Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-21

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySILESIA DEPT HOUSE Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoŚląskie
Powiatpszczyński
GminaPszczyna
MiejscowośćPszczyna
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
Powiatpszczyński
GminaPszczyna
UlicaSznelowiec
Nr domu2
MiejscowośćPszczyna
Kod pocztowy43-200
PocztaPszczyna
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000026269

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 lutego 2017 roku zadecydowała o przyjęciu statusu jednostki mikro w rozumieniu art. 3 ust. 1 a lub ust. 1 b ustawy o rachunkowości oraz o przyjęciu uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt. 4, art. 47 ust. 4 pkt. 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 oraz art. 49 ust. 4.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka stosuje określone w ustawie zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje w księgach i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a. Wartości niematerialne i prawne - wycenia się według cen nabycia pomniejszając je o umorzenie.
b. Środki trwałe - wycenia się według cen nabycia i pomniejsza o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3.500 złotych, amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania.
c. Inwestycje długoterminowe - wycenia się według cen nabycia uwzględniając odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.
d. Zapasy towarów i materiałów - wycenia się według cen zakupu nie wyższych od ceny sprzedaży netto. Za cenę sprzedaży netto uważa się cenę możliwą do uzyskania za dany towar na dzień bilansowy pomniejszoną o rabaty, opusty i inne zmniejszenia ceny. Jednostka ustala wartość rozchodu towarów stosując metodę FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło).
e. Należności - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności w walucie krajowej urealniono tworząc odpisy aktualizujące na należności od dłużników postawionych w stan upadłości oraz zalegających na dzień bilansowy z zapłatą, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest możliwa. Należności ujmowane są w sprawozdaniu finansowym w kwocie netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące.
f. Środki pieniężne - wykazuje się według wartości nominalnej.
g. Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne - wycenia się według rzeczywistych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, odpisywanych sukcesywnie do upływu czasu lub wielkości świadczeń z zachowaniem zasady ostrożności.
h. Kapitał akcyjny - wykazuje się w wysokości nominalnej określonej Statutem Spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym.
i. Zobowiązania - wykazuje się według wartości nominalnej kwoty wymagającej zapłaty.
j. Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne - wycenia się według rzeczywistych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, odpisywanych sukcesywnie do upływu czasu lub wielkości świadczeń z zachowaniem zasady ostrożności.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Spółka sporządziła według załącznika nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) na podstawie Uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 lutego 2017 roku o przyjęciu statusu jednostki mikro w rozumieniu art. 3 ust. 1 a lub ust. 1 b ww. ustawy. Jednocześnie zadecydowano o przyjęciu uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt. 4, art. 47 ust. 4 pkt. 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 oraz art. 49 ust. 4.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
BAktywa obrotowe, w tym:271 828,48262 061,46
- należności krótkoterminowe268 796,47243 277,52
Aktywa razem271 828,48262 061,46
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny, w tym:271 828,48261 699,46
- kapitał (fundusz) podstawowy4 800 000,004 800 000,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:362,00
Pasywa razem271 828,48262 061,46
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:3 545 201,543 069 287,32
BKoszty podstawowej działalności operacyjnej3 532 696,163 063 578,98
IVPozostałe koszty3 532 696,163 063 578,98
CPozostałe przychody i zyski, w tym:2,184,19
DPozostałe koszty i straty, w tym:2,542,72
EPodatek dochodowy2 376,001 085,00
FZysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)10 129,024 624,81
Jednostka nie sporządza informacji dodatkowej, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości, jednocześnie poniżej przedstawia informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości: 1. Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 2. Spółka nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących. 3. Spółka nie posiada akcji własnych.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki