Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatm. st. Warszawa
GminaMokotów
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatm. st. Warszawa
GminaMokotów
UlicaSuwak
Nr domu3
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-676
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6492Z - pozostałe formy udzielania kredytów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000022784

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

3.1 Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351).Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego z uwzględnieniem zasad wyceny aktywów i zobowiązań finansowych według wartości godziwej. Wszystkie zdarzenia gospodarcze zostały ujęte zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Spółka sporządziła rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządziła metodą pośrednią. Wszystkie dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym są w tysiącach polskich złotych, chyba że zaznaczono inaczej. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.
3.2 Wartości niematerialne i prawne

3.2.1 Ujęcie początkowe

Przez wartości niematerialne i prawne - rozumie się, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
• autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
• prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
• know-how,
• nabytą wartość firmy,
• koszty zakończonych prac rozwojowych

Przy początkowym ujęciu składnik aktywów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia obejmuje w szczególności: cenę zakupu, cła importowe, podatki zawarte w cenie nie podlegające

odliczeniu,nakładybezpośrednio związane z przygotowaniem składnika aktywów do użytkowania oraz jest pomniejszona o wszelkie otrzymane rabaty i upusty.

Wydatki ponoszone w okresie późniejszym, a dotyczące ujętych wartości niematerialnych i prawnych, nie stanowią zwiększenia wartości początkowej już rozpoznanych elementów majątku. Wydatki takie rozpoznawane są w kosztach Spółki lub jako oddzielne wartości niematerialne i prawne.

Po początkowym ujęciu składnik wartości niematerialnych i prawnych wykazuje się w cenie nabycia

lubkoszciewytworzenia pomniejszonym o umorzenie i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Koszty zakończonych prac rozwojowych spełniających przesłanki do ich kapitalizacji zgodnie z Ustawą zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych. Do określenia ich wartości początkowej Spółka przyjmuje zarówno koszty bezpośrednie jak i uzasadnioną część kosztów pośrednich związanych z ich wytworzeniem.

Za koszty bezpośrednie Spółka przyjmuje w szczególności:

• Koszty osobowe osób bezpośrednio zaangażowanych w wytworzenie środka
• Koszty instalacji
• Honoraria za profesjonalne usługi

Za koszty pośrednie Spółka przyjmuje w szczególności:

• Wykonanie dokumentacji projektowej
• Udział kosztów osobowych osób pośrednio zaangażowanych w wytworzenie środka
• Ubezpieczenia budowy
• Nadzoru generalnego wykonawcy

Nie ujmuje się jako składnika aktywów wartości firmy wytworzonej we własnym zakresie.

3.2.2 Amortyzacja

Amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym składnik znajdzie się w miejscu

istanieumożliwiającym użytkowanie go w sposób zamierzony przez kierownictwo Spółki. Amortyzacja kończy się w dniu, w którym składnik aktywów został sklasyfikowany jako dostępny do sprzedaży lub w dniu, w którym składnik ten przestaje być ujmowany, biorąc pod uwagę wcześniejszą z tych dat.

Spółka amortyzuje składniki wartości niematerialnych i prawnych liniowo. Wartość godziwa firmy podlega corocznemu testowi na utratę wartości. Stawki amortyzacji zgodne są z przepisami prawa podatkowego.

Środki do kwoty 10.000 PLN podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu ich wprowadzenia do

ewidencjiśrodkówtrwałych i przyjęcia ich do użytkowania. Środki powyżej 10.000 PLN podlegają amortyzacji w okresie ich ekonomicznej użyteczności.

Spółka przyjmuje, że wartość końcowa składnika wartości niematerialnych będzie wynosiła zero chyba, że:
• strona trzecia zobowiązała się do zakupu składnika aktywów w momencie zakończenia jego okresu użytkowania lub,
• istnieje aktywny rynek na dany składnik aktywów oraz:
a) wartość końcową można ustalić poprzez odniesienie do tego rynku oraz

b) prawdopodobne jest, że taki rynek będzie istniał w momencie zakończenia okresu użytkowania aktywa.

Okres i stawki amortyzacji składnika wartości niematerialnych i prawnych Spółka weryfikuje co najmniej na koniec każdego roku obrotowego. Jeżeli oczekiwany okres użytkowania składnika aktywów różni się znacząco od poprzednich szacunków, odpowiednio zmienia okres amortyzacji począwszy od przyszłego roku obrotowego. Tego typu zmiany ujmuje się jako zmianę wartości szacunkowych.

Przy ustaleniu okresu amortyzacji lub rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres

ekonomicznejużytecznościskładników majątku trwałego.

Utrata wartości rozpoznawana jest zgodnie z zapisami Ustawy i MSR 36.

3.3 Środki trwałe3.3.1 Ujęcie początkowe
Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż rok, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przejęcia do użytkowania:
• nieruchomości (grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, w tym także lokale będące odrębną własnością, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego),
• maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
• ulepszenia w obcych środkach trwałych,
• inwentarz żywy.
Przy początkowym ujęciu składnik aktywów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia obejmuje w szczególności: cenę zakupu, cła importowe, bezzwrotne podatki, nakłady bezpośrednio związane z przygotowaniem składnika aktywów do użytkowania, szacunkowe koszty demontażu i usunięcia składnika aktywów oraz koszty przeprowadzenia renowacji miejsca, w którym się znajdował oraz jest pomniejszona o wszelkie otrzymane rabaty i upusty.
Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie ujmuję się jako składniki aktywów zgodnie z wytycznymi Ustawy. Do określenia wartości początkowej aktywa Spółka przyjmuje zarówno koszty bezpośrednie jak i uzasadnioną część kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem danego składnika.

Za koszty bezpośrednie Spółka przyjmuje w szczególności:

• Koszty przygotowania miejsca używania składnika aktywów
• Koszty materiałów
• Koszty osobowe
• Koszty dostawy, załadunku i wyładunku
• Koszty instalacji
• Honoraria za profesjonalne usługi,
• Przyszłe szacunkowe koszty rozbiórki i usunięcia środka trwałego.
Za koszty pośrednie Spółka przyjmuje w szczególności:
• Wykonanie dokumentacji projektowej
• Ubezpieczenia budowy
• Nadzoru generalnego wykonawcy.
Po początkowym ujęciu składnik środków trwałych wykazuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.
3.3.2 Amortyzacja

Amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym składnik znajdzie się w miejscu i stanie umożliwiającym użytkowanie go w sposób zamierzony przez kierownictwo Spółki. Amortyzacja kończy się w dniu, w którym składnik aktywów został sklasyfikowany jako dostępny do sprzedaży lub, w którym składnik ten przestaje być ujmowany, biorąc pod uwagę wcześniejszą z tych dat.

Spółka amortyzuje składniki wartości środków trwałych liniowo. Stawki amortyzacji zgodne są z przepisami prawa podatkowego i z okresami użyteczności ekonomicznej.

Spółka przyjmuje, że wartość końcowa składnika środka trwałego wynosi zero chyba, że:
• strona trzecia zobowiązała się do zakupu składnika aktywów w momencie zakończenia jego okresu użytkowania lub,
• istnieje aktywny rynek na dany składnik aktywów oraz:
a) wartość końcową można ustalić poprzez odniesienie do tego rynku oraz

b) prawdopodobne jest, że taki rynek będzie istniał w momencie zakończenia okresu użytkowania aktywa.

Okres i stawki amortyzacji składnika wartości środków trwałych Spółka weryfikuje co najmniej na koniec każdego roku obrotowego. Jeżeli oczekiwany okres użytkowania składnika aktywów różni się znacząco od poprzednich szacunków, odpowiednio zmienia okres amortyzacji począwszy od przyszłego roku obrotowego. Tego typu zmiany ujmuje się jako zmianę wartości szacunkowych.


Przy ustaleniu okresu amortyzacji lub rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności składników majątku trwałego, na który wpływają
w szczególności:
• liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
• tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
• wydajność środka trwałego, mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem,
• prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego.
• wartość odzysku, czyli przewidywaną przy likwidacji ceny sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Grunty nie podlegają amortyzacji.

Środki do kwoty 10.000 PLN podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu ich wprowadzenia do ewidencji i przyjęcia do użytkowania. Środki powyżej 10.000 PLN podlegają amortyzacji
w okresie ich ekonomicznej użyteczności.

Utrata wartości rozpoznawana jest zgodnie z Ustawą i MSR 36.

3.3.3 Leasing

W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały według wartości niższej od wartości godziwej lub bieżącej minimalnychopłat leasingowych ustalonych na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone

międzykoszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
3.4 Aktywa i zobowiązania finansowe

3.4.1 Ujęcie początkowe

Spółka ujmuje składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe w swoim bilansie wtedy i tylko wtedy, gdy staje się stroną umowy tego instrumentu. Składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe ujmowane jest na dzień zawarcia transakcji.

Każdy składnik aktywa lub zobowiązania finansowego w momencie początkowego ujęcia jest klasyfikowany do jednejz następujących kategorii:
• aktywa finansowe lub zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu;
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności;
• pożyczki udzielone i należności własne;
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;
• pozostałe zobowiązania finansowe.
Aktywa i zobowiązania klasyfikowane są do grupy „Aktywa, zobowiązania przeznaczone do obrotu” tylko wtedy, gdyaktywa takie nabyte są w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen

oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego trwania nabytego instrumentu finansowego. Do kategorii tej zalicza się także, bez względu na zamiary jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. Do kategorii tej zalicza się również pochodne instrumenty finansowe,z wyjątkiem wykorzystywanych w rachunkowości zabezpieczeń.

Spółka klasyfikuje aktywo do kategorii „Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności” tylko wtedy, gdyaktywo posiada ustalone lub możliwe do ustalenia płatności oraz ustalony termin wymagalności. Przed

klasyfikacją aktywa do tej kategorii, Spółka szacuje swoją zdolność do utrzymania danej pozycji do terminu wymagalności.

Uznaje się, że Spółka nie ma możliwości utrzymania aktywa do terminu wymagalności, jeżeli choć jeden z warunków jest spełniony:
• Spółka ma intencje utrzymać inwestycje przez czas nieokreślony;
• Spółka gotowa jest sprzedać aktywo w związku ze zmianami stóp procentowych na rynku, zmianami kursów walutowych lub też w związku z własnymi potrzebami płynnościowymi,

• wystawca instrumentu ma prawo do rozliczenia instrumentu finansowego po cenie znacząco niższej niż wartość według zamortyzowanego kosztu.

Spółka klasyfikuje aktywa finansowe do kategorii „Pożyczki udzielone i należności własne” powstałe na skutekbezpośredniego wydania drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do kategorii powyższej zalicza się również obligacje i inne nabyte instrumenty finansowe nabyte w zamian za środki pieniężne, dla których to zbywający nie utracił kontroli. Nabyte pożyczki i należności własne, Spółka klasyfikuje do kategorii „Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności”
Pozostałe aktywa Spółka klasyfikuje do kategorii „Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży”.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

3.4.2 Wycena

Aktywa i zobowiązania wyceniane są w następujący sposób:

Klasyfikacja- Aktywa finansowe, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Ujmowanie / wycena początkowa - Wartość godziwa uiszczonej zapłaty / poniesionych wydatków.
Wycena późniejsza - Według wartości rynkowej, a aktywa, dla których nie istnieje aktywny rynek, według określonej w inny sposób wartości godziwej. Wynik wyceny odniesiony jest do rachunku zysków i strat.
Klasyfikacja-Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Ujmowanie / wycena początkowa-Wartość godziwa uiszczonej zapłaty / poniesionych wydatków.
Wycena późniejsza-Według zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.
Klasyfikacja-Pożyczki udzielone i należności własne
Ujmowanie / wycena początkowa-Wartość godziwa uiszczonej zapłaty / poniesionych wydatków.
Wycena późniejsza-Według zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.
Klasyfikacja-Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Ujmowanie / wycena początkowa-Wartość godziwa uiszczonej zapłaty / poniesionych wydatków.
Wycena późniejsza-Według wartości rynkowej, a aktywa, dla których nie istnieje aktywny rynek, według określonej w inny sposób wartości godziwej. Wynik wyceny odniesiony jest w kapitale z aktualizacji wyceny.
Klasyfikacja-Pozostałe zobowiązania finansowe
Ujmowanie / wycena początkowa-Wartość godziwa uiszczonej zapłaty / poniesionych wydatków.
Wycena późniejsza-Według zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.

3.4.3 Przekwalifikowania

Po początkowym ujęciu aktywów i zobowiązań możliwe są przeniesienia pozycji pomiędzy kategoriami:
„Aktywa, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu” za wyjątkiem instrumentów pochodnych mogą zostać przeniesione do innych kategorii jedynie w wyjątkowych okolicznościach tj. w sytuacjach jednorazowego, nadzwyczajnego zdarzenia, którego ponowne wystąpienie jest mało prawdopodobne. Powyższe aktywa mogą zostać przeniesione do kategorii „Pożyczki udzielone i należności własne” pod warunkiem, że jednostka ma zamiar i może utrzymać je w dającej się przewidzieć przyszłości lub do czasu gdy staną się one wymagalne. Na dzień przeklasyfikowania ustala się wartość godziwą aktywów, która to stanowi wycenę według zamortyzowanego kosztu.
„Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności” do kategorii „Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży” – na dzień przeklasyfikowania aktywa wycenia się według wartości godziwej a skutki różnicy w wycenie odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

3.4.4 Utrata wartości

Ustalenie kwoty utraty wartości dla poszczególnych grup aktywów:
Typ aktywa-Aktywa finansowe, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Utrata wartości -Utrata wartości automatycznie odniesiona do rachunku zysków i strat. Odwrócenie odpisu poprzez rachunek zysków i strat.
Typ aktywa - Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Utrata wartości - Oszacowanie utraty wartości poprzez utworzenie odpisu aktualizującego. Kwotę straty oraz jej odwrócenie ujmuje się w rachunku zysków i strat.
Typ aktywa- Pożyczki udzielone i należności własne
Utrata wartości -Oszacowanie utraty wartości poprzez utworzenie odpisu aktualizującego. Kwotę straty
orazjejodwrócenie ujmuje się w rachunku zysków i strat.
Typ aktywa- Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Utrata wartości -Utrata wartości automatycznie odniesiona na kapitał. Skumulowane straty ujęte w kapitale własnym przenosi się do rachunku zysków i strat na dzień wyłączenia aktywa.
Aktywa finansowe kwalifikowane są do dwóch kategorii:
• Należności bez utraty wartości – opóźnienie w spłacie nie przekracza 6 miesięcy od dnia wymagalności
• Należności z utratą wartości – opóźnienie w spłacie jest większe lub równe 6 miesięcy od dnia

wymagalności.Nanależności w tej kategorii Spółka tworzy 100% odpis aktualizujący.

3.5 Pozostałe należności

Spółka wycenia pozostałe należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące.

Spółka tworzy odpis aktualizujący w wysokości 100% na wartości należności opóźnionych

w spłacie o co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia ich wymagalności. Odpis aktualizujący księgowany jest w pozostałe koszty operacyjne, a jego rozwiązanie w pozostałe przychody operacyjne.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.
Wartość odpisu aktualizującego wartość należności szacuje się uwzględniając prawdopodobieństwo jej spłaty.

3.6 Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują rozliczenia:
• Długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego
• Krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego
Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych dotyczące przyszłych okresów rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą, tj. miesięcznie.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów Spółki obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w

następnychokresachsprawozdawczych.

3.7 Kapitały (fundusze) własne

Kapitały (fundusze) własne ujmowane są w wartości nominalnej, według rodzajów, zgodnie
z przepisami prawa i statutem Spółki.
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej

w rejestrze sądowym.

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty ich emisji.

Kapitał rezerwowy został utworzony z wypracowanego zysku netto, o jego wykorzystaniu decyduje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

3.8 Rezerwy

3.8.1 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne

Na koniec każdego roku Spółka dokonuje oszacowania rezerwy na odprawy emerytalne
w oparciu o wycenę aktuarialną.
System wynagradzania Spółki nie przewiduje wypłat nagród jubileuszowych.

3.8.2 Pozostałe rezerwy

Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty nie są pewne.

Rezerwy tworzy się wówczas, gdy:
• na Spółce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych,
• prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobiekorzyści ekonomiczne,

• można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.

Jeśli warunki te nie są spełnione Spółka nie tworzy rezerwy.

Rezerwy są tworzone w szczególności na:
• straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych poręczeń oraz skutków toczącego
siępostępowania sądowego,
• przyszłe zobowiązanie spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Spółka jest obowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto
w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań,
W oszacowaniu kwoty rezerwy Spółka uwzględnia:
• ryzyko i niepewność,
• wartość bieżącą – kwota rezerwy odpowiada bieżącej wartości nakładów, które jak się oczekuje będą niezbędne do wypełnienia obowiązku. Stopę dyskontową ustala się przed opodatkowaniem, czyli taką, która odzwierciedla bieżącą ocenę rynku odnośnie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane konkretnie z danym składnikiem zobowiązań,
• zdarzenia przyszłe – Spółka w oszacowaniu rezerw uwzględnia zdarzenia przyszłe takie jak zmiana prawa, jeśli dysponuje wystarczającymi dowodami na to, że zmiany te nastąpią i będą miały wpływ na wartość rezerw,
• zbycie aktywów – Spółka nie uwzględnia zysków z oczekiwanego zbycia aktywów przy wycenie rezerw.
Rezerwy tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, a ich rozwiązanie księgowane jest w

pozostałeprzychody operacyjne.

3.9 Pozostałe zobowiązania

Spółka wycenia pozostałe zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

3.10 Rozliczenia międzyokresowe

3.10.1 Urlopy pracownicze

Rezerwa na urlopy pracownicze kalkulowana jest osobno dla każdego pracownika poprzez porównanie urlopu przysługującego zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy, urlopu wykorzystanego do dnia bilansowego i indywidualnego wynagrodzenia pracownika. W ciągu okresu rozliczeniowego rezerwa na urlopy aktualizowana jest dwukrotnie w ciągu roku – na koniec czerwca i koniec grudnia.

3.10.2 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeśli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów obciążają koszty działalności podstawowej Spółki i dotyczą niefakturowanych dostaw towarów i usług.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozwiązanie niewykorzystanych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów powoduje ujemną korektę kosztów działalności.

3.10.3 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują
wszczególności:
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych
• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychodyoperacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł
3.11 Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowegoSpółka tworzy rezerwę i ustala aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
w związku istnieniem przejściowych różnic pomiędzy wykazywaną w księgach Spółki wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku

z istnieniem ujemnych różnic przejściowymi tj. takich, które spowodują w przyszłości pomniejszenie podstawy opodatkowania do podatku dochodowego Spółki. Spółka ujmuje aktywo z tytułu podatku odroczonego o ile istnieje prawdopodobieństwo, że osiągnie wystarczający dochód do opodatkowania dający możliwość rozliczenia ujemnych różnic przejściowych. Spółka, przy uwzględnieniu zasady ostrożności, tworzy aktywo podatkowe na nierozliczone straty podatkowe.

Spółka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku
z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie

podstawyopodatkowania do podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku, w którym przewidywane jest powstanie obowiązku podatkowego.

3.12 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się
z gotówki na rachunkach bieżących oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

3.13 Zasady ewidencjonowania kosztów i metoda ustalania wyniku finansowego

3.13.1 Przychody netto ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży obejmują przychody netto ze sprzedaży towarów i usług, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń pomniejszone o wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia albo zakupu.
W ewidencji przychodów ze sprzedaży tworzy się konta analityczne pozwalające prawidłowo

sporządzićrachunekzysków i strat.

3.13.2 Koszty działalności operacyjnej

Zgodnie z Ustawą Spółka jako koszty traktuje uprawdopodobnione zmniejszenie w danym okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów lub zwiększenia zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców. Do kosztów operacyjnych

jednostkazaliczakoszty ogólnego zarządu oraz koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Koszty są kwalifikowane do właściwego okresu (bieżącego lub przyszłego), co może skutkować powstanie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

3.13.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne obejmują wszelkie przychody nie kwalifikujące się do przychodów z działalności podstawowej oraz przychodów finansowych.
Pozostałe koszty operacyjne obejmują wszelkie koszty nie kwalifikujące się do kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych.3.13.4 Wynik na operacjach finansowych
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę pomiędzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi, w szczególności przychodami i kosztami odsetek.

Do wyniku na operacjach finansowych zalicza się wynik powstały z zaksięgowania dodatnich i ujemnych różnic kursowych.

3.14 Podatek dochodowy

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Spółka oblicza zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy obejmuje:
• część bieżącą
• część odroczoną

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem

odnosisięrównież na kapitał.

3.15 Wycena transakcji w walutach obcych – ustalanie wyniku z pozycji wymianyKsięgi rachunkowe Spółki prowadzi się w złotych i groszach oraz w walutach obcych. Ewidencję księgową w walutach obcych prowadzi się w poszczególnych walutach obcych odrębnie
dla każdej transakcji.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmowane są na dzień ich przeprowadzenia. Na dzień ujęcia transakcji walutowych Spółka stosuje odpowiednio kurs:
• faktycznie zastosowany – w przypadku zakupu i sprzedaży walut oraz w przypadku zapłaty należności i zobowiązań w walucie obcej,
• średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych – dla pozostałych operacji.
Wynik z pozycji wymiany ustalany jest raz w miesiącu przy zastosowaniu średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który dokonywana jest wycena i odnoszony jest do rachunku zysków i strat do pozycji Wynik z pozycji wymiany. Spółka stosuje bilansową metodę ustalania różnic kursowych. W sprawozdaniu zastosowano następujące kursy walut:
Waluta Kurs na dzień 31.12.2018 Kurs na dzień 31.12.2017
EUR 4,3000 4,1709
3.16 Ewidencja pozabilansowa

W ewidencji pozabilansowej Spółka prezentuje następujące pozycje:

• otrzymane, udzielone zobowiązania o charakterze finansowym,
• otrzymane, udzielone zobowiązania o charakterze gwarancyjnym,
• wartość nominalną instrumentów pochodnych,

• zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego.

3.17 Pochodne instrumenty finansowe

Spółka wykorzystuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej, na które jest narażony. Instrumenty te są wyceniane są w księgach Spółki
do wartości godziwej ustalanej w oparciu o przyszłe przepływy finansowe zdyskontowane przy użyciu odpowiednich stóp procentowych uzyskanych z aktywnych rynków.
Wycena do wartości godziwej jest przeprowadzana na koniec każdego miesiąca. Wynik z tytułu wyceny ujmuje się w rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351).Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego z uwzględnieniem zasad wyceny aktywów i zobowiązań finansowych według wartości godziwej. Wszystkie zdarzenia gospodarcze zostały ujęte zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Spółka sporządziła rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządziła metodą pośrednią. Wszystkie dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym są w tysiącach polskich złotych, chyba że zaznaczono inaczej. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 093 217,00892 386,00
IWartości niematerialne i prawne116 930,00261 692,00
3Inne wartości niematerialne i prawne116 930,00261 692,00
IIRzeczowe aktywa trwałe133 732,0035 062,00
1Środki trwałe133 732,0035 062,00
c) urządzenia techniczne i maszyny133 732,0035 062,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe842 555,00595 632,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego842 555,00595 632,00
BAktywa obrotowe28 682 544,0018 179 751,00
IZapasy63 055,00
5Zaliczki na dostawy i usługi63 055,00
IINależności krótkoterminowe5 010 916,004 914 667,00
1Należności od jednostek powiązanych4 930 454,004 387 522,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 930 454,004 387 522,00
– do 12 miesięcy4 930 454,004 387 522,00
3Należności od pozostałych jednostek80 462,00527 145,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:72 961,00517 630,00
– do 12 miesięcy72 961,00517 630,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 593,009 509,00
c) inne5 908,006,00
IIIInwestycje krótkoterminowe22 624 007,0010 298 034,00
1Krótkoterminowe aktywa finansowe22 624 007,0010 298 034,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne22 624 007,0010 298 034,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 919 531,00298 270,00
– inne środki pieniężne19 689 296,009 999 764,00
– inne aktywa pieniężne15 180,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 047 621,002 903 995,00
Aktywa razem29 775 761,0019 072 137,00
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny23 674 179,0014 467 490,00
IKapitał (fundusz) podstawowy2 734 380,002 734 380,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:912 000,00912 000,00
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:7 433 213,005 332 427,00
VIZysk (strata) netto12 594 586,0018 405 894,00
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-12 917 211,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 101 582,004 604 647,00
IRezerwy na zobowiązania511 254,00349 292,00
3Pozostałe rezerwy511 254,00349 292,00
– krótkoterminowe511 254,00349 292,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 667 085,001 469 743,00
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych416 469,00222 381,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:416 469,00222 381,00
– do 12 miesięcy416 469,00222 381,00
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 250 616,001 247 362,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:324 617,0015 727,00
– do 12 miesięcy324 617,0015 727,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych907 050,001 157 321,00
h) z tytułu wynagrodzeń3 265,001 549,00
i) inne15 684,0072 765,00
IVRozliczenia międzyokresowe3 923 243,002 785 612,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 923 243,002 785 612,00
– krótkoterminowe3 923 243,002 785 612,00
Pasywa razem29 775 761,0019 072 137,00
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:32 668 078,0033 393 530,00
– od jednostek powiązanych30 656 724,0029 304 684,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów32 668 078,0033 393 530,00
BKoszty działalności operacyjnej17 486 291,0012 851 876,00
IAmortyzacja268 255,00366 618,00
IIZużycie materiałów i energii29 438,0013 151,00
IIIUsługi obce1 762 207,002 047 685,00
IVPodatki i opłaty, w tym:6 812,0046 354,00
VWynagrodzenia12 389 794,008 299 207,00
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 812 537,001 958 145,00
VIIPozostałe koszty rodzajowe217 248,00120 716,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)15 181 787,0020 541 654,00
DPozostałe przychody operacyjne6 644 037,002 098 321,00
IVInne przychody operacyjne6 644 037,002 098 321,00
EPozostałe koszty operacyjne6 323 866,005 190,00
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 922,00
IIIInne koszty operacyjne6 323 866,00268,00
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)15 501 958,0022 634 785,00
GPrzychody finansowe163 650,00204 608,00
IIOdsetki, w tym:119 548,00200 242,00
– od jednostek powiązanych119 548,00180 821,00
VInne44 102,004 366,00
HKoszty finansowe31 028,0041 845,00
IOdsetki, w tym:15 595,0014 200,00
– dla jednostek powiązanych14 890,009 103,00
IVInne15 433,0027 645,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)15 634 580,0022 797 548,00
JPodatek dochodowy3 039 994,004 391 654,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)12 594 586,0018 405 894,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)14 467 490,0023 878 444,00
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach14 467 490,0023 878 444,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 734 380,002 734 380,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 734 380,002 734 380,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu912 000,00912 000,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu912 000,00912 000,00
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu5 332 427,003 678 649,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych2 100 786,001 653 778,00
a) zwiększenie (z tytułu)18 405 894,0016 553 415,00
podziału zysku z lat ubiegłych18 405 894,0016 553 415,00
b) zmniejszenie (z tytułu)16 305 108,0014 899 637,00
wypłata dywidendy16 305 108,0014 899 637,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu7 433 213,005 332 427,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu5 488 683,0016 553 415,00
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu5 488 683,0016 553 415,00
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach5 488 683,0016 553 415,00
b) zmniejszenie (z tytułu)5 488 683,0016 553 415,00
zmniejszenie (kapitał rezerwowy)5 488 683,0016 553 415,00
6Wynik netto12 594 586,005 488 683,00
Azysk netto12 594 586,0018 405 894,00
Codpisy z zysku-12 917 211,00
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)23 674 179,0014 467 490,00
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)23 674 179,0014 467 490,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto12 594 600,0018 405 900,00
IIKorekty razem3 341 400,00-419 660,00
1Amortyzacja268 300,00366 600,00
5Zmiana stanu rezerw162 000,0040 300,00
6Zmiana stanu zapasów63 100,00-63 100,00
7Zmiana stanu należności-96 400,00-2 737 600,00
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów197 400,00742 700,00
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 747 000,001 231 000,00
10Inne korekty440,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)15 936 000,0017 986 240,00
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IIWydatki221 600,00291 489,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych221 600,00291 489,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-221 600,00-291 489,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IIWydatki3 388 108,0027 816 637,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli3 388 108,0027 816 637,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 388 108,00-27 816 637,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)12 326 292,00-10 121 886,00
FŚrodki pieniężne na początek okresu10 298 100,0020 420 000,00
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:22 624 392,0010 298 114,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok15 634 600,0022 797 548,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-892 405,00-892 405,00-1 740 857,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo-892 405,00-892 405,00art 12
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:365 394,00365 394,00260 671,00
pfron317 303,00317 303,00art 16 ust 1 pkt 36
koszty reprezentacji51 261,0051 261,00art 16 ust 1 pkt 28
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:407 184,00407 184,00390 940,00
rezerwy kosztowe407 184,00407 184,00art 16 ust 1 pkt 27
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:198 784,00198 784,00
koszty bezpośrednie roku 2017198 784,00198 784,00art 15
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym17 498 367,0025 190 016,00
K. Podatek dochodowy3 324 689,004 786 103,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Sprawozdanie Finansowe

-

Sprawozdanie Zarządu

-
Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie ZarząduDODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu.
1a INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
-

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu.

2INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

W bieżącym okresie sprawozdawczym z uwagi na zmianę charakteru działalności Spółki, dokonano zmiany prezentacji przychodów, które stanowią podstawowej działalności jednostki. Przychody z tytułu usług wynajmu sprzętu IT i wsparcia IT, wsparcia i rozbudowy aplikacji oraz wynajmu Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A. platformy

-
telekomunikacyjnej AVAYA zostały przeklasyfikowane na przychody netto ze sprzedaży z pozostałych przychodów operacyjnych. Ujęcie tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży odzwierciedla sens ekonomiczny tych transakcji i dzięki temu główne źródła przychodów Spółki są w lepszy sposób zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym.
Dokonano również zmiany prezentacji przychodów z tytułu usług marketingowych – obsługa platform konkursowej i MamBonus, w części w jakiej są to przychody związane z obsługą i ich utrzymaniem, w linii koszty usług obcych (pomniejszenie tych kosztów). Zmiana ta lepiej odzwierciedla charakter tych transakcji.

-

Poniżej wpływ zmian zasad rachunkowości:

2018 2017
Przed zmianą Po zmianie Zmiana Przed zmianą Po zmianie Zmiana
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :
I.Przychody netto ze sprzedaży
produktów 32 668 33 027 359 33 394 33 876 482
-
B.Koszty działalności operacyjnej
III.Usługi obce 2 288 1 762 -526 2 047 1 058 -989
D.Pozostałe przychody operacyjne
III.Inne przychody operacyjne 1 210 6 644 5 434 2 098 4 279 2 181
E.Pozostałe koszty operacyjne
III.Inne koszty operacyjne 5 6 324 6 319 0 3 653 3 653
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki