Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ "MELBUD" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej "MELBUD" spółka akcyjna w upadłości
Siedziba
Województwo lubelskie
Powiat Zamość
Gmina Zamość
Miejscowość Zamość
Adres
Kod kraju PL
Województwo lubelskie
Powiat Zamość
Gmina Zamość
Ulica Lwowska
Nr domu 62
Miejscowość Zamość
Kod pocztowy 22-400
Poczta Zamość
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4291Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000029447

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, który jednocześnie stanowi okres sprawozdawczy dla celów bilansowych, a dniem bilansowym, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe jest ostatni dzień roku kalendarzowego.
Jednostka ustala wynik finansowy netto w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Składniki majątku jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, w momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika który decyduje o okresie amortyzacji.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
Odpisy amortyzacyjne składników majątku o wartości początkowej przekraczającej 3 500,00 złotych i nie przekraczającej 10 000,00 złotych dokonywane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
Wartość składników majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 złotych odnoszona jest jednorazowo w ciężar kosztów materiałów w miesiącu przyjęcia do używania.
2) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji według zasad stosowanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
3) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
4) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt. 2 inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
5) inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia,
6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia nie wyższych od cen sprzedaży netto,
7) należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
8) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
9) rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
10) udziały (akcje) własne według cen nabycia,
11) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się:
1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
2) wynik operacji finansowych;
3) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie:
ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustalonych i wprowadzonych do stosowania postanowieniami uchwały Kierownika jednostki wprowadzającej:
1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2) miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych,
3) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
4) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
5) wzór rachunku zysków i strat,
6) wzór rachunku przepływów pieniężnych,
7) system ochrony danych i ich zbiorów.
Zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 134 356,58 135 474,97
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 134 356,58 135 474,97
1 Środki trwałe 5 676,46 6 794,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 606,60 1 606,60
c) urządzenia techniczne i maszyny 3 941,53 3 941,53
d) środki transportu 128,33 1 246,72
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie 128 680,12 128 680,12
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 143 345,98 61 434,58
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 40 513,65 40 009,90
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 40 513,65 40 009,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39 532,65 39 225,15
– do 12 miesięcy 39 532,65 39 225,15
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 981,00 784,75
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 89 263,50 19 267,11
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 89 263,50 19 267,11
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 89 263,50 19 267,11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 89 263,50 19 267,11
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 568,83 2 157,57
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 277 702,56 196 909,55
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -388 101,48 -454 413,53
I Kapitał (fundusz) podstawowy 101 500,00 101 500,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 282,85 1 282,85
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 8 914,92 8 914,92
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 13 914,28 13 914,28
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -580 025,65 -594 740,04
VI Zysk (strata) netto 66 312,12 14 714,46
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 665 804,04 651 323,08
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 665 804,04 651 323,08
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 577 028,47 562 547,51
a) kredyty i pożyczki 250 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 128 697,68
– do 12 miesięcy 128 697,68
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 731,24 126 949,73
h) z tytułu wynagrodzeń 43 535,66
i) inne 576 297,23 13 364,44
4 Fundusze specjalne 88 775,57 88 775,57
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 277 702,56 196 909,55
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 162,59
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 200,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 962,59
B Koszty działalności operacyjnej 123 113,25 4 091,69
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii 6 233,48 843,76
III Usługi obce 64 615,63 2 794,74
IV Podatki i opłaty, w tym: 196,59 82,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 41 634,55 316,20
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7 050,39 54,99
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 3 382,61
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -121 950,66 -4 091,69
D Pozostałe przychody operacyjne 188 220,59 18 804,71
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 187 469,30 18 804,71
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 751,29
E Pozostałe koszty operacyjne 3,00
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 3,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 66 266,93 14 713,02
G Przychody finansowe 69,81 1,44
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 69,81 1,44
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 24,62
I Odsetki, w tym: 24,62
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 66 312,12 14 714,46
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 66 312,12 14 714,46
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 66 312,12
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 66 312,00 66 312,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,12
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki