Szczegóły spółki

Nazwa SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
NIP 6381306896
REGON 273273203
KRS 0000026269
Adres ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna
Telefon 665 665 128
Faks 665 665 128
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-29 124/2020 448 356227
Poz. 356227. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI. KRS 0000026269. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7246/20/391]W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SILESIA
DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. SILE-
SIA DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDA-
CJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI
ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU OSOBNO.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HECZKO 2. PIOTR PAWEŁ 3. 69121302479
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 11.03.2020R. KANCELARIA NOTA-
RIALNA NOTARIUSZ MICHAŁ SMOLSKI, 43-100
TYCHY, UL. BUDOWLANYCH 35, REPERTORIUM
A NR 789/2020- UCHWAŁA WALNEGO ZGROMA-
DZENIA AKCJONARIUSZY NR 13/2020, 11.03.2020
3. LIKWIDATOR UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSO-
BOWO DO REPREZENTACJI I SKŁADANIA WSZEL-
KICH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W LIKWI-
DACJI PRub. Dane likwidatorów 1 1. HECZKO
2. PIOTR PAWEŁ 3. 69121302479
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnie-
niu spółki wpisać: 1. KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ MICHAŁ SMOLSKI , 43-100 TYCHY,
UL. BUDOWLANYCH35, AKT NOTARIALNY Z DN.
11.03.2020R., REPERTORIUM A NR 789/2020,
11.03.2020 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 356227. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI. KRS 0000026269. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7246/20/391]W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SILESIA
DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. SILE-
SIA DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDA-
CJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI
ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU OSOBNO.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HECZKO 2. PIOTR PAWEŁ 3. 69121302479
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. AKT NOTA-
RIALNY Z DNIA 11.03.2020R. KANCELARIA NOTA-
RIALNA NOTARIUSZ MICHAŁ SMOLSKI, 43-100
TYCHY, UL. BUDOWLANYCH 35, REPERTORIUM
A NR 789/2020- UCHWAŁA WALNEGO ZGROMA-
DZENIA AKCJONARIUSZY NR 13/2020, 11.03.2020
3. LIKWIDATOR UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSO-
BOWO DO REPREZENTACJI I SKŁADANIA WSZEL-
KICH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W LIKWI-
DACJI PRub. Dane likwidatorów 1 1. HECZKO
2. PIOTR PAWEŁ 3. 69121302479
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnie-
niu spółki wpisać: 1. KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ MICHAŁ SMOLSKI , 43-100 TYCHY,
UL. BUDOWLANYCH35, AKT NOTARIALNY Z DN.
11.03.2020R., REPERTORIUM A NR 789/2020,
11.03.2020 2. ROZWIĄZANIE
2020-04-16 74/2020 9 18540
Poz. 18540. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI w Pszczynie. KRS 0000026269. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12 lipca 2001 r.
[BMSiG-18081/2020]

Likwidator SILESIA DEPT HOUSE Spółki Akcyjnej w likwidacji
z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Sznelowiec 2, wpisanej do
KRS pod numerem 26269, ponownie zawiadamia, że w dniu
11.03.2020 r. została podjęta uchwała o rozwiązaniu Spółki
i otwarciu likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się po raz drugi wierzycieli
Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 6 miesięcy
od daty niniejszego ogłoszenia na ww. adres.

      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


           1.

        Postanowienie

      o ogłoszeniu upadłości
Poz. 18540. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI w Pszczynie. KRS 0000026269. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12 lipca 2001 r.
[BMSiG-18081/2020]

Likwidator SILESIA DEPT HOUSE Spółki Akcyjnej w likwidacji
z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Sznelowiec 2, wpisanej do
KRS pod numerem 26269, ponownie zawiadamia, że w dniu
11.03.2020 r. została podjęta uchwała o rozwiązaniu Spółki
i otwarciu likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się po raz drugi wierzycieli
Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 6 miesięcy
od daty niniejszego ogłoszenia na ww. adres.

      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


           1.

        Postanowienie

      o ogłoszeniu upadłości
2020-03-19 55/2020 293 129859
Poz. 129859. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/191493/20/99]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 129859. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/191493/20/99]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-03-19 55/2020 293 129860
Poz. 129860. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/191493/20/500]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 129860. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/191493/20/500]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-03-18 54/2020 16 15270
Poz. 15270. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
w Pszczynie. KRS 0000026269. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lipca 2001 r.
[BMSiG-14769/2020]

Likwidator SILESIA DEPT HOUSE Spółki Akcyjnej w likwi-
dacji z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Sznelowiec 2, wpi-
sanej do KRS pod numerem 26269 zawiadamia, że w dniu
11.03.2020 r. została podjęta uchwała o rozwiązaniu Spółki
i otwarciu likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się po raz pierwszy wierzy-
cieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 6 mie-
sięcy od daty niniejszego ogłoszenia na ww. adres.
Poz. 15270. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
w Pszczynie. KRS 0000026269. SĄD REJONOWY KATOWICE-
-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lipca 2001 r.
[BMSiG-14769/2020]

Likwidator SILESIA DEPT HOUSE Spółki Akcyjnej w likwi-
dacji z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Sznelowiec 2, wpi-
sanej do KRS pod numerem 26269 zawiadamia, że w dniu
11.03.2020 r. została podjęta uchwała o rozwiązaniu Spółki
i otwarciu likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się po raz pierwszy wierzy-
cieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 6 mie-
sięcy od daty niniejszego ogłoszenia na ww. adres.
2020-01-07 03/2020 346 10034
Poz. 10034. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28635/19/184]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RAJCZYKIEWICZ 2. RAFAŁ 3. 75081110272
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HECZKO
2. PIOTR PAWEŁ 3. 69121302479 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KARCZ 2. RYSZARD
3. 68060509314 wpisać: 2 1. CZEBOTAR 2. EWA
3. 64100812983
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 1 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPE-
CJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 2 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
3 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ-
DZANIEM 4 2. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
wykreślić: 5 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 6 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 7 2. 33 20 Z INSTA-
LOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 8 2. 38 1 ZBIERANIE ODPADÓW
9 2. 38 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE
ODPADÓW 10 2. 38 3 ODZYSK SUROWCÓW 11
2. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY-
WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 12 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
13 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 14 2. 43 1 ROZBIÓRKA
I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 15 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 16 2. 43 3 WYKONY-
WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO-
WYCH 17 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE 18 2. 45 1 SPRZEDAŻ HUR-
TOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 19 2. 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMO-
CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 20
2. 45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘ-
ŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 21 2. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCY-
KLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZE-
DAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO-
RIÓW DO NICH 22 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
REALIZOWANA NA ZLECENIE 23 2. 46 2 SPRZE-
DAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH
ZWIERZĄT 24 2. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYW-
NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
25 2. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 26 2. 46 5 SPRZEDAŻ HUR-
TOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ 27 2. 46 6 SPRZEDAŻ HUR-
TOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 28 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPE-
CJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 29 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
30 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 2. 47
2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPO-
JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32 2. 47


30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZ-
DÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 33
2. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECH-
NOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 34 2. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTY-
KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 35 2. 47
6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZA-
NYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 2. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO-
BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 37 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA-
GANAMI I TARGOWISKAMI 38 2. 49 4 TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 39
2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 40 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 41 2. 53 20 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIER-
SKA 42 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 43 2. 61 90
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELE-
KOMUNIKACJI 44 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 45 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁAL-
NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 46 2. 63 9 POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 47 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 48
2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 49 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 50 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHO-
MOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 51 2. 70
2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
52 2. 71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 53
2. 73 1 REKLAMA 54 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH-
NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
55 2. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI 56 2. 77 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTY-
KUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 57
2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL-
NYCH 58 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNI-
CZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 59 2. 81 2 SPRZĄTANIE OBIEK-
TÓW 60 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERE-
NÓW ZIELENI 61 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA,
WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
62 2. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFO-
NICZNYCH (CALL CENTER) 63 2. 82 30 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 64 2. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 65 2. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
66 2. 95 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKU-
ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 67 2. 96
0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Poz. 10034. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28635/19/184]

W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RAJCZYKIEWICZ 2. RAFAŁ 3. 75081110272
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HECZKO
2. PIOTR PAWEŁ 3. 69121302479 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KARCZ 2. RYSZARD
3. 68060509314 wpisać: 2 1. CZEBOTAR 2. EWA
3. 64100812983
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 1 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPE-
CJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 2 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
3 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ-
DZANIEM 4 2. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
wykreślić: 5 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 6 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 7 2. 33 20 Z INSTA-
LOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 8 2. 38 1 ZBIERANIE ODPADÓW
9 2. 38 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE
ODPADÓW 10 2. 38 3 ODZYSK SUROWCÓW 11
2. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY-
WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 12 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
13 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 14 2. 43 1 ROZBIÓRKA
I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 15 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 16 2. 43 3 WYKONY-
WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO-
WYCH 17 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE 18 2. 45 1 SPRZEDAŻ HUR-
TOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 19 2. 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMO-
CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 20
2. 45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘ-
ŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 21 2. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCY-
KLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZE-
DAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO-
RIÓW DO NICH 22 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
REALIZOWANA NA ZLECENIE 23 2. 46 2 SPRZE-
DAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH
ZWIERZĄT 24 2. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYW-
NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
25 2. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 26 2. 46 5 SPRZEDAŻ HUR-
TOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ 27 2. 46 6 SPRZEDAŻ HUR-
TOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 28 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPE-
CJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 29 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
30 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 2. 47
2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPO-
JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32 2. 47


30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZ-
DÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 33
2. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECH-
NOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE-
PACH 34 2. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTY-
KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 35 2. 47
6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZA-
NYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 2. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO-
BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 37 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA-
GANAMI I TARGOWISKAMI 38 2. 49 4 TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 39
2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 40 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 41 2. 53 20 Z POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIER-
SKA 42 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 43 2. 61 90
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELE-
KOMUNIKACJI 44 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 45 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁAL-
NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 46 2. 63 9 POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 47 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 48
2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 49 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 50 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHO-
MOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 51 2. 70
2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
52 2. 71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 53
2. 73 1 REKLAMA 54 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH-
NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
55 2. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI 56 2. 77 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTY-
KUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 57
2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL-
NYCH 58 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNI-
CZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 59 2. 81 2 SPRZĄTANIE OBIEK-
TÓW 60 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERE-
NÓW ZIELENI 61 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA,
WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
62 2. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFO-
NICZNYCH (CALL CENTER) 63 2. 82 30 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 64 2. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 65 2. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
66 2. 95 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKU-
ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 67 2. 96
0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
2019-03-07 47/2019 261 101752
Poz. 101752. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/976755/19/450]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 101752. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/976755/19/450]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-07 47/2019 261 101753
Poz. 101753. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/976756/19/851]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 101753. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/976756/19/851]

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-03-07 47/2019 261 101754
Poz. 101754. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/976757/19/252]W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 101754. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/976757/19/252]W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-06-26 122/2018 454 214550
Poz. 214550. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/78690/18/137]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 214550. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/78690/18/137]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-26 122/2018 454 214551
Poz. 214551. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/78691/18/538]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 214551. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/78691/18/538]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-26 122/2018 454 214552
Poz. 214552. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/78692/18/939]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 214552. SILESIA DEPT HOUSE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000026269. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2001.
[RDF/78692/18/939]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki