Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ECO SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyECO Serwis S.A.
Siedziba
Województwoopolskie
PowiatM. Opole
GminaM.Opole
MiejscowośćOpole
Adres
Kod krajuPL
Województwoopolskie
PowiatM. Opole
GminaM. Opole
UlicaHarcerska
Nr domu15
MiejscowośćOpole
Kod pocztowy45-118
PocztaOpole
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000016151

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. Kontrakty na usługi, w tym z wykonanej lecz nie zakończonej na dzień bilansowy jako całości usługi, objętej umową o okresie dłuższym niż 6 m-cy ustala się po rzeczywiście poniesionych kosztach wytworzenia, nie wyższych od kosztów, których pokrycie przez zamawiającego jest prawdopodobne (metoda zysku zerowego).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej do 3 500 zł amortyzuje się w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu oddania do używania. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500 zł, amortyzowane są metodą liniową miesięcznie począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej na określenie którego wpływają w szczególności: liczba zmian na których pracuje dany środek, tempo postępu techniczno-ekonomicznego, prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego. Na każdy dzień bilansowy jednostka dokonuje weryfikacji przyjętego wcześniej okresu ekonomicznej użyteczności każdej wartości niematerialnej i prawnej i każdego środka trwałego. Zmiana tego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego. W przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej dokonuje się odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość. Środki trwałe postawione w stan likwidacji wyłącza się z ewidencji księgowej i ujmuje w ewidencji pozabilansowej do czasu likwidacji. Stosowane stawki amortyzacyjne: a) budynki 10-20%, b) urzadzenia techniczne i maszyny 20-30%, c) środki transportu 20-40% d) inne środki trwałe 14-20%. 2. Inwestycje w nieruchomości. Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. W przypadku trwałej utraty wartości nieruchomości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się odpisu aktualizującego jej wartość. 3. Trwła utrata wartości aktywów. Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.

4. Leasing finansowy. Spółka jest stroną umów leasingu operacyjnego. Przedmiot leasingu ujmowany jest w księgach rachunkowych jako leasing finansowy, gdyż umowy spełnia przynajmniej jeden z warunków zawartych w art 3. ust 4 ustawy o rachunkowości, umożliwiający zaliczenie używanych obcych środków trwałych do aktywów trwałych korzystającego. Dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych umowy kwalifikowane są do leasingu operacyjnego. 5. Zapasy. Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość materiałów ustala się w oparciu o cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średniej ważonej. Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych. Produkcja w toku wyceniona jest po koszcie wytworzenia, przy czym jeżeli w czasie wykonywania usług o terminie realizacji nie przekraczającym 6 miesięcy zostaną wystawione faktury częściowe, to produkcję w toku stanowi nadwyżka pomiędzy kosztami wytworzenia a uzyskanym przychodem netto w danym roku obrotowym. W przypadku, gdy na dzień bilansowy koszt wytworzenia jest wyższy od ceny sprzedaży netto, to dokonuje się odpisu aktualizującego wycenę produkcji w toku w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w wysokości różnicy pomiędzy wyższym kosztem wytworzenia a niższą ceną sprzedaży netto.

6. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe. Należności wykazuje się w księgach rachunkowych w ciągu roku, na dzień ich powstania w wartości nominalnej, natomiast na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, tj. uwzględniającej należne na dzień bilansowy odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 7. Rozliczenia międzyokresowe. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. W czynnych rozliczeniach międzyokresowych spółka ujmuje między innymi ubezpieczenia majątkowe, usługi informatyczne oraz prowizje od udzielonych gwarancji. 8. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów. Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się na: zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, skutków toczącego się postępowania sądowego, strat z transakcji gospodarczych w toku oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Dla ustalenia rezerw na zobowiązania przyjmuje się kryterium: pewność lub duży stopień prawdopodobieństwa powstania zobowiązania oraz możliwość wiarygodnego oszacowania wartości. Rozliczenia międzyokresowe dotyczą zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych, z tytułu innych świadczeń pracowniczych, takich jak: premia kwartalna i urlopy oraz niezafakturowanych usług. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Dla oszacowania zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych stosuje się metodę wyceny aktuarialną (prognozowanych uprawnień jednostkowych) biorąc pod uwagę założenia: demograficzne dotyczące przyszłych cech charakteryzujących aktualnie zatrudnionych i byłych pracowników, którzy są uprawnieni do świadczenia, ustalone w oparciu o dane statystyczne takie jak: umieralność pracowników, wskaźnik rotacji pracowników, niezdolności do pracy i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, finansowe dotyczące takich zagadnień jak: stopa dyskonta, poziom przyszłego wynagrodzenia i przyszłych świadczeń.

9. Podatek dochodowy Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, nie dokonując ich kompensaty. 10. Instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe. Aktywa finansowe dzieli się na: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Zobowiązania finansowe dzieli się na: zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, pozostałe zobowiązania finansowe. Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. 11. Kapitał własny. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych w przepisach prawa oraz postanowieniami statutu Spółki.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finanasowy netto skłądają się: wynik działaności operacyjnej (w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), wynik operacji fionansowych, obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 264 425,021 691 317,11
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe650 306,001 046 294,84
1Środki trwałe650 306,001 046 294,84
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej31 427,4962 658,66
c) urządzenia techniczne i maszyny209 218,12302 155,07
d) środki transportu335 817,04579 131,21
e) inne środki trwałe73 843,35102 349,90
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe14 081,1214 081,12
1Nieruchomości14 081,1214 081,12
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe600 037,90630 941,15
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego595 607,00624 276,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 430,906 665,15
BAktywa obrotowe6 893 293,348 078 342,56
IZapasy301 513,35262 442,80
1Materiały208 438,30192 184,76
2Półprodukty i produkty w toku93 075,0570 258,04
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe4 026 437,384 357 498,86
1Należności od jednostek powiązanych3 301 371,273 278 491,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 301 371,273 278 491,81
– do 12 miesięcy3 301 371,273 234 119,00
– powyżej 12 miesięcy44 372,81
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek725 066,111 079 007,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:548 286,641 011 076,87
– do 12 miesięcy542 581,04993 887,27
– powyżej 12 miesięcy5 705,6017 189,60
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych136 374,00
c) inne40 405,4767 930,18
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 541 065,153 439 254,64
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 541 065,153 439 254,64
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 541 065,153 439 254,64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 541 065,15937 834,09
– inne środki pieniężne2 501 420,55
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe24 277,4619 146,26
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem8 157 718,369 769 659,67
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 743 884,012 260 277,39
IKapitał (fundusz) podstawowy948 100,00948 100,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:394 765,18314 990,21
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto401 018,83997 187,18
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 413 834,357 509 382,28
IRezerwy na zobowiązania2 775 741,742 934 541,36
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego818,008 568,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2 759 923,742 920 573,36
– długoterminowa1 936 244,221 795 905,79
– krótkoterminowa823 679,521 124 667,57
3Pozostałe rezerwy15 000,005 400,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe15 000,005 400,00
IIZobowiązania długoterminowe92 998,92242 215,28
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek92 998,92242 215,28
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe92 998,92242 215,28
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 545 093,694 332 568,14
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych113 656,55243 937,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:113 656,55243 937,09
– do 12 miesięcy113 656,55243 937,09
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek3 365 336,933 964 168,89
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe219 229,34240 379,01
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 259 191,071 388 325,29
– do 12 miesięcy1 255 889,021 385 023,24
– powyżej 12 miesięcy3 302,053 302,05
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 243 321,811 690 620,62
h) z tytułu wynagrodzeń499 665,90473 239,72
i) inne143 928,81171 604,25
4Fundusze specjalne66 100,21124 462,16
IVRozliczenia międzyokresowe57,50
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe57,50
– długoterminowe
– krótkoterminowe57,50
Pasywa razem8 157 718,369 769 659,67
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:29 901 166,2034 029 497,52
– od jednostek powiązanych27 940 758,1826 184 560,73
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów29 421 500,0533 820 188,03
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)176 763,58-215 587,59
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki186,92
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów302 902,57424 710,16
BKoszty działalności operacyjnej-29 280 843,25-32 800 184,79
IAmortyzacja-547 881,59-499 700,89
IIZużycie materiałów i energii-8 363 423,15-10 774 808,48
IIIUsługi obce-5 917 902,70-7 153 214,41
IVPodatki i opłaty, w tym:-251 475,03-219 932,62
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia-10 546 807,68-10 453 186,79
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-3 169 355,30-3 109 371,33
– emerytalne-1 578 082,03-1 551 428,63
VIIPozostałe koszty rodzajowe-263 905,88-252 027,37
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów-220 091,92-337 942,90
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)620 322,951 229 312,73
DPozostałe przychody operacyjne14 783,94115 521,40
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych9 167,31
IVInne przychody operacyjne14 783,94106 354,09
EPozostałe koszty operacyjne-75 064,14-59 233,18
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych-50 435,36-8 792,40
IIIInne koszty operacyjne-24 628,78-50 440,78
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)560 042,751 285 600,95
GPrzychody finansowe24 629,7734 928,29
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:24 629,7734 928,29
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe-30 059,69-29 891,06
IOdsetki, w tym:-24 875,67-21 304,24
– dla jednostek powiązanych-2 200,00-2 520,00
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-5 184,02-8 586,82
IZysk (strata) brutto (F+G–H)554 612,831 290 638,18
JPodatek dochodowy-153 594,00-293 451,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)401 018,83997 187,18
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 260 277,392 242 489,14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 260 277,392 242 489,14
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu948 100,00948 100,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu948 100,00948 100,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu314 990,21229 825,09
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego79 774,9785 165,12
a) zwiększenie (z tytułu)79 774,9785 165,12
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)79 774,9785 165,12
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu394 765,18314 990,21
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu997 187,181 064 564,05
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu997 187,181 064 564,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach997 187,181 064 564,05
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)-997 187,18-1 064 564,05
przeznaczenie na kapitał zapasowy-79 774,97-85 165,12
wypłata dywidendy-917 412,21-979 398,93
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto401 018,83997 187,18
Azysk netto401 018,83997 187,18
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 743 884,012 260 277,39
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 374 946,691 342 865,18
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej386 082,961 212 847,67
IZysk (strata) netto401 018,83997 187,18
IIKorekty razem-14 935,87215 660,49
1Amortyzacja547 881,59499 700,89
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)22 153,8421 258,31
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw-158 799,62200 182,03
6Zmiana stanu zapasów-39 070,55-87 833,26
7Zmiana stanu należności331 061,48-1 215 427,72
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-743 877,16843 104,84
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych25 714,55-45 324,60
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)386 082,961 212 847,67
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-72 358,67-147 088,40
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-72 358,67-147 088,40
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-72 358,67-147 088,40
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-72 358,67-147 088,40
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 211 913,78-1 231 029,73
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-1 211 913,78-1 231 029,73
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-917 412,21-979 398,93
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-272 347,73-230 372,49
8Odsetki-22 153,84-21 258,31
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 211 913,78-1 231 029,73
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-898 189,49-165 270,46
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-898 189,49-165 270,46
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 439 254,643 604 525,10
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 541 065,153 439 254,64
– o ograniczonej możliwości dysponowania39 484,9982 251,95
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok554 612,83
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-57,50-57,50
Zwrot wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów-57,50-57,50art 12 ust 4 pkt 6a
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-4 930,12-4 930,12
Odsetki naliczone-4 930,12-4 930,12art 12 ust 4 pkt 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 420,551 420,55
Odsetki uzyskane w roku podatkowym1 420,551 420,55art 12 ust 1
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:484 342,17484 342,17
Różnica trwała pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową286 029,99286 029,99art 16i
Wpłaty na PFRON174 214,00174 214,00art 16 ust 1 pkt 36
Darowizny13 000,0013 000,00art 16 ust 1 pkt 14
Koszty reprezentacji3 325,193 325,19art 16 ust 1 pkt 28
Odsetki od należności budżetowych2 678,872 678,87art 16 ust 1 pkt 21
Kary umowne i odszkodowania4 972,934 972,93art 16 ust 1 pkt 22
pozostałe 121,19121,19
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:899 777,53899 777,53
Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów - zawiązanie rezerwy448 017,57448 017,57art 15 ust 4e
Nieopłacony ZUS w części finansowanej przez płatnika składek329 034,04329 034,04art 16 ust 1 pkt 57a
Niewypłacone świadczenia pracownicze28 284,2928 284,29art 16 ust 1 pkt 57
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową39 052,4339 052,43art 16i
Odpis aktualizujący należności50 435,3650 435,36art 16 ust 1 pkt 26
Odpis aktualizujący odsetki naliczone4 930,124 930,12art 16 ust 1 pkt 26a
Nieopłacony odpis na ZFŚS23,7223,72art 16 ust 1 pkt 9b
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-956 530,30-956 530,30
Poniesione koszty, rozwiązanie rezerwy ujętej w biernym rozliczeniu międzyokresowym-599 067,19-599 067,19art 15 ust 4e
Nieopłacony ZUS w części finansowanej przez płatnika, zapłacony w roku podatkowym-327 002,99-327 002,99art 16 ust 1 pkt 57a
Świadczenia pracownicze dotyczące roku ubiegłego wypłacone w roku podatkowym-30 460,12-30 460,12art 16 ust 1 pkt 57
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-280 347,70-280 347,70
Opłaty leasingowe - leasing podatkowo operacyjny-272 347,70-272 347,70art 17b
Darowizny na cele pożytku publicznego-8 000,00-8 000,00art 18 ust 1 pkt 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym698 287,46
K. Podatek dochodowy132 675,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Noty objaśniające do sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki