Szczegóły spółki

Nazwa "ARIADNA" SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
NIP 7280132248
REGON 470593540
KRS 0000019179
Adres ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail ariadna@ariadna.com.pl
WWW b.d.
PKD
 • 1310D — produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
 • 1310A — produkcja przędzy bawełnianej
 • 1310C — produkcja przędzy z włókien chemicznych
 • 1330Z — wykończanie wyrobów włókienniczych
 • 1395Z — produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • 1396Z — produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • 4641Z — sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 4751Z — sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.32 0.34
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.46 0.51
Płynność bieżąca (CR) 3.06 2.76
Płynność szybka (QR) 1.14 0.98
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.46 0.51
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 6.52% 6.57%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 12.88% 12.34%
Rentowność aktywów (ROA) 8.81% 8.15%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-16 137/2020 12 34798
Poz. 34798. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-34821/2020]

Zarząd Spółki pod firmą ARIADNA Spółka Akcyjna Fabryka
Nici z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy -
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy
Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich
dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwi-
towaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji
należy składać w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6,
92-208 Łódź, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku),
w godzinach 800-1500.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie inter-
netowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację
z akcjonariuszami.
Poz. 34798. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-34821/2020]

Zarząd Spółki pod firmą ARIADNA Spółka Akcyjna Fabryka
Nici z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy -
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy
Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich
dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwi-
towaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji
należy składać w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6,
92-208 Łódź, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku),
w godzinach 800-1500.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie inter-
netowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację
z akcjonariuszami.
2020-05-13 92/2020 11 21288
Poz. 21288. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-20987/2020]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici w Łodzi zawiada-
mia, że chce zmienić porządek obrad WZA w ten sposób, że
dopisuje podpunkt w punkcie 7 w brzmieniu:
- wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
Poz. 21288. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-20987/2020]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici w Łodzi zawiada-
mia, że chce zmienić porządek obrad WZA w ten sposób, że
dopisuje podpunkt w punkcie 7 w brzmieniu:
- wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
2020-04-28 82/2020 8 19619
Poz. 19619. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-19182/2020]

Zarząd Spółki„Ariadna” S.A.Fabryka Nici zawiadamia,iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1.
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2020 r., o godz. 1000,
w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego
   Spółki za 2019 r.
  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań
   z badania sprawozdań finansowych i z działalności Rady
   Nadzorczej w 2019 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2019,
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
    rok 2019,
   - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków,
   - podziału zysku za rok 2019,
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 19619. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-19182/2020]

Zarząd Spółki„Ariadna” S.A.Fabryka Nici zawiadamia,iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1.
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2020 r., o godz. 1000,
w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego
   Spółki za 2019 r.
  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań
   z badania sprawozdań finansowych i z działalności Rady
   Nadzorczej w 2019 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2019,
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
    rok 2019,
   - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków,
   - podziału zysku za rok 2019,
  8. Zamknięcie obrad.
2020-01-21 13/2020 289 30325
Poz. 30325. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/148/20/595]

W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpi-
sać: 3. Adres poczty elektronicznej ARIADNA@
ARIADNA.COM.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.ADRIADNA.COM.PL
Poz. 30325. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/148/20/595]

W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpi-
sać: 3. Adres poczty elektronicznej ARIADNA@
ARIADNA.COM.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.ADRIADNA.COM.PL
2019-08-20 160/2019 387 979382
Poz. 979382. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17100/19/633]

W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MARCZAK 2. JARO-
SŁAW 3. 55061407871 wpisać: 2 1. GRĘDA 2. JARO-
SŁAW 3. 72042802571
Poz. 979382. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17100/19/633]

W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MARCZAK 2. JARO-
SŁAW 3. 55061407871 wpisać: 2 1. GRĘDA 2. JARO-
SŁAW 3. 72042802571
2019-07-16 136/2019 1082 709381
Poz. 709381. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10139/19/708]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HAUSMAN 2. MARCIN 3. 78121901496 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU-DYREKTOR DS.MARKETINGU
I SPRZEDAŻY 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HAUSMAN
2. MARCIN 3. 78121901496 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 709381. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.06.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10139/19/708]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HAUSMAN 2. MARCIN 3. 78121901496 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU-DYREKTOR DS.MARKETINGU
I SPRZEDAŻY 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HAUSMAN
2. MARCIN 3. 78121901496 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2019-07-02 126/2019 912 512617
Poz. 512617. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/211]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512617. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/211]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 912 512618
Poz. 512618. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/612]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512618. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/612]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 912 512619
Poz. 512619. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/13]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512619. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/13]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 912 512620
Poz. 512620. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/414]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512620. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/129870/19/414]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-19 118/2019 22 32480
Poz. 32480. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-32265/2019]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici zawiadamia, iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.2.
Statutu Spółki - zwołuje na dzień 12 lipca 2019 r., o godz. 800,
w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradza-
   nia członków Rady Nadzorczej.
 6. Zamknięcie obrad.
Poz. 32480. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-32265/2019]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici zawiadamia, iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.2.
Statutu Spółki - zwołuje na dzień 12 lipca 2019 r., o godz. 800,
w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradza-
   nia członków Rady Nadzorczej.
 6. Zamknięcie obrad.
2019-05-20 96/2019 15 25666
Poz. 25666. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-25333/2019]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici zawiadamia, iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1. Sta-
tutu Spółki - zwołuje na dzień 14 czerwca 2019 r., o godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego
   Spółki za 2018 r.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań:
   z badania sprawozdań finansowych i z działalności Rady
   Nadzorczej w 2018 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2018,
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
   - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków,
   - podziału zysku za rok 2018,
   - zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 8. Zamknięcie obrad.
Poz. 25666. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-25333/2019]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici zawiadamia, iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1. Sta-
tutu Spółki - zwołuje na dzień 14 czerwca 2019 r., o godz. 1000,
w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego
   Spółki za 2018 r.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań:
   z badania sprawozdań finansowych i z działalności Rady
   Nadzorczej w 2018 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2018,
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
   - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków,
   - podziału zysku za rok 2018,
   - zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 8. Zamknięcie obrad.
2018-09-18 181/2018 642 428402
Poz. 428402. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268766/18/814]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428402. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268766/18/814]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 642 428403
Poz. 428403. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268767/18/215]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428403. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268767/18/215]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 642 428404
Poz. 428404. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268768/18/616]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428404. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268768/18/616]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-18 181/2018 642 428405
Poz. 428405. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268769/18/17]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428405. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA
FABRYKA NICI. KRS 0000019179. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2001.
[RDF/268769/18/17]

W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-23 99/2018 12 21609
Poz. 21609. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-21159/2018]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici zawiadamia, iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1.
Statutu Spółki - zwołuje na dzień 20.06.2018 r. o godz. 1000
w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego
   Spółki za 2017 r.  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań:
   z badania sprawozdań finansowych i z działalności Rady
   Nadzorczej w 2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2017
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
    rok 2017
   - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków
   - podziału zysku za rok 2017.
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 21609. „ARIADNA” SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI
w Łodzi. KRS 0000019179. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 czerwca 2001 r.
[BMSiG-21159/2018]

Zarząd Spółki „Ariadna” S.A. Fabryka Nici zawiadamia, iż dzia-
łając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1.
Statutu Spółki - zwołuje na dzień 20.06.2018 r. o godz. 1000
w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdol-
   ności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalno-
   ści Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego
   Spółki za 2017 r.  6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań:
   z badania sprawozdań finansowych i z działalności Rady
   Nadzorczej w 2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki za rok 2017
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
    rok 2017
   - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków
   - podziału zysku za rok 2017.
  8. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki