Szczegóły spółki

Nazwa "WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6180041735
REGON 250024679
KRS 0000026570
Adres ul. Majkowska 13, 62-800 Kalisz
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW www.wistil.pl
PKD
 • 6420Z — działalność holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.02 0.02
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.02 0.02
Płynność bieżąca (CR) 53.07 45.28
Płynność szybka (QR) 53.07 45.28
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.02 0.02
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 208.95% 357.94%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 10.97% 5.76%
Rentowność aktywów (ROA) 10.76% 5.64%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-03 128/2020 16 32009
Poz. 32009. „WISTIL” SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu.
KRS 0000026570. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lipca 2001 r.
[BMSiG-32045/2020]

Zarząd spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Kaliszu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwi-
towaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu,
pod adresem: ul. Złota 40, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1500.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie inter-
netowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację
z akcjonariuszami.
Poz. 32009. „WISTIL” SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu.
KRS 0000026570. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lipca 2001 r.
[BMSiG-32045/2020]

Zarząd spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Kaliszu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwi-
towaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Kaliszu,
pod adresem: ul. Złota 40, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku), w godzinach 800-1500.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie inter-
netowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację
z akcjonariuszami.
2020-05-22 99/2020 13 22624
Poz. 22624. „WISTIL” SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu.
KRS 0000026570. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lipca 2001 r.
[BMSiG-22251/2020]

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
18 czerwca 2020 r., na godz. 1100, w Kaliszu, ul. Złota 40,
sala 212, II piętro, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
  szy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz spra-
    wozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto
    Spółki za rok obrotowy 2019,
  c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny
    sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, spra-
    wozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz
    wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki
    za rok obrotowy 2019,
  d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapita-
    łowej „WISTIL”S.A. w 2019 roku oraz skonsolidowa-
    nego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
    „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki w 2019 r.,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
  c) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019,
  d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2019 roku, oraz
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2019;
  e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  g) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru Akcjonariu-
    szy Spółki i zawarcia umowy z tym podmiotem.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na
okaziciela jest Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z sie-
dzibą w Warszawie.
Poz. 22624. „WISTIL” SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu.
KRS 0000026570. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lipca 2001 r.
[BMSiG-22251/2020]

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
18 czerwca 2020 r., na godz. 1100, w Kaliszu, ul. Złota 40,
sala 212, II piętro, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
  szy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz spra-
    wozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto
    Spółki za rok obrotowy 2019,
  c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny
    sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, spra-
    wozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz
    wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki
    za rok obrotowy 2019,
  d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapita-
    łowej „WISTIL”S.A. w 2019 roku oraz skonsolidowa-
    nego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
    „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki w 2019 r.,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
  c) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019,
  d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2019 roku, oraz
    skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
    Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2019;
  e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
    z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  g) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru Akcjonariu-
    szy Spółki i zawarcia umowy z tym podmiotem.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na
okaziciela jest Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z sie-
dzibą w Warszawie.
2019-09-16 179/2019 12 47410
Poz. 47410. „WISTIL” SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu.
KRS 0000026570. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lipca 2001 r.
[BMSiG-47392/2019]

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 26570, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień17 października 2019 r., na godz. 1200, w Kaliszu, ul. Złota 40,
sala nr 16, I piętro, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
   do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) Wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę „WISTIL” S.A.
     prawa użytkowania wieczystego nieruchomości grun-
     towej wraz z prawem własności wszystkich posado-
     wionymi na niej budynków, budowli i urządzeń stano-
     wiących odrębną nieruchomość,
   b) Zmian w Statucie Spółki,
   c) Upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
     jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wska-
zuje się dotychczasową treść i proponowane zmiany w Sta-
tucie Spółki:

1) § 11 ust. 3 - dotychczasowa treść:
  3. Do szczególnych uprawnień Zarządu należy:
   - nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania
    wieczystego lub udziału w nieruchomości, których
    cena nabycia bądź wartość ustalona w oparciu o opinię
    rzeczoznawcy nie przekracza 30% wartości aktywów
    netto Spółki, wg ostatniego bilansu,
   - wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywa-
    nej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz ustale-
    nie jej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie
    spółek handlowych, a także ustalenie dnia dywidendy
    dla zaliczki oraz terminu jej wypłaty. Wypłata zaliczki
    na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 11 ust. 3 - proponowana zmiana zapisu ust. 3:
  3. Do szczególnych uprawnień Zarządu, wymagających
   uchwały Zarządu należy:
   a) nabywanie, zbywanie, obciążenie, leasing oraz
     oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzysta-
     nia z nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
     udziału w nieruchomości, których cena nabycia bądź
     wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy
     nie przekracza 30% wartości aktywów netto Spółki,
     wg ostatniego bilansu rocznego, w tym wnoszenie
     ich jako wkładu do innych podmiotów,
   b) nabywanie, zbywanie, obciążenie, leasing oraz oddanie
     do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż
     nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nie-
     ruchomości składników aktywów trwałych Spółki o war-
     tości przekraczającej 30% wartości aktywów netto Spółki,
     wg ostatniego bilansu rocznego, w tym wnoszenie takich
     składników jako wkładu do innych podmiotów,
   c) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidy-
     wanej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz
     ustalenie jej wysokości na zasadach określonych
     w Kodeksie spółek handlowych, a także ustalenie dnia
     dywidendy dla zaliczki oraz terminu jej wypłaty.     Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody
     Rady Nadzorczej.

2) § 19 ust. 2 pkt 5 i 7 - dotychczasowa treść
  5) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomo-
   ści, użytkowania wieczystego lub udziału w nierucho-
   mości, których cena nabycia przewyższa 30% wartości
   aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu,
  7) powoływanie, odwoływanie i zawieszenie Członków
   Zarządu.

§ 19 w ust. 2 - proponowana zmiana zapisu pkt 5, dodanie
pkt 6, zmiana pkt 8 i numeracji
  5) wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie obciążanie,
   leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego
   korzystania z nieruchomości, użytkowania wieczystego
   lub udziału w nieruchomości, których cena nabycia lub
   wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy prze-
   kracza 30% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego
   bilansu rocznego, w tym wnoszenie ich jako wkładu do
   innych podmiotów,
  6) wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie obciążanie,
   leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego
   korzystania z nieruchomości, użytkowania wieczystego
   lub udziału w nieruchomości, składników aktywów trwa-
   łych Spółki, o wartości przekraczającej 30% wartości
   aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu rocznego,
   w tym wnoszenie takich składników jako wkładu do
   innych podmiotów,
  8) powoływanie, odwoływanie i zawieszenie Członków
   Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania.

3) w § 25 proponowane dodanie ust. 5, o treści:
  5 Nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do
   odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z nieruchomo-
   ści, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomo-
   ści nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na
okaziciela jest Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z sie-
dzibą w Warszawie.
Poz. 47410. „WISTIL” SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu.
KRS 0000026570. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lipca 2001 r.
[BMSiG-47392/2019]

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 26570, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień17 października 2019 r., na godz. 1200, w Kaliszu, ul. Złota 40,
sala nr 16, I piętro, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
   do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) Wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę „WISTIL” S.A.
     prawa użytkowania wieczystego nieruchomości grun-
     towej wraz z prawem własności wszystkich posado-
     wionymi na niej budynków, budowli i urządzeń stano-
     wiących odrębną nieruchomość,
   b) Zmian w Statucie Spółki,
   c) Upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
     jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wska-
zuje się dotychczasową treść i proponowane zmiany w Sta-
tucie Spółki:

1) § 11 ust. 3 - dotychczasowa treść:
  3. Do szczególnych uprawnień Zarządu należy:
   - nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania
    wieczystego lub udziału w nieruchomości, których
    cena nabycia bądź wartość ustalona w oparciu o opinię
    rzeczoznawcy nie przekracza 30% wartości aktywów
    netto Spółki, wg ostatniego bilansu,
   - wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywa-
    nej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz ustale-
    nie jej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie
    spółek handlowych, a także ustalenie dnia dywidendy
    dla zaliczki oraz terminu jej wypłaty. Wypłata zaliczki
    na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 11 ust. 3 - proponowana zmiana zapisu ust. 3:
  3. Do szczególnych uprawnień Zarządu, wymagających
   uchwały Zarządu należy:
   a) nabywanie, zbywanie, obciążenie, leasing oraz
     oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzysta-
     nia z nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
     udziału w nieruchomości, których cena nabycia bądź
     wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy
     nie przekracza 30% wartości aktywów netto Spółki,
     wg ostatniego bilansu rocznego, w tym wnoszenie
     ich jako wkładu do innych podmiotów,
   b) nabywanie, zbywanie, obciążenie, leasing oraz oddanie
     do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż
     nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nie-
     ruchomości składników aktywów trwałych Spółki o war-
     tości przekraczającej 30% wartości aktywów netto Spółki,
     wg ostatniego bilansu rocznego, w tym wnoszenie takich
     składników jako wkładu do innych podmiotów,
   c) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidy-
     wanej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz
     ustalenie jej wysokości na zasadach określonych
     w Kodeksie spółek handlowych, a także ustalenie dnia
     dywidendy dla zaliczki oraz terminu jej wypłaty.     Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody
     Rady Nadzorczej.

2) § 19 ust. 2 pkt 5 i 7 - dotychczasowa treść
  5) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomo-
   ści, użytkowania wieczystego lub udziału w nierucho-
   mości, których cena nabycia przewyższa 30% wartości
   aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu,
  7) powoływanie, odwoływanie i zawieszenie Członków
   Zarządu.

§ 19 w ust. 2 - proponowana zmiana zapisu pkt 5, dodanie
pkt 6, zmiana pkt 8 i numeracji
  5) wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie obciążanie,
   leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego
   korzystania z nieruchomości, użytkowania wieczystego
   lub udziału w nieruchomości, których cena nabycia lub
   wartość ustalona w oparciu o opinię rzeczoznawcy prze-
   kracza 30% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego
   bilansu rocznego, w tym wnoszenie ich jako wkładu do
   innych podmiotów,
  6) wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie obciążanie,
   leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego
   korzystania z nieruchomości, użytkowania wieczystego
   lub udziału w nieruchomości, składników aktywów trwa-
   łych Spółki, o wartości przekraczającej 30% wartości
   aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu rocznego,
   w tym wnoszenie takich składników jako wkładu do
   innych podmiotów,
  8) powoływanie, odwoływanie i zawieszenie Członków
   Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania.

3) w § 25 proponowane dodanie ust. 5, o treści:
  5 Nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do
   odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z nieruchomo-
   ści, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomo-
   ści nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na
okaziciela jest Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z sie-
dzibą w Warszawie.
2019-05-14 92/2019 17 24503
Poz. 24503. „WISTIL” SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu.
KRS 0000026570. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lipca 2001 r.
[BMSiG-24211/2019]

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
11 czerwca 2019 r., na godz. 1000, w Kaliszu, ul. Złota 40,
sala nr 16, I piętro, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona-
   riuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do
   podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz spra-
     wozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
   b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto
     Spółki za rok obrotowy 2018;
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników
     oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
     sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
     oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto
     Spółki za rok obrotowy 2018;
   d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapita-
     łowej „WISTIL”S.A. w 2018 roku oraz skonsolidowa-
     nego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
     „WISTIL”S.A. za rok obrotowy 2018.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2018 r.,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     rok 2018;   c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018;
   d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2018 roku, oraz
     skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
     Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2018;
   e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
     z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
    f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
     z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
   g) zmian w Statucie Spółki
   h) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
     jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wska-
zuje się dotychczasową treść i proponowane zmiany w Sta-
tucie Spółki:
  1) w § 8 skreślić dotychczasową treść ust. 2 i ust. 3
   o brzmieniu:
   2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym
     Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie
     innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązują-
     cymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowy-
     wania papierów wartościowych i spowoduje wydanie
     akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.
   3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem
     stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami
     i wykonywania innych praw związanych z akcjami.”
  - Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki po zmianie:
   „Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okazi-
   ciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.”
  2) w § 14 dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu:
   1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5)
     członków powoływanych i odwoływanych przez
     Walne Zgromadzenie.”
  - Proponuje się zastąpić nową treścią ust. 1 o brzmieniu:
   1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech (3)
     członków powoływanych i odwoływanych przez
     Walne Zgromadzenie.”,
  3) w § 19 proponuje się skreślić dotychczasową treść ust. 3
   w brzmieniu:
   „3. Rada Nadzorcza uchwałą powołuje spośród swoich
   członków Komitet Audytu, zgodnie z obowiązującymi
   przepisami. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej
   zgodnie § 14 ust. 1 Statutu wynosi pięć (5), Rada Nad-
   zorcza wykonuje zadania Komitetu Audytu, chyba że
   Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o powołaniu Komi-
   tetu Audytu.”

Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na
okaziciela jest Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z sie-
dzibą w Warszawie.
Poz. 24503. „WISTIL” SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu.
KRS 0000026570. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16 lipca 2001 r.
[BMSiG-24211/2019]

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 26570, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
11 czerwca 2019 r., na godz. 1000, w Kaliszu, ul. Złota 40,
sala nr 16, I piętro, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona-
   riuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
   nego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do
   podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz spra-
     wozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
   b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto
     Spółki za rok obrotowy 2018;
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników
     oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
     sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
     oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto
     Spółki za rok obrotowy 2018;
   d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapita-
     łowej „WISTIL”S.A. w 2018 roku oraz skonsolidowa-
     nego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
     „WISTIL”S.A. za rok obrotowy 2018.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2018 r.,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     rok 2018;   c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018;
   d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Grupy Kapitałowej „WISTIL”S.A. w 2018 roku, oraz
     skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
     Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2018;
   e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
     z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
    f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
     z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
   g) zmian w Statucie Spółki
   h) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
     jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wska-
zuje się dotychczasową treść i proponowane zmiany w Sta-
tucie Spółki:
  1) w § 8 skreślić dotychczasową treść ust. 2 i ust. 3
   o brzmieniu:
   2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym
     Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie
     innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązują-
     cymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowy-
     wania papierów wartościowych i spowoduje wydanie
     akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.
   3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem
     stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami
     i wykonywania innych praw związanych z akcjami.”
  - Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki po zmianie:
   „Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okazi-
   ciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.”
  2) w § 14 dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu:
   1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5)
     członków powoływanych i odwoływanych przez
     Walne Zgromadzenie.”
  - Proponuje się zastąpić nową treścią ust. 1 o brzmieniu:
   1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech (3)
     członków powoływanych i odwoływanych przez
     Walne Zgromadzenie.”,
  3) w § 19 proponuje się skreślić dotychczasową treść ust. 3
   w brzmieniu:
   „3. Rada Nadzorcza uchwałą powołuje spośród swoich
   członków Komitet Audytu, zgodnie z obowiązującymi
   przepisami. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej
   zgodnie § 14 ust. 1 Statutu wynosi pięć (5), Rada Nad-
   zorcza wykonuje zadania Komitetu Audytu, chyba że
   Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o powołaniu Komi-
   tetu Audytu.”

Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na
okaziciela jest Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z sie-
dzibą w Warszawie.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki