Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-23
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy INWESTSTAR S.A.
Siedziba
Województwo świętokrzyskie
Powiat starachowicki
Gmina Starachowice
Miejscowość Starachowice
Adres
Kod kraju PL
Województwo świętokrzyskie
Powiat starachowicki
Gmina Starachowice
Ulica Samochodu ''STAR 266''
Nr domu 1
Miejscowość Starachowice
Kod pocztowy 27-200
Poczta Starachowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2910D - produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000023144

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76z 2002 r z późniejszymi zmianami.
Przyjęto rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym, a okresy sprawozdawcze wchodzące w jego skład są okresami miesięcznymi. Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie kalkulacyjnym oraz porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1.1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
1.2 Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, po kosztach wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
1.3 Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych
w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
1.4 Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne
Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
1.5 Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według metody praw własności. Inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wyceniane są według metody praw własności .
1.6 Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
i ceny sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca
i stanu ujmowane są metodą FIFO „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło” .
Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
1.7 Należności krótko- i długoterminowe
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
1.8 Transakcje w walucie obcej-nie dotyczy
1.9 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
1.10 Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
1.11 Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy Spółki wpływają
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży
tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług, ujmowane w okresach, których dotyczą.

Spółka prowadzi koszty w układzie kalkulacyjnym oraz w układzie rodzajowym, które traktowane są jako koszty sprzedaży. Koszty te obejmują bezpośrednie koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu. Koszt sprzedanych towarów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki
w zakresie m. in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, odszkodowań, przekazanych darowizn,
przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek, różnic kursowych,
zyski i straty nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami ).
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym oraz porównawczym Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią .

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 14 871 981,60 14 186 531,49
II Rzeczowe aktywa trwałe 301,29 302,13
1 Środki trwałe 301,29 302,13
c) urządzenia techniczne i maszyny 301,29 302,13
IV Inwestycje długoterminowe 14 871 680,31 14 186 229,36
3 Długoterminowe aktywa finansowe 14 871 680,31 14 186 229,36
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 14 871 680,31 14 186 229,36
– udziały lub akcje 14 871 680,31 14 186 229,36
B Aktywa obrotowe 61 184,35 196 773,27
II Należności krótkoterminowe 360,00 360,00
3 Należności od pozostałych jednostek 360,00 360,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 360,00 360,00
III Inwestycje krótkoterminowe 60 824,35 196 413,27
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 60 824,35 196 413,27
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60 824,35 196 413,27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 60 824,35 196 413,27
Aktywa razem 14 933 165,95 14 383 304,76
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 13 428 792,40 12 979 203,39
I Kapitał (fundusz) podstawowy 11 700 000,00 11 700 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 279 203,39 1 012 962,58
VI Zysk (strata) netto 449 589,01 266 240,81
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 504 373,55 1 404 101,37
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 504 373,55 1 404 101,37
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 101 878,94 920,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 920,04 920,04
b) inne 100 958,90
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13 466,12 14 152,84
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 117,62 497,76
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 109,17 7 330,22
h) z tytułu wynagrodzeń 6 239,33 6 324,86
4 Fundusze specjalne 1 389 028,49 1 389 028,49
Pasywa razem 14 933 165,95 14 383 304,76
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
B Koszty działalności operacyjnej 235 713,93 253 784,85
I Amortyzacja 0,84 0,84
II Zużycie materiałów i energii 306,81 1 138,22
III Usługi obce 36 562,39 20 512,16
IV Podatki i opłaty, w tym: 12 894,45 8 073,77
V Wynagrodzenia 159 146,92 193 682,74
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 25 186,19 28 600,71
VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 616,33 1 176,41
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -235 713,93 -253 784,85
D Pozostałe przychody operacyjne 4 717,00 7 637,00
IV Inne przychody operacyjne 4 717,00 7 637,00
E Pozostałe koszty operacyjne 4 717,00 7 697,00
III Inne koszty operacyjne 4 717,00 7 697,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -235 713,93 -253 844,85
G Przychody finansowe 686 261,97 520 085,66
II Odsetki, w tym: 811,02 11 070,35
– od jednostek powiązanych 10 941,08
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 685 450,95 509 015,31
H Koszty finansowe 959,03
I Odsetki, w tym: 959,03
– dla jednostek powiązanych 0,13
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 449 589,01 266 240,81
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 449 589,01 266 240,81
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12 979 203,39 12 758 598,02
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12 979 203,39 12 758 598,02
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 700 000,00 11 700 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 700 000,00 11 700 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 012 962,58 1 058 598,02
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 266 240,81 -45 635,44
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 279 203,39 1 012 962,58
6 Wynik netto 449 589,01 266 240,81
A zysk netto 449 598,01 266 240,81
C odpisy z zysku 266 240,81 -45 635,44
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13 428 792,40 12 979 203,39
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13 428 792,40 12 979 203,39
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -235 440,91 255 261,72
I Zysk (strata) netto 449 589,01 266 240,81
II Korekty razem -685 029,92 -521 502,53
1 Amortyzacja 0,84 0,84
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 148,01 -9 245,69
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 272,18 -3 802,37
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 560,00
10 Inne korekty -685 450,95 -509 015,31
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -235 440,91 255 261,72
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 100 811,02 431 070,35
2 Kredyty i pożyczki 100 000,00 420 000,00
4 Inne wpływy finansowe 811,02 11 070,35
II Wydatki 959,03
8 Odsetki 959,03
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 99 851,99 431 070,35
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -135 588,92 175 808,63
F Środki pieniężne na początek okresu 196 413,27 20 604,64
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 60 824,35 196 413,27
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki