Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "CENTRUM KUPIECTWA" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-15
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCENTRUM KUPIECTWA S.A.
Siedziba
Województwołódzkie
PowiatŁÓDŹ
GminaŁÓDŹ
MiejscowośćŁÓDŹ
Adres
Kod krajuPL
Województwołódzkie
PowiatŁÓDŹ
GminaŁÓDŹ
UlicaBUDY
Nr domu4
MiejscowośćŁÓDŹ
Kod pocztowy91-610
PocztaŁÓDŹ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4631Z - sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000023483

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

ZAŁĄCZNIK NR 1

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

ZAŁĄCZNIK NR 1

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

ZAŁĄCZNIK NR 1

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

ZAŁĄCZNIK NR 1

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe3 593 116,473 562 552,99
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe212 422,77305 648,67
1Środki trwałe212 422,77305 648,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny45 761,52199 274,39
d) środki transportu166 661,25106 374,28
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe3 380 693,703 256 904,32
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe3 380 693,703 256 904,32
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale3 380 693,703 256 904,32
– udziały lub akcje3 380 693,703 256 904,32
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 113 583,46891 481,52
IZapasy113 032,51328,80
1Materiały112 703,71
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary328,80328,80
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe509 020,43497 808,17
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale81 480,0081 480,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:81 480,0081 480,00
– do 12 miesięcy81 480,0081 480,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek427 540,43416 328,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:426 496,55415 137,63
– do 12 miesięcy426 496,55415 137,63
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 043,88534,54
c) inne656,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe482 472,72383 394,82
1Krótkoterminowe aktywa finansowe482 472,72383 394,82
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne482 472,72383 394,82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach482 472,72383 394,82
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 057,809 949,73
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem4 706 699,934 454 034,51
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 548 173,124 266 271,96
IKapitał (fundusz) podstawowy1 286 000,001 286 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:599 933,82977 836,84
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:2 428 977,522 320 338,14
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:60 000,0060 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-568 964,64
VIZysk (strata) netto173 261,78191 061,62
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania158 526,81187 762,55
IRezerwy na zobowiązania4 800,005 000,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy4 800,005 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe4 800,005 000,00
IIZobowiązania długoterminowe50 434,7772 704,77
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek50 434,7772 704,77
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne50 434,7772 704,77
IIIZobowiązania krótkoterminowe103 292,04110 057,78
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale924,46824,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:924,46824,41
– do 12 miesięcy924,46824,41
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek102 367,58109 233,37
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:21 273,6428 768,34
– do 12 miesięcy21 273,6428 768,34
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych45 367,8143 916,27
h) z tytułu wynagrodzeń29 722,2930 117,19
i) inne6 003,846 431,57
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem4 706 699,934 454 034,51
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 405 263,671 359 268,85
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 405 955,601 362 056,10
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-691,93-3 143,34
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów356,09
BKoszty działalności operacyjnej1 406 874,661 322 275,59
IAmortyzacja32 955,6327 426,12
IIZużycie materiałów i energii119 723,50114 401,57
IIIUsługi obce522 482,85510 126,79
IVPodatki i opłaty, w tym:469,001 267,50
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia617 848,26563 244,97
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:112 374,90104 887,55
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 020,52565,00
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów356,09
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 610,9936 993,26
DPozostałe przychody operacyjne51 408,2719 663,47
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych36 090,835 226,40
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne15 317,4414 437,07
EPozostałe koszty operacyjne17 278,8214 413,49
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne17 278,8214 413,49
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)32 518,4642 243,24
GPrzychody finansowe140 749,86148 820,00
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:100 620,0098 820,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:100 620,0098 820,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale100 620,0098 820,00
IIOdsetki, w tym:40 129,8650 000,00
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe6,541,62
IOdsetki, w tym:6,541,62
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)173 261,78191 061,62
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)173 261,78191 061,62
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 266 271,964 071 142,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 266 271,964 071 142,12
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 286 000,001 346 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)60 000,00
– umorzenia udziałów (akcji)60 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 286 000,001 286 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu977 836,84977 836,84
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego377 903,02
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)377 903,02
– pokrycia straty377 903,02
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu599 933,82977 836,84
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości2 320 338,142 256 269,92
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny108 639,3864 068,22
a) zwiększenie (z tytułu)108 639,3864 068,22
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 428 977,522 320 338,14
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu60 000,0060 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu60 000,0060 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-568 964,64-780 085,19
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-568 964,64-780 085,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-568 964,64-780 085,19
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)568 964,64211 120,55
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-568 964,64
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-568 964,64
6Wynik netto173 261,78191 061,62
Azysk netto173 261,78191 061,62
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 548 173,124 266 271,96
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 548 173,124 266 271,96
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej29 950,51123 153,44
IZysk (strata) netto173 261,78191 061,62
IIKorekty razem-143 311,27-67 908,18
1Amortyzacja32 955,6327 426,12
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-100 620,00-98 820,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-36 090,83-5 226,40
5Zmiana stanu rezerw-200,003 800,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-11 212,26-3 475,54
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-29 035,748 688,21
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych891,93-656,66
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)29 950,51123 153,44
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej69 127,39-32 890,38
IWpływy172 344,03110 054,62
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych71 724,0311 234,62
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:100 620,0098 820,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach100 620,0098 820,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach100 620,0098 820,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki103 216,64142 945,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych88 066,64124 765,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:15 150,0018 180,00
a) w jednostkach powiązanych15 150,0018 180,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)69 127,39-32 890,38
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-280,00
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki280,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli280,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-280,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)99 077,9089 983,06
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:99 077,9089 983,06
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu383 394,82293 411,76
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:482 472,72383 394,82
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok173 261,78
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:100 620,00
Otrzymana dywidenda100 620,00art 22 ust 4
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:520,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:10 282,90
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:16 719,28
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:14 276,05
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym84 847,91
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

ZAL_2

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki