Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "ARIADNA" SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-08
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyARIADNA SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
Siedziba
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatŁÓDŹ
GminaŁÓDŹ
MiejscowośćŁODŹ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁÓDZKIE
PowiatŁÓDŹ
GminaŁÓDŹ
UlicaNICIARNIANA
Nr domu2/6
MiejscowośćŁODŹ
Kod pocztowy92-208
PocztaŁÓDŹ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1310D - produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
1310A - produkcja przędzy bawełnianej
1310C - produkcja przędzy z włókien chemicznych
1330Z - wykończanie wyrobów włókienniczych
1395Z - produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
1396Z - produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
4641Z - sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
4751Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000019179

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

I. Środki trwałe i WNiP
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z ustaw podatkowych. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Amortyzacja liczona jest zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 10000 zł ujmowane w ewidencji środków trwałych - amortyzacja obciąża koszty jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania lub w miesiącu następnym,
b) nowoprzyjęte środki trwałe amortyzowane są metodą amortyzacji użytkowej odpowiadającej przewidywanemu okresowi użytkowania,
c) pozostałe środki trwałe umarzane są metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności.
II. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
III. Długoterminowe aktywa finansowe
Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości i Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci akcji i udziałów wyceniono wg. cen nabycia.
IV. Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana jest w sposób następujący:
a) zapasy :
- surowce - w cenach nabycia,
- materiały - w cenach zakupu,
- towary - w cenach zakupu dla towarów nabywanych od kontrahentów oraz wg kosztu wytworzenia dla towarów pochodzących z własnej produkcji, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
- produkty - w kosztach wytworzenia nie wyższych od możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obc
ych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg. kursu średniego dla danej waluty, który jest ustalonego przez NBP i obowiązuje w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg odpowiedniego kursu średniego NBP dla danej waluty .
V. Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
VI. Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych.
VII.Pozostałe metody wyceny
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik ze sprzedaży,
▪ wynik na operacjach finansowych,
▪ wynik na działalności operacyjnej,
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik na działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udział

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. Zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe21 183 140,4519 122 098,69
IWartości niematerialne i prawne48 167,4329 295,76
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne48 167,4329 295,76
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe20 145 571,6518 124 232,56
1Środki trwałe18 545 359,1617 153 597,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)131 432,90175 243,82
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 530 993,503 245 225,50
c) urządzenia techniczne i maszyny13 818 313,2812 579 545,85
d) środki transportu278 947,90282 601,38
e) inne środki trwałe785 671,58870 980,50
2Środki trwałe w budowie1 213 900,49970 635,51
3Zaliczki na środki trwałe w budowie386 312,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe214 805,37214 805,37
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe214 805,37214 805,37
a) w jednostkach powiązanych212 825,37212 825,37
– udziały lub akcje212 825,37212 825,37
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 980,001 980,00
– udziały lub akcje1 500,001 500,00
– inne papiery wartościowe480,00480,00
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe774 596,00753 765,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego774 596,00753 765,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe24 263 485,0622 026 059,60
IZapasy15 682 503,4013 850 244,62
1Materiały7 268 013,985 868 734,08
2Półprodukty i produkty w toku1 544 368,811 377 605,20
3Produkty gotowe6 613 841,456 350 786,94
4Towary244 929,68246 201,49
5Zaliczki na dostawy i usługi11 349,486 916,91
IINależności krótkoterminowe7 454 097,976 759 949,83
1Należności od jednostek powiązanych103 710,7593 629,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:103 710,7593 629,56
– do 12 miesięcy103 710,7593 629,56
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek7 350 387,226 666 320,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 247 415,426 650 881,10
– do 12 miesięcy7 247 415,426 650 881,10
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych87 110,00
c) inne15 861,8015 439,17
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe826 021,561 169 188,00
1Krótkoterminowe aktywa finansowe826 021,561 169 188,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach248 540,00600 438,70
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki4 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe248 540,00596 438,70
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne577 481,56568 749,30
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach575 627,96568 609,34
– inne środki pieniężne1 853,60139,96
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe300 862,13246 677,15
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem45 446 625,5141 148 158,29
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny30 023 741,0628 130 537,39
IKapitał (fundusz) podstawowy1 474 237,801 474 237,80
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:24 521 719,4322 709 595,71
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:74 274,7874 274,78
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:248 119,38248 119,38
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki248 119,38248 119,38
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto3 705 389,673 624 309,72
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 422 884,4513 017 620,90
IRezerwy na zobowiązania3 086 618,912 761 441,36
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 345 309,001 150 425,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 702 490,911 592 310,19
– długoterminowa1 258 541,531 135 517,46
– krótkoterminowa443 949,38456 792,73
3Pozostałe rezerwy38 819,0018 706,17
– długoterminowe
– krótkoterminowe38 819,0018 706,17
IIZobowiązania długoterminowe3 415 099,892 880 623,22
1Wobec jednostek powiązanych57 213,4883 619,72
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek3 357 886,412 797 003,50
a) kredyty i pożyczki3 357 886,412 797 003,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe8 779 732,707 192 312,45
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych227 304,47302 295,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:200 898,23275 888,89
– do 12 miesięcy200 898,23275 888,89
– powyżej 12 miesięcy
b) inne26 406,2426 406,24
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 515 963,286 864 693,66
a) kredyty i pożyczki2 422 242,611 877 847,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 644 477,782 707 055,47
– do 12 miesięcy3 644 477,782 707 055,47
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 421 802,961 374 791,70
h) z tytułu wynagrodzeń883 540,88789 769,38
i) inne143 899,05115 229,53
4Fundusze specjalne36 464,9525 323,66
IVRozliczenia międzyokresowe141 432,95183 243,87
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe141 432,95183 243,87
– długoterminowe87 622,03131 432,95
– krótkoterminowe53 810,9251 810,92
Pasywa razem45 446 625,5141 148 158,29
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:56 396 000,9155 547 350,05
– od jednostek powiązanych303 300,33503 688,47
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów53 473 686,5652 725 527,96
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)321 282,88365 248,12
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki1 439 063,751 308 465,61
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 161 967,721 148 108,36
BKoszty działalności operacyjnej51 777 470,0950 796 072,56
IAmortyzacja2 022 081,561 567 684,52
IIZużycie materiałów i energii25 685 936,5625 896 150,33
IIIUsługi obce4 089 039,424 247 105,31
IVPodatki i opłaty, w tym:1 423 995,141 366 132,25
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia14 049 592,6713 472 271,54
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 996 956,362 792 125,59
– emerytalne1 218 643,981 136 379,68
VIIPozostałe koszty rodzajowe633 625,84658 412,80
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów876 242,54796 190,22
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 618 530,824 751 277,49
DPozostałe przychody operacyjne826 467,14582 615,43
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych25 098,8217 723,11
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych427 848,47287 902,86
IVInne przychody operacyjne373 519,85276 989,46
EPozostałe koszty operacyjne977 677,35667 429,76
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych558 976,01432 085,96
IIIInne koszty operacyjne418 701,34235 343,80
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 467 320,614 666 463,16
GPrzychody finansowe407 997,70407 967,86
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:400 000,00315 493,04
AOd jednostek powiązanych, w tym:400 000,00315 493,04
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale400 000,00315 493,04
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:4 997,7010 700,03
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych3 000,00
VInne81 774,79
HKoszty finansowe261 830,64367 366,30
IOdsetki, w tym:123 201,74101 674,98
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych141 000,00
IVInne138 628,90124 691,32
IZysk (strata) brutto (F+G–H)4 613 487,674 707 064,72
JPodatek dochodowy908 098,001 082 755,00
z tego:
-część bieżąca734 045,00855 279,00
-część odroczona174 053,00227 476,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)3 705 389,673 624 309,72
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)28 130 537,3926 504 530,07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 474 237,801 474 237,80
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 474 237,801 474 237,80
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu22 709 595,7117 714 023,78
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 812 123,724 995 571,93
a) zwiększenie (z tytułu)1 812 123,724 995 571,93
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)1 812 123,724 995 571,93
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu24 521 719,4322 709 595,71
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości74 274,7874 274,78
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu74 274,7874 274,78
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu248 119,38248 119,38
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu248 119,38248 119,38
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 624 309,726 993 874,33
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 624 309,726 993 874,33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 624 309,726 993 874,33
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)3 624 309,726 993 874,33
-zwiekszenie kapitału (funduszu) zapasowego1 812 123,724 995 571,93
-wypłacona dywidenda1 812 186,001 998 302,40
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto3 705 389,673 624 309,72
Azysk netto3 705 389,673 624 309,72
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)30 023 741,0628 130 537,39
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)30 023 741,0628 130 537,39
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej4 225 181,434 797 354,46
IZysk (strata) netto3 705 389,673 624 309,72
IIKorekty razem519 791,761 173 044,74
1Amortyzacja2 065 892,481 611 495,44
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-24 559,8944 912,32
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-177 250,76-97 031,27
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-28 098,82123 276,89
5Zmiana stanu rezerw325 177,55104 752,75
6Zmiana stanu zapasów-1 832 258,78-514 490,53
7Zmiana stanu należności-694 148,14-291 520,35
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 001 865,02296 046,65
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-116 826,9065 062,44
10Inne korekty-169 459,60
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)4 225 181,434 797 354,46
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-3 877 320,76-5 211 161,61
IWpływy457 587,96415 649,81
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych46 524,5035 971,22
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:411 063,46379 678,59
a) w jednostkach powiązanych400 000,00315 493,04
b) w pozostałych jednostkach11 063,4664 185,55
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych7 000,0023 000,00
– odsetki4 063,464 992,25
– inne wpływy z aktywów finansowych36 193,30
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki4 334 908,725 626 811,42
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 086 368,725 626 811,42
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne248 540,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 877 320,76-5 211 161,61
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-363 688,30204 190,16
IWpływy1 720 327,502 541 918,55
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 123 588,552 541 629,66
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe596 738,95288,89
IIWydatki2 084 015,802 337 728,39
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 812 186,001 998 302,40
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek24 873,7295 321,16
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego26 406,2426 406,24
8Odsetki116 350,5493 007,27
9Inne wydatki finansowe104 199,30124 691,32
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-363 688,30204 190,16
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-15 827,63-209 616,99
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:8 732,26-254 529,31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-24 559,8944 912,32
FŚrodki pieniężne na początek okresu586 957,06823 278,61
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:571 129,43568 749,30
– o ograniczonej możliwości dysponowania245 781,32876,06
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok4 613 487,674 707 064,72
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:878 342,85669 817,36
Dywidenda od spółki powiązanej400 000,00art 22 ust 4315 493,04
Rozwiązanie odpisów aktualizujących nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów w latach ubiegłych430 848,47art 12301 905,86
pozostałe 47 494,3852 418,46
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:979 257,141 061 185,95
Odpisy aktualizacyjne,amortyzacja i ubezpieczenie samochodów osobowych,koszty reprezentacji i reklamy,979 257,14art 16 ust 11 061 185,95
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 167 737,921 165 935,03
Rezerwy na świadczenia pracownicze,wynagrodzenia bezosobowe,świadczenia ZUS1 167 737,92art 16 ust 11 165 935,03
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 018 745,051 762 900,02
Rozwiązania rezerw, uregulowany fundusz bezosobowy,składki ZUS,amortyzacja podatkowa2 018 745,05art 151 762 900,02
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 863 394,834 501 468,32
K. Podatek dochodowy734 045,00855 279,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
Ustęp 1.
Objaśnienia do bilansu
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na poczatek roku obrotowego,zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu,przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
-
Ustęp 2.
Objaśnienia do rachunku zysków i strat
1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług
-
Ustęp 3.
Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki