Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "I FUNDUSZ MISTRAL" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-07
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy I Fundusz Mistral Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat M.St.Warszawa
Gmina M.St.Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat M.St.Warszawa
Gmina M.St.Warszawa
Ulica Emilii Plater
Nr domu 53
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-113
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6420Z - działalność holdingów finansowych
7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000027345

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że: 1. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne: za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 i 15 uor, których cena nabycia jest wyższa niż 3500 zł. Spółka stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 1.750 zł do 3.500 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony, jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty. Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne: urządzenia techniczne i maszyny 30%, środki transportu używane 33%, pozostałe środki trwałe 20%. Składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. 2. Inwestycje długoterminowe: inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku albo których wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób oraz inne inwestycje niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne zaliczane do aktywów trwałych, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Akcje w innych jednostkach, dla których istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób wycenia się w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej. Skutki przeszacowania wartości akcji wycenionych w wartości godziwej odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Spółka dopuszcza przekwalifikowanie akcji z inwestycji długoterminowych na krótkoterminowe, gdy występuje uzasadnione prawdopodobieństwo ich zbycia w terminie 1 roku od dnia bilansowego. 3. Akcje zaliczane do krótkoterminowych aktywów finansowych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 5. Należności: należności ustalane są według wartości pomniejszanej o odpisy aktualizujące na wątpliwe i złe długi dokonanej nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego. 6. Środki pieniężne: wycena operacji gospodarczych wyrażonych w walucie obcej dokonywana jest w oparciu o art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Do wyceny środków własnych na rachunkach dewizowych jednostka stosuje metodę „FIFO”.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań. Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw. Na wynik finansowy netto składają się: - wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną Spółki), - wynik operacji finansowych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest Spółka i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów, - oraz obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty. Ze względu na to, iż roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega obowiązkowi badania, Spółka ustala aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Do sprawozdania zastosowano również zasady zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Przyjęte przez Spółkę zasady stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 161 019 190,60 138 035 007,97
II Rzeczowe aktywa trwałe 105 160,01 166 071,65
1 Środki trwałe 105 160,01 166 071,65
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 35 318,54 44 950,94
c) urządzenia techniczne i maszyny 7 652,15 11 022,83
d) środki transportu 36 078,18 73 273,02
e) inne środki trwałe 26 111,14 36 824,86
IV Inwestycje długoterminowe 159 845 177,88 137 724 258,71
3 Długoterminowe aktywa finansowe 159 845 177,88 137 724 258,71
a) w jednostkach powiązanych 132 590 604,57 137 724 258,71
– udziały lub akcje 132 452 442,45 137 724 258,71
– udzielone pożyczki 138 162,12
c) w pozostałych jednostkach 27 254 573,31
– udzielone pożyczki 27 254 573,31
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 068 852,71 144 677,61
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 044 650,00 97 508,48
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 24 202,71 47 169,13
B Aktywa obrotowe 51 092 549,33 72 159 157,44
II Należności krótkoterminowe 617 617,25 413 744,08
1 Należności od jednostek powiązanych 399 862,59 287 636,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 354 862,59 287 636,74
– do 12 miesięcy 354 862,59 287 636,74
b) inne 45 000,00
3 Należności od pozostałych jednostek 217 754,66 126 107,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22 893,00 22 893,00
– do 12 miesięcy 22 893,00 22 893,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 88 647,32
c) inne 106 214,34 103 214,34
III Inwestycje krótkoterminowe 50 462 680,58 71 730 943,13
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 50 462 680,58 71 730 943,13
a) w jednostkach powiązanych 37 885 588,38 36 767 236,54
– udziały lub akcje 36 983 815,20 35 607 000,00
– udzielone pożyczki 901 773,18 1 160 236,54
b) w pozostałych jednostkach 12 537 318,78 33 878 101,02
– udzielone pożyczki 12 537 318,78 33 878 101,02
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 39 773,42 1 085 605,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 39 773,42 1 085 605,57
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 251,50 14 470,23
Aktywa razem 212 111 739,93 210 194 165,41
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 141 558 909,55 151 818 219,09
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000 000,00 1 000 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 70 757 110,42 64 807 856,39
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 61 670 076,69 75 060 808,67
VI Zysk (strata) netto 8 131 722,44 10 949 554,03
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 552 830,38 58 375 946,32
I Rezerwy na zobowiązania 23 872 575,89 24 090 594,81
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 872 575,89 24 090 594,81
II Zobowiązania długoterminowe 12 168 000,00 14 724 000,00
3 Wobec pozostałych jednostek 12 168 000,00 14 724 000,00
a) kredyty i pożyczki 12 168 000,00 14 724 000,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 28 980 454,49 16 004 551,51
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 25 368 963,67 13 006 226,18
kredyty i pożyczki 3 006 489,86 3 193 082,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 45 154,89 44 648,00
– do 12 miesięcy 45 154,89 44 648,00
b) inne 22 317 318,92 9 768 496,17
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3 611 490,82 2 998 325,33
a) kredyty i pożyczki 2 577 296,43 2 574 384,66
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 732 862,20 208 282,66
– do 12 miesięcy 732 862,20 208 282,66
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 65 472,96 68 433,41
h) z tytułu wynagrodzeń 74 311,23 146 336,07
i) inne 161 548,00 888,53
IV Rozliczenia międzyokresowe 5 531 800,00 3 556 800,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 5 531 800,00 3 556 800,00
– krótkoterminowe 5 531 800,00 3 556 800,00
Pasywa razem 212 111 739,93 210 194 165,41
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 291 548,45 3 111 009,95
– od jednostek powiązanych 3 269 789,58 3 089 529,95
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 291 548,45 3 111 009,95
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 3 291 548,45 3 111 009,95
E Koszty ogólnego zarządu 4 164 626,89 4 264 566,63
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -873 078,44 -1 153 556,68
G Pozostałe przychody operacyjne 33 211,12 34 482,43
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 500,00
IV Inne przychody operacyjne 33 211,12 33 982,43
H Pozostałe koszty operacyjne 5 404,10 18 488,15
III Inne koszty operacyjne 5 404,10 18 488,15
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -845 271,42 -1 137 562,40
J Przychody finansowe 35 226 119,39 17 958 167,31
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 5 000 271,54 12 995 358,12
A od jednostek powiązanych, w tym: 5 000 271,54 12 995 358,12
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 5 000 271,54 12 995 358,12
II Odsetki, w tym: 1 765 392,62 1 413 569,79
– od jednostek powiązanych 76 930,21 67 746,03
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 28 460 453,81 3 549 239,40
V Inne 1,42
K Koszty finansowe 24 273 250,08 5 070 043,07
I Odsetki, w tym: 1 700 193,65 1 227 438,78
– dla jednostek powiązanych 952 911,40 629 149,81
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 17 194 696,23 2 850 000,00
IV Inne 5 378 360,20 992 604,29
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) 10 107 597,89 11 750 561,84
M Podatek dochodowy 1 975 875,45 801 007,81
O Zysk (strata) netto (L–M–N) 8 131 722,44 10 949 554,03
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 151 818 219,09 174 737 217,11
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 151 818 219,09 174 737 217,11
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 000 000,00 1 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 000 000,00 1 000 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 64 807 856,39 59 780 632,57
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5 949 254,03 5 027 223,82
a) zwiększenie (z tytułu) 10 949 554,03 5 027 223,82
– podziału zysku (ustawowo) 10 949 554,03 5 027 223,82
b) zmniejszenie (z tytułu) 5 000 300,00
wypłata dywidendy 5 000 300,00
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 70 757 110,42 64 807 856,39
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 75 060 808,67 103 429 185,72
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -13 390 731,98 -28 368 377,05
a) zwiększenie (z tytułu) 22 148 943,56
aktualizacja wyceny aktywów finansowych 22 148 943,56
b) zmniejszenie (z tytułu) 35 539 675,54 28 368 377,05
aktualizacja wyceny aktywów finansowych 35 539 675,54 17 249 537,65
przeksięgowanie aktywów długoterm. na krótkoterm. 11 118 839,40
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 61 670 076,69 75 060 808,67
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu) 10 949 554,03 10 527 398,82
– podziału zysku z lat ubiegłych 10 949 554,03 10 527 398,82
b) zmniejszenie (z tytułu) 10 949 554,03 10 527 398,82
wypłata dywidendy 5 500 175,00
przeniesienie na kapitał zapasowy 10 949 554,03 5 027 223,82
6 Wynik netto 8 131 722,44 10 949 554,03
A zysk netto 8 131 722,44 10 949 554,03
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 141 558 909,55 151 818 219,09
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 141 558 909,55 151 818 219,09
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 416 667,19 -1 751 050,45
I Zysk (strata) netto 8 131 722,44 10 949 554,03
II Korekty razem -9 548 389,63 -12 700 604,48
1 Amortyzacja 60 911,64 60 196,78
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -0,13 1,29
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 848 043,93 -13 783 389,33
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3 345 379,19 3 786 282,00
5 Zmiana stanu rezerw 2 923 016,97 843 071,44
7 Zmiana stanu należności -311 003,00 -90 730,35
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 449 460,61 26 711,57
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -921 956,37 6 491,52
10 Inne korekty -9 246 154,61 -3 549 239,40
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1 416 667,19 -1 751 050,45
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 6 068 135,48 3 489 030,90
I Wpływy 16 438 292,77 44 136 858,12
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 500,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 9 508 292,77 25 876 358,12
a) w jednostkach powiązanych 5 519 292,77 17 346 358,12
b) w pozostałych jednostkach 3 989 000,00 8 530 000,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 622 808,57 4 598 771,67
– odsetki 366 191,43 431 228,33
– inne wpływy z aktywów finansowych 2 000 000,00 3 500 000,00
4 Inne wpływy inwestycyjne 6 930 000,00 18 260 000,00
II Wydatki 10 370 157,29 40 647 827,22
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27 058,37
3 Na aktywa finansowe, w tym: 10 275 157,29 24 620 768,85
a) w jednostkach powiązanych 4 185 244,29 7 171 030,00
b) w pozostałych jednostkach 6 089 913,00 17 449 738,85
– nabycie aktywów finansowych 19 503,00 4 855 307,85
– udzielone pożyczki długoterminowe 6 070 410,00 12 594 431,00
4 Inne wydatki inwestycyjne 95 000,00 16 000 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 6 068 135,48 3 489 030,90
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 697 299,23 -692 649,03
I Wpływy 3 004 134,79 18 537 320,64
2 Kredyty i pożyczki 3 004 134,79 18 480 000,00
4 Inne wpływy finansowe 57 320,64
II Wydatki 8 701 434,02 19 229 969,67
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 040 000,00 5 764 925,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 5 557 223,02 12 754 947,21
8 Odsetki 1 104 211,00 710 097,46
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5 697 299,23 -692 649,03
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1 045 830,94 1 045 331,42
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 045 832,15 1 045 331,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1,21 -0,42
F Środki pieniężne na początek okresu 1 085 605,57 40 274,57
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 39 774,63 1 085 605,99
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 10 107 597,89
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 5 022 163,74
dywidenda 5 000 271,54 art 22 ust 4
pozostałe przychody 21 892,20 art 12 ust 4 pkt 6a
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 30 212 240,41
odpisy aktualizujące 28 460 453,81 art 12
naliczone odsetki 1 751 786,60 art 12 ust 4 pkt 2
pozostałe 6 221,42
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 415 824,59
otrzymane odsetki 415 824,59 art 12 ust 1 pkt 1
pozostałe 196,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 17 493 517,56
koszty rodzajowe 291 768,09 art 16
odpisy aktualizujące 17 194 696,23 art 16 ust 1 pkt 26a
umorzone odsetki 7 053,24 art 16 ust 1 pkt 11
pozostałe 12 574,18
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 5 427 220,81
wynagrodzenia i składki ZUS 45 633,91 art 16 ust 1 pkt 57
naliczone odsetki 61 487,70 art 16 ust 1 pkt 11
inne koszty finansowe 5 320 099,20 art 16
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 493 630,82
rozwiązane rezerwy 56 800,00 art 15
wynagrodzenia i składki ZUS 130 950,07 art 15
zapłacone odsetki 305 880,75 art 15
pozostałe 10 243,04
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki