Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CK - BRUK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyCK-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŚWIĘTOKRZYSKIE
PowiatŚWIĘTOKRZYSKI
GminaKIELCE
MiejscowośćKIELCE
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚWIĘTOKRZYSKIE
PowiatŚWIĘTOKRZYSKI
GminaKIELCE
UlicaPAŃSKA
Nr domu84
MiejscowośćKIELCE
Kod pocztowy25-811
PocztaKIELCE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000020672

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka stosuje zasady rachunkowości zgodne z ustawą o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wycenione zostały metodami wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zmniejsza się o amortyzację i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzację oblicza się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po rozpoczęciu ich używania.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej amortyzuje się jednorazowo.
Należności wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
Inwestycje wyceniane są według cen nabycia skorygowanych o odsetki przypadające na dzień bilansowy.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są w wartości nominalnej wynikającej z dokumentów

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustala się według ustawy o rachunkowości

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z ustawą o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 413 913,891 664 479,46
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 413 913,891 664 479,46
1Środki trwałe1 413 913,891 664 479,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 089 494,631 089 494,63
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej324 419,26574 984,83
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe403 151,41215 256,31
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe253 740,16162 683,02
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek253 740,16162 683,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:253 715,16162 683,02
– do 12 miesięcy253 715,16162 683,02
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne25,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe149 411,2552 573,29
1Krótkoterminowe aktywa finansowe149 411,2552 573,29
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne149 411,2552 573,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach50 178,7752 573,29
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe99 232,48
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 817 065,301 879 735,77
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny403 002,68570 163,29
IKapitał (fundusz) podstawowy3 200 000,003 200 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 629 836,71-1 187 389,50
VIZysk (strata) netto-167 160,61-1 442 447,21
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 414 062,621 309 572,48
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe874 956,03930 500,24
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek874 956,03930 500,24
a) kredyty i pożyczki874 956,03930 500,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe379 072,24
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale162 259,05154 759,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne162 259,05154 759,05
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek375 533,72222 999,37
a) kredyty i pożyczki240 442,06200 437,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:47 860,4616 806,95
– do 12 miesięcy108 560,4616 806,95
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych26 531,205 755,20
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4Fundusze specjalne1 313,821 313,82
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem1 817 065,301 879 735,77
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:36 251,06119 297,09
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów36 251,06119 297,09
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej61 415,02542 778,53
IAmortyzacja155 522,81
IIZużycie materiałów i energii1 261,306 218,64
IIIUsługi obce18 184,5837 307,30
IVPodatki i opłaty, w tym:41 388,1453 423,68
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia23 225,12
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:4 571,89
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe581,004 035,91
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów258 473,18
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-25 163,96-423 481,44
DPozostałe przychody operacyjne12 374,26257 508,92
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych49 500,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne12 374,26208 008,92
EPozostałe koszty operacyjne143 564,771 184 662,00
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych142 565,57
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne999,201 184 662,00
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-156 354,47-1 350 634,52
GPrzychody finansowe2 997,29
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 997,29
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe13 803,4391 812,69
IOdsetki, w tym:13 803,4390 435,99
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne1 376,70
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-167 160,61-1 442 447,21
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-167 160,61-1 442 447,21
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)570 163,292 012 610,50
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach570 163,292 012 610,50
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 200 000,003 200 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 200 000,003 200 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu30 247,29
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)30 247,29
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 187 389,50-920 479,69
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 187 389,50-920 479,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-1 442 447,21-297 337,10
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 629 836,71-1 187 389,50
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto
Azysk netto
Bstrata netto-167 160,61-1 442 447,21
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej7 992,82-178 997,60
IZysk (strata) netto-167 160,61-1 442 447,21
IIKorekty razem
1Amortyzacja155 522,81
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 615,49
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej142 565,57
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów258 473,18
7Zmiana stanu należności-91 057,14340 563,32
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów120 029,51-43 313,92
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych24 272,92
10Inne korekty527 931,30
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej108 000,00295 798,80
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne108 000,00295 798,80
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-118 387,34-116 941,44
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe-99 232,48
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek15 539,37116 941,44
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki3 615,49
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu52 573,2952 713,53
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-167 160,61
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa CK BRUK SA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki