Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy SOLBET LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo LUBELSKIE
Powiat LUBARTOWSKI
Gmina LUBARTÓW
Miejscowość LUBARTÓW
Adres
Kod kraju PL
Województwo LUBELSKIE
Powiat LUBARTOWSKI
Gmina LUBARTÓW
Ulica NOWODWORSKA
Nr domu 18
Miejscowość LUBARTÓW
Kod pocztowy 21-100
Poczta LUBARTÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2361Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu
2221Z - produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000020711

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, spółka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,
b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 3.500 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł spółka zalicza
do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,
d) na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego,
e) odpisów amortyzacyjnych od maszyn i urządzeń spółka dokonuje metodą liniowa,
f) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Spółka użytkuje środki transportu otrzymane na podstawie umowy leasingu operacyjnego spełniającej warunki leasingu finansowego. Przedmioty leasingu zostały przyjęte na stan środków trwałych i ujęte w księgach rachunkowych. Do rozliczania opłat leasingowych jednostka stosuje uregulowania zawarte w KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.
4. Towary handlowe objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia są według wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o ewentualne odpisy z tytułu trwał

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie sporządzane jest według załacznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 24 015 088,51 24 286 703,21
I Wartości niematerialne i prawne 28 928,69 32 302,75
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 28 928,69 32 302,75
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 21 868 120,69 23 132 400,53
1 Środki trwałe 11 233 319,57 7 801 715,18
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 708 843,89 725 672,09
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 597 266,78 2 588 383,44
c) urządzenia techniczne i maszyny 7 263 750,67 4 134 324,15
d) środki transportu 608 396,08 307 261,80
e) inne środki trwałe 55 062,15 46 073,70
2 Środki trwałe w budowie 10 634 801,12 15 227 467,11
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 103 218,24
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 1 086 127,13 665 954,93
1 Nieruchomości 86 127,13 665 954,93
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 1 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych 1 000 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 1 000 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 031 912,00 456 045,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 031 912,00 456 045,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 36 140 763,35 25 867 069,61
I Zapasy 5 184 196,64 3 481 662,53
1 Materiały 3 030 435,96 2 250 957,21
2 Półprodukty i produkty w toku 79 697,50 101 662,50
3 Produkty gotowe 1 681 518,71 695 126,36
4 Towary 392 544,47 433 916,46
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 2 173 822,63 1 965 857,35
1 Należności od jednostek powiązanych 70 197,35 3 653,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 70 197,35 3 653,10
– do 12 miesięcy 70 197,35 3 653,10
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 2 103 625,28 1 962 204,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 687 853,10 1 475 353,72
– do 12 miesięcy 1 687 853,10 1 475 353,72
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 97 484,28 174 115,83
c) inne 318 287,90 312 734,70
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 28 755 622,76 20 402 316,82
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 755 622,76 20 402 316,82
a) w jednostkach powiązanych 1 000 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 1 000 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 755 622,76 20 402 316,82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 601 036,74 1 257 970,64
– inne środki pieniężne 27 154 586,02 19 144 346,18
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27 121,32 17 232,91
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 60 155 851,86 50 153 772,82
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 54 392 105,34 44 656 089,76
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 279 700,00 1 279 700,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 26 451 403,65 22 140 137,65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 90 000,00 90 000,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2 442 164,23 2 442 164,23
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 9 480 991,88 9 480 991,88
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 14 737 845,58 9 313 096,00
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 763 746,52 5 497 683,06
I Rezerwy na zobowiązania 620 000,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 620 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 620 000,00
II Zobowiązania długoterminowe 50 207,70
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 50 207,70
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 50 207,70
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 5 763 746,52 4 827 475,36
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 96 926,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 96 926,46
– do 12 miesięcy 96 926,46
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5 319 058,83 4 286 594,35
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 67 497,17 50 207,69
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 108 473,39 2 075 249,81
– do 12 miesięcy 2 108 473,39 2 075 249,81
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 440 284,40 331 068,11
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 900 802,60 1 188 822,29
h) z tytułu wynagrodzeń 656 410,30 491 918,45
i) inne 145 590,97 149 328,00
4 Fundusze specjalne 444 687,69 443 954,55
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 60 155 851,86 50 153 772,82
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 80 930 187,40 69 837 469,27
– od jednostek powiązanych 3 068 932,16 5 636 244,15
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 72 583 154,77 62 986 450,88
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 974 315,76 -348 977,33
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 9 908,79 4 482,85
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 362 808,08 7 195 512,87
B Koszty działalności operacyjnej 60 079 176,03 55 953 234,26
I Amortyzacja 1 300 355,35 1 260 025,57
II Zużycie materiałów i energii 30 346 050,60 27 669 501,36
III Usługi obce 4 867 254,54 4 823 007,25
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 321 573,49 1 334 562,12
– podatek akcyzowy 5 854,00 9 081,67
V Wynagrodzenia 12 353 503,72 11 286 008,77
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 673 938,67 2 492 580,35
– emerytalne 1 111 443,43 2 149 991,87
VII Pozostałe koszty rodzajowe 297 814,08 305 128,67
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 918 685,58 6 782 420,17
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 20 851 011,37 13 884 235,01
D Pozostałe przychody operacyjne 335 109,39 219 086,19
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12 338,35
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 335 109,39 206 747,84
E Pozostałe koszty operacyjne 3 299 962,12 2 708 521,26
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 71 194,73
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 997 176,39 2 140 729,35
III Inne koszty operacyjne 231 591,00 567 791,91
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 17 886 158,64 11 394 799,94
G Przychody finansowe 367 765,65 251 435,78
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 367 765,65 251 435,78
– od jednostek powiązanych 52 666,85 15 087,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 9 599,71 5 555,72
I Odsetki, w tym: 41,64
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 9 599,71 5 514,08
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18 244 324,58 11 640 680,00
J Podatek dochodowy 3 506 479,00 2 327 584,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 14 737 845,58 9 313 096,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 44 656 089,76 30 369 959,49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 44 656 089,76 30 369 959,49
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 279 700,00 1 279 700,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 279 700,00 1 279 700,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22 140 137,65 17 164 163,07
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4 311 266,00 4 975 974,58
a) zwiększenie (z tytułu) 4 311 266,00 4 975 974,58
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 311 266,00 4 973 034,27
likwidacja środków trwałych 2 940,31
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 26 451 403,65 22 140 137,65
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2 442 164,23 2 445 104,54
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -2 940,31
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 940,31
– zbycia środków trwałych
likwidacja środków trwałych 2 940,31
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 442 164,23 2 442 164,23
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 9 480 991,88 9 480 991,88
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 9 480 991,88 9 480 991,88
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 313 096,00 8 973 228,77
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 313 096,00 8 973 228,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9 313 096,00 8 973 228,77
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 9 313 096,00 8 973 228,77
podział zysku na fundusz zapasowy 4 311 266,00 4 973 034,27
dywidenda 5 001 830,00 4 000 194,50
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 14 737 845,58 9 313 096,00
A zysk netto 14 737 845,58 9 313 096,00
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 54 392 105,34 44 656 089,76
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 47 346 380,34 39 654 259,76
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 14 737 845,58 9 313 096,00
II Korekty razem 2 106 894,31 4 122 507,62
1 Amortyzacja 1 300 355,35 1 260 025,57
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -43 020,08 -15 087,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3 046 832,16 2 153 974,31
5 Zmiana stanu rezerw -620 000,00
6 Zmiana stanu zapasów -1 702 534,11 391 084,93
7 Zmiana stanu należności -207 965,28 333 027,12
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 918 981,68 648 863,24
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -585 755,41 -413 222,95
10 Inne korekty -236 157,60
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16 844 739,89 13 435 603,62
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 3 272 676,85 2 640 098,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 670 880,00 421 020,00
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 500 000,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 2 052 666,85 2 015 087,00
a) w jednostkach powiązanych 2 052 666,85 2 015 087,00
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne 49 130,00 203 991,00
II Wydatki 7 719 715,81 2 319 432,82
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 719 715,81 2 319 432,82
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 4 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych 4 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4 447 038,96 320 665,18
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 5 044 394,99 4 073 281,08
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 001 830,00 4 000 194,50
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 32 918,22 73 086,58
8 Odsetki 9 646,77
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5 044 394,99 -4 073 281,08
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7 353 305,94 9 682 987,72
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 353 305,94 9 682 987,12
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 20 402 316,82 10 719 329,10
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 27 755 622,76 20 402 316,82
– o ograniczonej możliwości dysponowania 126 525,69 139 683,55
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 18 244 324,58
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 281 533,85
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 593,73
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 2 484,88
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 487 094,20
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 3 361 162,41
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 326 906,75
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 21 486 031,74
K. Podatek dochodowy 4 082 346,03
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objasnienia 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki