Szczegóły spółki

Nazwa "MODERN-EXPO" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9462261320
REGON 431242867
KRS 0000025807
Adres ul. Ludwika Spiessa 3, 20-270 Lublin
Telefon 0817445050
Faks 0817445050
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.7 0.61
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.32 1.54
Płynność bieżąca (CR) 1.33 1.57
Płynność szybka (QR) 1.17 1.46
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.32 1.54
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 9.37% 11.89%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 53.74% 51.43%
Rentowność aktywów (ROA) 16.18% 20.22%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-11-06 215/2019 441 1110867
Poz. 1110867. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19151/19/781]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KHODZIUK 2. ANATOLII 3. 75082217718
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1110867. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19151/19/781]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. KHODZIUK 2. ANATOLII 3. 75082217718
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-08-29 167/2019 373 995657
Poz. 995657. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15139/19/63]

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁO-
NEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpi-
sać: 2. 1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICE-
PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE,
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIA-
ŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI
ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Poz. 995657. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15139/19/63]

W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁO-
NEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpi-
sać: 2. 1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICE-
PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE,
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIA-
ŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI
ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
2019-08-02 149/2019 423 943649
Poz. 943649. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11438/19/681]W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.04.2019 R., REPERTORIUM A NUMER
849/2019, NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA
STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEGO
DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI W CAŁOŚCI I PRZYJĘ-
CIE NOWEGO STATUTU JAKO TEKSTU JEDNOLI-
TEGO.
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 10000
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KHODZIUK 2. ANATOLII 3. 75082217718) wykre-
ślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. CYGAL 2. SEBASTIAN
3. 70031203637 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. ŁUKASIK 2. BOGDAN 3. 71060303017
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ŁUKASIK 2. BOGDAN
3. 71060303017 wpisać: 2 1. PYLYPIUK 2. PETRO
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWO-
RZYW SZTUCZNYCH 2 2. 25 PRODUKCJA META-
LOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 3 2. 32 POZOSTAŁA
PRODUKCJA WYROBÓW 4 2. 47 HANDEL DETA-
LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZ-
NEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RURO-
CIĄGOWY 6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
7 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA wykreślić: 10 2. D PRZE-
TWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 11 2. F BUDOWNIC-
TWO 12 2. G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY;
NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTO-
CYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 13 2. H HOTELE I RESTAURACJE 14
2. I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA
I ŁĄCZNOŚĆ 15 2. J POŚREDNICTWO FINANSOWE
16 2. K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM,
NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 17 2. O POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA,
SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA
Poz. 943649. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11438/19/681]W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.04.2019 R., REPERTORIUM A NUMER
849/2019, NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA
STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEGO
DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI W CAŁOŚCI I PRZYJĘ-
CIE NOWEGO STATUTU JAKO TEKSTU JEDNOLI-
TEGO.
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 10000
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KHODZIUK 2. ANATOLII 3. 75082217718) wykre-
ślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. CYGAL 2. SEBASTIAN
3. 70031203637 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. ŁUKASIK 2. BOGDAN 3. 71060303017
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ŁUKASIK 2. BOGDAN
3. 71060303017 wpisać: 2 1. PYLYPIUK 2. PETRO
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWO-
RZYW SZTUCZNYCH 2 2. 25 PRODUKCJA META-
LOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 3 2. 32 POZOSTAŁA
PRODUKCJA WYROBÓW 4 2. 47 HANDEL DETA-
LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZ-
NEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RURO-
CIĄGOWY 6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
7 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA wykreślić: 10 2. D PRZE-
TWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 11 2. F BUDOWNIC-
TWO 12 2. G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY;
NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTO-
CYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 13 2. H HOTELE I RESTAURACJE 14
2. I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA
I ŁĄCZNOŚĆ 15 2. J POŚREDNICTWO FINANSOWE
16 2. K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM,
NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 17 2. O POZO-
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA,
SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA
2019-07-19 139/2019 1137 769955
Poz. 769955. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/152170/19/870]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 769955. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/152170/19/870]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1111 609452
Poz. 609452. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/136574/19/529]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609452. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/136574/19/529]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1111 609453
Poz. 609453. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/136574/19/930]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609453. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/136574/19/930]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-29 210/2018 1089 833214
Poz. 833214. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/559474/18/304]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833214. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/559474/18/304]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1089 833215
Poz. 833215. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/559475/18/705]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833215. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/559475/18/705]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1089 833216
Poz. 833216. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/559476/18/106]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833216. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/559476/18/106]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1089 833217
Poz. 833217. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/598842/18/900]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833217. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/598842/18/900]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1089 833218
Poz. 833218. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/598843/18/301]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833218. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/598843/18/301]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-29 210/2018 1089 833219
Poz. 833219. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/598844/18/702]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 833219. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/598844/18/702]

W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-25 208/2018 1090 793781
Poz. 793781. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/530584/18/73]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 793781. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/530584/18/73]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1114 773875
Poz. 773875. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/530582/18/271]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773875. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/530582/18/271]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1114 773876
Poz. 773876. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/530583/18/672]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773876. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/530583/18/672]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1083 753419
Poz. 753419. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/680530/18/969]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753419. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/680530/18/969]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1083 753420
Poz. 753420. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/680531/18/370]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753420. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/680531/18/370]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1083 753421
Poz. 753421. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/680532/18/771]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753421. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.07.2001.
[RDF/680532/18/771]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-11 176/2018 620 378902
Poz. 378902. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10060/18/958]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBEL-
SKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość
LUBLIN wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica
ZEMBORZYCKA nr domu 53 kod pocztowy 20-445
poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość LUBLIN ulica UL. LUDWIKA SPIESSA nr domu
3 kod pocztowy 20-270 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 378902. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10060/18/958]

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBEL-
SKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość
LUBLIN wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica
ZEMBORZYCKA nr domu 53 kod pocztowy 20-445
poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejsco-
wość LUBLIN ulica UL. LUDWIKA SPIESSA nr domu
3 kod pocztowy 20-270 poczta LUBLIN kraj POLSKA
2018-07-02 126/2018 422 231257
Poz. 231257. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6917/18/488]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31
STYCZNIA 2018 R. REP. A NR 260/2018 NOTARIUSZ
BARBARA MIĄCZEWSKA KANCELARIA NOTA-
RIALNA W LUBLINIE ZMIANA PAR. 13 UST. 3 STA-
TUTU SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. MODERN-EXPO B.V. 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO
SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMO-
DZIELNIE PREZES ZARZĄDU, DWAJ POZOSTALI
CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. KRAŚNICKI
2. PIOTR 3. 80091218197 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. CYGAL 2. SEBASTIAN 3. 70031203637
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 231257. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6917/18/488]

W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31
STYCZNIA 2018 R. REP. A NR 260/2018 NOTARIUSZ
BARBARA MIĄCZEWSKA KANCELARIA NOTA-
RIALNA W LUBLINIE ZMIANA PAR. 13 UST. 3 STA-
TUTU SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. MODERN-EXPO B.V. 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO
SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMO-
DZIELNIE PREZES ZARZĄDU, DWAJ POZOSTALI
CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. KRAŚNICKI
2. PIOTR 3. 80091218197 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. CYGAL 2. SEBASTIAN 3. 70031203637
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-01-26 19/2018 312 25131
Poz. 25131. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/24228/17/372]

W dniu 19.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 25131. „MODERN-EXPO” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000025807. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/24228/17/372]

W dniu 19.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki