Szczegóły spółki

Nazwa "TRANS-KOM PKS"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP 8490006007
REGON 790146973
KRS 0000014727
Adres ul. Dworcowa 8, 12-200 Pisz
Telefon 874 233 150
Faks 874 233 150
E-mail kadry@pkspisz.pl
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-01-17 12/2019 67 2994
Poz. 2994. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEK-
TOWE „AKOBI” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS
0000191029. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃ-
SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 stycznia 2004 r., sygn. akt
Gd VII Ns-Rej. KRS 14727/18/472.
[BMSiG-43558/2018]

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku zawiadamia
o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy
o KRS, pod sygn. Gd VII Ns-Rej. KRS 14727/18/472, w sto-
sunku do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE
AKOBI SPÓŁKA AKCYJNA, ostatni ujawniony w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod nr KRS 191029, adres siedziby:
GDAŃSK, ul. SCHUBERTA nr 104, kod pocz.: 80-172, poczta:
GDAŃSK, kraj: POLSKA, o rozwiązanie spółki bez przeprowa-
dzenia postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu jej z Reje-
stru KRS.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu spółki bez przepro-
wadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia jej
z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających
przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu pod-
miotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego
i zarządzić wykreślenie go z Rejestru.
Poz. 2994. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEK-
TOWE „AKOBI” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS
0000191029. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃ-
SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 stycznia 2004 r., sygn. akt
Gd VII Ns-Rej. KRS 14727/18/472.
[BMSiG-43558/2018]

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku zawiadamia
o wszczęciu postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy
o KRS, pod sygn. Gd VII Ns-Rej. KRS 14727/18/472, w sto-
sunku do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE
AKOBI SPÓŁKA AKCYJNA, ostatni ujawniony w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod nr KRS 191029, adres siedziby:
GDAŃSK, ul. SCHUBERTA nr 104, kod pocz.: 80-172, poczta:
GDAŃSK, kraj: POLSKA, o rozwiązanie spółki bez przeprowa-
dzenia postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu jej z Reje-
stru KRS.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu spółki bez przepro-
wadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia jej
z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających
przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu pod-
miotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego
i zarządzić wykreślenie go z Rejestru.
2018-02-12 30/2018 305 40061
Poz. 40061. „TRANS-KOM PKS” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000014727.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.05.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/2155/18/878]

W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 40061. „TRANS-KOM PKS” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000014727.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.05.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/2155/18/878]

W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki