Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaŚródmieście
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaŚródmieście
Ulicaul. Marszałkowska
Nr domu58
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-545
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
3600Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
3811Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
4673Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6831Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
8219Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
9101B - działalność archiwów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000016065

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Nie dotyczy

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

środki trwałe – według wartości ujętych w księgach rachunkowych. pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
2. należności – według kwot należnych ,
3. kapitały – w wartości nominalnej,
4. zobowiązania – według kwot wymaganych do zapłaty,
5. pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek porównawczy

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Wg ustawy o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 443 061,572 553 468,05
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 443 061,572 553 468,05
1Środki trwałe2 443 061,572 553 468,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)956 055,53956 055,53
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 484 006,021 593 971,86
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe3 000,023 440,66
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 328 891,8485 722,08
IZapasy232,19
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi232,19
IINależności krótkoterminowe1 781 761,3242 992,80
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 781 761,3242 992,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 763 647,3839 394,97
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych9 854,553 247,44
c) inne8 259,39350,39
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe541 147,4840 514,09
1Krótkoterminowe aktywa finansowe541 147,4840 514,09
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne541 147,4840 514,09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach541 147,4840 514,09
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 983,041 983,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne400 000,00400 000,00
Aktywa razem5 171 953,413 039 190,13
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 343 931,822 919 751,94
IKapitał (fundusz) podstawowy13 000 000,0013 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-10 080 248,06-10 080 248,06
VIZysk (strata) netto-575 820,12
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 828 021,59119 438,19
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe2 000 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek2 000 000,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 000 000,00
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe828 021,59119 438,19
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek828 021,59119 438,19
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:510 612,4729 590,79
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi150 000,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych156 016,3982 103,42
h) z tytułu wynagrodzeń1 963,981 963,98
i) inne9 428,755 780,00
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem5 171 953,413 039 190,13
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 575 117,37433 007,30
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 575 117,37433 007,30
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej4 147 110,86847 246,22
IAmortyzacja110 406,48113 900,40
IIZużycie materiałów i energii832 805,36125 300,90
IIIUsługi obce2 502 689,0184 238,13
IVPodatki i opłaty, w tym:351 333,17229 822,70
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia310 207,32263 498,99
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:24 681,9422 824,29
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe14 987,587 660,81
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-571 993,49-414 238,92
DPozostałe przychody operacyjne1 001,83140 818,57
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych122 744,19
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 001,8318 074,38
EPozostałe koszty operacyjne4 766,7751 852,46
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne4 766,7751 852,46
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-575 758,43-325 272,81
GPrzychody finansowe
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe61,69
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne61,69
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-575 820,12-325 272,81
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-575 820,12-325 272,81
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)2 919 751,942 919 751,94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 919 751,942 919 751,94
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu13 000 000,0013 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu13 000 000,0013 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-10 080 248,06-10 080 248,06
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
– przeniesienia na kapitał zapasowy
– wypłat dywidend
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-10 080 248,06-10 080 248,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-10 080 248,06-10 080 248,06
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-10 080 248,06-10 080 248,06
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-10 080 248,06-10 080 248,06
6Wynik netto-575 820,12
Azysk netto
Bstrata netto-575 820,12
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 343 931,822 919 751,94
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 499 366,61208 934,02
IZysk (strata) netto-575 820,12-325 272,81
IIKorekty razem-923 546,49116 338,79
1Amortyzacja110 406,48113 900,40
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-122 744,19
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-1 738 536,3375 977,84
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów708 583,4049 818,93
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-4 000,04-614,19
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 499 366,61-208 934,02
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej150 000,00
IWpływy150 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych150 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)150 000,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 000 000,00
IWpływy2 000 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału2 000 000,00
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 000 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)500 633,39-58 934,02
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:500 633,3958 934,02
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu40 514,0999 448,11
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:541 147,4840 514,09
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-575 820,12
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 830,706 830,70
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 975,241 975,24
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-570 964,66
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki