Szczegóły spółki

Nazwa INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6640000325
REGON 290002586
KRS 0000023144
Adres ul. Samochodu "Star 266" 1, 27-200 Starachowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2910D — produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-16 115/2020 528 311563
Poz. 311563. INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000023144. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/5238/20/730]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 311563. INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000023144. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/5238/20/730]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2020-05-06 87/2020 17 20351
Poz. 20351. INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA w Staracho-
wicach. KRS 0000023144. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2001 r.
[BMSiG-20046/2020]

Zarząd INWESTSTAR Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
28 maja 2020 r., o godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie SOBIE-
SŁAW ZASADA S.A. w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona-
  riuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgro-
  madzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Spółki za okres 1.01-31.12.2019 r.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu
  z działalności Spółki i Rady Nadzorczej za okres:
  1.01-31.12.2019 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty na dzień
  31.12.2019 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Pre-
  zesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wyko-
  nywania obowiązków w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu zby-
  wania składników aktywów trwałych spółki.
 9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Poz. 20351. INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA w Staracho-
wicach. KRS 0000023144. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2001 r.
[BMSiG-20046/2020]

Zarząd INWESTSTAR Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
28 maja 2020 r., o godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie SOBIE-
SŁAW ZASADA S.A. w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona-
  riuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgro-
  madzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Spółki za okres 1.01-31.12.2019 r.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu
  z działalności Spółki i Rady Nadzorczej za okres:
  1.01-31.12.2019 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty na dzień
  31.12.2019 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Pre-
  zesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wyko-
  nywania obowiązków w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu zby-
  wania składników aktywów trwałych spółki.
 9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
2019-05-10 90/2019 352 280824
Poz. 280824. INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000023144. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/3169/19/877]

W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość STARACHOWICE ulica 1-GO MAJA
nr domu 12 kod pocztowy 27-200 poczta STARA-
CHOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
STARACHOWICE ulica UL. SAMOCHODU „STAR
266” nr domu 1 kod pocztowy 27-200 poczta STA-
RACHOWICE kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 29
32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCE-
SORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄ-
CZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2 2. 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘ-
DZI MECHANICZNYCH 3 2. 29 10 D PRODUKCJA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZO-
NYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW 4 2. 29 20 Z PRO-
DUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH;
PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 5 2. 29 32 Z PRO-
DUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 6 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTA-
ŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 7 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MOTOCYKLI 8 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHO-
WYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW wykreślić:
10 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR
I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
11 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 12 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYRO-
BÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZ-
NYCH 13 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 14 2. 24 33
Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA
ZIMNO 15 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 16 2. 25 12 Z PRO-
DUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI
BUDOWLANEJ 17 2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE,
WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; META-
LURGIA PROSZKÓW 18 2. 25 61 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 19
2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMEN-
TÓW METALOWYCH 20 2. 25 71 Z PRODUKCJA
WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW 21
2. 25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW


22 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 23 2. 25 91
Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 24
2. 25 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
25 2. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU,
ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 26 2. 25 94 Z PRODUKCJA
ZŁĄCZY I ŚRUB 27 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 2. 27 32
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH
I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI 29 2. 27
33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 30
2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO 31 2. 28 11 Z PRODUKCJA SILNI-
KÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNI-
CZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
32 2. 28 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK
I PALNIKÓW PIECOWYCH 33 2. 28 22 Z PRODUK-
CJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW
34 2. 28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH
MECHANICZNYCH 35 2. 28 25 Z PRODUKCJA
PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
I WENTYLACYJNYCH 36 2. 28 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNA-
CZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 37
2. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA
I LEŚNICTWA 38 2. 28 41 Z PRODUKCJA MASZYN
DO OBRÓBKI METALU 39 2. 28 49 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH 40
2. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA
I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 41
2. 29 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH 42 2. 29
10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
43 2. 29 10 C PRODUKCJA AUTOBUSÓW 44 2. 29
10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW 45
2. 29 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTO-
CYKLI 46 2. 29 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZY-
CZEP I NACZEP 47 2. 29 32 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 48
2. 30 91 Z PRODUKCJA MOTOCYKLI 49 2. 30 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS-
PORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 50 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIURO-
WYCH I SKLEPOWYCH 51 2. 32 50 Z PRODUKCJA
URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 52
2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 53 2. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 54 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 55 2. 33 13 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 56 2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSER-
WACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTO-
WEGO 57 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 58
2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMY-
SŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 59 2. 35
11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 60
2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
61 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ-
NEJ 62 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
63 2. 35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
64 2. 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH
W SYSTEMIE SIECIOWYM 65 2. 35 23 Z HANDEL
PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
66 2. 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTAR-
CZANIE WODY 67 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 68 2. 38 11 Z ZBIERANIE
ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 69 2. 38
12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
70 2. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 71 2. 38 22 Z PRZE-
TWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH 72 2. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO-
DARKĄ ODPADAMI 73 2. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 74
2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLA-
NEJ 75 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE


ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANE 76 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 77 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO-
CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 78
2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI 79 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 80 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MOTOCYKLI 81 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW,
RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
82 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMU-
JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 83
2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUK-
TÓW POCHODNYCH 84 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA
STACJACH PALIW 85 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 86 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 87 2. 52 21 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 88 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 89 2. 55 30 Z POLA KEM-
PINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW
KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 90 2. 55
90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 91 2. 64 20
Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 92
2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘ-
GOWA; DORADZTWO PODATKOWE 93 2. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
94 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIA-
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 95 2. 70 10 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 96 2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄ-
TANIE 97 2. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGROD-
NICZEGO
Poz. 280824. INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000023144. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/3169/19/877]

W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość STARACHOWICE ulica 1-GO MAJA
nr domu 12 kod pocztowy 27-200 poczta STARA-
CHOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
STARACHOWICE ulica UL. SAMOCHODU „STAR
266” nr domu 1 kod pocztowy 27-200 poczta STA-
RACHOWICE kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 29
32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCE-
SORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄ-
CZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2 2. 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘ-
DZI MECHANICZNYCH 3 2. 29 10 D PRODUKCJA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZO-
NYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW 4 2. 29 20 Z PRO-
DUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH;
PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 5 2. 29 32 Z PRO-
DUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 6 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTA-
ŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 7 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MOTOCYKLI 8 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HUR-
TOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHO-
WYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW wykreślić:
10 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR
I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
11 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 12 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYRO-
BÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZ-
NYCH 13 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 14 2. 24 33
Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA
ZIMNO 15 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 16 2. 25 12 Z PRO-
DUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI
BUDOWLANEJ 17 2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE,
WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; META-
LURGIA PROSZKÓW 18 2. 25 61 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 19
2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMEN-
TÓW METALOWYCH 20 2. 25 71 Z PRODUKCJA
WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW 21
2. 25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW


22 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 23 2. 25 91
Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 24
2. 25 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
25 2. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU,
ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 26 2. 25 94 Z PRODUKCJA
ZŁĄCZY I ŚRUB 27 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 2. 27 32
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH
I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI 29 2. 27
33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 30
2. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO 31 2. 28 11 Z PRODUKCJA SILNI-
KÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNI-
CZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
32 2. 28 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK
I PALNIKÓW PIECOWYCH 33 2. 28 22 Z PRODUK-
CJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW
34 2. 28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH
MECHANICZNYCH 35 2. 28 25 Z PRODUKCJA
PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
I WENTYLACYJNYCH 36 2. 28 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNA-
CZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 37
2. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA
I LEŚNICTWA 38 2. 28 41 Z PRODUKCJA MASZYN
DO OBRÓBKI METALU 39 2. 28 49 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH 40
2. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA
I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 41
2. 29 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH 42 2. 29
10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
43 2. 29 10 C PRODUKCJA AUTOBUSÓW 44 2. 29
10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW 45
2. 29 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTO-
CYKLI 46 2. 29 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZY-
CZEP I NACZEP 47 2. 29 32 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 48
2. 30 91 Z PRODUKCJA MOTOCYKLI 49 2. 30 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS-
PORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 50 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIURO-
WYCH I SKLEPOWYCH 51 2. 32 50 Z PRODUKCJA
URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 52
2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 53 2. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 54 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 55 2. 33 13 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 56 2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSER-
WACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTO-
WEGO 57 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 58
2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMY-
SŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 59 2. 35
11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 60
2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
61 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ-
NEJ 62 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
63 2. 35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
64 2. 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH
W SYSTEMIE SIECIOWYM 65 2. 35 23 Z HANDEL
PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
66 2. 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTAR-
CZANIE WODY 67 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 68 2. 38 11 Z ZBIERANIE
ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 69 2. 38
12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
70 2. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 71 2. 38 22 Z PRZE-
TWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH 72 2. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO-
DARKĄ ODPADAMI 73 2. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 74
2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLA-
NEJ 75 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE


ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANE 76 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 77 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO-
CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 78
2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI 79 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 80 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MOTOCYKLI 81 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW,
RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
82 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMU-
JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 83
2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUK-
TÓW POCHODNYCH 84 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETA-
LICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA
STACJACH PALIW 85 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 86 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 87 2. 52 21 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 88 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 89 2. 55 30 Z POLA KEM-
PINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW
KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 90 2. 55
90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 91 2. 64 20
Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 92
2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘ-
GOWA; DORADZTWO PODATKOWE 93 2. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
94 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIA-
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 95 2. 70 10 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 96 2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄ-
TANIE 97 2. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGROD-
NICZEGO
2019-04-19 78/2019 14 20831
Poz. 20831. INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA w Staracho-
wicach. KRS 0000023144. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2001 r.
[BMSiG-20488/2019]

INWESTSTAR S.A. w Starachowicach, KRS 0000023144, Sąd
Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 26 czerwca 2001 r.

Zarząd INWESTSTAR Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
15 maja 2019 r., o godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie SOBIE-
SŁAW ZASADA S.A. w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
    nariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności
    Zgromadzenia.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za okres: 1.01-31.12.2018 r.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu
    z działalności Spółki i Rady Nadzorczej za okres: 1.01-
    31.12.2018 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku na dzień
    31.12.2018 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    Prezesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej
    z wykonywania obowiązków w 2018 r.
  8. Podjęcie uchwał w zakresie wyboru Rady Nadzorczej
    na XI Kadencję.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.
Poz. 20831. INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA w Staracho-
wicach. KRS 0000023144. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2001 r.
[BMSiG-20488/2019]

INWESTSTAR S.A. w Starachowicach, KRS 0000023144, Sąd
Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 26 czerwca 2001 r.

Zarząd INWESTSTAR Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
15 maja 2019 r., o godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie SOBIE-
SŁAW ZASADA S.A. w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
    nariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności
    Zgromadzenia.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finanso-
    wego Spółki za okres: 1.01-31.12.2018 r.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu
    z działalności Spółki i Rady Nadzorczej za okres: 1.01-
    31.12.2018 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku na dzień
    31.12.2018 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    Prezesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej
    z wykonywania obowiązków w 2018 r.
  8. Podjęcie uchwał w zakresie wyboru Rady Nadzorczej
    na XI Kadencję.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.
2018-05-10 90/2018 18 19434
Poz. 19434. INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA w Staracho-
wicach. KRS 0000023144. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2001 r.
[BMSiG-19013/2018]

Zarząd INWESTSTAR Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 401 § 1 i § 2 k.s.h., ogłasza zmiany w porządku obrad naj-
bliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
szy Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2018 r., wprowadzone
na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego.

Do ogłoszenia porządku obrad wprowadza się punkt 8
o następującej treści:

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporzą-
   dzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokony-
   wania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania
   składu osobowego Zarządu Spółki,
  - określenie zasad przetargu na zbywanie składników akty-
   wów trwałych Spółki,
  - przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na
   członka Zarządu Spółki,
  - zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
   zarządzającego,
  - zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nad-
   zorczego,
  - zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowe punkty 8 i 9 zmieniają kolejność i otrzymują
jednocześnie odpowiednie numery następujące 10 i 11.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 k.s.h. Spółka podaje
proponowaną w ramach pkt 8 tiret 6 porządku obrad Zwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki:

1) skreśla dotychczasową treść § 16 ust. 1 w brzmieniu:
  „Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera
  w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delego-
  wany spośród jej członków. W tym samym trybie doko-
  nuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy
  Członka Zarządu.”

2) Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 5 w brzmieniu:
  „ 5) delegowanie członka lub członków do czasowego
  wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania
  lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych
  powodów nie może działać”

- otrzymuje nowe brzmienie:
  „5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej
  do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
  w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu oraz
  ustalenie wysokości ich wynagrodzenia”.      II.
     WPISY

 DO REJESTRU SĄDOWEGO


               1.

             pierwsze


       f) partie polityczne
Poz. 19434. INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA w Staracho-
wicach. KRS 0000023144. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2001 r.
[BMSiG-19013/2018]

Zarząd INWESTSTAR Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 401 § 1 i § 2 k.s.h., ogłasza zmiany w porządku obrad naj-
bliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu-
szy Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2018 r., wprowadzone
na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego.

Do ogłoszenia porządku obrad wprowadza się punkt 8
o następującej treści:

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporzą-
   dzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokony-
   wania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania
   składu osobowego Zarządu Spółki,
  - określenie zasad przetargu na zbywanie składników akty-
   wów trwałych Spółki,
  - przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na
   członka Zarządu Spółki,
  - zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
   zarządzającego,
  - zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nad-
   zorczego,
  - zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowe punkty 8 i 9 zmieniają kolejność i otrzymują
jednocześnie odpowiednie numery następujące 10 i 11.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 k.s.h. Spółka podaje
proponowaną w ramach pkt 8 tiret 6 porządku obrad Zwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki:

1) skreśla dotychczasową treść § 16 ust. 1 w brzmieniu:
  „Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera
  w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delego-
  wany spośród jej członków. W tym samym trybie doko-
  nuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy
  Członka Zarządu.”

2) Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt 5 w brzmieniu:
  „ 5) delegowanie członka lub członków do czasowego
  wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania
  lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych
  powodów nie może działać”

- otrzymuje nowe brzmienie:
  „5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej
  do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
  w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu oraz
  ustalenie wysokości ich wynagrodzenia”.      II.
     WPISY

 DO REJESTRU SĄDOWEGO


               1.

             pierwsze


       f) partie polityczne
2018-04-19 77/2018 14 16490
Poz. 16490. INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA w Staracho-
wicach. KRS 0000023144. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2001 r.
[BMSiG-15960/2018]

Zarząd INWESTSTAR Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na
dzień 15 maja 2018 r., o godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie
SOBIESŁAW ZASADA S.A. w Krakowie przy ul. Armii Krajo-
wej 19.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgro-
   madzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za okres 1.01.- 31.12.2017 r.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu
   z działalności Spółki i Rady Nadzorczej za okres: 1.01.
   - 31.12.2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku na dzień
   31.12.2017 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Pre-
   zesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wyko-
   nywania obowiązków w 2017 r.  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.
Poz. 16490. INWESTSTAR SPÓŁKA AKCYJNA w Staracho-
wicach. KRS 0000023144. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2001 r.
[BMSiG-15960/2018]

Zarząd INWESTSTAR Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na
dzień 15 maja 2018 r., o godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie
SOBIESŁAW ZASADA S.A. w Krakowie przy ul. Armii Krajo-
wej 19.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
   nariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgro-
   madzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za okres 1.01.- 31.12.2017 r.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu
   z działalności Spółki i Rady Nadzorczej za okres: 1.01.
   - 31.12.2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku na dzień
   31.12.2017 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Pre-
   zesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wyko-
   nywania obowiązków w 2017 r.  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki