Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-08-01
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMycela S.A. w restrukturyzacji
Siedziba
Województwowielkopolskie
PowiatZłotów
GminaZakrzewo
MiejscowośćNowa Wiśniewka
Adres
Kod krajuPL
Województwowielkopolskie
PowiatZłotów
GminaZakrzewo
Ulica
Nr domu18
MiejscowośćNowa Wiśniewka
Kod pocztowy77-411
PocztaStara Wiśniewka
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD0130Z - rozmnażanie roślin
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000028223

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, przy uwzględnieniu zasady ostrożności wyceny, z tym, że:

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe wyceniono na dzień bilansowy wykazano w bilansie według ceny nabycia lub według kosztu wytworzenia, pomniejszonych o kwoty dotychczasowych umorzeń, obliczone według zasad i stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.
Stany zapasów wyceniono następująco:
- materiały - według cen zakupu
- produkcję w toku - według rzeczywistego kosztu wytworzenia
- Inwestycje krótkoterminowe stanowią w Spółce środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz udzielone pożyczki. Są one wyceniane w sposób następujący:
- krajowe środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej
- środki pieniężne w walutach obcych ujęto w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy
- pożyczki krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagalnej zapłaty
- Należności i roszczenia wyceniono według kwoty wymagającej zapłaty natomiast należności wyrażone w walutach obcych skorygowano o różnice kursowe po przeliczeniu waluty na złote polskie według średniego kursu waluty ustalonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Należności będące na dzień bilansowy w trakcie postępowania egzekucyjnego i sądowego zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące.
- Zobowiązania wyceniono według kwot wymagających zapłaty, natomiast zobowiązania wyrażone w walutach obcych skorygowano o różnice kursowe po przeliczeniu waluty na złote polskie według średniego kursu waluty ustalonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym.
Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują:
- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Podatek odroczony - Jednostka nie korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.
Podatek dochodowy bieżący - Jednostka
- podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe17 586 352,6118 702 506,71
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe17 234 877,6118 702 506,71
1Środki trwałe17 234 877,6118 702 506,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)184 858,00184 858,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej15 200 217,5815 773 555,26
c) urządzenia techniczne i maszyny1 811 456,322 662 227,64
d) środki transportu10 475,0344 518,41
e) inne środki trwałe27 870,6837 347,40
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe351 475,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego351 475,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe680 585,57664 757,99
IZapasy138 694,74161 528,52
1Materiały138 694,74161 528,52
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe492 523,40332 388,39
1Należności od jednostek powiązanych238 507,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne238 507,30
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek254 016,10332 388,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:27 988,45148 620,44
– do 12 miesięcy27 988,45148 620,44
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych226 027,65180 117,95
c) inne3 650,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe42 625,10132 510,76
1Krótkoterminowe aktywa finansowe42 625,10132 510,76
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne42 625,10132 510,76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach42 625,1015 463,10
– inne środki pieniężne117 047,66
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 742,3338 330,32
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem18 266 938,1819 367 264,70
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny5 390 078,35-5 027 645,78
IKapitał (fundusz) podstawowy7 000 000,007 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 113 909,074 285 679,07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-16 313 324,85-11 027 582,15
VIZysk (strata) netto9 589 494,13-5 285 742,70
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 876 859,8324 394 910,48
IRezerwy na zobowiązania618 173,77903 207,19
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego120,00138 290,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy618 053,77764 917,19
– długoterminowe
– krótkoterminowe618 053,77764 917,19
IIZobowiązania długoterminowe4 805 462,844 032 867,13
1Wobec jednostek powiązanych1 143 531,521 462 099,99
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek3 661 931,322 570 767,14
a) kredyty i pożyczki3 661 931,322 570 767,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe7 453 223,2219 458 836,16
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek7 453 223,2219 458 827,16
a) kredyty i pożyczki246 754,7910 036 315,51
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 270 073,158 441 280,44
– do 12 miesięcy6 270 073,158 441 280,44
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych652 888,80508 124,05
h) z tytułu wynagrodzeń37 933,13135 509,25
i) inne245 573,35337 597,91
4Fundusze specjalne9,00
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem18 266 938,1819 367 264,70
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:113 835,842 169 070,56
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów99 255,951 906 536,09
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-80 388,46
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 579,89342 922,93
BKoszty działalności operacyjnej2 865 483,107 242 136,46
IAmortyzacja1 398 915,201 320 638,57
IIZużycie materiałów i energii178 206,172 972 260,89
IIIUsługi obce77 742,86682 549,15
IVPodatki i opłaty, w tym:96 326,83124 343,82
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia846 577,521 319 447,12
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:185 187,62306 016,83
– emerytalne77 112,12127 440,12
VIIPozostałe koszty rodzajowe68 098,05162 396,59
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów14 428,85354 483,49
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 751 647,26-5 073 065,90
DPozostałe przychody operacyjne2 171 609,71772 303,44
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 347,0745 011,88
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych72 307,07660 087,28
IVInne przychody operacyjne2 094 955,5767 204,28
EPozostałe koszty operacyjne204 566,95588 475,46
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych64 828,42138 388,92
IIIInne koszty operacyjne139 738,53450 086,54
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-784 604,50-4 889 237,92
GPrzychody finansowe10 581 105,641 941 461,81
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:953,96
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:133 430,63
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne10 447 675,011 940 507,85
HKoszty finansowe696 652,011 373 927,59
IOdsetki, w tym:203 290,03478 458,62
– dla jednostek powiązanych5 592,59
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne493 361,98895 468,97
IZysk (strata) brutto (F+G–H)9 099 849,13-4 321 703,70
JPodatek dochodowy-489 645,00964 039,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)9 589 494,13-5 285 742,70
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)-5 027 645,78258 096,92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach-5 027 645,78258 096,92
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu7 000 000,007 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu7 000 000,007 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 285 679,074 285 679,07
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego828 230,00
a) zwiększenie (z tytułu)828 230,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– dopłaty do akcji uprzywilejowanych828 230,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 113 909,074 285 679,07
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-11 027 582,15-11 000 126,79
a) zwiększenie (z tytułu)-5 285 742,70-27 455,36
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-5 285 742,70-27 455,36
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-16 313 324,85-11 027 582,15
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-16 313 324,85-11 027 582,15
6Wynik netto9 589 494,13-5 285 742,70
Azysk netto9 589 494,13
Bstrata netto-5 285 742,70
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)5 390 078,35-5 027 645,78
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto9 589 494,13-5 285 742,70
IIKorekty razem-11 082 747,012 213 496,30
1Amortyzacja1 398 915,201 320 638,57
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-217 113,02-396 433,74
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)105 670,20
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-4 347,07-45 011,88
5Zmiana stanu rezerw-285 033,42-520 226,83
6Zmiana stanu zapasów22 833,78140 506,72
7Zmiana stanu należności78 372,29309 972,78
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 216 052,22465 917,71
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-319 887,01832 462,77
10Inne korekty-9 540 435,54
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 493 252,88-3 072 246,40
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy73 060,97136 500,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych73 060,97136 500,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki102 876,85
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych102 876,85
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)73 060,9733 623,15
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 329 285,703 553 290,67
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału589 722,70
2Kredyty i pożyczki739 563,003 553 290,67
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki577 840,01
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek472 169,81
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki105 670,20
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 329 285,702 975 450,66
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-90 906,21-63 172,59
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-89 885,66-63 172,59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych1 020,55
FŚrodki pieniężne na początek okresu132 510,76195 683,35
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:41 604,55132 510,76
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok9 099 849,13-4 321 703,70
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:12 298 975,3412 298 975,34
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją12 298 975,3412 298 975,34art 12 ust 4 pkt 8
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:395 317,31395 317,312 287 927,88
róznice kursowe niezrealizowane108 955,39108 955,39art 15a ust 2727 840,60
przychody bilansowe nie uznane podatkowo286 361,92286 361,92art 12 ust 3a1 560 087,28
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:219 990,15219 990,15421 595,86
wierzytelności odpisanych jako przedawnione44 158,0844 158,08art 16 ust 1 pkt 20
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 31 603,7731 603,77art 16 ust 1 pkt 2151 936,65
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów64 844,5964 844,59art 16 ust 1 pkt 22
odpisów aktualizujących wartość należności64 828,4264 828,42art 16 ust 1 pkt 26a138 388,92
wpłat na PFRONart 16 ust 1 pkt 3616 107,00
koszty roku poprzedniego ujęte w księgach roku bierzącegoart …195 132,12
pozostałe 14 555,2914 555,2920 031,17
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 122 859,352 122 859,35848 984,79
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)104 016,08104 016,08art 16 ust 1 pkt 11354 111,82
różnice kursowe niezrealizowane634 457,38634 457,38art 15a ust 3
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi1 212 670,211 212 670,21art 15 ust 6
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 1250 636,5450 636,54art 16 ust 1 pkt 57166 895,09
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h53 887,7153 887,71art 16 ust 1 pkt 57a109 369,73
wartość utworzonych rezerw na koszty67 191,4367 191,43art 15 ust 4e218 608,15
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:166 895,09166 895,09255 538,41
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczekart 16 ust 1 pkt 115 501,11
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego166 895,09166 895,09art 15 ust 4g98 900,71
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniegoart 15 ust 4h151 136,59
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:44 217,19
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnieart 12 ust 1 pkt 244 217,19
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 418 489,11-5 550 372,15
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

noty uzupełniające

-

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki