Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PORR SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-01
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPORR S.A.
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaHołubcowa
Nr domu123
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-854
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4211Z - roboty związane z budową dróg i autostrad
4212Z - roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
4213Z - roboty związane z budową mostów i tuneli
4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4291Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000026184

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 "Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości"

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zgodnie z załącznikiem nr 1 "Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości"

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 "Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości"

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 "Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości"

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

n/d

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe341 527 452,14259 943 097,86
IWartości niematerialne i prawne1 653 367,452 002 406,60
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 653 367,452 002 406,60
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe165 906 931,54117 099 586,63
1Środki trwałe162 384 292,4199 947 601,73
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)9 701 301,0011 660 144,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej24 458 765,0026 351 053,00
c) urządzenia techniczne i maszyny103 046 343,6248 066 126,49
d) środki transportu18 205 196,758 831 636,90
e) inne środki trwałe6 972 686,045 038 641,34
2Środki trwałe w budowie3 522 639,1317 151 984,90
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe38 113 551,8623 496 427,86
1Nieruchomości16 874 076,002 579 952,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe21 239 475,8620 916 475,86
a) w jednostkach powiązanych17 169 778,8017 169 778,80
– udziały lub akcje17 169 778,8017 169 778,80
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale4 069 697,063 746 697,06
– udziały lub akcje4 069 697,063 746 697,06
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe135 853 601,29117 344 676,77
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego135 853 601,29117 344 676,77
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 183 780 945,311 064 732 978,69
IZapasy53 544 725,9563 327 790,80
1Materiały38 121 004,5530 832 515,14
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi15 423 721,4032 495 275,66
IINależności krótkoterminowe458 243 563,49324 848 978,58
1Należności od jednostek powiązanych69 179 482,3858 608 145,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:49 964 999,7930 484 485,82
– do 12 miesięcy48 667 499,7930 484 485,82
– powyżej 12 miesięcy1 297 500,00
b) inne19 214 482,5928 123 659,22
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale11 530 998,774 779 705,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:713 236,94733 473,84
– do 12 miesięcy713 236,94733 473,84
– powyżej 12 miesięcy
b) inne10 817 761,834 046 231,24
3Należności od pozostałych jednostek377 533 082,34261 461 128,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:370 720 921,67233 113 417,64
– do 12 miesięcy344 136 393,88222 958 670,72
– powyżej 12 miesięcy26 584 527,7910 154 746,92
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych493 469,871 403 950,09
c) inne851 655,539 027 025,29
d) dochodzone na drodze sądowej5 467 035,2717 916 735,44
IIIInwestycje krótkoterminowe162 931 706,54340 409 537,18
1Krótkoterminowe aktywa finansowe162 931 706,54340 409 537,18
a) w jednostkach powiązanych3 126 948,6215 831 818,98
– udziały lub akcje50 000,00320 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe3 076 948,6215 511 818,98
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne159 804 757,92324 577 718,20
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach154 975 424,17320 981 321,79
– inne środki pieniężne4 526 420,443 293 483,10
– inne aktywa pieniężne302 913,31302 913,31
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe509 060 949,33336 146 672,13
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 525 308 397,451 324 676 076,55
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny250 187 341,27138 489 306,56
IKapitał (fundusz) podstawowy26 200 000,0025 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:200 335 945,0476 069 677,06
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)118 789 097,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:4 456,184 456,18
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:31 671 821,5131 938 002,34
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-707 285,38
VIZysk (strata) netto-7 317 596,085 477 170,98
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 275 121 056,181 186 186 769,99
IRezerwy na zobowiązania178 162 361,47156 373 844,37
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego123 729 414,78101 535 028,97
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne25 561 822,4520 989 270,19
– długoterminowa3 745 901,002 545 802,53
– krótkoterminowa21 815 921,4518 443 467,66
3Pozostałe rezerwy28 871 124,2433 849 545,21
– długoterminowe5 012 563,5931 218 898,89
– krótkoterminowe23 858 560,652 630 646,33
IIZobowiązania długoterminowe45 177 085,479 452 130,21
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek45 177 085,479 452 130,21
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe45 177 085,479 452 130,21
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe992 932 301,01974 379 943,70
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych133 896 727,47102 571 605,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:108 626 745,7685 298 326,39
– do 12 miesięcy108 626 745,7685 298 326,39
– powyżej 12 miesięcy
b) inne25 269 981,7117 273 278,93
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale468 354,73791 711,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:406 925,19734 120,00
– do 12 miesięcy262 376,88607 418,04
– powyżej 12 miesięcy144 548,31126 701,96
b) inne61 429,5457 591,25
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek856 985 530,89869 253 537,05
a) kredyty i pożyczki10 657,8010 502,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe9 722 797,523 220 749,21
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:537 060 088,53490 452 044,89
– do 12 miesięcy491 253 499,20447 702 053,34
– powyżej 12 miesięcy45 806 589,3342 749 991,55
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi231 786 804,95287 706 896,55
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych63 893 470,5669 765 568,62
h) z tytułu wynagrodzeń11 826 802,426 832 799,60
i) inne2 684 909,1111 264 975,84
4Fundusze specjalne1 581 687,921 763 090,08
IVRozliczenia międzyokresowe58 849 308,2345 980 851,71
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe58 849 308,2345 980 851,71
– długoterminowe453 172,53672 596,53
– krótkoterminowe58 396 135,7045 308 255,18
Pasywa razem1 525 308 397,451 324 676 076,55
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 735 400 571,111 684 746 012,25
– od jednostek powiązanych240 724 828,82127 895 129,95
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 723 757 392,251 672 141 538,56
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki27 898,6055 749,59
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 615 280,2612 548 724,10
BKoszty działalności operacyjnej2 758 738 267,881 696 347 987,57
IAmortyzacja19 875 581,7714 312 489,40
IIZużycie materiałów i energii886 784 794,94467 387 935,79
IIIUsługi obce1 440 157 957,08925 522 153,54
IVPodatki i opłaty, w tym:5 787 342,673 439 520,66
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia308 175 550,71202 731 444,75
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:56 310 161,7436 398 018,46
– emerytalne17 574 709,4712 269 747,50
VIIPozostałe koszty rodzajowe30 584 707,2934 605 259,16
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów11 062 171,6811 951 165,81
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-23 337 696,77-11 601 975,32
DPozostałe przychody operacyjne47 053 888,1048 954 131,35
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych451 088,67777 231,62
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych33 542,32943 667,00
IVInne przychody operacyjne46 569 257,1147 233 232,73
EPozostałe koszty operacyjne44 248 401,9348 958 412,25
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych24 586 091,57
IIIInne koszty operacyjne19 662 310,3648 958 412,25
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-20 532 210,60-11 606 256,22
GPrzychody finansowe24 274 457,6732 747 714,25
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:6 924 799,3926 639 610,17
AOd jednostek powiązanych, w tym:6 924 799,3924 210 596,61
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:2 429 013,56
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 375 317,511 662 309,23
– od jednostek powiązanych1 003 466,76913 966,03
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:2 300 064,71
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych11 547 641,484 445 691,82
VInne2 126 634,58103,03
HKoszty finansowe8 577 400,846 643 050,24
IOdsetki, w tym:5 551 209,551 313 361,23
– dla jednostek powiązanych3 019 285,35792 914,91
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:2 359 760,00
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne3 026 191,292 969 929,01
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-4 835 153,7714 498 407,79
JPodatek dochodowy2 482 442,319 021 236,81
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-7 317 596,085 477 170,98
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)138 489 306,56133 953 137,39
– korekty błędów-707 285,38
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach137 782 021,18133 953 137,39
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu25 000 000,0025 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego1 200 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)1 200 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)1 200 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu26 200 000,0025 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu76 069 677,0668 381 251,85
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego124 266 267,987 688 425,21
a) zwiększenie (z tytułu)124 266 267,987 688 425,21
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej118 789 097,00
– podziału zysku (ustawowo)5 477 170,987 688 425,21
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu200 335 945,0476 069 677,06
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości4 456,184 456,18
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4 456,184 456,18
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu31 938 002,3432 879 004,15
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-266 180,83-941 001,81
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)266 180,83941 001,81
Zmiany różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych266 180,83941 001,81
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu31 671 821,5131 938 002,34
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu5 477 170,987 688 425,21
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu5 477 170,987 688 425,21
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach5 477 170,987 688 425,21
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)5 477 170,987 688 425,21
podział zysku z lat ubiegłych5 477 170,987 688 425,21
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów707 285,38
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach707 285,38
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu707 285,38
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-707 285,38
6Wynik netto-7 317 596,085 477 170,98
Azysk netto5 477 170,98
Bstrata netto-7 317 596,08
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)250 187 341,27138 489 306,56
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)250 187 341,27138 489 306,56
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-7 317 596,085 477 170,98
IIKorekty razem-256 636 783,1675 399 328,66
1Amortyzacja19 869 107,5914 301 249,62
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych1 695 059,47-19 195 166,00
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-4 064 000,71-1 343 407,50
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-462 373,84-731 136,56
5Zmiana stanu rezerw21 788 517,1044 410 110,54
6Zmiana stanu zapasów9 783 064,85-23 343 715,46
7Zmiana stanu należności-130 009 356,59-61 246 237,36
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów4 291 410,38362 307 564,70
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-178 554 745,20-238 744 646,69
10Inne korekty-973 466,21-1 015 286,63
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-263 954 379,2480 876 499,64
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy10 677 587,899 055 544,21
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 886 705,776 535 004,82
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne73 658,00
3Z aktywów finansowych, w tym:7 717 224,122 520 539,39
a) w jednostkach powiązanych7 717 224,122 520 539,39
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki38 235 404,9047 284 584,19
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych34 924 889,1442 284 584,19
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne3 260 515,76
3Na aktywa finansowe, w tym:50 000,005 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych50 000,005 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-27 557 817,01-38 229 039,98
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy236 613 044,9312 741 920,40
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału119 989 097,00
2Kredyty i pożyczki103 300 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe13 323 947,9312 741 920,40
IIWydatki109 963 809,7214 296 249,69
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek86 000 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych15 681 784,639 760 634,51
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego4 707 118,833 382 009,34
8Odsetki3 574 906,261 153 605,84
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)126 649 235,21-1 554 329,29
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-164 862 961,0441 093 130,37
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-164 772 960,2841 073 391,68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-90 000,7619 738,69
FŚrodki pieniężne na początek okresu324 560 369,19283 467 238,82
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:159 697 408,15324 560 369,19
– o ograniczonej możliwości dysponowania1 578 353,921 744 275,27
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-4 835 153,7714 498 407,79
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:192 714 092,38154 844 508,98
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:366 453 876,48294 590 449,75
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:255 007 513,8779 440 671,77
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:165 159 100,68159 994 211,69
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:452 062 637,83332 500 747,43
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:451 843 791,97164 278 849,45
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-143 617 662,00-27 279 770,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Załącznik nr 1 "Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości"

-

Załącznik nr 2 "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki