Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MONTAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "ENERGOSERWIS" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MONTAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH " ENERGOSERWIS"
Siedziba
Województwo LUBELSKIE
Powiat M.LUBLIN
Gmina M.LUBLIN
Miejscowość LUBLIN
Adres
Kod kraju PL
Województwo LUBELSKIE
Powiat M.LUBLIN
Gmina M.LUBLIN
Ulica TOKARSKA
Nr domu 6
Miejscowość LUBLIN
Kod pocztowy 20-210
Poczta LUBLIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2530Z - produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000025427

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 2018 rok są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku / tekst ujednolicony Dz.U 2018 poz 395 z późniejszymi zmianami/.
W bieżącym roku spółka nie dokonywała żadnych zmian w zakresie stosowanej polityki rachunkowości.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie przedsiębiorstwa. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale. Do naliczania odpisów amortyzacyjnych jednostka stosuje stawki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego1992 Różnice kursowe powstałe na operacjach gospodarczych wyrażonych w walutach obcych zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych zgodnie z Art 30 ustawy o rachunkowości. Zakupione materiały odpisywane są w koszty w momencie zakupu.
Na koniec każdego miesiąca dokonywana jest wycena produkcji w toku i materiałów niewbudowanych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Do naliczenia kwot odpisów amortyzacyjnych stosowane są stawki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r.
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według cen nabycia. Materiały przeznaczone do zużycia wyceniane są według cen zakupu.
Na koniec każdego miesiąca dokonywana jest wycena produkcji w toku i materiałów niewbudowanych. Kontrakty na usługi długoterminowe o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, w istotnym stopniu wykonane, ujmowane są zgodnie z art. 34a ust 2 pkt.1 i ust 3 pkt.2 ustawy o rachunkowości.
Należności długoterminowe i krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące. Należności i zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ozstatni dzień danego roku.
Rezerwy tworzone są na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, udzielonych gwarancji oraz na odprawy emerytalne. Rezerwy na odprawy emerytalne zostały oszacowane metodami aktuarialnymi.
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na dziń kończący rok obrachunkowy zgodnie ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994. Wynik finansowy ustalany jest w wysokości netto w pełnych złotych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 16 896 798,82 16 502 102,81
I Wartości niematerialne i prawne
3 Inne wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 14 000 445,24 13 639 878,40
1 Środki trwałe 14 000 445,24 13 612 878,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 330 483,27 1 349 066,11
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 726 276,69 9 451 685,63
c) urządzenia techniczne i maszyny 3 300 081,95 2 279 895,02
d) środki transportu 420 337,50 357 927,50
e) inne środki trwałe 223 265,83 174 304,14
2 Środki trwałe w budowie 27 000,00
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 2 082 583,52 2 082 583,52
3 Długoterminowe aktywa finansowe 2 082 583,52 2 082 583,52
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2 082 483,52 2 082 483,52
– udziały lub akcje 2 082 483,52 2 082 483,52
c) w pozostałych jednostkach 100,00 100,00
– udziały lub akcje 100,00 100,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 813 770,06 779 640,89
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 791 500,00 769 100,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 22 270,06 10 540,89
B Aktywa obrotowe 53 380 409,59 55 500 190,36
I Zapasy 4 239 863,53 554 109,26
1 Materiały 2 416 663,62 126 041,42
2 Półprodukty i produkty w toku 1 821 999,91 221 367,84
5 Zaliczki na dostawy i usługi 1 200,00 206 700,00
II Należności krótkoterminowe 8 349 845,66 17 682 366,45
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 8 349 845,66 17 682 366,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 906 707,63 17 513 692,22
– do 12 miesięcy 7 250 576,54 16 754 829,53
– powyżej 12 miesięcy 656 131,09 758 862,69
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 303 734,00 7 042,00
c) inne 128 135,47 150 363,67
d) dochodzone na drodze sądowej 11 268,56 11 268,56
III Inwestycje krótkoterminowe 40 310 293,91 30 344 818,10
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 40 310 293,91 30 344 818,10
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 7 081 989,17 9 500 544,84
– udzielone pożyczki 3 011 041,10
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 4 070 948,07 9 500 544,84
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33 228 304,74 20 844 273,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 900 300,71 294 322,46
– inne środki pieniężne 29 328 004,03 20 549 950,80
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 480 406,49 6 918 896,55
Aktywa razem 70 277 208,41 72 002 293,17
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 57 537 274,51 55 779 581,47
I Kapitał (fundusz) podstawowy 367 736,00 367 736,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 51 529 891,07 52 772 061,72
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 11 954,40 11 954,40
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 11 954,40 11 954,40
VI Zysk (strata) netto 5 627 693,04 2 627 829,35
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 739 933,90 16 222 711,70
I Rezerwy na zobowiązania 3 950 300,00 3 854 400,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41 900,00 51 900,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 190 000,00 84 100,00
– długoterminowa 190 000,00 84 100,00
3 Pozostałe rezerwy 3 718 400,00 3 718 400,00
– długoterminowe 1 236 250,00 2 219 900,00
– krótkoterminowe 2 482 150,00 1 498 500,00
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 8 544 008,95 12 211 592,46
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 18 450,00 6 681 040,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18 450,00 6 681 040,00
– do 12 miesięcy 18 450,00 6 681 040,00
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8 365 159,02 5 258 822,53
c) inne zobowiązania finansowe 18 719,16
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 142 362,83 2 989 117,04
– do 12 miesięcy 4 121 762,83 2 968 517,04
– powyżej 12 miesięcy 20 600,00 20 600,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1 713 960,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 818 186,35 1 540 475,92
h) z tytułu wynagrodzeń 601 556,84 585 349,32
i) inne 89 093,00 125 161,09
4 Fundusze specjalne 160 399,93 271 729,93
IV Rozliczenia międzyokresowe 245 624,95 156 719,24
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 245 624,95 156 719,24
– długoterminowe 58 760,03 67 277,18
– krótkoterminowe 186 864,92 89 442,06
Pasywa razem 70 277 208,41 72 002 293,17
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 58 849 186,67 45 574 585,33
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 57 343 267,50 45 463 855,33
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1 505 919,17 110 730,00
B Koszty działalności operacyjnej 52 655 803,90 44 271 304,44
I Amortyzacja 1 825 807,14 2 169 705,19
II Zużycie materiałów i energii 13 153 529,33 10 524 221,09
III Usługi obce 26 583 676,44 21 790 298,56
IV Podatki i opłaty, w tym: 517 616,08 505 252,37
V Wynagrodzenia 8 154 214,26 6 950 547,71
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 793 097,65 1 623 807,62
– emerytalne 747 591,61 653 504,88
VII Pozostałe koszty rodzajowe 627 863,00 707 471,90
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6 193 382,77 1 303 280,89
D Pozostałe przychody operacyjne 303 233,53 357 995,11
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 38 699,19 8 373,98
II Dotacje 133 135,69 216 940,94
IV Inne przychody operacyjne 131 398,65 132 680,19
E Pozostałe koszty operacyjne 57 801,45 25 236,65
III Inne koszty operacyjne 57 801,45 25 236,65
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6 438 814,85 1 636 039,35
G Przychody finansowe 573 120,17 1 481 216,15
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 960 000,00
B Od jednostek pozostałych, w tym: 960 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 960 000,00
II Odsetki, w tym: 555 289,40 520 108,40
V Inne 17 830,77 1 107,75
H Koszty finansowe 37 155,98 71 559,15
I Odsetki, w tym: 20 107,84 22 723,80
IV Inne 17 048,14 48 835,35
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6 974 779,04 3 045 696,35
J Podatek dochodowy 1 347 086,00 417 867,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 5 627 693,04 2 627 829,35
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 55 779 581,47 52 377 345,22
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 55 779 581,47 52 377 345,22
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 367 736,00 367 736,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 367 736,00 367 736,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 52 772 061,72 50 277 654,82
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1 242 170,65 2 494 406,90
a) zwiększenie (z tytułu) 1 337 829,35 2 494 406,90
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 337 829,35 2 494 406,90
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 580 000,00
wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych 2 580 000,00
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 51 529 891,07 52 772 061,72
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 11 954,40 11 954,40
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 11 954,40 11 954,40
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 627 829,35 3 449 006,90
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 627 829,35 3 449 006,90
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 627 829,35 3 449 006,90
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 627 829,35 3 449 006,90
zwiększenie kapitału zapasowego 1 337 829,35 2 494 406,90
wypłata dywidendy 1 290 000,00 954 600,00
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 5 627 693,04 2 627 829,35
A zysk netto 5 627 693,04 2 627 829,35
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 57 537 274,51 55 779 581,47
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 57 537 274,51 55 779 581,47
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 15 624 641,94 -784 707,59
I Zysk (strata) netto 5 627 693,04 2 627 829,35
II Korekty razem 9 996 948,90 -3 412 536,94
1 Amortyzacja 1 825 807,14 2 169 705,19
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -377 227,82 -1 393 050,70
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -38 699,19 -8 373,98
5 Zmiana stanu rezerw 95 900,00 72 500,00
6 Zmiana stanu zapasów -3 685 754,27 -302 476,54
7 Zmiana stanu należności 9 332 520,79 -8 835 932,46
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 648 864,35 8 720 381,29
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 493 266,60 -3 835 289,74
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15 624 641,94 -784 707,59
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2 147 674,79 788 952,86
I Wpływy 65 699,19 968 373,98
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65 699,19 8 373,98
3 Z aktywów finansowych, w tym: 960 000,00
b) w pozostałych jednostkach 960 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach 960 000,00
II Wydatki 2 213 373,98 179 421,12
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 213 373,98 179 421,12
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2 147 674,79 788 952,86
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 522 532,44 -557 639,18
I Wpływy 410 497,18 480 992,23
4 Inne wpływy finansowe 410 497,18 480 992,23
II Wydatki 6 933 029,62 1 038 631,41
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 870 000,00 954 600,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 18 719,16 36 089,88
8 Odsetki 33 269,36 47 941,53
9 Inne wydatki finansowe 3 011 041,10
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6 522 532,44 -557 639,18
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6 954 434,71 -553 393,91
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 954 434,71 -553 393,91
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 286,34 1 674,52
F Środki pieniężne na początek okresu 30 344 818,10 30 898 212,01
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 37 299 252,81 30 344 818,10
– o ograniczonej możliwości dysponowania 186 871,55 127 180,93
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 6 974 779,04
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -133 135,69
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: -484 673,57
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 6 656 110,34
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: -267 029,32
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: -669 777,15
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 6 689 435,47
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 7 260 451,12
K. Podatek dochodowy 1 379 486,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa do sprawozdania.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki