Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ON ROAD TRUCK SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-01
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyON ROAD TRUCK SERVICES SA
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
PowiatPOZNAŃ
GminaPOZNAŃ
MiejscowośćPOZNAŃ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPOZNAŃ
GminaPOZNAŃ
UlicaObodrzycka
Nr domu73
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy61-249
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4519Z - sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000028810

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe On Road Truck Services S.A. za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez On Road Truck Services S.A.. Zdaniem Zarządu Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności przez Spółkę.
Z dniem 01.01.2018 r. decyzją kierownika jednostki Spółka zmieniła sposób prezentacji rachunku zysku i strat z wariantu porównawczego na wariant kalkulacyjny. Zmiana zasad nie wpłynęła na wynik działalności operacyjnej.
W roku 2018 Spółka stosowała zasady rachunkowości i metody obliczeniowe, jakie były stosowane przy ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Nie wystąpiły istotne zdarzenia lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

TRANSAKCJE WYRAŻONE W WALUTACH OBCYCH
Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność ("waluta funkcjonalna"). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w polskich złotych (PLN), która jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.
Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji w banku NBP, do wyceny stosuje się kurs średni. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych przelicza się po średnim kursie obowiązującym na dzień bilansowy w banku NBP. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych sprawozdania z całkowitych dochodów.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Wartości niematerialne i prawne, wykazane w sprawozdaniu finansowym, wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia i pomniejszone o skumulowane odpisy amortyzacyjne obliczone według stawek odzwierciedlających okres ich użytkowania oraz o odpisy z tytułu utraty wartości.
Na dzień nabycia składnika wartości niematerialnych ustala się metodę amortyzacji oraz stawkę amortyzacji rocznej odzwierciedlającą przewidywany okres użytkowania danego składnika aktywów.
Spółka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych.
Amortyzacja naliczana jest metodą liniową w okresie od 2 do 5 lat.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Grunty wycenia się w cenie nabycia, nie podlegają one amortyzacji.
Rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu, w przypadku gdy zostały sklasyfikowane jako leasing finansowy, są amortyzowane zgodnie z zasadami amortyzacji aktywów trwałych będących własnością Spółki.
Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były bezpośrednio w koszty,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.
Weryfikacji wartości końcowej i okresów użytkowania środków trwałych i ewentualnej ich zmiany dokonuje się na każdy dzień bilansowy.

Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z ich wartością bilansową i ujmuje w rachunku zysków i strat w pozycji "zysk/strata z tytułu niefinansowych aktywów trwałych".

UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCHAktywa analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna stanowi wyższą z dwóch kwot: wartości godziwej aktywów, pomniejszonej o koszty sprzedaży, lub wartości użytkowej. Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu, do którego występują dające się zidentyfikować odrębne przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Niefinansowe aktywa, w odniesieniu do których uprzednio stwierdzono utratę wartości, oceniane są na każdy dzień bilansowy pod kątem występowania przesłanek wskazujących na możliwość odwrócenia dokonanego odpisu.
- w roku obrotowym nie wystąpiła
AKTYWA FINANSOWESpółka zalicza swoje aktywa finansowe do wymienionych poniżej kategorii:
a) aktywa finansowe krótko i długoterminowe
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe,
- udzielone pożyczki,
- inne aktywa finansowe.
Aktywa finansowe wykazuje się w cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
- w roku obrotowym nie wystąpiły
b) środki pieniężne i ich ekwiwalenty:
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
- inne środki pieniężne,
- inne aktywa pieniężne.
Operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego operację.

ZAPASY

Zapasy wycenia się w następujący sposób:

- surowce - w cenach zakupu,
- materiały - w cenach zakupu,
- towary:
a) pojazdy - w cenach nabycia, wycena rozchodu pojazdów dokonywana jest wg rzeczywistej jednostkowej ceny nabycia;
b) części samochodowe - w cenach zakupu, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" - FIFO,
- produkcja w toku - w cenach zakupu.
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
- w roku obrotowym nie wystąpiły

KAPITAŁY

Kapitały wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwy na zobowiązania są tworzone w wiarygodnie oszacowanej wysokości.
W roku obrotowym Spółka tworzyła rezerwy na:
- nadwyżka kosztów leasingu bilansowych nad podatkowymi,
- faktury korekty kosztu wystawione w 2019 r., dot. 2018
FUNDUSZE SPECJALNE
Fundusze specjalne wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
? wynik działalności operacyjnej
? wynik na operacjach finansowych,
? obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) - sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową i zawiera dane porównawcze do roku 2016;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczy, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. Zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 711 402,591 453 255,65
IWartości niematerialne i prawne33 090,9213 899,62
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne33 090,9213 899,62
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 323 730,671 123 448,65
1Środki trwałe2 323 730,671 110 948,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej537 355,32336 023,91
c) urządzenia techniczne i maszyny690 662,50519 289,22
d) środki transportu903 616,2864 143,23
e) inne środki trwałe192 096,57191 492,29
2Środki trwałe w budowie12 500,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe354 581,00315 907,38
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego354 581,00314 936,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe971,38
BAktywa obrotowe18 626 122,338 505 898,59
IZapasy11 939 019,305 238 381,21
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku363 905,6133 630,56
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary11 574 377,375 204 142,57
5Zaliczki na dostawy i usługi736,32608,08
IINależności krótkoterminowe6 407 739,713 028 057,82
1Należności od jednostek powiązanych548 785,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:548 785,88
– do 12 miesięcy548 785,88
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 858 953,833 028 057,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 283 560,012 786 180,54
– do 12 miesięcy5 283 560,012 786 180,54
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych559 731,38226 548,00
c) inne15 662,4415 329,28
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe156 570,07176 089,35
1Krótkoterminowe aktywa finansowe156 570,07176 089,35
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne156 570,07176 089,35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach156 570,07176 089,35
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe122 793,2563 370,21
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem21 337 524,929 959 154,24
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 193 201,012 662 628,90
IKapitał (fundusz) podstawowy531 330,00531 330,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 131 298,901 383 084,23
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 530 572,11748 214,67
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 144 323,917 296 525,34
IRezerwy na zobowiązania393 939,19291 044,32
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego170 257,0090 953,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne223 682,19200 091,32
– długoterminowa60 414,0060 414,00
– krótkoterminowa163 268,19139 677,32
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe788 067,32242 038,80
1Wobec jednostek powiązanych533 271,43
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek254 795,89242 038,80
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe254 795,89242 038,80
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe15 888 380,936 760 906,20
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych2 003 694,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 785 651,70
– do 12 miesięcy1 785 651,70
– powyżej 12 miesięcy
b) inne218 042,88
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek13 884 686,356 760 906,20
a) kredyty i pożyczki1 844 164,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe171 595,18246 282,23
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:10 157 981,045 800 180,61
– do 12 miesięcy10 157 981,045 800 180,61
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi366 203,79168 262,15
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych816 869,77308 789,61
h) z tytułu wynagrodzeń489 768,25192 097,58
i) inne38 103,5545 294,02
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe73 936,472 536,02
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe73 936,472 536,02
– długoterminowe49 698,45
– krótkoterminowe24 238,022 536,02
Pasywa razem21 337 524,929 959 154,24
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:72 500 584,1634 123 173,76
– od jednostek powiązanych1 745 031,15
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów20 813 927,2512 309 907,52
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów51 686 656,9121 813 266,24
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:57 256 048,6725 852 297,79
– jednostkom powiązanym1 491 600,37
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów9 326 170,91
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów47 929 877,7625 852 297,79
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)15 244 535,498 270 875,97
DKoszty sprzedaży12 316 100,566 513 806,07
EKoszty ogólnego zarządu1 420 561,86692 203,66
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 507 873,071 064 866,24
GPozostałe przychody operacyjne566 005,74129 920,82
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych839,43
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych408 215,5374 182,82
IVInne przychody operacyjne156 950,7855 738,00
HPozostałe koszty operacyjne360 563,93281 975,98
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 968,78
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych111 131,1568 561,77
IIIInne koszty operacyjne249 432,78208 445,43
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 713 314,88912 811,08
JPrzychody finansowe11 341,899 317,61
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:11 341,895 239,89
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne4 077,72
KKoszty finansowe154 425,6670 130,02
IOdsetki, w tym:148 691,5169 879,42
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne5 734,15250,60
LZysk (strata) brutto (I+J–K)1 570 231,11851 998,67
MPodatek dochodowy39 659,00103 784,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)1 530 572,11748 214,67
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 662 628,901 914 414,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 662 628,901 914 414,23
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu531 330,00531 330,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu531 330,00531 330,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 383 084,236 995 981,43
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego748 214,67-5 612 897,20
a) zwiększenie (z tytułu)748 214,67
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)748 214,67
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)5 612 897,20
– pokrycia straty5 612 897,20
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 131 298,901 383 084,23
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu748 214,67-5 612 897,20
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu748 214,6732 053,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach748 214,6732 053,74
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)748 214,6732 053,74
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego748 214,67
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe32 053,74
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu5 644 950,94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach5 644 950,94
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)5 644 950,94
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego5 644 950,94
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 530 572,11748 214,67
Azysk netto1 530 572,11748 214,67
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 193 201,012 662 628,90
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 193 201,012 662 628,90
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto1 530 572,11748 214,67
IIKorekty razem-2 204 611,02-71 349,22
1Amortyzacja507 962,84368 814,26
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych83,14-8 762,88
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)137 349,6264 639,53
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-839,434 968,78
5Zmiana stanu rezerw102 894,87126 224,03
6Zmiana stanu zapasów-6 700 638,09-3 704 274,06
7Zmiana stanu należności-3 379 681,89-1 553 149,95
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów7 154 954,134 628 811,72
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-26 696,211 379,35
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-674 038,91676 865,45
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy64 756,0920 225,84
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych64 756,0920 225,84
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki816 402,02282 810,90
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych816 402,02282 810,90
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-751 645,93-262 585,06
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 855 507,765 239,89
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 844 164,77
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe11 342,995 239,89
IIWydatki449 342,20309 183,07
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek86,41
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego300 650,69239 217,24
8Odsetki148 691,5169 879,42
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 406 165,56-303 943,18
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-19 519,28110 337,21
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-19 519,28110 337,21
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu176 089,3565 752,14
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:156 570,07176 089,35
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 570 231,11851 998,67
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:276 375,35276 375,3571 020,10
róznice kursowe niezrealizowane20,6120,61art 15a ust 281,14
przychody bilansowe nie uznane podatkowo-135 834,64-135 834,64art 12 ust 3a
rozwiązanie odpisów aktualizujących nalezności18 288,4818 288,48art 12 ust 1 pkt 4 lit e30 986,60
pozostałe 393 900,90393 900,9039 952,36
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:-3 361,00-3 361,00
faktury korygujące przychód, bilansowo ujęte w roku ubieglym-3 361,00-3 361,00art 12 ust 3 pkt 3j
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:566 366,80566 366,80339 441,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarówart 16 ust 1 pkt 22624,06
wierzytelności odpisanych jako nieściągalneart 16 ust 1 pkt 254 996,35
odpisów aktualizujących wartość należności111 131,15111 131,15art 16 ust 1 pkt 26a68 561,77
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych3 221,033 221,03art 16 ust 1 pkt 28
wpłat na PFRON40 966,0040 966,00art 16 ust 1 pkt 3617 795,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny222,63222,63art 16 ust 1 pkt 44
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro1 930,321 930,32art 16 ust 1 pkt 49
podatek VAT6 405,166 405,16art 16 ust 1 pkt 46
amortyzacja niepodatkowa (leasing)349 929,44349 929,44art 17b ust 1247 463,82
odsetki od leasingu37 208,8337 208,83art 17b ust 1
pozostałe 15 352,2415 352,24
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-411 732,52-411 732,52-234 961,02
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)22 143,8922 143,89art 16 ust 1 pkt 1132 960,92
różnice kursowe niezrealizowane580,87580,87art 15a ust 3
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12125 000,00125 000,00art 16 ust 1 pkt 5730 000,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h238 341,69238 341,69art 16 ust 1 pkt 57a109 959,71
róznice kursowe zrezalizowane1 083,881 083,88art 15a ust 3-8 274,53
koszty zaliczone do podatkowych w nastepnym roku (faktury korygujące)-823 540,25-823 540,25art 15 ust 4 pkt 4i-461 327,57
podatki i opłatyart 16 ust 1 pkt 542 031,49
rezerwa na swiadczenia urlopweart 16 ust 1 pkt 2748 276,03
pozostałe 24 657,4024 657,4011 412,93
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:222 197,23222 197,23324 603,22
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej205 006,20205 006,20art 15 ust 6
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego30 000,0030 000,00art 15 ust 4g97 165,54
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego109 959,71109 959,71art 15 ust 4h
koszty rat leasingu operacyjnego338 558,89338 558,89art 17b ust 1263 187,10
koszty zaliczane do podatkowych z tytułu faktur korygujacych dot. lat ubieglych-461 327,57-461 327,57art 15 ust 4 pkt 4i-35 749,42
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 222 931,721 222 931,72560 855,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki