Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ELTEL NETWORKS ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEltel Networks Energetyka S.A.
Siedziba
WojewództwoWarmińsko-Mazurskie
PowiatOlsztyński
GminaJonkowo
MiejscowośćGutkowo
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWarmińsko-Mazurskie
PowiatOlsztyński
GminaJonkowo
Ulica
Nr domu81D
MiejscowośćGutkowo
Kod pocztowy11-041
PocztaOlsztyn
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4222Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
2732Z - produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej
3314Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
4312Z - przygotowanie terenu pod budowę
4321Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
6110Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
7410Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000019827

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

2. Znaczące zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:
2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Jeżeli ustawa nie reguluje danego obszaru, jednostka stosuje krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

2.4 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne o wartości równej i wyższej niż 3.500,00 zł są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3.500,00 zł wprowadza się do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, dokonując jednorazowego odpisu umorzeniowego w koszty.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Licencje 30%, 34% ,100%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2.5 Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej równej i wyższej niż 3.500,00 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej jednego roku amortyzuje się proporcjonalnie do okresu ich użytkowania. Okres amortyzacji i roczną stawkę amortyzacyjną środka trwałego ustala się na podstawie art. 32 ustawy o rachunkowości. Rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej nie wyższej niż 3.500,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów. Powyższa zasada nie dotyczy środków trwałych o symbolu KŚT „487” oraz środków trwałych z grupy „7” o wartości nie wyższej niż 3.500,00 zł, które bez względu na wartość początkową, ujmowane są w ewidencji środków trwałych dokonując jednorazowego odpisu umorzeniowego w koszty.
Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub, w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania, bądź następnym.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki
2,5 %
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4,5 %
Urządzenia techniczne i maszyny 7 %-25%; 100%
Środki transportu 7 %-25%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2.6 Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
Inwestycje w nieruchomości wycenia się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartość początkową inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do używania.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2.7 Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
2.8 Leasing finansowy
Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub leasingu, z których treści wynika że na spółkę przechodzą wszystkie korzyści oraz ponosi ona ryzyko związane z użytkowaniem danych aktywów, na gruncie ustawy o rachunkowości zaliczane są do środków trwałych Spółki i ewidencjonowane według wartości ofertowej netto wynikającej z umowy leasingowej (sumy rat kapitałowych). Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane zgodnie z ustawą o rachunkowości i stanowią rzeczowe aktywa trwałe w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. Kwalifikacja umów leasingowych dla celów bilansowych dokonywana jest na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości, natomiast dla celów podatku doch
odowego w oparciu o art. 17b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa z 15.02.1992r. z późn. zmianami).
2.9 Zapasy
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, podjął decyzję:
dla materiałów i towarów zakupionych bezpośrednio do realizacji projektów budowlanych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4, do odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu, połączonym z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. Wybrane składniki zapasów są odpisywane w odpowiednie koszty na dzień ich zakupu po potwierdzeniu fizycznego dostarczenia materiału i zaraportowaniu w systemie IFS w funkcjonalności „przyjęcie z zamówienia”. Na konta bilansowe ustawa o rachunkowości nakazuje wprowadzać wartość takich zapasów na dzień bilansowy (czyli zasadniczo na koniec roku obrotowego), co powoduje korektę kosztów, w które zostały odniesione w momencie zakupu. Celem przeprowadzenia korekty kosztów jest doprowadzenie ich do rzeczywistej wysokości, tj. w kosztach pozostaje wyłącznie wartość zużytych materiałów lub sprzedanych towarów. Ustalony zapas wycenia się zazwyczaj przyjmując ceny z ostatnich faktur (przy założeniu, że w zapasie są materiały i towary nabyte najpóźniej).
dla materiałów i towarów zakupionych nie na projekt budowlany albo do realizacji produkcji pomocniczej, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1, o objęciu ewidencją ilościowo-wartościową i wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy:
Materiały - w cenach zakupu lub nabycia,
Towary - w cenach zakupu lub nabycia,
Półprodukty - w cenach ewidencyjnych,
Produkty gotowe - w cenach ewidencyjnych,
Produkcja w toku - po pełnym koszcie wytworzenia.
Spółka stosuje metody rozchodu FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło).
W sytuacjach uzasadnionych niezbędnym, przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia zwiększa się o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
2.10 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia
odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim danej waluty ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, art. 30 ust. 2 pkt 2.- w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w poprzednim punkcie, a także w przypadku pozostałych operacji.
- z tytułu podróży służbowych po kursie z dnia wypłaty zaliczki lub rozliczenia delegacji.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.11 Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych, np. czynsz za lokal. które już zostały poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczą następnych okresów sprawozdawczych np. czynsz za lokal. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie).
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikają w szczególności z:
- wartości świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez dostawców, których kwotę zobowiązania można wiarygodnie oszacować,
- z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności na rzecz pracowników (w tym emertytalnych), a także wobec osób nieznanych, których kwotę można oszacować, mimo że data ich powstania nie jest jeszcze znana ( w szczególności z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytkowania).
Czynne rozliczenia międzyokresowe wynikających z środków zaangażowanych w rozliczenia z tytułu nabytych, lecz nieużytych usług/materiałów. Metoda rozliczenia kosztów w czasie, które już zostały poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczą następnych okresów sprawozdawczych (aktywowane na koncie rozliczeń międzyokresowych) rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie).
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się:
- ujemną wartość firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4 i art. 44b ust. 11.,
- wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu,
równowartość otrzymanych lub należnych od odbiorców środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, a tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.
otrzymanie nieodpłatnie, w tym darowizny, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne. Równolegle do amortyzacji tych aktywów trwałych następuje odpisanie ich równowartości w poz
ostałe przychody operacyjne.
2.12 Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Tworzone w szczególności na straty z transakcji w toku ich przeprowadzania, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków finansowych toczącego się postępowania sądowego.
Gwarancje
Rezerwy na gwarancje uznaje się, gdy produkt lub usługa zostanie sprzedana. Rezerwy tworzone są w oparciu o dane historyczne dotyczące poniesionych kosztów gwarancji.
Restrukturyzacja
Rezerwy na zobowiązania spowodowane restrukturyzacją Spółki tworzone są wówczas, gdy Spółka formalnie przyjęła szczegółowy plan restrukturyzacji i restrukturyzacja rozpoczęła się lub informacja o restrukturyzacji została publicznie podana do wiadomości, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny określić wartość tych przyszłych zobowiązań. Nie tworzy się rezerwy na przyszłe koszty operacyjne.
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagrodzeń pracownicy Spółki są uprawnieni do odpraw emerytalnych. Wycena zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu metod aktuarialnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości.
2.13 Podatek dochodowy
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

2.14 Różnice kursowe
Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące
kursy (w zł):
Bilans na dzień 31.12.2018
EUR 4,3000
USD 3,7597
Bilans na dzień 31.12.2017
EUR 4,1709
USD 3,4813
2.15 Instrumenty finansowe
2.15.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie
nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
2.15.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich rozliczenia.
2.15.3 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
2.15.4 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.15.5 Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbyw
ający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli do kwoty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące ich wartość.
2.15.6 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyceniane są w cenie nabycia.
2.15.7 Przekwalifikowania aktywów finansowych
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.
Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości lub części do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej. Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością w skorygowanych cenach nabycia a wartością godziwą zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
2.15.8 Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.16 Rachunkowość zabezpieczeń
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
2.17 Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.
Wartość godziwa ustalana jest w drodze:
• wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są o
gólnie dostępne,
• oszacowania dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, przy czym możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi instrumentami.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

2.18 Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli. Przychody z wykonania niezakończonej usługi budowlanej (POC), objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalić w sposób wiarygodny. Metodę stopnia zaawansowania stosuje się także dla umów o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy, jeżeli ich wartość jest duża, moment rozpoczęcia i zakończenia odnoszą się do innych okresów sprawozdawczych, a procentowe określenia przychodów ma istotny wpływ na przychody netto i wyniki różnych okresów sprawozdawczych. Metoda stopnia zaawansowania nie musi być stosowana do umów trwających bardzo krótko, jeżeli realizacja umowy jeszcze się naprawdę nie rozpoczęła lub też w odniesieniu do umów o nieistotnej wartości. Za stronę nie uznaje się klienta jeśli zawarto z daną jednostką umowę dotyczącą wzięcia udziału w przedsięwzięciu lub procesie, w ramach którego strony umowy wspólnie ponoszą ryzyko i mogą uzyskać korzyści wynikające z tego przedsięwzięcia lub procesu, a nie umowę dotyczącą otrzymania wyniku działalności operacyjnej jednostki. Spółka w ramach umowy wspólnego przedsięwzięcia, będąc liderem konsorcjum, nie uznaje transakcji między jednostką a partnerami jako przychody i koszty wykazywane w rachunku zysków i strat.
Przychody i koszty z wykonania usług o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do ich stopnia zaawansowania. Stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosztów bezpośrednich poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych planowanych kosztach bezpośrednich wykonania usługi. Przez koszty bezpośrednio związane z umową Spółka rozumie: bezpośrednie koszty pracy, materiały bezpośrednie, koszty pośrednie, które można bezpośrednio przypisać do umowy oraz koszty które bezpośrednio obciążają klienta. W kosztach poniesionych uwzględnia się tylko te koszty, które odzwierciadlają aktualny stan wykonywanych prac. Przychód z wykonania niezakończonej usługi ustala się w wysokości kosztów odpowiadających wykonanej części usługi, powiększonych o narzut zysku. Jeżeli stopień zaawansowania niezakończonej usługi budowlanej, nie może być ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne.
Dla projektów bez wyceny przychodów koszty przewyższające swoim udziałem w planowanych kosztach ogółem rzeczywisty stan wykonywanych prac, odnoszone są poprzez różnicę na produkcji w toku.
Przewidywane straty związane z wykonaniem usługi objętej umową wpływają na wynik finansowy w miesiącu ich ustalania poprzez utworzenie rezerwy na przewidywane straty. Rezerwę tworzy się niezależnie od stopnia wykonania kontraktu oraz spodziewanych zysków z tytułu innych odrębnych kontr
aktów. W rachunku zysków i strat rezerwa na straty na kontrakty ujmowana jest w pozycji „Zmiana stanu produktów”.
2.19 Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe są ujmowane w kwocie wymagającej zapłaty.
2.20 Przychody z tytułu dywidend
Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
2.21 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
2.22 Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

2.2 Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
2.3 Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe24 826 945,4630 219 923,88
IWartości niematerialne i prawne303 226,03544 058,20
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
Pozycja Uszczegolawiajaca
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne303 226,03544 058,20
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe21 261 971,4322 942 688,28
1Środki trwałe20 514 589,3822 260 536,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)162 027,99162 027,99
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 093 016,883 217 519,51
c) urządzenia techniczne i maszyny7 747 976,037 593 700,31
d) środki transportu8 075 289,419 302 049,77
e) inne środki trwałe1 436 279,071 985 238,51
2Środki trwałe w budowie737 382,05432 529,05
3Zaliczki na środki trwałe w budowie10 000,00249 623,14
IIINależności długoterminowe1 157 946,29
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek1 157 946,29
IVInwestycje długoterminowe6 874,006 874,00
1Nieruchomości6 874,006 874,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 254 874,005 568 357,11
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 254 874,005 568 357,11
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe345 126 916,71276 017 004,08
IZapasy6 869 904,224 176 338,97
1Materiały1 899 288,072 161 000,11
2Półprodukty i produkty w toku4 883 782,531 678 769,68
3Produkty gotowe14 523,4418 589,56
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi72 310,18317 979,62
IINależności krótkoterminowe81 309 163,6855 978 755,10
1Należności od jednostek powiązanych2 257 141,961 918 035,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 257 141,961 501 549,71
– do 12 miesięcy2 257 141,961 501 549,71
– powyżej 12 miesięcy
b) inne416 485,95
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek79 052 021,7254 060 719,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:78 643 531,4751 826 347,80
– do 12 miesięcy78 145 862,8451 826 347,80
– powyżej 12 miesięcy497 668,63
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych21 148,251 072 636,00
c) inne387 342,001 161 735,64
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe21 719 163,131 038 892,84
1Krótkoterminowe aktywa finansowe21 719 163,131 038 892,84
a) w jednostkach powiązanych2 710 387,6182 009,92
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe2 710 387,6182 009,92
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne19 008 775,52956 882,92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach19 008 775,52956 882,92
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe235 228 685,68214 823 017,17
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem369 953 862,17306 236 927,96
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny99 016 956,51100 780 569,89
IKapitał (fundusz) podstawowy6 645 000,006 645 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:42 377 496,7612 454 898,06
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:319 532,11
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:51 758 073,1378 183 002,28
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-6 310 201,17
VIZysk (strata) netto4 546 587,793 178 137,44
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania270 936 905,66205 456 358,07
IRezerwy na zobowiązania25 772 759,3722 930 962,83
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 224 954,008 465 018,92
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne5 854 205,218 254 035,18
– długoterminowa819 975,48920 636,00
– krótkoterminowa5 034 229,737 333 399,18
3Pozostałe rezerwy12 693 600,166 211 908,73
– długoterminowe12 252 701,465 989 123,14
– krótkoterminowe440 898,70222 785,59
IIZobowiązania długoterminowe1 223 551,61100 754 674,78
1Wobec jednostek powiązanych100 000 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 223 551,61754 674,78
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 223 551,61742 922,08
d) zobowiązania wekslowe
e) inne11 752,70
IIIZobowiązania krótkoterminowe237 386 305,1470 934 593,95
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych144 123 816,7615 008 161,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 509 467,556 537 608,79
– do 12 miesięcy3 509 467,556 537 608,79
– powyżej 12 miesięcy
b) inne140 614 349,218 470 553,19
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek93 225 109,0455 821 150,49
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe372 546,11240 539,14
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:69 366 474,1140 076 767,33
– do 12 miesięcy68 570 411,9140 076 767,33
– powyżej 12 miesięcy796 062,20
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych19 995 989,809 866 419,87
h) z tytułu wynagrodzeń3 231 896,473 053 441,81
i) inne258 202,552 583 982,34
4Fundusze specjalne37 379,34105 281,48
IVRozliczenia międzyokresowe6 554 289,5410 836 126,51
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe6 554 289,5410 836 126,51
– długoterminowe1 085 682,64951 510,82
– krótkoterminowe5 468 606,909 884 615,69
Pasywa razem369 953 862,17306 236 927,96
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:348 638 754,38290 649 242,71
– od jednostek powiązanych20 189 278,9216 464 781,48
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów343 179 225,59289 535 299,54
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 949 082,56595 830,79
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki4 154,70
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 510 446,23513 957,68
BKoszty działalności operacyjnej-340 772 556,55-275 611 333,26
IAmortyzacja-4 703 858,52-5 056 918,48
IIZużycie materiałów i energii-105 364 767,21-84 766 121,61
IIIUsługi obce-124 023 010,74-78 465 386,81
IVPodatki i opłaty, w tym:-1 818 236,60-1 515 562,30
– podatek akcyzowy-22 538,00-9 187,00
VWynagrodzenia-61 866 443,34-59 618 031,07
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-13 007 651,16-13 216 503,79
– emerytalne-5 288 210,15-8 142 248,59
VIIPozostałe koszty rodzajowe-27 942 397,24-32 844 181,01
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów-2 046 191,74-128 628,19
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 866 197,8315 037 909,45
DPozostałe przychody operacyjne4 216 512,20673 399,40
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych305 240,9255 742,13
IIDotacje355 706,40163 445,71
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne3 555 564,88454 211,56
EPozostałe koszty operacyjne-1 066 295,93-2 022 597,77
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne-1 066 295,93-2 022 597,77
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 016 414,1013 688 711,08
GPrzychody finansowe2 022 737,8016 866,99
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 359,107 584,64
– od jednostek powiązanych1 828,852 156,88
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych2 020 378,70
VInne9 282,35
HKoszty finansowe-6 566 243,50-3 414 185,34
IOdsetki, w tym:-3 768 676,93-2 160 307,57
– dla jednostek powiązanych-3 501 212,22-2 060 870,87
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:-2 524 592,44
– w jednostkach powiązanych-2 524 592,44
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-272 974,13-1 253 877,77
IZysk (strata) brutto (F+G–H)6 472 908,4010 291 392,73
JPodatek dochodowy-1 926 320,61-7 113 255,29
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)4 546 587,793 178 137,44
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)94 470 368,7297 602 432,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach94 470 368,7297 602 432,45
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu6 645 000,006 645 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu6 645 000,006 645 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu39 199 359,3212 454 898,06
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego3 178 137,44
a) zwiększenie (z tytułu)3 178 137,44
kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych-likwidacja
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)3 178 137,44
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu42 377 496,7612 454 898,06
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości319 532,11
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu319 532,11
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu51 758 073,1351 758 073,13
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych26 424 929,15
a) zwiększenie (z tytułu)26 424 929,15
podziału zysku (ustawowo)26 424 929,15
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu51 758 073,1378 183 002,28
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu26 424 929,15
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu26 424 929,15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach26 424 929,15
a) zwiększenie (z tytułu)-26 424 929,15
– podziału zysku z lat ubiegłych-26 424 929,15
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)-6 310 201,17
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-6 310 201,17
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-6 310 201,17
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-6 310 201,17
6Wynik netto4 546 587,793 178 137,44
Azysk netto4 546 587,793 178 137,44
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)99 016 956,51100 780 569,89
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)99 016 956,51100 780 569,89
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-6 033 494,17-45 509 556,86
IZysk (strata) netto4 546 587,793 178 137,44
IIKorekty razem-10 580 081,96-48 687 694,30
1Amortyzacja4 703 858,525 056 918,48
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 766 317,832 085 548,24
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-171 476,18957 403,69
5Zmiana stanu rezerw-2 342 276,046 357 996,16
6Zmiana stanu zapasów-2 693 565,25393,49
7Zmiana stanu należności-24 172 462,29-21 884 812,44
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów32 932 769,902 925 277,89
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-22 639 214,36-44 333 683,67
10Inne korekty35 965,91147 263,86
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-6 033 494,17-45 509 556,86
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 080 787,47-4 684 166,62
IWpływy898 197,81333 966,46
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych527 748,81153 065,85
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:180 900,61
a) w jednostkach powiązanych180 507,33
b) w pozostałych jednostkach393,28
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych393,28
4Inne wpływy inwestycyjne370 449,00
IIWydatki-1 978 985,28-5 018 133,08
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-1 978 985,28-4 137 930,94
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:-880 202,14
a) w jednostkach powiązanych-880 202,14
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 080 787,47-4 684 166,62
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej25 166 174,2450 446 599,17
IWpływy31 870 273,06101 263 604,59
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki100 000 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe31 870 273,061 263 604,59
IIWydatki-6 704 098,82-50 817 005,42
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-413 188,55-129 706,92
8Odsetki-3 766 317,83-2 078 739,50
9Inne wydatki finansowe-2 524 592,44-48 608 559,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)25 166 174,2450 446 599,17
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)18 051 892,60252 875,69
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:18 051 892,60252 875,69
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-35 426,32
FŚrodki pieniężne na początek okresu956 882,92704 007,23
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:19 008 775,52956 882,92
– o ograniczonej możliwości dysponowania18 365 221,93105 281,48
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok6 472 908,403 839 722,14
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:14 713 686,5514 713 686,55153 445,71
Rozliczone dotacjeart … ust … pkt … lit …
Przychody opodatkowane na terenia GBart … ust … pkt … lit …
Faktury ujete w ubiegłym roku korekta CITart … ust … pkt … lit …
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:232 857 975,67232 857 975,67205 764 938,29
Przychody z tyt. usł. budowlanych NKUPart … ust … pkt … lit …
Różnice kursowe od kontraktów forwardart … ust … pkt … lit …
Faktury ujete w ubiegłym rokuart … ust … pkt … lit …
Róznice kursowe NKUPart … ust … pkt … lit …
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:204 979 779,38204 979 779,38161 281 957,94
Przychody z tyt. usł. budowlanych NKUPart … ust … pkt … lit …
Przychody zafakturowaneart … ust … pkt … lit …
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:20 087 108,2220 087 108,227 265 742,32
Odsetki dla budżetuart … ust … pkt … lit …
Karyart … ust … pkt … lit …
Darowiznaart … ust … pkt … lit …
PFRONart … ust … pkt … lit …
Ubezpieczenie pracowniczeart … ust … pkt … lit …
Amortyzacja ST w dotacjiart … ust … pkt … lit …
Amortyzacja ST leasingart … ust … pkt … lit …
Amortyzacja ST sam osob,art … ust … pkt … lit …
Remont związany z dotacjąart … ust … pkt … lit …
Reprezentacjaart … ust … pkt … lit …
Inneart … ust … pkt … lit …
Odsetkiart … ust … pkt … lit …
Odszkodowaniaart … ust … pkt … lit …
Koszty opodatkowane na terenia GBart … ust … pkt … lit …
Usł. niematerialneart … ust … pkt … lit …
Utworzona rezerwaart … ust … pkt … lit …
Koszty zaliczone do roku ubiegłego korekta CITart … ust … pkt … lit …
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:211 082 239,50211 082 239,50186 423 201,60
Amortyzacja odroczonaart … ust … pkt … lit …
Koszty likwidacji ST NKUPart … ust … pkt … lit …
Odpis na naleznościart … ust … pkt … lit …
Koszty kontraktów NKUPart … ust … pkt … lit …
Niewypłacone wynagrodzeniaart … ust … pkt … lit …
Niezapłacony ZUSart … ust … pkt … lit …
Niewypłacone delegacjeart … ust … pkt … lit …
Niezapłacone odsetkiart … ust … pkt … lit …
Rezerwyart … ust … pkt … lit …
Koszty zaliczone do roku ubiegłegoart … ust … pkt … lit …
Róznice kursoweart … ust … pkt … lit …
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:188 603 499,74188 603 499,74145 405 661,55
Wypłacone wynagrodzeniaart … ust … pkt … lit …
Koszty kontraktów NKUPart … ust … pkt … lit …
Zapłacony ZUSart … ust … pkt … lit …
Niewypłacone delegacjeart … ust … pkt … lit …
Kosztyart … ust … pkt … lit …
Koszty rat kapita lowych KUPart … ust … pkt … lit …
Rezerwyart … ust … pkt … lit …
Odsetkiart … ust … pkt … lit …
Niewypłacone delegacjeart … ust … pkt … lit …
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-3 312 216,42-3 312 216,42
Rozliczenie straty za 2016 r.-2 563 150,02-2 563 150,02art … ust … pkt … lit …
Rozliczenie straty za 2017 r.-749 066,40-749 066,40art … ust … pkt … lit …
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 134 657,007 486 578,00
K. Podatek dochodowy595 585,001 422 450,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

ZalacznikZNotami

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki