Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-LUBLIN" S.A.
Siedziba
WojewództwoLUBELSKIE
PowiatM. LUBLIN
GminaM. LUBLIN
MiejscowośćLUBLIN
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoLUBELSKIE
PowiatM. LUBLIN
GminaM. LUBLIN
UlicaAL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY
Nr domu78
MiejscowośćLUBLIN
Kod pocztowy20-147
PocztaLUBLIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4773Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000017327

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są w języku polskim zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 p.351) w systemie elektronicznego przetwarzania danych.

Księgi rachunkowe Spółki są prowadzone przez spółkę Business Support Solution S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie zawartej umowy z dnia z dnia 23 września 2013 r.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały opisane w załączniku nr 1 .

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Uznanie przychodów i kosztów
1 Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru.
Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów stanowi wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług po uwzględnieniu udzielonych rabatów i prowizji związanych z obrotem z wyłączeniem podatku od towarów i usług.
Kosztami własnymi sprzedaży są wszystkie koszty związane z działalnością operacyjną za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych.

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Ujęcie ich w rachunku zysków i strat następuje w okresie, którego dotyczą.

2 Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów zostały przekazane nabywcy.

Przychody ze sprzedaży stanowią wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług po uwzględnieniu udzielonych rabatów i innych zmniejszeń z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują tytuły zaprezentowane w załączniku nr 2 odpowiednio w notach 16 i 17.

Przychody i koszty finansowe obejmują tytuły zaprezentowane w załączniku nr 2 odpowiednio w notach nr 18A, 18B, 19A, 19B

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zostało sporządzone w wersji pełnej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2019 p.351) w zakresie objętym Załącznikiem nr 1.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostkę dominujacą wyższego szczebla, rachunek zysków i strat sporządzany jest również w układzie kalkulacyjnym.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

'Podstawowy przedmiot działalności

'Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z wpisem do KRS sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, medycznych, kosmetyków artykułów toaletowych prowadzona w punktach sprzedaży detalicznej – aptekach na podstawie udzielonych zezwoleń Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych właściwych dla województw, w których zlokalizowane są apteki.

'Czas trwania działalności jednostki

1. P.Z.F. „CEFARM-LUBLIN” S.A. została zawiązana aktem notarialnym w dniu 18 marca 1994 r. przed notariuszem Czesławem Kołcunem w Warszawie (Repertorium A Nr 2618/94). Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 12.06.2001 pod numerem KRS 0000017327 w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony.

'Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

'Dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym i porównywalne dane finansowe dotyczące bilansu odpowiadają danym finansowym na dzień 31 grudnia 2018r. oraz porównywalnym danym finansowym na dzień 31 grudnia 2017r.
Dane prezentowane w rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym obejmują odpowiednio okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018r. i okres 1 stycznia – 31 grudnia 2017r. stanowiący porównywalne dane finansowe.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

'Założenie kontynuacji działalności jednostki

'Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 762 078,2711 396 808,75
IWartości niematerialne i prawne210,50961,36
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne210,50961,36
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe4 158 508,624 497 124,21
1Środki trwałe4 101 412,564 178 011,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 480 036,542 260 359,43
c) urządzenia techniczne i maszyny848 231,23848 205,79
d) środki transportu
e) inne środki trwałe773 144,791 069 446,44
2Środki trwałe w budowie57 096,06319 112,55
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe218 270,39241 644,35
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek218 270,39241 644,35
IVInwestycje długoterminowe515 600,005 847 475,32
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe515 600,005 847 475,32
a) w jednostkach powiązanych509 600,005 841 475,32
– udziały lub akcje509 600,00509 996,20
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe5 331 479,12
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach6 000,006 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe6 000,006 000,00
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe869 488,76809 603,51
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego842 462,00780 064,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe27 026,7629 539,51
BAktywa obrotowe71 254 672,7572 366 779,90
IZapasy23 857 226,4024 164 828,83
1Materiały0,350,35
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary23 857 226,0524 164 828,48
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe8 574 424,588 599 925,29
1Należności od jednostek powiązanych2 484 669,652 354 303,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 127 069,251 906 628,54
– do 12 miesięcy2 127 069,251 906 628,54
– powyżej 12 miesięcy
b) inne357 600,40447 675,41
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek6 089 754,936 245 621,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 733 023,295 761 521,98
– do 12 miesięcy5 733 023,295 761 521,98
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych198 762,16370 993,51
c) inne157 969,48113 105,85
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe38 740 488,7239 452 796,58
1Krótkoterminowe aktywa finansowe38 740 488,7239 452 796,58
a) w jednostkach powiązanych37 834 534,2037 897 363,07
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe37 834 534,2037 897 363,07
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne905 954,521 555 433,51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach637 871,76935 397,19
– inne środki pieniężne268 082,76620 036,32
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe82 533,05149 229,20
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne4 326 075,844 326 075,84
Aktywa razem81 342 826,8688 089 664,49
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny17 492 580,0116 033 494,21
IKapitał (fundusz) podstawowy10 532 400,0010 532 400,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 021 382,832 968 281,11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)6 717 366,136 717 366,13
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:4 479 711,384 479 711,38
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki4 479 711,384 479 711,38
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 459 085,80-1 946 898,28
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania63 850 246,8572 056 170,28
IRezerwy na zobowiązania1 401 737,291 416 073,04
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego842 462,00780 064,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne503 037,79605 959,72
– długoterminowa156 010,00150 297,00
– krótkoterminowa347 027,79455 662,72
3Pozostałe rezerwy56 237,5030 049,32
– długoterminowe
– krótkoterminowe56 237,5030 049,32
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe61 802 443,4169 968 669,50
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych45 325 998,6958 828 188,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:37 240 986,2429 020 683,92
– do 12 miesięcy37 240 986,2429 020 683,92
– powyżej 12 miesięcy
b) inne8 085 012,4529 807 505,05
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek16 183 722,7710 760 798,69
a) kredyty i pożyczki20,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:9 165 389,697 566 883,57
– do 12 miesięcy9 165 389,697 566 883,57
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 928 152,421 944 750,22
h) z tytułu wynagrodzeń1 292 178,321 234 073,07
i) inne3 798 002,3415 071,83
4Fundusze specjalne292 721,95379 681,84
IVRozliczenia międzyokresowe646 066,15671 427,74
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe646 066,15671 427,74
– długoterminowe
– krótkoterminowe646 066,15671 427,74
Pasywa razem81 342 826,8688 089 664,49
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:216 321 398,59209 725 403,00
– od jednostek powiązanych4 559 092,414 693 951,60
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów4 552 104,544 651 090,45
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)39 556,59-258 961,79
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów211 729 737,46205 333 274,34
BKoszty działalności operacyjnej214 050 320,43209 527 652,67
IAmortyzacja1 263 307,771 150 354,71
IIZużycie materiałów i energii1 301 237,461 266 124,59
IIIUsługi obce16 938 304,6717 748 650,08
IVPodatki i opłaty, w tym:447 467,38447 341,54
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia19 130 601,9419 318 781,20
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 715 181,993 816 745,26
– emerytalne1 764 709,101 799 728,03
VIIPozostałe koszty rodzajowe68 815,2890 273,42
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów171 185 403,94165 689 381,87
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 271 078,16197 750,33
DPozostałe przychody operacyjne188 568,54939 027,59
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych572 784,63
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych93 748,22238 943,09
IVInne przychody operacyjne94 820,32127 299,87
EPozostałe koszty operacyjne1 703 491,111 841 286,56
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych27 055,94
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych253 687,4878 313,38
IIIInne koszty operacyjne1 422 747,691 762 973,18
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)756 155,59-704 508,64
GPrzychody finansowe2 050 780,611 406 310,33
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 516 879,961 361 590,79
– od jednostek powiązanych1 516 870,581 361 590,79
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:432 125,683,00
– w jednostkach powiązanych432 125,683,00
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne101 774,9744 716,54
HKoszty finansowe1 347 850,402 648 699,97
IOdsetki, w tym:1 340 341,201 418 409,30
– dla jednostek powiązanych1 311 737,161 414 852,24
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych1 227 654,28
IVInne7 509,202 636,39
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 459 085,80-1 946 898,28
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 459 085,80-1 946 898,28
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)16 033 494,2117 980 392,49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach16 033 494,2117 980 392,49
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu10 532 400,0010 532 400,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
inne
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu10 532 400,0010 532 400,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 968 281,1112 433 606,31
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-1 946 898,28-9 465 325,20
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)1 946 898,289 465 325,20
– pokrycia straty1 946 898,289 465 325,20
inne
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 021 382,832 968 281,11
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu4 479 711,384 479 711,38
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
niezarejestrowany kapitał podstawowy
z podziału zysku
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
inne
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu4 479 711,384 479 711,38
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 946 898,28-9 465 325,20
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
wypłata dywidenty
podział zysku z lat ubiegłych
przeniesienie na zapasowy
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 946 898,289 465 325,20
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 946 898,289 465 325,20
a) zwiększenie (z tytułu)
inne
b) zmniejszenie (z tytułu)1 946 898,289 465 325,20
pokrycie strat1 946 898,289 465 325,20
inne
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 459 085,80-1 946 898,28
Azysk netto1 459 085,80
Bstrata netto1 946 898,28
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)17 492 580,0116 033 494,21
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)17 492 580,0116 033 494,21
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto1 459 085,80-1 946 898,28
IIKorekty razem14 923 392,335 335 796,03
1Amortyzacja1 263 307,771 150 354,71
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-205 120,7752 879,14
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-405 069,74654 866,65
5Zmiana stanu rezerw-14 335,75100 349,52
6Zmiana stanu zapasów307 602,43-78 088,45
7Zmiana stanu należności48 874,67-764 307,64
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów13 946 684,414 114 336,19
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-18 550,69105 405,91
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)16 382 478,133 388 897,75
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy7 349 117,4353 891 199,94
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5 416,981 231 177,20
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:7 247 036,7752 660 022,74
a) w jednostkach powiązanych7 247 036,7752 660 022,74
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne96 663,68
IIWydatki1 346 429,3836 455 120,83
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 346 429,381 006 974,67
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:6 469 500,00
a) w jednostkach powiązanych6 469 500,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne28 978 646,16
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)6 002 688,0517 436 079,11
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy3 800 000,0020,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki3 800 000,0020,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki26 834 645,1720 605 783,17
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek26 400 020,0020 044 528,60
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki434 625,17561 254,57
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-23 034 645,17-20 605 763,17
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-649 478,99219 213,69
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-649 478,99219 213,69
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 555 433,511 336 219,82
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:905 954,521 555 433,51
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 459 085,80
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:123 622,84
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:5 669 677,55
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:3 933 610,80
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:934 303,41355,13
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:5 357 406,45632,96
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:6 245 395,764 416 468,82
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:8 094 510,48
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:4 454 419,65
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-3 994 380,52
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

'Załącznik nr 1 - dodatkowe informacje i objasnienia

-

Załacznik nr 2 - noty do sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki