Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyWISTIL SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatM. Kalisz
GminaM. Kalisz
MiejscowośćKALISZ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatM. Kalisz
GminaM. Kalisz
UlicaMAJKOWSKA
Nr domu13
MiejscowośćKALISZ
Kod pocztowy62-800
PocztaKALISZ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6420Z - działalność holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000026570

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka prowadząc księgi rachunkowe i sporządzając na ich podstawie roczne sprawozdanie finansowe stosuje określone ustawą zasady (politykę) rachunkowości w języku polskim.
Polityka rachunkowości stosowana przez spółkę obejmuje rozwiązania ustawy wymagające bezwzględnego stosowania (zasady obligatoryjne) jak i rozwiązania wariantowe a także przewidziane w innych regulacjach, wybrane przez spółkę w celu uwzględnienia specyfiki (przedmiotu działalności) i
interesariuszy (zasady opcjonalne) oraz potrzeb własnych.
Przyjęta i stosowana przez spółkę polityka rachunkowości obejmuje następujące rozwiązania:
- postać i zakres rocznego sprawozdania finansowego;
- metody wyceny aktywów i pasywów do bilansu oraz ustalenie wyniku finansowego prezentowanego w rachunku zysków i strat, a także wykazywanie i
ujawnianie danych w rachunku zysków i strat;
- zasady ujmowania klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych ( zakładowy plan kont);
- techniczno- organizacyjny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich ochrony;
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i jest stosowany również do celów podatkowych.
Okresem sprawozdawczym jest okres jednego miesiąca (art. 3 ust 8 UoR).
Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w złotych i groszach.
Spółka sporządza deklaracje podatkowe za poszczególne okresy sprawozdawcze.
Rezerwy i odpisy aktualizujące sporządza się na koniec okresów sprawozdawczych, z wyjątkiem przewidzianym niniejszą polityką rachunkowości.
Księgi rachunkowe prowadzone są w Kaliszu ul. Złota 42. Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej, zestawienie obrotów i sald, księgi pomocnicze.
Zarząd spółki sporządza za każdy rok obrotowy sprawozdanie z działalności spółki.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka roczne sprawozdanie finansowe sporządza zgodnie z załącznikiem nr 1 Ustawy o Rachunkowości.
Aktywa i pasywa zostały wycenione na dzień bilansowy:
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszony o odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się za pomocą stawek amortyzacyjnych, które pokrywają się z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zl umarza się jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania. Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne:
- budynków 2,5%;
- budowli 4,5%;
- urządzenia techniczne i maszyny 5-6%;
- środki transportu 20%;
- inne środki trwałe 10-20%;
Spółka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od gruntów. Spółka dokonuje naliczenia amortyzacji podatkowej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (od 01.01.2001r w/g stawek amortyzacyjnych z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r w sprawie Klasyfikacji środków Trwałych (KŚT) - Dz.U nr 112 poz 1317, ostatnio zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004r - Dz.U Nr 260 poz.2589); Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowego osób prawnych (tekst jednolity Dz.U z 2000r Nr 54 poz.654 z późn.zm.).
2. Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu poniesionych nakładów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem;
3. Pozostałe długoterminowe inwestycje - według cen nabycia , z uwzględnieniem trwałej utraty wartości;
Spółka posiada długoterminowe aktywa finansowe - akcje w zależnych spółkach, wycenione w cenie nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej
utraty wartości. W przypadku trwałej utraty wartości jej skutki spółka odnosi w koszty finansowe bieżącego okresu sprawozdawczego.
Spółka stosuje w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przesłanki - Uchwala nr 2/12 Komitetu Standartów Rachunkowości nr 4
" Utrata wartości aktywów". Standard jest rozwinięciem przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2002r nr 76 poz.694 z późn.
zm, zwanej dalej ustawą o rachunkowości lub ustawą), określających zasady ustalania i ujmowania aktualizujących wartość bilansową aktywów
spółki, spowodowanych częściową lub całkowitą utratę zdolności do przynoszenia spółce korzyści ekonomicznych przez te aktywa.
Spółka w wyniku stwierdzenia, iż występuje prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez nią składnik aktywów w części lub całości nie przyniesie
przyszłych korzyści ekonomicznych, odpowiadających przynajmniej jego wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny bilansowej,
rozpoznaje w spółce test na utratę wartości. Do utraty wartości spółka stosuje dwie zasady:
- uznaje że utrata nastąpiła dopiero wtedy, gdy istnieją obiektywne dowody jej poniesienia na skutek zdarzeń, jakie nastąpiły po wprowadzeniu
składnika aktywów finansowych do ksiąg rachunkowych, a zdarzenia te wpływają ujemnie na wysokość wiarygodnie oszacowanych przyszłych
wpływów pieniężnych z tytułu tego aktywa.
- utratę wartości ujmuje się w tym okresie w którym nastąpiła.
4. Inwestycje krótkoterminowe - zgodnie z rozporządzeniem o instrumentach finansowych w wartości godziwej lub skorygowanej cenie nabycia lub w
kwocie wymaganej zapłaty o ile różnice nie są istotne.
5.Rzeczowe składniki ak
tywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
6. Należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Należności i roszczenia objęte są odpisem aktualizującym zgodnie z zasadą ostrożności, według indywidualnej oceny stopnia
prawdopodobieństwa zapłaty.
7. Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się jak do celów podatkowych - w/g średniego kursu NBP z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu w trakcie roku a na koniec roku przelicza się według ogłoszonego
przez NBP średniego kursu waluty, obowiązującego na dzień bilansowy.
8. Wyceny rozchodu środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego dokonuje się metodą "pierwsze przyszło- pierwsze wyszło"
9. Rezerwy- rezerwa na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych ustala się w wysokości
wypracowanej, proporcjonalnie do upływu czasu na każdego pracownika zgodnie z układem zbiorowym pracy.
10. Zobowiązania finansowe - w wartości godziwej lub skorygowanej cenie nabycia lub w kwocie wymaganej zapłaty o ile różnice nie są istotne.
11. Kapitały (fundusze) własne oraz aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
12. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie kalkulacyjnym.
13. Rachunek przepływów pieniężnych ( metoda pośrednia).

l

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy netto spółki jest ustalony na dzień bilansowy na koncie "Wynik finansowy". Oblicza się go jako różnicę pomiędzy sumą przychodów i zysków osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów i strat poniesionych na uzyskanie tych przychodów oraz obciążeń w postaci podatku dochodowego od osób prawnych. W zależności od tego czy w danym okresie sprawozdawczym wyższa jest suma przychodów , czy suma kosztów, wynik finansowy może przybrać wartość dodatnią (zysk) lub ujemną (strata).
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Wynik finansowy jest ustalony następującymi etapami:
a) wynik brutto ze sprzedaży, który oblicza się jako różnicę pomiędzy sumą przychodów netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów a sumą kosztów wytworzenia sprzedanych produktów oraz wartością sprzedanych towarów i materiałów;
b) wynik ze sprzedaży, który ustalony jest poprzez odjęcie od wyniku brutto ze sprzedaży wielkości kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu;
c) wynik z działalności operacyjnej, który powstaje poprzez dodanie do wyniku ze sprzedaży wielkości pozostałych przychodów operacyjnych i odjęcie od uzyskanej kwoty wartości pozostałych kosztów operacyjnych;
d) wynik finansowy brutto, który obliczany jest poprzez dodanie do wyniku z działalności operacyjnej wartości przychodów finansowych i odjęcie od osiągniętej wartości kwoty kosztów finansowych;
e) wynik finansowy netto, który stanowi różnicę pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podatkiem dochodowym od osób prawnych.Tak ustalona na każdym etapie wartość wyniku finansowego jest ujawniona w rachunku zysków i strat w następujących pozycjach;
C) "Zysk(strata) brutto ze sprzedaży" - pierwszy etap ;
F)"Zysk (strata) ze sprzedaży" - drugi etap;
I )"Zysk(strata) z działalności operacyjnej" - trzeci etap;
L)"Zysk( (strata) brutto- czwarty etap;
O)"Zysk (strata) netto" - piąty etap.:

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat (układ kalkulacyjny), rachunek przepływów pieniężnych ( metoda pośrednia), zestawienie zmian w kapitale własnym, wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowych informacji i objaśnień. Spółka sporządza bilans ( salda kont aktywów i pasywów) i rachunek zysków i strat ( obroty netto kont wynikowych) w oparciu o obroty i salda figurujące w uzgodnionych i zamkniętych księgach rachunkowych na kontach księgi głównej lub zestawieniu obrotów i sald księgi głównej. Obroty i salda wykazywane są w bilansie i rachunku zysków i strat w kwocie:
- w jakiej figurują na koncie księgi głównej;
- wyższej poprzez dodanie do siebie sald dwóch lub więcej kont,
- niższej poprzez skompensowanie ze sobą sald dwóch kont księgi głównej; bardziej szczegółowej od figurującej na koncie , wobec podziału obrotów lub sald drogą ich analizy.
Jednym z elementów sprawozdania finansowego jest rachunek przepływów pieniężnych (cash-flow).
Występują dwie metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych; metoda bezpośrednia i metoda pośrednia. Obie metody są sobie równoważne i dają takie same wyniki. Metody te różnią się jedynie sposobem przedstawienia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.
Pozostałe przepływy pieniężne przedstawione są jednakowo.
Spółka sporządza rachunek z przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Rachunek z przepływów pieniężnych pokazuje przepływy pieniężne w podziale na trzy podstawowe grupy:
- przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
- przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
- przepływy pieniężne z działalności finansowej
Metoda pośrednia polega na wyjściu z zysku netto i dokonaniu odpowiednich korekt tak, aby wyeliminować wszystkie elementy, które wpłynęły na wynik finansowy a nie miały charakteru pieniężnego.
Podstawowe zasady dokonywania korekt są następujące:
- zmniejszenie niepieniężnych aktywów bieżących jest dodawane do wyniku finansowego,
- zwiększenie niepieniężnych aktywów bieżących jest odejmowanie od wyniku finansowego,
- zmniejszenie zobowiązań jest odejmowanie od wyniku finansowego,
- zwiększenie zobowiązań jest dodawane do wyniku finansowego,
- koszty nie mające odzwierciedlenia w odpływie środków pieniężnych są dodawane z powrotem do wyniku finansowego ( np. amortyzacja za dany
okres),
- przychody nie mające odzwierciedlenia w przepływach finansowych są odejmowane od wyniku finansowego,
Zależnie od zdarzeń, które miały miejsce w spółce, konieczne mogą być różne korekty.
Rachunek z przepływów pokazuje rzeczywiście zaistniałe w spółce przepływy środków pieniężnych w danym okresie (jest sporządzony metodą kasową). Sprawozdanie to jest uzupełnieniem wiedzy o elementy nie pokazane w rachunku zysków i strat i bilansie.
Sprawozdanie jest źródłem informacji na temat płynności i wypłacalności spółki oraz:
- dostarczeniem spółce informacji na temat płynności i jej wypłacalności,
- dostarczeniem dodatkowych informacji na temat zmian wielkości bilansowych (metoda pośrednia),
- usunięcie niedogodności w porównywaniu wyników spółek poprzez wyeliminowanie różnic wynikających z zastosowania polityk rachunkowości,
- jest podstawą do projekcji przyszłych przepływów pieniężnych,
Zestawienie zmian w kapitale(funduszu) własnym przedstawia dane o zmianach i przyczynach tych zmian w poszczególnych składnikach kapitału (funduszu) własnego. Zmiany jakie nastąpiły w kapitale własnym w okresie sprawozdawczy
m odzwierciedlają wzrost lub spadek wartości aktywów netto.
Konstrukcja tego zestawienia prezentuje poszczególne rodzaje kapitałów włanych, począwszy od bilansu otwarcia, poprzez zwiększenia i zmniejszenia według określonych tytułów, aż do bilansu zamknięcia,
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie danych wynikających z zapisów na kontach oraz sald na początek i koniec okresu sprawozdawczego.
Spółka w informacji dodatkowej i objaśnieniach zawiera informacje dotyczące kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.
Informacje te jasno i rzetelnie przedstawiają sytuację finansową spółki, jej rentowność i wynik finansowy. Spółka zamieszcza powyższe informacje w notach, w tabelach wraz ze szczegółowym opisem.
Przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego spółka oprócz przepisów Ustawy o Rachunkowości uwzględnia przepisy innych ustaw (KRS , ustawa o podatku dochodowym).

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe78 983 088,7279 031 216,35
IWartości niematerialne i prawne3 937,50
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne3 937,50
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe4 305 327,274 169 312,30
1Środki trwałe4 087 137,304 002 884,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 185 100,002 185 100,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej525 465,07579 241,57
c) urządzenia techniczne i maszyny45 639,933 513,03
d) środki transportu1 330 932,301 235 029,97
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie166 999,73166 427,73
3Zaliczki na środki trwałe w budowie51 190,24
IIINależności długoterminowe331 734,98457 174,41
1Od jednostek powiązanych331 734,98457 174,41
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe73 313 514,5473 313 514,54
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe73 313 514,5473 313 514,54
a) w jednostkach powiązanych73 313 514,5473 313 514,54
– udziały lub akcje73 313 514,5473 313 514,54
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 032 511,931 087 277,60
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 032 511,931 086 711,24
2Inne rozliczenia międzyokresowe566,36
BAktywa obrotowe28 317 106,8122 114 155,40
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe529 716,441 206 145,78
1Należności od jednostek powiązanych404 012,211 164 849,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:233 891,45961 923,74
– do 12 miesięcy233 891,45961 923,74
– powyżej 12 miesięcy
b) inne170 120,76202 925,78
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek125 704,2341 296,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:32 289,2334 518,26
– do 12 miesięcy32 289,2334 518,26
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych92 115,005 478,00
c) inne1 300,001 300,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe27 489 025,0920 852 127,71
1Krótkoterminowe aktywa finansowe27 489 025,0920 852 127,71
a) w jednostkach powiązanych670 000,00670 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki670 000,00670 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne26 819 025,0920 182 127,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach26 819 025,0920 182 127,71
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe298 365,2855 881,91
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem107 300 195,53101 145 371,75
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny105 242 170,4499 185 286,64
IKapitał (fundusz) podstawowy5 000 000,005 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:94 077 073,9583 198 838,02
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)17 521 200,0017 521 200,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:108 212,69108 212,69
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto6 056 883,8010 878 235,93
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 058 025,091 960 085,11
IRezerwy na zobowiązania13 321,8114 872,93
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 709,812 064,93
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne10 612,0012 808,00
– długoterminowa2 898,002 745,00
– krótkoterminowa7 714,0010 063,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 419 340,001 528 520,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 419 340,001 528 520,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne1 419 340,001 528 520,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe625 363,28416 692,18
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych426 833,6222 065,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:426 833,6222 065,18
– do 12 miesięcy426 833,6222 065,18
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek198 529,66394 627,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:48 907,08162 355,72
– do 12 miesięcy48 907,08162 355,72
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych16 715,33102 863,89
h) z tytułu wynagrodzeń22 227,2518 727,39
i) inne110 680,00110 680,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem107 300 195,53101 145 371,75
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:1 692 167,415 206 085,14
– od jednostek powiązanych1 692 167,415 206 085,14
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 692 167,415 206 085,14
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)1 692 167,415 206 085,14
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu2 198 603,421 336 163,20
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-506 436,013 869 921,94
GPozostałe przychody operacyjne437 814,27301 772,04
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 518,2133 128,21
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 552,844 249,26
IVInne przychody operacyjne433 743,22264 394,57
HPozostałe koszty operacyjne18 822,85484 533,33
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 179,00435 570,93
IIIInne koszty operacyjne13 643,8548 962,40
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-87 444,593 687 160,65
JPrzychody finansowe6 234 663,657 987 350,12
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:6 001 424,007 809 464,00
Aod jednostek powiązanych, w tym:6 001 424,007 809 464,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:232 940,91177 886,12
– od jednostek powiązanych33 500,0433 500,04
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne298,74
KKoszty finansowe28 693,0747 298,30
IOdsetki, w tym:28 693,0746 571,13
– dla jednostek powiązanych15 984,66
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne727,17
LZysk (strata) brutto (I+J–K)6 118 525,9911 627 212,47
MPodatek dochodowy61 642,19748 976,54
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)6 056 883,8010 878 235,93
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)99 185 286,6488 307 050,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach99 185 288,6488 307 050,71
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu5 000 000,005 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu5 000 000,005 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu83 198 838,0274 547 586,66
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego10 878 235,938 651 251,36
a) zwiększenie (z tytułu)10 878 235,938 651 251,36
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)10 878 235,938 651 251,36
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu94 077 073,9583 198 838,02
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości108 212,69108 212,69
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu108 212,69108 212,69
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu10 878 235,938 651 251,36
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu10 878 235,938 651 251,36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)-10 878 235,93-8 651 251,36
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto6 056 883,8010 878 235,93
Azysk netto6 056 883,8010 878 235,93
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)105 242 170,4499 185 286,64
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)105 242 170,4499 185 286,64
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 140 462,054 301 814,32
IZysk (strata) netto6 056 883,8010 878 235,93
IIKorekty razem-4 916 421,75-6 576 421,61
1Amortyzacja408 269,96243 699,83
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-340,51-667,56
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-6 034 924,04-7 826 979,38
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 518,21370 449,23
5Zmiana stanu rezerw-1 551,122 194,37
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności801 868,77350 310,50
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów99 491,10-31 504,45
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-187 717,70425 255,85
10Inne korekty-109 180,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 140 462,054 301 814,32
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej5 496 094,826 670 245,95
IWpływy6 124 354,947 908 086,34
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych89 430,9065 122,30
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:6 034 924,047 842 964,04
a) w jednostkach powiązanych6 034 924,047 842 964,04
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-628 260,12-1 237 840,39
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-628 260,12-1 237 840,39
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)5 496 094,826 670 245,95
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 961 125,78
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-3 961 125,78
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-3 250 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki-711 125,78
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 961 125,78
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)6 636 556,877 010 934,49
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:6 636 897,387 011 602,05
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych340,51667,56
FŚrodki pieniężne na początek okresu20 180 907,9013 169 973,41
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:26 817 464,7720 180 907,90
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok6 118 525,99
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 001 424,006 001 424,00
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych6 001 424,006 001 424,00art 22 ust 4
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:47 702,2647 702,26
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);11 618,0911 618,09art 12 ust 4 pkt 2
róznice kursowe niezrealizowane980,34980,34art 15a ust 2
przychody bilansowe nie uznane podatkowo30 728,6330 728,63art 12 ust 3a
rozwiązane rezerwy2 869,002 869,00art 12 ust 1 pkt 5a
odwrócenie odpisu aktualizującego należności1 506,201 506,20art 12 ust 1 pkt 4e
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:193 893,54193 893,54
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym8 810,968 810,96art 12 ust 4 pkt 2
zapłacony kapitał w opłacie podstawowej leasingowej185 082,58185 082,58art 17b ust 1
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:204 082,02204 082,02
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów118 660,94118 660,94art 16 ust 1 pkt 4
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych33 213,4933 213,49art 16 ust 1 pkt 28
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro8 234,938 234,93art 16 ust 1 pkt 49
pozostałe 43 972,6643 972,66
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:26 877,9826 877,98
różnice kursowe niezrealizowane640,86640,86art 15a ust 3
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności 18 800,0018 800,00art 16 ust 1 pkt 57
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h2 258,122 258,12art 16 ust 1 pkt 57a
wartość utworzonych rezerw na koszty5 179,005 179,00art 15 ust 4e
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:184 797,92184 797,92
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej168 711,70168 711,70art 15 ust 6
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego15 800,0015 800,00art 15 ust 4g
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego286,22286,22art 15 ust 4h
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:273 678,46273 678,46
za rok 2013 nie więcej niż 50%
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym35 776,89
K. Podatek dochodowy6 797,61
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa i objaśnienia 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki