Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyValvex S.A.
Siedziba
WojewództwoMałopolskie
PowiatSuski
GminaJordanów
MiejscowośćJordanów
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
PowiatSuski
GminaJordanów
UlicaNad Skawą
Nr domu2
MiejscowośćJordanów
Kod pocztowy34-240
PocztaJordanów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2814Z - produkcja pozostałych kurków i zaworów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000026818

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.), według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegały urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową i degresywną. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Środki trwałe w budowie oraz grunty nie są amortyzowane z wyjątkiem prawa wieczystego użytkowania gruntów.
b) Inwestycje
Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji obciąża pozostałe koszty operacyjne. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość inwestycji i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych. Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
c) Należności
Należ
ności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
d) Zapasy
Materiały są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Produkcja w toku wyceniana jest w wysokości materiałów bezpośrednich powiększonych o narzuty (według kosztów planowanych). Wyroby gotowe wyceniane są wg rzeczywistych kosztów wytworzenia.
e) Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.
f) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.
g) Kapitał własny
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Akcje własne wycenia się w cenie nabycia.
h) Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
· pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można wsposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
· odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92 Kodeksu pracy. Rezerwa tworzona jest w wysokości określonej przez aktuariusza;
· prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
i) Zobowiązania
Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się:
wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych; wynik operacji finansowych; obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami sprzedaży produktów, towarów i usług z uwzględnieniem dotacji, opustów i rabatów, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiał/p>

Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu: dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu; odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych.

Bieżące i odroczone obciążenia podatkowe. Na wynik finansowy netto jednostki wpływają obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, a także zrównane z nim płatności ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Ponadto na wynik finansowy netto wpływają obciążenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z wyjątkiem zmian odroczonego podatku dochodowego, dotyczącego operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, które odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w
wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny. Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy prezentowane są per saldo, odpowiednio w aktywach lub pasywach bilansu.
Uznawanie przychodu
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie kalkulacyjnym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe28 884 576,7629 862 335,68
IWartości niematerialne i prawne3 112 629,083 206 477,96
1Koszty zakończonych prac rozwojowych2 446 972,592 430 679,57
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne659 341,45758 977,35
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne6 315,0416 821,04
IIRzeczowe aktywa trwałe25 045 147,6825 736 446,15
1Środki trwałe25 004 820,7424 865 239,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)530 039,18584 796,14
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej4 447 046,594 478 032,03
c) urządzenia techniczne i maszyny16 899 245,4816 911 203,75
d) środki transportu1 661 129,821 560 332,58
e) inne środki trwałe1 467 359,671 330 875,27
2Środki trwałe w budowie40 326,94871 206,38
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe6 800,00199 411,57
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek6 800,00199 411,57
IVInwestycje długoterminowe720 000,00720 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe720 000,00720 000,00
a) w jednostkach powiązanych720 000,00720 000,00
– udziały lub akcje720 000,00720 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe70 115 420,8271 297 148,75
IZapasy50 584 137,7348 608 004,91
1Materiały17 526 709,1918 983 352,82
2Półprodukty i produkty w toku12 007 678,519 857 626,07
3Produkty gotowe20 372 996,2418 547 634,98
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi676 753,791 219 391,04
IINależności krótkoterminowe16 823 974,0619 527 941,74
1Należności od jednostek powiązanych25 050,7797 172,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:25 050,7797 172,71
– do 12 miesięcy25 050,7797 172,71
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek16 798 923,2919 430 769,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:16 747 418,6919 377 119,06
– do 12 miesięcy16 747 418,6919 377 119,06
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne51 504,6053 649,97
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 170 774,802 464 177,94
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 170 774,802 464 177,94
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 170 774,802 464 177,94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 170 774,802 464 177,94
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe536 534,23697 024,16
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne181 860,0075 600,00
Aktywa razem99 181 857,58101 235 084,43
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny40 871 411,7439 597 213,68
IKapitał (fundusz) podstawowy2 300 000,002 300 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:35 948 747,8732 837 088,65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:598 698,26598 698,26
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej598 698,26598 698,26
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:500 000,00500 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne500 000,00500 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 523 965,613 361 426,77
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania58 310 445,8461 637 870,75
IRezerwy na zobowiązania3 030 084,602 781 221,76
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego731 029,45184 630,45
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 558 881,551 774 554,21
– długoterminowa367 343,69369 837,23
– krótkoterminowa1 191 537,861 404 716,98
3Pozostałe rezerwy740 173,60822 037,10
– długoterminowe238 894,32204 890,48
– krótkoterminowe501 279,28617 146,62
IIZobowiązania długoterminowe5 463 361,867 521 638,23
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 463 361,867 521 638,23
a) kredyty i pożyczki828 487,241 303 648,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe4 634 874,626 217 990,01
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe49 652 727,7551 115 982,17
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek49 649 074,9051 110 386,83
a) kredyty i pożyczki30 724 603,2030 223 528,56
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 138 498,852 059 862,29
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 831 697,8415 217 013,89
– do 12 miesięcy13 831 697,8415 217 013,89
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 636 194,702 174 804,28
h) z tytułu wynagrodzeń1 121 393,311 238 862,11
i) inne196 687,00196 315,70
4Fundusze specjalne3 652,855 595,34
IVRozliczenia międzyokresowe164 271,63219 028,59
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe164 271,63219 028,59
– długoterminowe109 514,67164 271,63
– krótkoterminowe54 756,9654 756,96
Pasywa razem99 181 857,58101 235 084,43
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:145 829 144,49145 658 727,94
– od jednostek powiązanych847 384,79733 509,98
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów136 338 646,65133 648 470,80
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9 490 497,8412 010 257,14
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:113 015 789,02113 829 025,09
– jednostkom powiązanym478 250,83392 568,22
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów103 967 185,84104 112 876,62
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów9 048 603,189 716 148,47
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)32 813 355,4731 829 702,85
DKoszty sprzedaży13 140 315,1212 209 987,59
EKoszty ogólnego zarządu15 433 008,4014 708 133,27
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)4 240 031,954 911 581,99
GPozostałe przychody operacyjne2 976 958,383 881 453,51
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych69 503,58498 076,56
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych252 683,42386 034,99
IVInne przychody operacyjne2 654 771,382 997 341,96
HPozostałe koszty operacyjne3 043 706,384 069 253,64
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych373 565,8769 339,90
IIIInne koszty operacyjne2 670 140,513 999 913,74
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)4 173 283,954 723 781,86
JPrzychody finansowe3 458,791 280 372,25
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 458,781,21
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne0,011 280 371,04
KKoszty finansowe1 816 459,131 264 504,34
IOdsetki, w tym:1 293 092,201 178 417,72
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne523 366,9386 086,62
LZysk (strata) brutto (I+J–K)2 360 283,614 739 649,77
MPodatek dochodowy836 318,001 378 223,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)1 523 965,613 361 426,77
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)39 597 213,6836 235 786,91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach39 597 213,6836 235 786,91
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 300 000,002 300 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 300 000,002 300 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu32 837 088,6531 429 585,97
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego3 111 659,221 407 502,68
a) zwiększenie (z tytułu)3 111 659,221 407 502,68
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)3 111 659,221 406 287,52
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu35 948 747,8732 837 088,65
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości598 698,26599 913,42
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-1 215,16
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)1 215,16
– zbycia środków trwałych1 215,16
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu598 698,26598 698,26
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu500 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych500 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)500 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu500 000,00500 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 361 426,771 906 287,52
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 361 426,771 906 287,52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 361 426,771 906 287,52
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)3 361 426,771 906 287,52
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 523 965,613 361 426,77
Azysk netto1 523 965,613 361 426,77
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)40 871 411,7439 597 213,68
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej5 308 087,863 504 867,48
IZysk (strata) netto1 523 965,613 361 426,77
IIKorekty razem3 784 122,25143 440,71
1Amortyzacja2 996 649,282 510 953,28
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych163 026,05-409 949,19
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 431 356,051 154 201,91
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-38 985,75-452 389,78
5Zmiana stanu rezerw248 862,84675 229,26
6Zmiana stanu zapasów-1 976 132,82-5 211 741,36
7Zmiana stanu należności2 896 579,25387 912,96
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 042 965,621 116 424,78
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych105 732,97372 798,85
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 308 087,863 504 867,48
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 619 458,95-2 250 546,72
IWpływy74 756,10541 971,81
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych74 756,10539 656,81
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:2 315,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach2 315,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych2 315,00
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 694 215,052 792 518,53
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 694 215,052 792 518,53
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 619 458,95-2 250 546,72
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 982 032,05792 405,33
IWpływy230 156,834 707 087,71
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki230 156,834 707 087,71
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki4 212 188,883 914 682,38
1Nabycie udziałów (akcji) własnych106 260,0075 600,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli249 767,55
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek509 248,28543 025,54
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2 057 536,062 284 638,00
8Odsetki1 289 376,991 011 418,84
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 982 032,05792 405,33
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-293 403,142 046 726,09
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-293 403,142 046 726,09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 464 177,94417 451,85
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 170 774,802 464 177,94
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 360 283,614 739 649,77
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 628 882,142 396 907,89
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 558 123,057 086 951,57
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:639 835,03721 507,74
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:721 507,74516 574,03
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-4 681 961,89-5 559 661,68
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 525 889,924 074 965,48
K. Podatek dochodowy289 919,00774 243,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

BRAK

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki