Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ "MELBUD" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9220017243
REGON 950157364
KRS 0000029447
Adres ul. Lwowska 62, 22-400 Zamość
Telefon 392096
Faks 392096
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4291Z — roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 3.31 2.4
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.43 -1.72
Płynność bieżąca (CR) 0.09 0.22
Płynność szybka (QR) 0.09 0.22
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.43 -1.72
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. 5703.83%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -3.24% -17.09%
Rentowność aktywów (ROA) 7.47% 23.88%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-01-17 12/2019 43 2900
Poz. 2900. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ „MEL-
BUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Zamościu. KRS 0000029447. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lipca 2001 r.,
sygn. akt IX GUp 114/17.
[BMSiG-2258/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd-
niku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 18 czerwca 2018 r.
syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej
„MELBUD” Spółka Akcyjnej z siedzibą w Zamościu (sygn. akt
IX GUp 114/17) złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytel-
ności uzupełnioną w dniu 13 listopada 2018 roku, którą można
przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejono-
wego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przyul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni
od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego
komisarza sprzeciw co do:
 - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umiesz-
  czonego na liście wierzytelności,
 - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzy-
  ciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytel-
  ności,
 - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny
  z jego wnioskami lub oświadczeniami.
Poz. 2900. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ „MEL-
BUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Zamościu. KRS 0000029447. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lipca 2001 r.,
sygn. akt IX GUp 114/17.
[BMSiG-2258/2019]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd-
niku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 18 czerwca 2018 r.
syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej
„MELBUD” Spółka Akcyjnej z siedzibą w Zamościu (sygn. akt
IX GUp 114/17) złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytel-
ności uzupełnioną w dniu 13 listopada 2018 roku, którą można
przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla
spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejono-
wego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przyul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni
od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego
komisarza sprzeciw co do:
 - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umiesz-
  czonego na liście wierzytelności,
 - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzy-
  ciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytel-
  ności,
 - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny
  z jego wnioskami lub oświadczeniami.
2018-03-09 49/2018 35 10492
Poz. 10492. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ „MEL-
BUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Zamościu. KRS 0000029447. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lipca 2001 r.,
sygn. akt IX GUp 114/17.
[BMSiG-9718/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upa-
dłościowego Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej „MELBUD”
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zamościu (sygn. akt IX GUp 114/17)
został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd-
niku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operat szacunkowy
majątku wchodzącego w skład masy upadłości, dotyczący
określenia wartości majątku wchodzącego w skład masy
upadłości w postaci prawa użytkowania wieczystego nieru-
chomości gruntowej stanowiącej działkę o nr. ewidencyjnym
92/14, położonej w Zamościu przy ul. Lwowskiej, i prawa wła-
sności posadowionych na niej budynków, dla której Sąd Rejo-
nowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi
Księgę Wieczystą pod numerem ZA1Z/00004049/9. Zarzuty na
opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty
ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu.
Poz. 10492. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ „MEL-
BUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Zamościu. KRS 0000029447. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lipca 2001 r.,
sygn. akt IX GUp 114/17.
[BMSiG-9718/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upa-
dłościowego Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej „MELBUD”
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zamościu (sygn. akt IX GUp 114/17)
został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świd-
niku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operat szacunkowy
majątku wchodzącego w skład masy upadłości, dotyczący
określenia wartości majątku wchodzącego w skład masy
upadłości w postaci prawa użytkowania wieczystego nieru-
chomości gruntowej stanowiącej działkę o nr. ewidencyjnym
92/14, położonej w Zamościu przy ul. Lwowskiej, i prawa wła-
sności posadowionych na niej budynków, dla której Sąd Rejo-
nowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi
Księgę Wieczystą pod numerem ZA1Z/00004049/9. Zarzuty na
opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty
ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki