 418 349,871 496 687,65
c) inne zobowiązania finansowe1 418 349,871 496 687,65
IIIZobowiązania krótkoterminowe34 789 887,2842 790 297,94
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych2 149 562,3912 628 652,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 149 562,3912 628 652,79
– do 12 miesięcy2 149 562,3912 628 652,79
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek32 578 847,4130 101 191,32
a) kredyty i pożyczki5 000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe1 001 528,501 488 203,84
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:28 011 422,0021 365 956,78
– do 12 miesięcy28 011 422,0021 365 956,78
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi21 884,8331 846,58
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 095 155,642 214 577,08
i) inne448 856,44607,04
4Fundusze specjalne61 477,4860 453,83
IVRozliczenia międzyokresowe1 234 667,61137 461,56
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 234 667,61137 461,56
– krótkoterminowe1 234 667,61137 461,56
Pasywa razem116 081 484,36118 419 469,93
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:261 464 455,36252 647 978,12
– od jednostek powiązanych14 410 569,5717 341 511,26
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów10 886 623,329 631 379,73
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów250 577 832,04243 016 598,39
BKoszty działalności operacyjnej256 332 731,35250 323 894,78
IAmortyzacja2 206 245,332 796 557,13
IIZużycie materiałów i energii2 260 419,562 069 253,04
IIIUsługi obce29 933 558,2628 239 888,34
IVPodatki i opłaty, w tym:806 876,15495 780,59
VWynagrodzenia22 039 273,5520 433 413,11
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:4 054 864,093 735 474,46
– emerytalne1 938 752,421 799 675,42
VIIPozostałe koszty rodzajowe708 630,74667 693,91
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów194 322 863,67191 885 834,20
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 131 724,012 324 083,34
DPozostałe przychody operacyjne867 920,44528 606,68
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych321 700,01233 290,22
IVInne przychody operacyjne546 220,43295 316,46
EPozostałe koszty operacyjne1 947 984,081 335 747,46
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych896 592,09861 200,23
IIIInne koszty operacyjne1 051 391,99474 547,23
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 051 660,371 516 942,56
GPrzychody finansowe1 206 788,00942 352,59
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:832 981,09829 079,48
AOd jednostek powiązanych, w tym:832 981,09829 079,48
IIOdsetki, w tym:213 674,06113 273,11
– od jednostek powiązanych18 411,10
VInne160 132,85
HKoszty finansowe1 275 357,711 772 559,15
IOdsetki, w tym:949 750,421 008 742,89
– dla jednostek powiązanych482 186,01687 160,73
IVInne325 607,29763 816,26
IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 983 090,66686 736,00
JPodatek dochodowy730 839,00443 193,62
LZysk (strata) netto (I–J–K)3 252 251,66243 542,38
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)53 947 420,1853 703 877,80
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu6 000 000,006 000 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu6 000 000,006 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu47 454 842,7747 454 842,77
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego492 577,41
a) zwiększenie (z tytułu)492 577,41
– podziału zysku (ustawowo)492 577,41
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu47 947 420,1847 454 842,77
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu492 577,41249 035,03
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu492 577,41249 035,03
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach492 577,41249 035,03
b) zmniejszenie (z tytułu)-492 577,41
przeniesienie na kapitał zapasowy-492 577,41
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu249 035,03
6Wynik netto3 252 251,66243 542,38
Azysk netto3 252 251,66243 542,38
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)57 199 671,8453 947 420,18
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)57 199 671,8453 947 420,18
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto3 252 251,66243 542,38
IIKorekty razem10 318 347,704 384 906,11
1Amortyzacja2 206 245,332 796 557,13
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-27 063,7811 302,56
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)582 075,46983 023,29
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-304 522,22-233 290,22
5Zmiana stanu rezerw1 262 538,16800 950,03
6Zmiana stanu zapasów-2 576 204,29-603 353,97
7Zmiana stanu należności11 943 102,68-4 108 646,39
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 513 735,324 896 414,14
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-254 088,32-158 050,46
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)13 570 599,364 628 448,49
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy483 485,26323 885,39
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych483 485,26305 474,29
3Z aktywów finansowych, w tym:18 411,10
a) w jednostkach powiązanych18 411,10
IIWydatki686 072,542 889 069,28
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych649 279,041 855 202,78
3Na aktywa finansowe, w tym:36 793,501 033 866,50
a) w jednostkach powiązanych36 793,501 033 866,50
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-202 587,28-2 565 183,89
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy128 767,00
2Kredyty i pożyczki128 767,00
IIWydatki7 175 314,205 695 742,20
4Spłaty kredytów i pożyczek5 000 000,003 086 260,00
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 593 238,741 608 047,81
8Odsetki582 075,461 001 434,39
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-7 046 547,20-5 695 742,20
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)6 321 464,88-3 632 477,60
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:6 348 528,66-3 643 780,16
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych27 063,78-11 302,56
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 021 874,797 654 352,39
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:10 343 339,674 021 874,79
– o ograniczonej możliwości dysponowania54 681,3758 352,72
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 983 090,66
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:4 960 079,634 960 079,63
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8 103 557,59
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:6 034 051,15
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-1 175 573,62
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym11 985 046,15
K. Podatek dochodowy2 199 942,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

wprowadzenie do SF

-

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego

-

Zmiany zasad rachunkowości

W bieżącym roku obrotowym Spółka nie dokonała istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości w porównaniu do roku ubiegłego.
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki