Szczegóły spółki

Nazwa BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5272098665
REGON 012903980
KRS 0000022784
Adres ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6492Z — pozostałe formy udzielania kredytów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.24 0.2
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.32 0.26
Płynność bieżąca (CR) 12.37 17.21
Płynność szybka (QR) 12.33 17.21
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.32 0.26
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 55.12% 38.55%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 127.22% 53.2%
Rentowność aktywów (ROA) 96.51% 42.3%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-16 74/2020 309 173337
Poz. 173337. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/194805/20/741]

W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 173337. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/194805/20/741]

W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-16 74/2020 309 173338
Poz. 173338. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/194805/20/142]

W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 173338. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/194805/20/142]

W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-16 74/2020 309 173339
Poz. 173339. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/194806/20/854]

W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 173339. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/194806/20/854]

W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-16 74/2020 309 173340
Poz. 173340. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/194806/20/255]

W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 173340. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/194806/20/255]

W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-03-23 57/2020 270 135438
Poz. 135438. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13279/20/280]

W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BEZIEAU 2. PHILIPPE
PAUL
Poz. 135438. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13279/20/280]

W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BEZIEAU 2. PHILIPPE
PAUL
2020-03-23 57/2020 270 135439
Poz. 135439. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15562/20/597]

W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LEGĘĆ 2. MAGDA-
LENA MAŁGORZATA 3. 67061001344
Poz. 135439. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15562/20/597]

W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LEGĘĆ 2. MAGDA-
LENA MAŁGORZATA 3. 67061001344
2020-01-17 11/2020 13 2425
Poz. 2425. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000022784. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 czerwca 2001 r.
[BMSiG-2055/2020]

Zarząd BNP PARIBAS Group Service Center Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 508 ksh
ogłasza, że w dniu 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
dokonał wpisu połączenia BNP PARIBAS Group Service Cen-
ter Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką BNP
PARIBAS Financial Services Spółka z ograniczona odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastą-
piło w trybie łączenia przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 ksh),
tj. poprzez przejęcie przez BNP PARIBAS Group Service Cen-
ter Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmu-
jąca) całego majątku BNP PARIBAS Financial Services Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło na podstawie
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP PARI-
BAS Group Service Center S.A. z dnia 9 grudnia 2019 r., oraz
Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BNP
PARIBAS Group Service Center S.A. z dnia 9 grudnia 2019 r.
Poz. 2425. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000022784. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 czerwca 2001 r.
[BMSiG-2055/2020]

Zarząd BNP PARIBAS Group Service Center Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 508 ksh
ogłasza, że w dniu 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
dokonał wpisu połączenia BNP PARIBAS Group Service Cen-
ter Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką BNP
PARIBAS Financial Services Spółka z ograniczona odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastą-
piło w trybie łączenia przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 ksh),
tj. poprzez przejęcie przez BNP PARIBAS Group Service Cen-
ter Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmu-
jąca) całego majątku BNP PARIBAS Financial Services Spółka
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło na podstawie
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP PARI-
BAS Group Service Center S.A. z dnia 9 grudnia 2019 r., oraz
Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BNP
PARIBAS Group Service Center S.A. z dnia 9 grudnia 2019 r.
2020-01-08 04/2020 254 12204
Poz. 12204. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73173/19/841]

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.12.2019 R., REP. A NR 13268/2019, NOTA-
RIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA ART. 6 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2734380,00 ZŁ
wpisać: 1. 4878240,00 ZŁ wykreślić: 3. 273438 wpi-
sać: 3. 487824 wykreślić: 5. 2734380,00 ZŁ wpisać:
5. 4878240,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. D) wpisać:
2. 214386
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE BNP PARIBAS GROUP
SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA) Z BNP PARIBAS FINANCIAL SERVI-
CES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W TRYBIE ART.
492 § 1 PKT. 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
W DRODZE PRZEJĘCIA SPÓŁKI PRZEJMOWA-
NEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. POPRZEZ
PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ.
DATA PODJĘCIA UCHWAŁY: 09.12.2019 R. ORGAN
PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ: NADZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE BNP PARIBAS GROUP
SERVICE CENTER S.A. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY:
09.12.2019 R. ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ:
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.
Poz. 12204. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73173/19/841]

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 09.12.2019 R., REP. A NR 13268/2019, NOTA-
RIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA ART. 6 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STA-
TUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2734380,00 ZŁ
wpisać: 1. 4878240,00 ZŁ wykreślić: 3. 273438 wpi-
sać: 3. 487824 wykreślić: 5. 2734380,00 ZŁ wpisać:
5. 4878240,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. D) wpisać:
2. 214386
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE BNP PARIBAS GROUP
SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA) Z BNP PARIBAS FINANCIAL SERVI-
CES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W TRYBIE ART.
492 § 1 PKT. 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
W DRODZE PRZEJĘCIA SPÓŁKI PRZEJMOWA-
NEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. POPRZEZ
PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ.
DATA PODJĘCIA UCHWAŁY: 09.12.2019 R. ORGAN
PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ: NADZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE BNP PARIBAS GROUP
SERVICE CENTER S.A. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY:
09.12.2019 R. ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ:
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.
2019-10-23 206/2019 462 1088695
Poz. 1088695. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57530/19/28]

W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. RADIN 2. VOLODYMYR
Poz. 1088695. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57530/19/28]

W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. RADIN 2. VOLODYMYR
2019-06-18 117/2019 821 419540
Poz. 419540. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/121318/19/762]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419540. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/121318/19/762]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 821 419541
Poz. 419541. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/121318/19/163]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419541. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/121318/19/163]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 821 419542
Poz. 419542. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/121318/19/564]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419542. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/121318/19/564]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-18 117/2019 821 419543
Poz. 419543. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/121318/19/965]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 419543. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/121318/19/965]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-30 84/2019 399 252274
Poz. 252274. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20300/19/345]

W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. FURLEPA 2. PRZEMY-
SŁAW GRZEGORZ 3. 70012600738
Poz. 252274. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20300/19/345]

W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. FURLEPA 2. PRZEMY-
SŁAW GRZEGORZ 3. 70012600738
2019-01-21 14/2019 285 33291
Poz. 33291. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/70418/18/7]

W dniu 14.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TROJA-


NOWSKI 2. MARIUSZ 3. 71120504196 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. KAWECKI 2. MACIEJ
MAREK 3. 78042503078 4. SAMOISTNA
Poz. 33291. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/70418/18/7]

W dniu 14.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TROJA-


NOWSKI 2. MARIUSZ 3. 71120504196 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. KAWECKI 2. MACIEJ
MAREK 3. 78042503078 4. SAMOISTNA
2018-07-06 130/2018 408 248413
Poz. 248413. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/104150/18/85]

W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 248413. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/104150/18/85]

W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-06 130/2018 408 248414
Poz. 248414. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/104151/18/486]

W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 248414. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/104151/18/486]

W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-06 130/2018 408 248415
Poz. 248415. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/104152/18/887]

W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 248415. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/104152/18/887]

W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-06 130/2018 408 248416
Poz. 248416. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/104153/18/288]

W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 248416. BNP PARIBAS GROUP SERVICE CEN-
TER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2001.
[RDF/104153/18/288]

W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-20 78/2018 271 104801
Poz. 104801. BNP PARIBAS GROUP SERVICE
CENTER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18363/18/32]

W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SUCHODOLSKA 2. KATARZYNA 3. 80070906367
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SUCHODOLSKA 2. KATA-
RZYNA 3. 80070906367
Poz. 104801. BNP PARIBAS GROUP SERVICE
CENTER SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000022784.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18363/18/32]

W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SUCHODOLSKA 2. KATARZYNA 3. 80070906367
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SUCHODOLSKA 2. KATA-
RZYNA 3. 80070906367

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki