Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "TRANS-KOM PKS"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTrans-Kom PKS Sp z o.o
Siedziba
Województwowarmińsko-mazurskie
Powiatpiski
GminaPisz
MiejscowośćPisz
Adres
Kod krajuPL
Województwowarmińsko-mazurskie
Powiatpiski
GminaPisz
UlicaDworcowa
Nr domu8
MiejscowośćPisz
Kod pocztowy12-200
PocztaPisz
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000014727

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Spółka korzysta z wyłączenia stosowania Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 i nie sporządza Rachunku przepływów pieniężnych. Zgodnie z art. 6.1. Ustawy o Rachunkowości TRANS-KOM PKS dokonuje klasyfikacji umów leasingu operacyjnego i finansowego oraz zalicza do aktywów trwałych korzystającego wyłącznie według zasad określonych w przepisach podatkowych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe TRANS-KOM PKS za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 sporządzone zostało zgodnie z polskimi standardami rachunkowości i Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami.

Sprawozdanie sporządzone zostało według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem gruntów, wycenianych w wartości przeszacowanej oraz aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę co najmniej 12 kolejnych miesięcy Zdaniem Zarządu w dającej się przewidzieć przyszłości na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności przez Spółkę.

Zgodnie z art. 6.1. Ustawy o Rachunkowości TRANS-KOM PKS dokonuje klasyfikacji umów leasingu operacyjnego i finansowego oraz zalicza do aktywów trwałych korzystającego wyłącznie według zasad określonych w przepisach podatkowych.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE

Wartości niematerialne wykazane w sprawozdaniu finansowym wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia i pomniejszone o skumulowane odpisy amortyzacyjne obliczone według stawek odzwierciedlających okres ich użytkowania oraz o odpisy z tytułu utraty wartości.

Na dzień nabycia składnika wartości niematerialnych ustala się metodę amortyzacji oraz stawkę amortyzacji rocznej odzwierciedlającą przewidywany okres użytkowania danego składnika aktywów.

TRANS-KOM PKS nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych. Koszty tworzenia stron internetowych są ujmowane w kosztach rodzajowych.
Amortyzacja naliczana jest metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów wynoszący nie dłużej niż 5 lat, a dla licencji i programów komputerowych nie dłużej niż przez 3 lata.

2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Grunty wykazuje się w wartości godziwej – bazując na przeprowadzanych okresowo wycenach dokonywanych przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Zwiększenia wartości bilansowej z tytułu aktualizacji wyceny gruntów są odnoszone do pozycji „kapitał z aktualizacji wyceny” w ramach kapitału własnego. Zmniejszenia kompensujące wcześniejsze zwiększenia, które dotyczą tego samego środka trwałego, pomniejszają tę pozycję kapitałów. Wszelkie pozostałe zmniejszenia ujmuje się w wyniku finansowym.

Gruntów nie amortyzuje się.

Wszelkie pozostałe rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według kosztu historycznego pomniejszonego o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt historyczny uwzględnia wydatki bezpośrednio związane z nabyciem danych aktywów.

Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje jako odrębny środek trwały tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Spółki, zaś

Wszelkie wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do sprawozdania z całkowitych dochodów w okresie obrotowym, w którym je poniesiono.

Amortyzację środków trwałych nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia ich wartości początkowej, pomniejszonych o wartość końcową, przez okresy ich użytkowania, które dla najważniejszych grup środków trwałych wynoszą:

Budynki i budowle 10-40 lat
Środki transportu nowe 5-10 lat.
Środki transportu używane 4-6 lat
Sprzęt komputerowy 2-3 lata

Wszystkie niskocenne środki trwałe są amortyzowane jednorazowo.

Stosuje się odmienne stawki amortyzacji księgowej i podatkowej w szczególności Spółka korzysta z pomocy de minimis w postaci jednorazowych odpisów amortyzacyjnych

Amortyzację rozpoczyna się, gdy składnik aktywów jest oddany do użytkowania. Zakończenie amortyzacji następuje wtedy, gdy składnik aktywów zostanie zlikwidowowany zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

Weryfikacji wartości końcowej i okresów użytkowania środków trwałych i ewentualnej ich zmiany dokonuje się na koniec każdego roku obrotowego.

Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z ich wartością bilansową i ujmuje w rachunku zysków i strat, w pozycji „pozostałe przychody/koszty”.
3. UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH

Aktywa o nieokreślonym okresie użytkowania, takie jak wartość firmy, nie podlegają amortyzacji, lecz corocznie są testowane pod kątem możliwej utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje s

ię pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna stanowi wyższą z dwóch kwot: wartości godziwej aktywów, pomniejszonej o koszty sprzedaży, lub wartości użytkowej. Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu, do którego występują dające się zidentyfikować odrębne przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Niefinansowe aktywa, w odniesieniu do których uprzednio stwierdzono utratę wartości, oceniane są na każdy dzień bilansowy pod kątem występowania przesłanek wskazujących na możliwość odwrócenia dokonanego odpisu.

4. LEASING OPERACYJNY I FINANSOWY

Zgodnie z art. 6.1. Ustawy o Rachunkowości TRANS-KOM PKS dokonuje klasyfikacji umów leasingu operacyjnego i finansowego oraz zalicza do aktywów trwałych korzystającego wyłącznie według zasad określonych w przepisach podatkowych.

Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego są ujmowane jako koszty w wyniku finansowym metodą liniową przez okres trwania umowy leasingu.

Koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego są ujmowane bezpośrednio w wyniku finansowym. Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane zgodnie z zasadami podatkowymi na zasadach takich samych jak środki trwałe będące własnością Spółki.

5. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazuje się w wartości godziwej.

Na środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie oraz inne krótkoterminowe płynne lokaty o terminie zapadalności do trzech miesięcy lub krótszym.

Kredyty w rachunku bieżącym są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako składnik krótkoterminowych kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych w ramach zobowiązań krótkoterminowych.

Niewykorzystana część kredytów jest prezentowana w formie noty.

6 ZAPASY

Zapasy wycenia się w cenie nabycia obejmującej koszty zakupu.

7. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwy na zobowiązania są tworzone wówczas, gdy na spółce ciąży istniejący prawny lub zwyczajowy obowiązek wynikający z przeszłych zdarzeń i jest prawdopodobne, że w celu wywiązania się z niego nastąpi wypływ zasobów, a kwotę tego wypływu można wiarygodnie oszacować. Zawiązane uprzednio rezerwy rozwiązuje się w momencie ich wykorzystania, bądź też potwierdzenia możliwości uniknięcia przewidywanych kosztów lub strat.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. Możliwe jest natomiast tworzenie rezerw na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku, jeżeli informacja o zagrożeniu stratą wynika z właściwego dowodu lub zostanie wiarygodnie uzasadniona, a miarodajny szacunek tej straty jest możliwy.

Rezerwę tworzy się w kwocie przewidywanej straty.
Jeżeli występuje szereg podobnych obowiązków, prawdopodobieństwo wypływu zasobów w celu wywiązania się z nich ustala się w odniesieniu do danej kategorii obowiązków jako całości. Rezerwy ujmuje się nawet wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo wypływu zasobów w odniesieniu do pojedynczej pozycji danej kategorii obowiązków.

Kwoty rezerw wykazuje się w bieżącej wart

ości nakładów, które – jak się oczekuje – będą niezbędne do wypełnienia obowiązku. Stosuje się wówczas stopę procentową przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżącą ocenę rynku odnośnie do wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane konkretnie z danym składnikiem zobowiązania.

8. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I INNE

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania wycenia się początkowo w ich wartości godziwej.

9. KREDYTY I POŻYCZKI

Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo w wartości godziwej.
Poniesione koszty transakcyjne rozlicza się w uproszczony sposób zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Kredyty i pożyczki są następnie wykazywane według zamortyzowanego kosztu tylko wtedy gdy jest to wymagane przez Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Wówczas różnice pomiędzy otrzymaną kwotą (pomniejszoną o koszty transakcyjne) a wartością wykupu ujmuje się metodą efektywnej stopy procentowej w sprawozdaniu z wyniku finansowego przez okres obowiązywania odnośnych umów. W pozostałych przypadkach koszty transakcyjne są ujmowane

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

3.7. PODATKI DOCHODOWE

Podatek dochodowy od zysku lub straty za rok obrotowy obejmuje podatek dochodowy bieżący i odroczony. Podatek dochodowy ujmuje się w wyniku finansowym, z wyjątkiem kwot dotyczących pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym, w którym to przypadku podatek dochodowy wykazuje się w kapitale własnym.

Bieżąca część podatku dochodowego to przewidywana kwota podatku od dochodu do opodatkowania za dany okres, obliczona na podstawie stawek podatkowych uchwalonych na dzień bilansowy, wraz z wszelkimi korektami podatku za lata poprzednie.

Rozrachunki z tytułu bieżącego podatku dochodowego prezentowane są w pozycji „Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń” lub „Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń”.

Zarząd dokonuje okresowego przeglądu kalkulacji zobowiązań podatkowych w odniesieniu do sytuacji, w których odnośne przepisy podatkowe podlegają interpretacji, tworząc ewentualne rezerwy kwot, należnych organom podatkowym.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w odniesieniu do ujemnych różnic przejściowych oraz niewykorzystanych strat podatkowych w wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że osiągnięty dochód do opodatkowania pozwoli na wykorzystanie ww. aktywów.

Główne pozycje wpływające na powstanie ujemnych różnic przejściowych:
• wykorzystanie niższej stawki amortyzacyjnej dla celów podatkowych niż księgowych,
• odsetki naliczone lecz niezapłacone od pozostałych aktywów finansowych i lokat,
• wycena aktywów finansowych dostępnych do obrotu,
• naliczone niezrealizowane ujemne różnice kursowe,
• utworzone rezerwy na przewidywane zobowiązania, co do których istnieje pewność, że w momencie ich wykorzystania powstanie koszt podatkowy,
• dokonane odpisy aktualizujące aktywa, które w przyszłości pomniejszą podstawę opodatkowania,
• rozliczenia straty podatkowej za lata poprzednie.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające do realizacji części lub całości składnika aktywów, ulega ona stosownemu obniżeniu.

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane jest w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty.

Główne pozycje wpływające na powstanie dodatnich różnic przejściowych to:
• wykorzystanie wyższej stawki amortyzacyjnej dla celów podatkowych niż księgowych,
• naliczone niezrealizowane dodatnie różnice kursowe,
• aktualizacja wartości aktywów do wartości godziwej przewyższającej ich wartość nabycia.

Wysokość zobowiązania i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień bilansowy ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. jako iloczyn sumy różnic przejściowych (odpowiednio dodatnich i ujemnych) i stawki podatku dochodowego obowiązującej w roku powstania obowiązku podatkowego.

Podatek odroczony wynikający z przychodów i kosztów odniesionych bezpośrednio na kapitał własny jest również odnoszony na kapitał własny.

Ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku połączenia jednostek gospodarczych wpływa na wysokość wartości firmy lub

nadwyżkę udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejętej ponad koszt połączenia jednostek gospodarczych.

UJMOWANIE PRZYCHODÓW

Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży towarów i usług w zwykłym toku działalności Spółki. Przychody prezentowane są po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, zwroty, rabaty i opusty.

Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w którym świadczono usługi. Na koniec każdego miesiąca dokonuje się szacunku, jaka część kwoty wykonanych usług nie została jeszcze zafakturowana.

Do przychodów z tytułu sprzedaży towarów i materiałów zalicza się sprzedaż oleju napędowego.

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są memoriałowo przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, jeśli ich uzyskanie nie jest wątpliwe.

DOTACJEDotacje państwowe (pieniężne i niepieniężne dotacje wykazywane w wartości godziwej) Spółka ujmuje w sprawozdaniu finansowym tylko wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że jednostka gospodarcza spełni warunki związane z dotacjami oraz, że dotacje zostaną otrzymane. Grupa stosuje podejście przychodowe
(ujmuje dotacje jako przychód w poszczególnych okresach, aby zapewnić ich współmierność z odnośnymi kosztami).

Dotacje państwowe do przychodu Spółka prezentuje jako przychód w wyniku finansowym, natomiast w bilansie jako należności.

Dla celów podatkowych Spółka traktuje uzyskane dotacje jako przychody nieopodatkowane i zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych odpowiednio koryguje podstawę kosztów uzyskania przychodów o koszty sfinansowane z dotacji.

Dotacje zgodnie z przepisami są ujmowane w przychody podlegające opodatkowaniu w momencie otrzymania.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe921 488,841 067 122,89
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:913 488,841 059 122,89
– środki trwałe913 488,841 057 123,89
a) grunty594 317,00594 317,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej19 204,1521 153,26
c) urządzenia techniczne i maszyny15 089,609 082,60
d) środki transportu284 878,09432 571,03
e) inne środki trwałe
– środki trwałe w budowie1 999,00
IIINależności długoterminowe8 000,008 000,00
1. Nieruchomości8 000,008 000,00
IVInwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 946 652,521 747 625,39
IZapasy537 729,7864 582,22
1. Materiały88 898,7864 582,22
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary448 740,00
5. Zaliczki na dostawy
IINależności krótkoterminowe, w tym:560 983,13288 534,09
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:560 983,13288 534,09
– do 12 miesięcy560 983,13288 534,09
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:806 352,361 353 731,88
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:806 352,361 353 731,88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach806 352,361 353 731,88
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe41 587,2540 777,20
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 868 141,362 814 748,28
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 462 173,572 444 392,56
IKapitał (fundusz) podstawowy300 000,00300 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 603 194,881 593 610,55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:311 752,81291 197,68
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto247 225,88259 584,33
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania405 967,79370 355,72
IRezerwy na zobowiązania, w tym:82 113,8294 571,53
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne45 152,4120 919,76
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego34 761,4171 651,77
- pozostałe rezerwy2 200,002 000,00
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:304 836,82258 148,34
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:177 692,73152 014,59
– Do 12 miesięcy177 692,73152 014,59
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne10 706,6212 578,87
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń53 453,5637 978,23
e) z tytułu wynagrodzeń62 983,9155 576,65
IVRozliczenia międzyokresowe19 017,1517 635,85
- krótkoterminowe19 017,1517 635,85
Pasywa razem2 868 141,362 814 748,28
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 421 632,143 095 899,14
IPrzychody netto ze sprzedaży3 418 095,743 095 739,14
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 536,40160,00
BKoszty działalności operacyjnej3 211 721,592 860 786,03
IAmortyzacja160 051,86257 514,56
IIZużycie materiałów i energii866 626,88742 380,76
IIIUsługi obce953 586,89851 322,48
IVWynagrodzenia838 655,63671 062,59
VUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:183 747,28153 716,83
– emerytalne
VIPozostałe koszty, w tym:134 013,0799 351,72
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 270,39
VIII. Podatki71 769,5985 437,09
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)209 910,55235 113,11
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:67 457,9165 563,22
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- inne przychody operacyjne67 457,9165 563,22
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:14 273,9528 939,14
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- inne przychody operacyjne14 273,9528 939,14
FPrzychody finansowe, w tym:8 124,965 685,50
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:5 315,715 684,85
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne2 809,250,65
GKoszty finansowe, w tym:2 461,822 787,62
IOdsetki, w tym:26,002 524,20
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne2 435,82263,42
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)268 757,65274 635,07
IPodatek dochodowy21 531,7715 050,74
I. Podatek dochodowy roku bieżącego37 867,0040 841,00
II. Odroczony podatek dochodowy-16 335,23-25 790,26
JZysk (strata) netto (H - I)247 225,88259 584,33
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowegoa) zwiększenie (z tytułu)– wydania udziałów (emisji akcji)b) zmniejszenie (z tytułu)– umorzenia udziałów (akcji)2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowegoa) zwiększenie (z tytułu)– emisji akcji powyżej wartości nominalnej– podziału zysku (ustawowo)– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)b) zmniejszenie (z tytułu)– pokrycia straty2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycenya) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)– zbycia środków trwałych2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowycha) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)– podziału zysku z lat ubiegłychb) zmniejszenie (z tytułu)...3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4Strata z lat ubiegłych na początek okresu– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektacha) zwiększenie (z tytułu)– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokryciab) zmniejszenie (z tytułu)...6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu6Wynik nettoAzysk nettoBstrata nettoCodpisy z zysku IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA_DODATKOWA_2018_v1.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki