Szczegóły spółki

Nazwa WELUX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5470050110
REGON 070539470
KRS 0000015552
Adres ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 25, 50-078 Wrocław
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.41 0.4
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.69 0.66
Płynność bieżąca (CR) 0.01 0.01
Płynność szybka (QR) 0.01 0.01
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.69 0.66
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -943.07% b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.15% 1.88%
Rentowność aktywów (ROA) -0.09% 1.13%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-24 121/2020 20 29502
Poz. 29502. WELUX SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000015552. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 maja 2001 r.
[BMSiG-29422/2020]

Zarząd Spółki Welux SA z siedzibą we Wrocławiu zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
20 lipca 2020 roku, na godz 1530, w Kancelarii Notarialnej
Damian Korbecki, Katowice, ul. M. Kopernika 12.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolno-
  ści do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno-
   ści za rok 2019,  - pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
  - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
   przez nich obowiązków w roku 2019,
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
6. Zamknięcie obrad.
Poz. 29502. WELUX SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000015552. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 maja 2001 r.
[BMSiG-29422/2020]

Zarząd Spółki Welux SA z siedzibą we Wrocławiu zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
20 lipca 2020 roku, na godz 1530, w Kancelarii Notarialnej
Damian Korbecki, Katowice, ul. M. Kopernika 12.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolno-
  ści do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno-
   ści za rok 2019,  - pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
  - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
   przez nich obowiązków w roku 2019,
  - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
6. Zamknięcie obrad.
2019-05-14 92/2019 23 24516
Poz. 24516. WELUX SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000015552. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 maja 2001 r.
[BMSiG-24199/2019]

Zarząd Spółki Welux SA z siedzibą we Wrocławiu zwołuje
ZWZA na dzień 7 czerwca 2019 roku, na godz. 1100, w Kancela-
rii Notarialnej Damian Korbecki, Katowice, ul. M. Kopernika 12.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,
   - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności za rok 2018,
   - podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
    2018,
   - udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej abso-
    lutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
    2018,
   - zmian w składzie Rady Nadzorczej,
   - zmian Statutu Spółki.
 6. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
 § 2 otrzymuje nowe brzmienie: Siedzibą Spółki jest
 Warszawa.
Poz. 24516. WELUX SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000015552. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 maja 2001 r.
[BMSiG-24199/2019]

Zarząd Spółki Welux SA z siedzibą we Wrocławiu zwołuje
ZWZA na dzień 7 czerwca 2019 roku, na godz. 1100, w Kancela-
rii Notarialnej Damian Korbecki, Katowice, ul. M. Kopernika 12.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018,
   - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności za rok 2018,
   - podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
    2018,
   - udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej abso-
    lutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
    2018,
   - zmian w składzie Rady Nadzorczej,
   - zmian Statutu Spółki.
 6. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
 § 2 otrzymuje nowe brzmienie: Siedzibą Spółki jest
 Warszawa.
2019-03-06 46/2019 25 11863
Poz. 11863. WELUX SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000015552. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 maja 2001 r.
[BMSiG-11346/2019]

Zarząd Spółki Welux S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwo-
łuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 3 kwiet-nia 2019 r., o godz. 1000, w Krakowie w Kancelarii Notarialnej
Tomasz Zięcina, Mariusz Łukasik, ul. Kordylewskiego 7.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - rozwiązania Spółki,
   - wyboru likwidatora,
   - pokrycia kosztów postępowania likwidacyjnego.
 6. Zamknięcie obrad.
Poz. 11863. WELUX SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000015552. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 maja 2001 r.
[BMSiG-11346/2019]

Zarząd Spółki Welux S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwo-
łuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 3 kwiet-nia 2019 r., o godz. 1000, w Krakowie w Kancelarii Notarialnej
Tomasz Zięcina, Mariusz Łukasik, ul. Kordylewskiego 7.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - rozwiązania Spółki,
   - wyboru likwidatora,
   - pokrycia kosztów postępowania likwidacyjnego.
 6. Zamknięcie obrad.
2018-06-01 105/2018 28 23213
Poz. 23213. WELUX SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000015552. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 maja 2001 r.
[BMSiG-22590/2018]

Zarząd Spółki Welux S A z siedzibą we Wrocławiu zwołuje
ZWZA na dzień 29 czerwca 2018 r., o godz. 1400, w Katowi-
cach, ul. Oswobodzenia 1.

Porządek obrad:

 1 Otwarcie Zgromadzenia.
 2 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4 Przyjęcie porządku obrad.
 5 Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017,
   - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności za rok 2017,
   - podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
    2017,
   - udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej abso-
    lutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
 6 Zamknięcie obrad.
Poz. 23213. WELUX SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000015552. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 maja 2001 r.
[BMSiG-22590/2018]

Zarząd Spółki Welux S A z siedzibą we Wrocławiu zwołuje
ZWZA na dzień 29 czerwca 2018 r., o godz. 1400, w Katowi-
cach, ul. Oswobodzenia 1.

Porządek obrad:

 1 Otwarcie Zgromadzenia.
 2 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4 Przyjęcie porządku obrad.
 5 Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017,
   - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
    łalności za rok 2017,
   - podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
    2017,
   - udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej abso-
    lutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
 6 Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki