Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki WELUX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-23
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy WELUX SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat WROCŁAW
Gmina M.WROCŁAW
Miejscowość WROCŁAW
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat WROCŁAW
Gmina M.WROCŁAW
Ulica LESZCZYŃSKIEGO
Nr domu 4
Miejscowość WROCŁAW
Kod pocztowy 50-078
Poczta WROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000015552

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny
aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych),
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata
informacje z nich wynikające były porównywalne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
- do środków trwałych spółki zalicza się wszystkie zakupione lub wytworzone przedmioty o
cenie nabycia powyżej 10.000,00 zł. Pozostałe przedmioty w cenie nie przekraczającej
10.000,00 zł zostają w miesiącu oddania ich do używania zaliczone bezpośrednio w koszty .
Środki trwałe od początku założenia spółki są amortyzowane metodą liniową, stawkami
określonymi w przepisach podatkowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Główne zasady ustalania przychodów i kosztów oraz wyceny są następujące: przychody ze
sprzedaży usług są ustalane w wysokości netto wynikającej z wystawionych faktur. Przychody
ze sprzedaży są zaliczane do właściwych okresów zgodnie z zasadą memoriału, koszty
działalności ewidencjonowane są w momencie ich powstania (w momencie otrzymania
faktury ), w danym okresie w układzie rodzajowym. Rachunek zysków i strat sporządzony jest
w wersji porównawczej. Koszy przyszłych okresów rozliczane są poprzez rozliczenia
międzyokresowe.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku
polskim i w walucie polskiej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 10 673 125,00 10 673 125,00
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 10 673 125,00 10 673 125,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 10 673 125,00 10 673 125,00
a) w jednostkach powiązanych 10 671 625,00 10 671 625,00
– udziały lub akcje 10 671 625,00 10 671 625,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach 1 500,00 1 500,00
– udziały lub akcje 1 500,00 1 500,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 34 325,73 33 126,73
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 34 314,92 33 115,92
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 34 314,92 33 115,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 103,00 1 904,00
d) dochodzone na drodze sądowej 31 211,92 31 211,92
III Inwestycje krótkoterminowe 10,81 10,81
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 10,81 10,81
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10,81 10,81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10,81 10,81
Aktywa razem 10 707 450,73 10 706 251,73
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 6 440 112,28 6 319 000,13
I Kapitał (fundusz) podstawowy 7 163 121,70 7 163 121,70
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 259 166,73 1 259 166,73
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 103 288,30 -2 093 857,56
VI Zysk (strata) netto 121 112,15 -9 430,74
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 267 338,45 4 387 251,60
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 4 267 338,45 4 387 251,60
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 228 265,82 228 265,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
b) inne 228 265,82 228 265,82
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4 039 072,63 4 158 985,78
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 129 167,75
– do 12 miesięcy 129 167,75
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4 000 000,00 4 000 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 350,93
i) inne 39 072,63 28 467,10
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 10 707 450,73 10 706 251,73
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 000,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 000,00
B Koszty działalności operacyjnej 8 435,65 10 020,16
II Zużycie materiałów i energii 53,45
III Usługi obce 8 435,65 9 476,55
IV Podatki i opłaty, w tym: 448,56
VII Pozostałe koszty rodzajowe 41,60
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -8 435,65 -9 020,16
D Pozostałe przychody operacyjne 129 631,40 204,13
IV Inne przychody operacyjne 129 631,40 204,13
E Pozostałe koszty operacyjne 23,60 0,71
III Inne koszty operacyjne 23,60 0,71
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 121 172,15 -8 816,74
G Przychody finansowe 180,00
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 180,00
H Koszty finansowe 60,00 759,00
I Odsetki, w tym: 60,00 759,00
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 121 112,15 -9 395,74
J Podatek dochodowy 35,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 121 112,15 -9 430,74
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6 319 000,13 6 348 144,67
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6 319 000,13 6 348 144,67
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7 163 121,70 7 163 121,70
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7 163 121,70 7 163 121,70
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 259 166,73 1 259 166,73
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 259 166,73 1 259 166,73
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 093 857,56 -2 074 143,76
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 093 857,56 -2 074 143,76
a) zwiększenie (z tytułu) -9 430,74 -19 713,80
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 9 430,74 19 713,80
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 103 288,30 -2 093 857,56
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 103 288,30 -2 093 857,56
6 Wynik netto 121 112,15 -9 430,74
A zysk netto 121 112,15
B strata netto 9 430,74
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 440 112,28 6 319 000,13
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -155,97
I Zysk (strata) netto 121 112,15 -9 430,74
II Korekty razem -121 112,15 9 274,77
7 Zmiana stanu należności -1 199,00 -516,12
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -119 913,15 9 790,89
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -155,97
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki 90,22
4 Spłaty kredytów i pożyczek 90,22
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -90,22
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -246,19
F Środki pieniężne na początek okresu 10,81 257,00
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10,81 10,81
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 121 112,15 -9 395,74
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 180,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 83,20 800,60
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 121 195,35
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -8 775,14
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objasnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki