Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki RADIO ESKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyRadio Eska S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm.st. Warszawa
Gminam.st. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm.st. Warszawa
Gminam.st. Warszawa
UlicaJubilerska
Nr domu10
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy04-190
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6010Z - nadawanie programów radiofonicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000027239

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości początkowej niższej niż kwota 500,00 zł (wyposażenie), ujmuje się jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania, jako koszty zużycia materiałów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości początkowej równej lub wyższej niż 500,00 zł i niższej niż 3.500,00 zł (niskocenne środki trwałe) umarza się w sposób uproszczony przez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych w koszty amortyzacji.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 złotych, są umarzane na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje długoterminowe wycenia się w cenie nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty przez nie wartości.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674)
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Aktywa i rezerwy na podatek odroczony nie tworzy się, jeśli nie spowoduje to istotnego zniekształcenia i jasności obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego spółki.
Nie salduje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty
Fundusze specjalne wyceniane są w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem 1 ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzane jest metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Wyjaśnienie wersji pliku

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2018 rok stwierdzono konieczność edytowania pliku z tym sprawozdaniem z przyczyn technicznych (brak możliwości umieszczenia w elektronicznym repozytorium KRS). W pierwotnym pliku umieszczono numer REGON zamiast numeru KRS. Pozostałe dane w pliku są bez zmian. Poprawiony plik podlega ponownemu podpisaniu.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 870 045,314 541 214,99
IWartości niematerialne i prawne2 429 651,531 645 457,64
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne2 266 232,531 645 457,64
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne163 419,00
IIRzeczowe aktywa trwałe17 851,8125 299,76
1Środki trwałe17 851,8125 299,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej17 851,8123 601,76
c) urządzenia techniczne i maszyny1 698,00
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe2 657 368,752 657 368,75
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe2 657 368,752 657 368,75
a) w jednostkach powiązanych612 143,08612 143,08
– udziały lub akcje612 143,08612 143,08
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale2 045 225,672 045 225,67
– udziały lub akcje2 045 225,672 045 225,67
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe765 173,22213 088,84
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego139 414,72141 836,72
2Inne rozliczenia międzyokresowe625 758,5071 252,12
BAktywa obrotowe25 643 022,0924 328 940,18
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe15 623 594,7515 444 477,65
1Należności od jednostek powiązanych15 596 399,8315 367 163,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:15 596 399,8315 367 163,70
– do 12 miesięcy15 596 399,8315 367 163,70
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek27 194,9277 313,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:25 730,4872 345,28
– do 12 miesięcy25 730,4872 345,28
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne1 464,444 968,67
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe521 300,231 454 333,53
1Krótkoterminowe aktywa finansowe521 300,231 454 333,53
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne521 300,231 454 333,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach521 300,231 454 333,53
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 498 127,117 430 129,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem31 513 067,4028 870 155,17
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny27 537 243,4225 823 989,97
IKapitał (fundusz) podstawowy10 000 000,0010 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:9 023 989,977 366 863,27
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto8 513 253,458 457 126,70
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 975 823,983 046 165,20
IRezerwy na zobowiązania672 173,85680 887,61
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego20 897,0020 897,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne651 276,85659 990,61
– długoterminowa14 869,907 904,31
– krótkoterminowa636 406,95652 086,30
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe527 329,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek527 329,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne527 329,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe2 776 321,132 364 077,59
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych25 604,6078 244,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:25 604,6070 864,45
– do 12 miesięcy25 604,6070 864,45
– powyżej 12 miesięcy
b) inne7 380,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 750 716,532 285 833,14
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:722 741,74669 265,37
– do 12 miesięcy722 741,74669 265,37
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 668 846,111 557 382,93
h) z tytułu wynagrodzeń62 949,0248 749,98
i) inne296 179,6610 434,86
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe1 200,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 200,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 200,00
Pasywa razem31 513 067,4028 870 155,17
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:32 330 411,3031 295 949,11
– od jednostek powiązanych31 715 832,1631 088 343,80
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów32 328 935,9931 295 651,11
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 475,31298,00
BKoszty działalności operacyjnej21 874 742,7921 788 909,76
IAmortyzacja547 022,86561 791,03
IIZużycie materiałów i energii185 515,51146 620,38
IIIUsługi obce7 928 949,818 056 431,81
IVPodatki i opłaty, w tym:2 652 724,272 475 312,48
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia8 828 579,608 822 391,02
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 534 902,131 554 641,13
– emerytalne755 391,62700 360,64
VIIPozostałe koszty rodzajowe197 048,61171 721,91
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 455 668,519 507 039,35
DPozostałe przychody operacyjne3 296,388 002,05
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 000,00
IVInne przychody operacyjne296,388 002,05
EPozostałe koszty operacyjne4,524,07
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne4,524,07
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 458 960,379 515 037,33
GPrzychody finansowe85 152,29949 620,91
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:75 964,51156 839,12
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:75 964,51156 839,12
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale75 964,51156 839,12
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:9 187,78792 692,39
– w jednostkach powiązanych792 692,39
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne89,40
HKoszty finansowe12 367,2115 554,54
IOdsetki, w tym:430,943 761,63
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne11 936,2711 792,91
IZysk (strata) brutto (F+G–H)10 531 745,4510 449 103,70
JPodatek dochodowy2 018 492,001 991 977,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)8 513 253,458 457 126,70
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)25 823 989,9721 366 863,27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach25 823 989,9721 366 863,27
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu10 000 000,0010 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu10 000 000,0010 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu7 366 863,276 768 277,08
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 657 126,70598 586,19
a) zwiększenie (z tytułu)1 657 126,70598 586,19
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)1 657 126,70598 586,19
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu9 023 989,977 366 863,27
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu8 457 126,704 598 586,19
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu8 457 126,704 598 586,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach8 457 126,704 598 586,19
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)8 457 126,704 598 586,19
wypłata dywidendy6 800 000,004 000 000,00
zwiększenie kapitału zapasowego1 657 126,70598 586,19
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto8 513 253,458 457 126,70
Azysk netto8 513 253,458 457 126,70
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)27 537 243,4225 823 989,97
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)19 537 243,4217 823 989,97
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto8 513 253,458 457 126,70
IIKorekty razem-2 168 478,40-4 228 392,23
1Amortyzacja547 022,86561 791,03
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-75 945,17-156 839,12
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-9 187,78-792 692,39
5Zmiana stanu rezerw-8 713,7696 659,08
6Zmiana stanu zapasów97 323,81
7Zmiana stanu należności-179 117,10-1 289 307,66
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów175 745,04812 634,39
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 621 282,49-3 557 961,37
10Inne korekty3 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)6 344 775,054 228 734,47
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy85 152,291 196 631,51
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:85 152,291 196 631,51
a) w jednostkach powiązanych1 039 792,39
b) w pozostałych jednostkach85 152,29156 839,12
– zbycie aktywów finansowych9 187,78
– dywidendy i udziały w zyskach75 964,51156 839,12
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki562 941,3067 069,61
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych562 941,3067 069,61
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-477 789,011 129 561,90
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki6 800 019,344 000 000,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli6 800 000,004 000 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki19,34
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-6 800 019,34-4 000 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-933 033,301 358 296,37
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-933 033,301 358 296,37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 454 333,5396 037,16
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:521 300,231 454 333,53
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok10 531 745,45
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:738 955,12738 955,12
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności zapłacone3 000,003 000,00art 12 ust 1 pkt 4e
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych75 964,5175 964,51art 22 ust 4
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27659 990,61659 990,61art 15 ust 1
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:171 017,93171 017,93
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych1 691,621 691,62art 16 ust 1 pkt 28
wpłaty na PFRON167 035,00167 035,00art 16 ust 1 pkt 36
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych411,60411,60art 16 ust 1 pkt 21
pozostałe 1 879,711 879,71
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:733 607,16733 607,16
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h5 838,125 838,12art 16 ust 1 pkt 57a
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust.1 i6, art.13 pkt 2 i 4-9, art..18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych76 492,1976 492,19art 16 ust 1 pkt 57
wartość utworzonych rezerw na koszty651 276,85651 276,85art 15 ust 4e
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:86 520,3486 520,34
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca10 759,2610 759,26art 15 ust 4i
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego10 266,2110 266,21art 15 ust 4h
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego57 190,0057 190,00art 15 ust 4g
wypłacone diety z okresu poprzedniego2 062,972 062,97art 15 ust 4g
pozostałe 6 241,906 241,90
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym10 610 895,08
K. Podatek dochodowy2 016 070,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja_dodatkowa_Radio_Eska_2018_20190419

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki