Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPERŁA - BROWARY LUBELSKIE S.A.
Siedziba
Województwolubelskie
PowiatLublin
GminaLublin
MiejscowośćLublin
Adres
Kod krajuPL
Województwolubelskie
PowiatLublin
GminaLublin
UlicaBernardyńska
Nr domu15
MiejscowośćLublin
Kod pocztowy20-950
PocztaLublin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1105Z - produkcja piwa
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000016008

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stosowane metody i zasady rachunkowości
Rachunek zysków i strat
Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą oraz pomniejszone o udzielone rabaty. Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Bilans
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych, przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
Odpisy umorzeniowe stanowiące zmniejszenie wartości początkowej wartości niematerialnych na skutek ich zużycia, są dokonywane od wszystkich tych aktywów przez cały czas ich osiadania. Odpisów tych, traktowanych na równi z amortyzacją, dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialną i prawną przyjęto do użytkowania aż do miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie objętych dotychczas ewidencją lub wykazem, dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji lub wykazu.
Spółka może jednak nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników posiadanego majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł.
Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się metodą liniową polegającą na ustaleniu stałej miesięcznej raty amortyzacji raz na cały ustalony okres amortyzacji.
Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym.
Środki trwałe i środki trwałe w budowie
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
Spółka zgodnie z ustawą o rachunkowości stosuje stawki amortyzacji ustalone według okresu przewidywanej ekonomicznej użyteczności.
Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
W razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka trwałego lub środka trwałego w budowie dokonuje się, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1674 z późn. zm.).
Instrumenty finansowe klasyfikowane są do następujących kategorii:
- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się lokaty o terminie zapadalności do 3 miesięcy oraz udziały i akcje, co do których jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się obligacje zakupione na rynku pierwotnym oraz udzielone pożyczki.
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej.
Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zalicza się udziały i akcje oraz certyfikaty inwestycyjne nie zaliczone do kategorii wymienionych powyżej.
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe - w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez jednostkę
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca.
Pożyczki udzielone i należności własne oraz aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji przeznaczonych do obrotu, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu oraz dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Skutki przeszacowania aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Rzeczowe aktywa obrotowe
W odniesieniu do zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych Spółka prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową.
Przyjęcie materiałów i towarów do magazynu następuje według rzeczywistych cen ich nabycia. Rozchód materiałów odbywa się metodą FIFO. Środki czystości, materiały biurowe i inne podobne oraz paliwo do samochodów są odnoszone w koszty w momencie poniesienia.
Przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu następuje według rzeczywistego kosztu wytworzenia. Rozchód wyrobów gotowych odbywa się metodą FIFO.
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Zapasy produkcji niezakończonej na dzień bilansowy wycenia się według kosztów wytworzenia.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.
Odpis aktualizujący oszacowywany jest wtedy, gdy sprzedaż zapasów i uzyskanie za nie pierwotnej kwoty wynikającej z ewidencji przestało być prawdopodobne.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Spółka ujmuje w księgach rachunkowych odsetki od należności jedynie w sytuacji kierowania spraw na drogę postepowania sądowego. W momencie naliczenia odsetek są one obejmowane odpisem aktualizującym.
Spółka dokonuje aktualizacji należności poprzez tworzenie odpisów aktualizujących ich wartość, odnosząc je w pozostałe koszty operacyjne (w części dotyczącej należności głównej i kosztów windykacyjnych) i w koszty finansowe w części dotyczącej odsetek.
Tworzenie odpisów aktualizujących jest oparte na analizie prawdopodobieństwa spłaty należności. Analiza ta polega na sprawdzeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, dotychczasowej współpracy itp. Jest ona przeprowadzana na podstawie danych księgowych i pozaksięgowych przez osobę odpowiedzialną za windykację, dział prawny. Decyzję w zakresie tworzenia odpisów podejmuje kierownik jednostki.
Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
W ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są między innymi koszty:
- koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry,
- koszty ubezpieczeń majątkowych,
- koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- podatek od nieruchomości,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- naliczone z góry odsetki od kredytów i pożyczek,
- inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumeraty, przedpłaty na targi itp.).
Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.
Do rozliczeń międzyokresowych Spółka zalicza akcyzę zawartą w wyrobach gotowych. Podatek akcyzowy za miesiąc, wynikający z deklaracji jest księgowany na koncie kosztów rodzajowych. Koszty wg miejsc powstawania obciąża akcyza dotycząca wyrobów sprzedanych. W związku z tym akcyza zawarta w wyrobach gotowych jest księgowana jako rozliczenia międzyokresowe i prezentowana w bilansie w pozycji "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".
Jeżeli koszty rozliczane w czasie dotyczą okresów przypadających ponad 12 miesięcy od dnia bilansowego, to są one prezentowane w bilansie w pozycji "Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe", w pozostałych przypadkach, tj. kiedy termin ich zaliczenia przypada w roku następującym po dniu bilansowym aktywa te prezentowane są w bilansie pozycji "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Kapitał własny
Kapitał własny ujmuje się w sprawozdaniu finansowym w wartości nominalnej według jego rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne
Zgodnie z polskim prawem bilansowym występują rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne. Zasadniczą różnicą pomiędzy nimi jest to, jakiej działalności dotyczą skutki ich tworzenia. Tworzenie rezerw dotyczy obciążania pozostałej działalności operacyjnej lub działalności finansowej, natomiast tworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych obciąża działalność operacyjną.
Spółka tworzy następujące rozliczenia międzyokresowe bierne oraz rezerwy:
rezerwy na świadczenia pracownicze: urlopy, odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe - na podstawie wyliczenia przygotowywanego przez aktuariusza; stopa dyskontowa, jaką należy przyjąć dla wyliczenia tych rezerw jest ustalana w oparciu o oprocentowanie 10 letnich obligacji skarbowych, rezerwę na niewykorzystane urlopy aktuariusz oblicza na podstawie wynagrodzeń za miesiąc grudzień roku obrotowego,
rezerwy na niewypłacone, a należne wynagrodzenia pracowników - na podstawie wyliczeniem działu kadr i płac w oparciu o dane wynikające z umów o pracę, powiększone o odsetki do dnia bilansowego,
rezerwy na kary - na podstawie wyliczeń z działu sprzedaży, opartych o analizę zawartych umów z kontrahentami i rzeczywistych warunków realizacji tych umów,
koszty badania sprawozdania finansowego i inne koszty dotyczące okresu sprawozdawczego,
rezerwy na premie pieniężne należne odbiorcom (co miesiąc)
rezerwę na skutki toczącego się postępowania.
Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. za wyjątkiem zobowiązań finansowych, które wyceniane są zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4.2.3.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Leasing
Umowy leasingu finansowego, które przenoszą całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w sprawozdaniu na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane w zysku lub stracie, chyba że spełnione są wymogi kapitalizacji.
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty operacyjne w zysku lub stracie metodą liniową przez okres trwania leasingu.
Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako koszt w okresie, w którym stają się należne.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i/lub układzie kalkulacyjnym (wybrać właściwe). Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i układzie. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
? pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
? przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
? koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
OpodatkowanieWynik finansowy brutto korygują:
? bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
? zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku

Podatek odroczony - Jednostka nie korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

Podatek dochodowy bieżący

Podatek dochodowy bieżący - Jednostka podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się na kapitał (fundusz) własny.

Jednostka przyjęła zasadę niekompensowania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego dochodowego.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe331 797 540,95147 068 178,64
IWartości niematerialne i prawne855 114,951 213 151,12
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne855 114,951 213 151,12
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe114 074 624,54106 483 252,25
1Środki trwałe89 109 012,4382 373 248,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej32 950 004,9627 761 398,63
c) urządzenia techniczne i maszyny42 033 270,8240 664 716,87
d) środki transportu5 455 057,645 668 397,34
e) inne środki trwałe8 670 679,018 278 735,60
2Środki trwałe w budowie11 090 819,244 833 260,23
3Zaliczki na środki trwałe w budowie13 874 792,8719 276 743,58
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe211 022 439,8337 003 796,54
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe211 022 439,8337 003 796,54
a) w jednostkach powiązanych174 460 757,003 304 217,00
– udziały lub akcje174 460 757,003 304 217,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach36 561 682,8333 699 579,54
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe36 561 682,8333 699 579,54
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 845 361,632 367 978,73
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 770 124,412 238 468,02
2Inne rozliczenia międzyokresowe75 237,22129 510,71
BAktywa obrotowe168 362 500,13257 292 824,82
IZapasy57 849 280,7259 620 467,83
1Materiały38 895 974,7739 240 328,21
2Półprodukty i produkty w toku3 227 599,943 323 842,54
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe15 450 222,8416 631 727,21
4Towary56 400,8142 178,13
5Zaliczki na dostawy i usługi219 082,36382 391,74
IINależności krótkoterminowe33 511 226,0131 571 788,39
1Należności od jednostek powiązanych782 143,00821 052,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:583,00492,00
– do 12 miesięcy583,00492,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne781 560,00820 560,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek32 729 083,0130 750 736,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:26 379 974,3126 466 189,42
– do 12 miesięcy26 379 974,3126 466 189,42
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 767 277,332 681 352,09
c) inne1 581 831,371 603 194,88
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe71 788 407,05160 271 394,52
1Krótkoterminowe aktywa finansowe71 788 407,05160 271 394,52
a) w jednostkach powiązanych8 622 031,37
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki8 622 031,37
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach8 001 292,9050 114 338,99
– udziały lub akcje1 292,901 041,97
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe8 000 000,0050 113 297,02
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne55 165 082,78110 157 055,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach15 182 573,6023 628 594,88
– inne środki pieniężne39 982 509,1886 528 460,65
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 213 586,355 829 174,08
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem500 160 041,08404 361 003,46
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny339 783 782,95286 790 944,03
IKapitał (fundusz) podstawowy1 380 000,001 380 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:222 547 839,92222 547 839,92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:667 391,78667 391,78
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych62 195 712,33
VIZysk (strata) netto52 992 838,9262 195 712,33
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania160 376 258,13117 570 059,43
IRezerwy na zobowiązania39 216 154,1736 886 881,86
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 327 690,034 056 995,08
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne6 724 047,746 037 058,23
– długoterminowa5 104 762,974 480 999,08
– krótkoterminowa1 619 284,771 556 059,15
3Pozostałe rezerwy30 164 416,4026 792 828,55
– długoterminowe
– krótkoterminowe30 164 416,4026 792 828,55
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe121 160 103,9680 682 307,20
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych35 231 160,60457 864,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:231 160,60457 864,74
– do 12 miesięcy231 160,60457 864,74
– powyżej 12 miesięcy
b) inne35 000 000,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek85 291 219,0779 614 413,26
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:41 054 735,8730 946 806,51
– do 12 miesięcy41 054 735,8730 946 806,51
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 414 091,50
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych16 727 417,8420 306 596,42
h) z tytułu wynagrodzeń143 136,54147 571,75
i) inne27 365 928,8226 799 347,08
4Fundusze specjalne637 724,29610 029,20
IVRozliczenia międzyokresowe870,37
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe870,37
– długoterminowe
– krótkoterminowe870,37
Pasywa razem500 160 041,08404 361 003,46
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:576 652 165,78538 152 214,48
– od jednostek powiązanych34 622,3826 678,34
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów571 271 924,74535 053 815,33
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 474 841,05-10 176 999,65
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki1 091 886,52841 190,58
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 763 195,5712 434 208,22
BKoszty działalności operacyjnej512 104 832,90468 555 993,56
IAmortyzacja16 987 889,6218 194 074,49
IIZużycie materiałów i energii205 945 174,04192 022 695,19
IIIUsługi obce80 512 845,8957 517 152,45
IVPodatki i opłaty, w tym:163 289 053,60153 228 681,10
– podatek akcyzowy160 795 635,00150 608 878,00
VWynagrodzenia31 604 959,4628 345 444,46
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:8 921 575,847 229 223,63
– emerytalne2 817 803,832 316 648,79
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 130 732,631 023 255,17
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 712 601,8210 995 467,07
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)64 547 332,8869 596 220,92
DPozostałe przychody operacyjne1 159 030,822 061 047,94
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych247 981,99233 496,31
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych448 359,531 245 393,67
IVInne przychody operacyjne462 689,30582 157,96
EPozostałe koszty operacyjne3 831 161,908 146 992,10
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych230 015,334 203 246,08
IIIInne koszty operacyjne3 601 146,573 943 746,02
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)61 875 201,8063 510 276,76
GPrzychody finansowe20 691 990,4012 554 883,80
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 692 172,342 919 406,43
– od jednostek powiązanych548 809,55677 312,34
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:152 070,91
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych16 071 256,579 483 142,26
VInne1 928 561,49264,20
HKoszty finansowe19 366 381,722 293 010,63
IOdsetki, w tym:1 612 867,18229 835,98
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych17 447 600,80546 469,13
IVInne305 913,741 516 705,52
IZysk (strata) brutto (F+G–H)63 200 810,4873 772 149,93
JPodatek dochodowy10 207 971,5611 576 437,60
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)52 992 838,9262 195 712,33
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)286 790 944,03224 595 231,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach286 790 944,03224 595 231,70
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 380 000,001 380 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 380 000,001 380 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu222 547 839,92166 069 394,60
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego56 478 445,32
a) zwiększenie (z tytułu)56 478 445,32
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)56 478 445,32
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu222 547 839,92222 547 839,92
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości667 391,78667 391,78
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu667 391,78667 391,78
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu62 195 712,3356 478 445,32
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu62 195 712,3356 478 445,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach62 195 712,3356 478 445,32
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)56 478 445,32
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego56 478 445,32
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu62 195 712,33
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu62 195 712,33
6Wynik netto52 992 838,9262 195 712,33
Azysk netto52 992 838,9262 195 712,33
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)339 783 782,95286 790 944,03
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)339 783 782,95286 790 944,03
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto52 992 838,9262 195 712,33
IIKorekty razem20 466 296,8615 347 003,57
1Amortyzacja16 987 889,6218 194 074,49
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-19 695,7245 964,61
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-548 809,55-790 609,36
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej638 549,40-9 267 745,72
5Zmiana stanu rezerw2 329 272,313 097 215,41
6Zmiana stanu zapasów1 771 187,112 369 380,49
7Zmiana stanu należności-2 783 074,39-506 106,98
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów4 953 643,62-4 446 019,44
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 862 665,546 650 850,07
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)73 459 135,7877 542 715,90
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy51 952 243,2723 718 227,42
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 130 679,60659 944,66
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:50 821 563,6723 058 282,76
a) w jednostkach powiązanych8 708 266,653 500 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych8 708 266,652 944 279,78
– odsetki555 720,22
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach42 113 297,0219 558 282,76
– zbycie aktywów finansowych42 000 000,0019 500 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki113 297,0258 282,76
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki180 403 351,8081 454 480,62
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych20 199 501,5210 992 892,91
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:157 157 031,2050 023 443,30
a) w jednostkach powiązanych157 157 031,2023 443,30
– nabycie aktywów finansowych156 450 043,434 217,00
– udzielone pożyczki długoterminowe706 987,7719 226,30
b) w pozostałych jednostkach50 000 000,00
– nabycie aktywów finansowych50 000 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne3 046 819,0820 438 144,41
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-128 451 108,53-57 736 253,20
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-54 991 972,7519 806 462,70
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-54 991 972,7519 806 462,70
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu110 157 055,5390 350 592,83
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:55 165 082,78110 157 055,53
– o ograniczonej możliwości dysponowania478 773,48342 148,66
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok63 200 810,4873 772 149,93
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:21 132 477,1921 132 477,1910 299 393,97
pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych21 132 477,1921 132 477,19art …10 299 393,97
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:11 418 787,1811 418 787,18-957 325,36
przychody podatkowe11 418 787,1811 418 787,18art …-957 325,36
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:46 629 722,1346 629 722,1331 857 810,61
koszty operacyjne, pozostałe koszt7y operacyjne, koszty finansowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów46 629 722,1346 629 722,13art 15 ust 131 857 810,61
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:18 413 403,5218 413 403,5237 339 786,71
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej, koszty statystyczne18 413 403,5218 413 403,52art 15 ust 637 339 786,71
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-288 000,00-288 000,00-358 500,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)-288 000,00-288 000,00art 18 ust 1-358 500,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym81 415 439,0056 674 955,00
K. Podatek dochodowy15 468 933,0010 768 241,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki