Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-11
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMZCH Organika S.A.
Siedziba
Województwopomorskie
Powiatmalborski
GminaMalbork
MiejscowośćMalbork
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
Powiatmalborski
GminaMalbork
UlicaBoczna
Nr domu10
MiejscowośćMalbork
Kod pocztowy82-200
PocztaMalbork
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2221Z - produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000026890

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne obejmują koszty nabytych oprogramowań oraz prac rozwojowych według cen nabycia.
Wartość oprogramowania amortyzowana jest metodą liniową według następujących zasad:
a) wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia poniżej 3.500 zł jednorazowo w koszty z chwilą rozpoczęcia użytkowania,
b) wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia przekraczającej 3.500 zł przez okres jego ekonomicznej przydatności.
2. Środki trwałe
Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty war-tości. Do środków trwałych zalicza się nabyte składniki majątkowe, których czas użytkowania jest dłuższy niż rok. Składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, traktuje się jako materiały i zalicza bezpośrednio w koszty zgodnie z zasadą istotności wyrażoną w ustawie o rachunkowości. Powyższe ustalenia nie dotyczą sprzętu elektronicznego (oprócz aparatów telefonii komórkowej, które są ewidencjonowane przez Dyr. Ds. Technicznych i Realizacji Inwestycji).
Środki trwałe amortyzowane są według stawek opartych o okresy ekonomicznej użyteczności, które kształtują się następująco:
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 45 lat
Urządzenia techniczne i maszyny - 9 lat
Środki transportu - 4 lata
Inne środki trwałe - 4 lata
Prawa wieczystego użytkowania nabyte w drodze decyzji administracyjnej Spółka wycenia w wartości godziwej wg stanu na dzień ujawnienia, tj. 01.01.2002r., a skutki wyceny odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny.
3. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie prezentowane w bilansie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Inwestycje długoterminowe
Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według cen nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Nieruchomości amortyzowane są według stawek opartych o okresy ekonomicznej użyteczności, które kształtują się w zależności od nieruchomości 25 lub 40 lat.
Inwestycje w nieruchomości są aktualizowane w wyniku utraty wartości.
Udziały w innych jednostkach są wyceniane według cen nabycia z uwzględnieniem ewentualnych odpisów spowodowanych trwałą utratą ich wartości. Długoterminowe papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenianie są w skorygowanej cenie nabycia.
5. Aktywa obrotowe
Spółka prowadzi ilościowo-wartościową analitykę kont stanu i rozchodu aktywów obrotowych na bieżąco wyrażoną w cenach ewidencyjnych rzeczywistych (zmiennych):
a) materiały - pomocnicze przeznaczone do bieżącego zużycia i biurowe związane bezpo-średnio z prowadzoną działalnością są w 100% odpisywane w koszty w momencie ich zakupu. Ewidencja zapasów materiałów w magazynie prowadzona jest według rzeczywi-stych cen zakupu. Wydanie surowców do produkcji następuje według metody FIFO do 2016 roku oraz wg metody średniej ważonej od 2017 roku. Na dzień bilansowy wycena jest dokonywana według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto. Zmiana metody wyceny zapasów z FIFO na metodę średniej ważonej nie maiła istotnego wpływu na wycenę zapasów prezentowanych w bilansie otwarcia.
b) wyroby gotowe, produkcja w toku, półfabrykaty - na dzień bilansowy zostały wyc
enione z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny tj. według rzeczywistych kosztów wytworzenia nie wyższych niż cena sprzedaży netto;
c) towary - ewidencja towarów w cenach zakupu.
6. Należności, zobowiązania, kredyty i pożyczki
Prezentacja w księgach i sprawozdaniu finansowym w kwotach wymagających zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności, pomniejszonych o ewentualne odpisy aktualizacyjne.
Wartość należności Spółka aktualizuje uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:
- należności od dłużników postawionych w stan upadłości lub w stan likwidacji - do wysokości należności nie objętej gwarancja albo innym zabezpieczeniem,
- należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z których zapłata dłużnik zalega - do wysokości nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku, do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania,
- należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu na należności nieściągalnej.
W przypadku jednostek powiązanych odpis aktualizujący rozrachunki jest tworzony w przypadku, gdy sytuacja ekonomiczna jednostki powiązanej, uwzględniając posiadany przez taką jednostkę majątek oraz oczekiwaną zdolność do generowania pozytywnych przepływów pieniężnych, nie daje pewności co do możliwości zaspokojenia należności od tej jednostki. Utrata wartości oceniana jest metodą DCF (Discouted Cash Flow) przy uwzględnieniu wartości zadłużenia spółek.
7. Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - wyrażone w walucie krajowej i obcej wycenia się według wartości nominalnej.
8. Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą wydatków odnoszących się do roku następnego (prenumerata, ubezpieczenia majątkowe, itp.) oraz rozliczanych w czasie (remonty).
9. Kapitały
Kapitał akcyjny wykazywany jest w wartości nominalnej zgodnej z dokumentami rejestrowymi. Kapitał akcyjny został wpłacony w całości.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów zysku. Ponadto kapitał zapasowy został skorygowany o skutki przeszacowania majątku trwałego dokonanego przed 01.01.1995, który został zlikwidowany lub sprzedany w latach 1996-2005.
Kapitał rezerwowy tworzony jest głównie na nabycie akcji własnych.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji majątku trwałego wynika z przeszacowań wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia rzeczowych składników majątku dokonanego na dzień 01.01.1995 r. Kapitał ten ulega zmianom w wyniku likwidacji lub sprzedaży majątku objętego aktualizacją. Na kapitał z aktualizacji wyceny odnoszona jest również wartość godziwa prawa wieczystego użytkowania otrzymanego w drodze decyzji administracyjnej.
10. Fundusze specjalne
Fundusze specjalne wykazano w sprawozdaniu według wartości nominalnej. Spółka stosownie do przyjętych zasad tworzy ZFŚS.
11. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Rezerwy na świadczenia pracownicze, tj. odpraw

y emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, są szacowane na każdy dzień bilansowy metodą aktuarialną.

12. Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wspomniane różnice i straty.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane są w bilansie oddzielnie.
13. Inwentaryzacja
Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne zostały rozliczone i zaksięgowane w księgach roku obrotowego, którego dotyczyły.
14. Instrumenty finansowe
Wykazane w sprawozdaniu zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania którtoterminowe z tytułu faktiringu wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat został sporządzony według wariantu kalkulacyjnego.

1. Koszty działalności operacyjnej
Wykazywane w poszczególnych okresach sprawozdawczych koszty działalności zachowują współmierność do przychodów osiąganych w tych okresach. Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności odbywa się z wykorzystaniem kont zespołu 4.
2. Przychody
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
W ramach roku obrotowego okresami sprawozdawczymi są miesiące.
Spółka nie zmieniała metod księgowości i zasad wyceny w roku obrotowym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Założenie kontynulacji działania - ciąg dalszy

Na wniosek Spółki, Obligatariusze wyrazili również zgodę na zmianę Wskaźnika Długu Netto do EBiTDA tak, że jego wartość ustalona na dzień 31 grudnia 2018 nie będzie traktowana jako podstawa do wcześniejszego wykupu obligacji serii H, a wartości Wskaźnika ustalone na następne lata zostały zmienione tak, ażeby odzwierciedlić realizowane i oczekiwane wyniki finansowe jak również planowane przez Spółkę i jej spółkę zależną zbycia nieruchomości. Bieżące wartości EBITDA (w kwocie 6.798 tys. PLN za 6 miesięcy 2019 roku) pozwalają zakładać, że jej planowana na koniec roku 2019 wartość (w kwocie 15 mln PLN) umożliwi osiągnięcie uzgodnionego poziomu Wskaźnika.
Środki pozyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości (nieprodukcyjnych) zostaną wykorzystane na częściowy wykup obligacji serii H oraz całkowity wykup emisji obligacji spółki zależnej, jak również na uregulowanie zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej. Odnośnie transakcji sprzedaży nieruchomości, o których mowa powyżej, zostały zawarte następujące umowy:
• Nieruchomość zlokalizowana w Gdańsku na ul. Heweliusza: prowadzone są prace nad treścią umowy przedwstępnej, w związku z otrzymaną ofertą zakupu tej nieruchomości; oferta spełnia oczekiwania cenowe spółki zależnej, której przysługuje prawo do powyższej nieruchomości, Spółki, jak i akcjonariuszy Spółki.
• Nieruchomość zlokalizowana w Warszawie na ul. Klonowej: umowa przedwstępna z dnia: 18 grudnia 2017 r.; zadatek zapłacony w kwocie 500.000 PLN; umowa przyrzeczona ma być zawarta do 31 marca 2020 r.
• Nieruchomość zlokalizowana w Gdyni na ulicy Unruga: 16 maja 2019 r. podpisana została umowa przedwstępna sprzedaży tej nieruchomości; wpłynął w związku z tym do Spółki zadatek w kwocie 2.000.000 PLN netto; termin zawarcia umowy przyrzeczonej został ustalony na 4 miesiące od daty zawarcia umowy przedwstępnej.
W Oświadczeniu z dnia 23 listopada 2018 r. Fundusze:
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01 - 208 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 834,
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1108, oraz
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny, pod numerem RFi 1030,
potwierdziły, że w przypadku braku sprzedaży przez Spółkę nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Jana Heweliusza 11, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii H, zawartą w dniu 20 marca 2017 roku, Umową Inwestycyjną oraz zawartymi w dniu 6 sierpnia 2018 roku: Porozumieniem do Umowy Inwestycyjnej z dnia 20 marca 2017 roku, Porozumieniem w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A emitowanych przez Heveliusa 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Porozumieniem w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A. i Porozumienia w sprawie zbycia Nieruchomości Heweliusza 11 i rozliczenia środków z tytułu sprzeda

ży, Fundusze nie będą podejmowały z tego powodu wobec Spółki żadnych negatywnych działań, w szczególności, których możliwość podjęcia przewidują Warunki Emisji, Umowa Inwestycyjna (oraz porozumienia w sprawie ich zmiany), w tym brak tej sprzedaży nie będzie traktowany przez jako Podstawa Wcześniejszego Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji i nie będą stanowiły podstawy żądania wcześniejszego wykupu obligacji serii H, nadto Fundusze nie będą żądały od Spółki zapłaty jakichkolwiek kwot, w tym z tytułu kar umownych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku aktywa obrotowe netto prezentowane w bilansie Spółki są ujemne i wynoszą 30,2 mln PLN. Spółka jest w stanie pokryć tę różnicę dzięki:
• Wpływowi około 70 mln PLN ze sprzedaży nieruchomości nieprodukcyjnych,
• zyskom zakładanym na 2018 rok (EBITDA na poziomie 15 mln PLN)

Dodatkowo, Spółka na dzień bilansowy prezentuje 27,7 mln PLN zobowiązań krótkoterminowych do jednostek powiązanych - jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej, Spółka ma istotny wpływ na wydłużenie terminu spłaty tych zobowiązań.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe126 869 127,89129 380 198,76
IWartości niematerialne i prawne2 511 867,822 524 020,93
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne2 511 867,822 524 020,93
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe28 905 558,2530 005 825,84
1Środki trwałe28 866 009,9829 796 500,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 339 964,951 339 964,95
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej22 787 430,5623 079 222,34
c) urządzenia techniczne i maszyny4 550 455,435 197 615,81
d) środki transportu10 010,40
e) inne środki trwałe178 148,64179 697,49
2Środki trwałe w budowie39 548,27201 825,25
3Zaliczki na środki trwałe w budowie7 500,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe92 980 240,8293 267 204,99
1Nieruchomości35 577 564,1936 938 039,97
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe57 402 676,6356 329 165,02
a) w jednostkach powiązanych57 402 676,6355 170 189,83
– udziały lub akcje54 688 506,2854 688 506,28
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki2 714 170,35481 683,55
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 158 975,19
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 158 975,19
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 471 461,003 583 147,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 471 461,003 583 147,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe80 222 167,2481 352 141,85
IZapasy12 632 412,2112 324 642,73
1Materiały7 059 830,326 349 320,67
2Półprodukty i produkty w toku5 134 526,095 340 644,15
3Produkty gotowe337 085,99248 694,89
4Towary62 427,9523 705,48
5Zaliczki na dostawy i usługi38 541,86362 277,54
IINależności krótkoterminowe66 240 957,5163 814 585,67
1Należności od jednostek powiązanych27 651 356,7220 545 304,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:27 021 549,4920 140 304,04
– do 12 miesięcy27 021 549,4919 110 765,28
– powyżej 12 miesięcy1 029 538,76
b) inne629 807,23405 000,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek38 589 600,7943 269 281,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:37 839 520,5638 093 341,13
– do 12 miesięcy37 839 520,5638 093 341,13
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych661 263,96214 216,66
c) inne49 557,144 942 709,48
d) dochodzone na drodze sądowej39 259,1319 014,36
IIIInwestycje krótkoterminowe1 204 504,485 159 548,71
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 204 504,485 159 548,71
a) w jednostkach powiązanych131 487,78125 007,76
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki131 487,78125 007,76
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach20 040,9619 040,96
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki20 040,9619 040,96
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 052 975,745 015 499,99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 006 975,744 969 499,99
– inne środki pieniężne46 000,0046 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe144 293,0453 364,74
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne620 000,00620 000,00
Aktywa razem207 711 295,13211 352 340,61
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny38 838 266,7440 989 198,61
IKapitał (fundusz) podstawowy32 379 015,0032 379 015,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:111 377 776,96111 377 776,96
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:12 046 154,0112 046 154,01
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej10 231 142,2410 231 142,24
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:12 534 796,4912 534 796,49
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-127 348 543,85-60 135 275,22
VIZysk (strata) netto-2 150 931,87-67 213 268,63
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania168 873 028,39170 363 142,00
IRezerwy na zobowiązania7 493 849,777 128 260,98
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 434 377,173 541 379,17
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne3 089 494,352 862 531,03
– długoterminowa1 128 133,231 024 547,03
– krótkoterminowa1 961 361,121 837 984,00
3Pozostałe rezerwy969 978,25724 350,78
– długoterminowe
– krótkoterminowe969 978,25724 350,78
IIZobowiązania długoterminowe50 351 768,0359 186 488,16
1Wobec jednostek powiązanych851 768,03830 368,49
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek49 500 000,0058 356 119,67
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych49 500 000,0058 356 119,67
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe111 023 060,55104 042 592,86
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych29 299 598,7226 651 282,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:19 727 735,5316 278 703,62
– do 12 miesięcy19 727 735,5316 278 703,62
– powyżej 12 miesięcy
b) inne9 571 863,1910 372 578,55
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek81 544 216,3377 279 055,95
a) kredyty i pożyczki19 234 006,9121 462 934,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych8 861 896,413 750 000,00
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:46 886 665,7546 552 310,62
– do 12 miesięcy46 886 665,7546 552 310,62
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi180 622,945 308,44
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 843 944,963 790 480,44
h) z tytułu wynagrodzeń822 748,87871 687,51
i) inne714 330,49846 334,29
4Fundusze specjalne179 245,50112 254,74
IVRozliczenia międzyokresowe4 350,045 800,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 350,045 800,00
– długoterminowe4 350,045 800,00
– krótkoterminowe
Pasywa razem207 711 295,13211 352 340,61
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:285 410 230,59255 202 943,65
– od jednostek powiązanych36 576 500,2025 279 229,30
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów252 520 375,42236 541 995,61
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów32 889 855,1718 660 948,04
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:240 635 346,01222 331 262,18
– jednostkom powiązanym31 346 574,7320 431 818,44
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów209 733 616,32204 268 698,46
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów30 901 729,6918 062 563,72
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)44 774 884,5832 871 681,47
DKoszty sprzedaży10 622 668,839 671 773,66
EKoszty ogólnego zarządu25 309 819,4425 560 312,23
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)8 842 396,31-2 360 404,42
GPozostałe przychody operacyjne2 951 640,873 311 683,39
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych466 527,1534 595,70
IVInne przychody operacyjne2 485 113,723 277 087,69
HPozostałe koszty operacyjne2 695 877,959 662 965,69
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 531,47
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych705 466,397 588 112,83
IIIInne koszty operacyjne1 987 880,092 074 852,86
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)9 098 159,23-8 711 686,72
JPrzychody finansowe130 818,221 558 240,60
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:130 818,22129 220,44
– od jednostek powiązanych25 109,0531 413,79
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 429 020,16
KKoszty finansowe10 375 225,3260 819 094,51
IOdsetki, w tym:7 919 938,337 467 074,40
– dla jednostek powiązanych2 918 249,341 995 293,64
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych50 000,0451 893 664,79
IVInne2 405 286,951 458 355,32
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-1 146 247,87-67 972 540,63
MPodatek dochodowy1 004 684,00-759 272,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-2 150 931,87-67 213 268,63
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)40 989 198,61114 801 754,41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-17 599 285,41
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach40 989 198,6197 202 469,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu32 379 015,0029 297 783,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego3 081 232,00
a) zwiększenie (z tytułu)3 081 232,00
– wydania udziałów (emisji akcji)3 081 232,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu32 379 015,0032 379 015,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu111 377 776,96103 459 010,72
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego7 918 766,24
a) zwiększenie (z tytułu)7 918 766,24
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej7 918 766,24
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu111 377 776,96111 377 776,96
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości12 046 154,0111 878 402,94
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny167 751,07
a) zwiększenie (z tytułu)167 751,07
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu12 046 154,0112 046 154,01
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu12 534 796,4912 534 796,49
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu12 534 796,4912 534 796,49
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-127 348 543,85-42 368 238,74
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 060 469,231 060 469,23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 060 469,231 060 469,23
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu1 060 469,231 060 469,23
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu128 409 013,0843 428 707,97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów17 767 036,48
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach128 409 013,0861 195 744,45
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu128 409 013,0861 195 744,45
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-127 348 543,85-60 135 275,22
6Wynik netto-2 150 931,87-67 213 268,63
Azysk netto
Bstrata netto-2 150 931,87-67 213 268,63
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)38 838 266,7440 989 198,61
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)38 838 266,7440 989 198,61
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej9 809 867,32-7 782 340,56
IZysk (strata) netto-2 150 931,87-67 213 268,63
IIKorekty razem11 960 799,1959 430 928,07
1Amortyzacja2 337 861,902 409 278,04
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-32,20
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)5 990 097,078 674 560,77
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej757 997,9051 893 664,79
5Zmiana stanu rezerw365 588,79326 337,79
6Zmiana stanu zapasów-307 769,48-1 407 521,88
7Zmiana stanu należności-2 426 371,84-11 236 446,27
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów4 224 087,119 448 037,76
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 019 307,74-667 878,81
10Inne korekty-9 071,92
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)9 809 867,32-7 782 340,56
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy498 093,40
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:498 093,40
a) w jednostkach powiązanych498 093,40
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-2 209 551,41-3 706 287,96
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-709 551,41-2 446 287,96
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:-1 500 000,00-1 260 000,00
a) w jednostkach powiązanych-1 500 000,00-140 000,00
b) w pozostałych jednostkach-1 120 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe-1 120 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 711 458,01-3 706 287,96
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy61 086 655,17
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału10 999 998,24
2Kredyty i pożyczki500 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych42 738 660,83
4Inne wpływy finansowe6 847 996,10
IIWydatki-12 060 933,56-45 347 317,44
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-1 676 441,72
5Wykup dłużnych papierów wartościowych-3 750 000,00-37 410 657,58
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych-2 228 927,74
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki-6 082 005,82-6 260 218,14
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-12 060 933,5615 739 337,73
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)9 809 867,32-7 782 340,56
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-3 962 524,254 250 709,21
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 015 499,99764 790,78
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 052 975,745 015 499,99
– o ograniczonej możliwości dysponowania62 960,1354 738,05
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 146 247,87
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:930 067,02
Pozycja użytkownika112 675,22112 675,22art 12 ust 4 pkt 2
Pozycja użytkownika371 216,60371 216,60art 12 ust 1 pkt 5 lit a
Pozycja użytkownika444 725,24444 725,24art 12 ust 1 pkt 4 lit e
pozostałe 1 449,961 449,96
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 215 385,36
Pozycja użytkownika1 010 826,521 010 826,52art 12 ust 3e
Pozycja użytkownika112 662,43112 662,43art 12 ust 3a
Pozycja użytkownika67 465,7367 465,73art 12 ust 4 pkt 2
Pozycja użytkownika24 430,6824 430,68art 12 ust 1 pkt 2
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 699 166,51
Pozycja użytkownika329 549,00329 549,00art 16 ust 1 pkt 36
Pozycja użytkownika2 581 902,272 581 902,27art 119a
Pozycja użytkownika794 528,91794 528,91art 15 ust 1
Pozycja użytkownika10 858,5110 858,51art 16 ust 1 pkt 38 lit a
Pozycja użytkownika45 817,6045 817,60art 16 ust 1 pkt 28
Pozycja użytkownika15 106,7415 106,74art 16 ust 1 pkt 21
Pozycja użytkownika2 886 849,762 886 849,76art 16 ust 1 pkt 11
Pozycja użytkownika7 528,857 528,85art 16 ust 1 pkt 22
Pozycja użytkownika10 867,9610 867,96art 16 ust 1 pkt 46
pozostałe 16 156,9116 156,91
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 872 815,87
Pozycja użytkownika755 466,43755 466,43art 16 ust 1 pkt 26 lit a
Pozycja użytkownika38 341,9738 341,97art 16 ust 1 pkt 11
Pozycja użytkownika608 243,18608 243,18art 15 ust 6
Pozycja użytkownika-179 207,66-179 207,66art 15 ust 4i
Pozycja użytkownika56 800,8856 800,88art 16 ust 1 pkt 9
Pozycja użytkownika6 151,766 151,76art 16 ust 1 pkt 57
Pozycja użytkownika458 507,24458 507,24art 16 ust 1 pkt 57 lit a
Pozycja użytkownika2 128 512,072 128 512,07art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 982 941,78
Pozycja użytkownika1 386 362,441 386 362,44art 15 ust 4e
Pozycja użytkownika495 964,63495 964,63art 16 ust 1 pkt 57 lit a
Pozycja użytkownika271 474,26271 474,26art 12 ust 1 pkt 5 lit a
Pozycja użytkownika-179 347,09-179 347,09art 15 ust 4i
pozostałe 8 487,548 487,54
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:7 728 111,077 728 111,07
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

2018 MZCh JSF Dodatkowe informacje i objaśnenia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki