Szczegóły spółki

Nazwa VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7350024499
REGON 490399956
KRS 0000026818
Adres ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2814Z — produkcja pozostałych kurków i zaworów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.61 0.59
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.56 1.43
Płynność bieżąca (CR) 1.39 1.41
Płynność szybka (QR) 0.44 0.39
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.56 1.43
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.31% 1.05%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 8.49% 3.73%
Rentowność aktywów (ROA) 3.32% 1.54%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-03 128/2020 21 32020
Poz. 32020. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-31830/2020]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą
2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodar-
czy KRS, pod numerem KRS 0000026818, NIP 7350024499,
o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysoko-
ści 2.300.000,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h.
i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
31 lipca 2020 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Jordano-
wie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
    Uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w 2019 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za 2019 r.  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2019 r. oraz
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    kapitałowej VALVEX za 2019 r.
  9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2019 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
  11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
    w 2019 r.
  13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej
    na kolejną kadencję.
  14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodze-
    nia Członków Rady Nadzorczej.
  15. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego
    rejestr akcjonariuszy.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu
    poprzez dodanie § 40a.
  17. Informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych
    Spółki.
  18. Wolne wnioski.
  19. Zamknięcie obrad.

Proponowane brzmienie § 40a Statutu:

              § 40a
Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjona-
riuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez
pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej
na co najmniej tydzień przez terminem Walnego Zgromadze-
nia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu
w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407,
art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
Poz. 32020. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-31830/2020]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą
2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodar-
czy KRS, pod numerem KRS 0000026818, NIP 7350024499,
o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysoko-
ści 2.300.000,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h.
i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwo-
łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
31 lipca 2020 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Jordano-
wie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
    Uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w 2019 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za 2019 r.  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2019 r. oraz
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    kapitałowej VALVEX za 2019 r.
  9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2019 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
  11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
    w 2019 r.
  13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej
    na kolejną kadencję.
  14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodze-
    nia Członków Rady Nadzorczej.
  15. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego
    rejestr akcjonariuszy.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu
    poprzez dodanie § 40a.
  17. Informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych
    Spółki.
  18. Wolne wnioski.
  19. Zamknięcie obrad.

Proponowane brzmienie § 40a Statutu:

              § 40a
Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjona-
riuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez
pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej
na co najmniej tydzień przez terminem Walnego Zgromadze-
nia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu
w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407,
art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
2019-05-16 94/2019 19 25057
Poz. 25057. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-24730/2019]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2019 r., na godz.1000,
w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2,
34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
    Uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w 2018 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
    Spółki za 2018 r.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2018 r. oraz
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    kapitałowej VALVEX za 2018 r.
  9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2018 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r.
  11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
    w 2018 r.
  13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na
    kolejną kadencję.
  14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia
    Członków Rady Nadzorczej.
  15. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych
    Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzie-
    lonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 i § 13 Sta-
    tutu Spółki.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
    zorczej do przygotowania i uchwalenia jednolitego tek-
    stu zmienionego statutu Spółki.
  18. Informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych
    Spółki. 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

              § 12
Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji.

Proponowane brzmienie § 12:

               § 12
Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorze-
nie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

Dotychczasowe brzmienie § 13:

              § 13
Umorzenie akcji może być dokonane z czystego zysku, tzn.
bez obniżenia kapitału zakładowego.

Proponowane brzmienie § 13:

               § 13
1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza
  w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobro-
  wolne).
2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej
  niż raz w roku obrotowym.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy.
4. Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy, wskazująca w szczególności:
  podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
  dla akcjonariusza bądź uzasadnienie umorzenia bez wyna-
  grodzenia, termin wypłaty wynagrodzenia, a także sposób
  obniżenia kapitału zakładowego.
5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi
akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem Walnego
Zgromadzenia.
Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu
w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407,
art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
Poz. 25057. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-24730/2019]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2019 r., na godz.1000,
w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2,
34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
    Uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki w 2018 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
    Spółki za 2018 r.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2018 r. oraz
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    kapitałowej VALVEX za 2018 r.
  9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2018 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r.
  11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
    Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
    w 2018 r.
  13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na
    kolejną kadencję.
  14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia
    Członków Rady Nadzorczej.
  15. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych
    Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzie-
    lonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 i § 13 Sta-
    tutu Spółki.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
    zorczej do przygotowania i uchwalenia jednolitego tek-
    stu zmienionego statutu Spółki.
  18. Informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych
    Spółki. 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

              § 12
Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji.

Proponowane brzmienie § 12:

               § 12
Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie
wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorze-
nie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

Dotychczasowe brzmienie § 13:

              § 13
Umorzenie akcji może być dokonane z czystego zysku, tzn.
bez obniżenia kapitału zakładowego.

Proponowane brzmienie § 13:

               § 13
1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza
  w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobro-
  wolne).
2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej
  niż raz w roku obrotowym.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy.
4. Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy, wskazująca w szczególności:
  podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
  dla akcjonariusza bądź uzasadnienie umorzenia bez wyna-
  grodzenia, termin wypłaty wynagrodzenia, a także sposób
  obniżenia kapitału zakładowego.
5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi
akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem Walnego
Zgromadzenia.
Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu
w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407,
art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
2018-10-11 198/2018 18 44559
Poz. 44559. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-44520/2018]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na
podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku
z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 listopada 2018 r.
na godz. 1000 w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad
Skawą 2, 34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
   Uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Spółce upo-
   ważnienia do nabywania akcji własnych Spółki na pod-
   stawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału
   rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji wła-
   snych.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi
akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem WalnegoZgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu
oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności
art. 407, art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
Poz. 44559. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-44520/2018]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na
podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku
z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 listopada 2018 r.
na godz. 1000 w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad
Skawą 2, 34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
   Uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Spółce upo-
   ważnienia do nabywania akcji własnych Spółki na pod-
   stawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału
   rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji wła-
   snych.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi
akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem WalnegoZgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu
oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności
art. 407, art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
2018-05-22 98/2018 25 21380
Poz. 21380. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-20820/2018]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2018 r., na godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2,
34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
   Uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za 2017 r.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2017 r. oraz
   skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
   kapitałowej VALVEX za 2017 r.
  9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 r.
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
   w 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na
   kolejną kadencję.
 14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia
   Członków Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych
   Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzie-
   lonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,
   tj. § 14, który brzmi:

„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, jeżeli akcje
  są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariu-
  szem jest tylko jeden ze współmałżonków, który nabył te
  akcje i figuruje w Księdze Akcyjnej Spółki.
 2. Przeniesienie akcji możliwe jest na następujących warun-
  kach:
   - w razie rozwiązania umowy o pracę z akcjonariuszem
    może on swe akcje zachować lub odsprzedać na rzecz
    innych akcjonariuszy,
   - w razie śmierci pracownika - akcjonariusza jego akcje
    mogą być przekazane na rzecz najbliższej rodziny (rodzi-
    ców, rodzeństwa, małżonka, dzieci, wnuków). W razie
    sporządzenia testamentu przeniesienie akcji nastąpi na
    ww. osoby zgodnie z wolą zmarłego,
   - w innych przypadkach przeniesienie akcji możliwe jest
    za zgodą Zarządu Spółki w pierwszej kolejności na rzecz
    Spółki w celu umorzenia, w dalszej kolejności na rzecz
    dotychczasowych akcjonariuszy.
 3. Jeżeli spośród dotychczasowych akcjonariuszy nie będzie
  chętnych do nabycia akcji, o których mowa w pkt 2, wów-
  czas możliwe będzie ich zbycie na rzecz pracowników
  Spółki lub innych osób fizycznych w oparciu o decyzję
  Rady Nadzorczej.”

- poprzez nadanie mu brzmienia:

„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, jeżeli akcje
  są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjona-
  riuszem jest tylko jeden ze współmałżonków, który nabył
  te akcje i figuruje w Księdze Akcyjnej Spółki.
 2. Przeniesienie akcji możliwe jest na następujących warun-
  kach:
   - w razie śmierci akcjonariusza - akcje przechodzą na
    spadkobierców akcjonariusza,  - w innych przypadkach - przeniesienie akcji, zarówno
   na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy, jak i osób nie
   będących akcjonariuszami możliwe jest wyłącznie po
   uzyskaniu zgody Spółki; zgody udziela Zarząd w formie
   pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Spółka może nabywać akcje (nabycie akcji własnych)
  w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach
  Kodeksu spółek handlowych.”

 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
   zorczej do przygotowania i uchwalenia jednolitego tek-
   stu zmienionego Statutu Spółki.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi
akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem Walnego
Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu
oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności
art. 407, art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.
Poz. 21380. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 lipca 2001 r.
[BMSiG-20820/2018]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, działając na pod-
stawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2018 r., na godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2,
34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
   Uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za 2017 r.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2017 r. oraz
   skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
   kapitałowej VALVEX za 2017 r.
  9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 r.
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
   Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
   w 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na
   kolejną kadencję.
 14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia
   Członków Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych
   Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzie-
   lonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,
   tj. § 14, który brzmi:

„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, jeżeli akcje
  są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariu-
  szem jest tylko jeden ze współmałżonków, który nabył te
  akcje i figuruje w Księdze Akcyjnej Spółki.
 2. Przeniesienie akcji możliwe jest na następujących warun-
  kach:
   - w razie rozwiązania umowy o pracę z akcjonariuszem
    może on swe akcje zachować lub odsprzedać na rzecz
    innych akcjonariuszy,
   - w razie śmierci pracownika - akcjonariusza jego akcje
    mogą być przekazane na rzecz najbliższej rodziny (rodzi-
    ców, rodzeństwa, małżonka, dzieci, wnuków). W razie
    sporządzenia testamentu przeniesienie akcji nastąpi na
    ww. osoby zgodnie z wolą zmarłego,
   - w innych przypadkach przeniesienie akcji możliwe jest
    za zgodą Zarządu Spółki w pierwszej kolejności na rzecz
    Spółki w celu umorzenia, w dalszej kolejności na rzecz
    dotychczasowych akcjonariuszy.
 3. Jeżeli spośród dotychczasowych akcjonariuszy nie będzie
  chętnych do nabycia akcji, o których mowa w pkt 2, wów-
  czas możliwe będzie ich zbycie na rzecz pracowników
  Spółki lub innych osób fizycznych w oparciu o decyzję
  Rady Nadzorczej.”

- poprzez nadanie mu brzmienia:

„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, jeżeli akcje
  są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjona-
  riuszem jest tylko jeden ze współmałżonków, który nabył
  te akcje i figuruje w Księdze Akcyjnej Spółki.
 2. Przeniesienie akcji możliwe jest na następujących warun-
  kach:
   - w razie śmierci akcjonariusza - akcje przechodzą na
    spadkobierców akcjonariusza,  - w innych przypadkach - przeniesienie akcji, zarówno
   na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy, jak i osób nie
   będących akcjonariuszami możliwe jest wyłącznie po
   uzyskaniu zgody Spółki; zgody udziela Zarząd w formie
   pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Spółka może nabywać akcje (nabycie akcji własnych)
  w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach
  Kodeksu spółek handlowych.”

 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nad-
   zorczej do przygotowania i uchwalenia jednolitego tek-
   stu zmienionego Statutu Spółki.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu
art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma-
dzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze wpisani do księgi
akcyjnej, na co najmniej tydzień przez terminem Walnego
Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu
oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności
art. 407, art. 412, 4121 oraz art. 4122 k.s.h.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki