Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-05
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyUNITRA Towarzystwo Handlowo Przemysłowe Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.Warszawa
GminaM.ST.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.Warszawa
GminaM.ST.Warszawa
UlicaNowogrodzka
Nr domu50
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-950
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000014280

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

w/g ustawy

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

UNITRA S.A. UL. NOWOGRODZKA 50 WARSZAWA WARSZAWA, 03 MARCA 2019 NIP: 526-000-18-90 Podstawowy przedmiot działalności 68.20.Z (PKD 2007) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,46 90 Z (PKD 2007) Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Rodzaj rejestru i numer wpisu Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000014280 Czas trwania jednostki Nieograniczony Okres objęty sprawozdaniem Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Jednostki wewnętrzne Spółka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych Kontynuacja działalności gospodarczej Jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działaności Połączenie spółek W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek Wartości niematerialne i prawne Wyceniane są w cenie nabycia. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych o cenie nabycia do10.000,00 zł jednorazowo, pozostałe: - wartość firmy w okresie pięciu lat, - programy komputerowe w okresie dwóch lat, Rzeczowe aktywa trwałe Wyceniane są w cenie nabycia. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych o cenie nabycia do 10.000,00 zł jednorazowo, pozostałych metodą liniową według stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Długoterminowe aktywa finansowe Posiadane akcje i udziały według cen nabycia skorygowane o odpisy aktualizacyjne, udzielone pożyczki według ich wartości nominalnych powiększonych o należne odsetki. Rozrachunki Krajowe wyceniane są według wartości nominalnych skorygowane o odpisy aktualizacyjne. Na dzień kończący okres sprawozdawczy rozrachunki zagraniczne są wyceniane wg średniego kursu NBP na ostatni dzień roku. Krótkoterminowe aktywa finansowe Posiadane akcje i udziały według cen nabycia, udzielone pożyczki według ich wartości nominalnych powiększonych o należne odsetki. Środki pieniężne krajowe według wartości nominalnych. Środki pieniężne w walutach obcych są wyceniane wg średniego kursu NBP na ostatni dzień roku . Rachunek zysków i strat Wariant porównawczy Sprawozdanie finansowe Sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Wstęp do sprawozdania finansowego Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

w/g ustawy

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

w/g ustawy

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe17 505 426,0016 972 914,87
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe15 981 946,0015 449 434,87
1Środki trwałe15 981 946,0015 449 434,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 033 689,544 033 689,54
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej11 681 684,0711 176 453,38
c) urządzenia techniczne i maszyny28 932,8940 439,20
d) środki transportu152 269,67110 995,00
e) inne środki trwałe85 369,8387 857,75
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 523 480,001 523 480,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 523 480,001 523 480,00
a) w jednostkach powiązanych151 420,00151 420,00
– udziały lub akcje151 420,00151 420,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 372 060,001 372 060,00
– udziały lub akcje1 372 060,001 372 060,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 262 724,253 147 082,02
IZapasy3 000,003 000,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi3 000,003 000,00
IINależności krótkoterminowe384 262,30324 056,01
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek384 262,30324 056,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:278 341,93290 996,77
– do 12 miesięcy278 341,93290 996,77
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych24 761,2614 100,82
c) inne81 159,1118 958,42
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 850 462,312 798 228,40
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 850 462,312 798 228,40
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 850 462,312 798 228,40
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 850 462,312 798 228,40
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe24 999,6421 797,61
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem19 768 150,2520 119 996,89
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny18 410 236,2918 382 802,76
IKapitał (fundusz) podstawowy4 000 000,004 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 000 000,002 000 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:11 396 252,2311 396 252,23
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki11 396 252,2311 396 252,23
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych882 258,60882 258,60
VIZysk (strata) netto131 725,46104 291,93
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 357 913,961 737 194,13
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 357 081,241 737 194,13
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 170 000,581 578 248,16
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:100 435,42110 380,72
– do 12 miesięcy100 435,42110 380,72
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych245 642,85212 478,18
h) z tytułu wynagrodzeń18 473,77
i) inne823 922,311 236 915,49
4Fundusze specjalne187 080,66158 945,97
IVRozliczenia międzyokresowe832,72
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe832,72
– długoterminowe
– krótkoterminowe832,72
Pasywa razem19 768 150,2520 119 996,89
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 978 187,4810 447 408,86
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów6 302 673,636 523 202,20
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 675 513,853 924 206,66
BKoszty działalności operacyjnej10 977 386,0210 441 547,88
IAmortyzacja590 447,54566 339,11
IIZużycie materiałów i energii674 414,45710 920,57
IIIUsługi obce948 856,64949 128,79
IVPodatki i opłaty, w tym:412 138,45410 463,52
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 394 502,763 603 839,47
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:233 186,37249 685,79
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe90 976,1767 698,96
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów4 632 863,643 883 471,67
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)801,465 860,98
DPozostałe przychody operacyjne88 622,7516 428,44
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne88 622,7516 428,44
EPozostałe koszty operacyjne10 620,725 457,18
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne10 620,725 457,18
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)78 803,4916 832,24
GPrzychody finansowe52 982,8387 710,32
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:30 800,8240 901,95
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:22 115,9746 804,33
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne66,044,04
HKoszty finansowe60,86250,63
IOdsetki, w tym:59,34250,60
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne1,520,03
IZysk (strata) brutto (F+G–H)131 725,46104 291,93
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)131 725,46104 291,93
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)18 382 802,7618 425 014,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach18 282 802,7618 425 014,01
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 000 000,004 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 000 000,004 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 000 000,002 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 000 000,002 000 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu11 396 252,2311 396 252,23
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu11 396 252,2311 396 252,23
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu882 258,60882 258,60
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu882 258,60882 258,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach882 258,60882 258,60
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)104 291,93146 503,18
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu882 258,60882 258,60
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu882 258,60882 258,60
6Wynik netto131 725,46104 291,93
Azysk netto131 725,46104 291,93
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)18 410 236,2918 382 802,76
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)18 410 236,2918 382 802,76
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto131 725,46104 291,93
IIKorekty razem-1 858,071 773 358,17
1Amortyzacja590 447,54566 339,11
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-118 675,33-87 455,68
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-9 749,18-26 252,61
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-60 206,29723 672,13
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-401 793,92593 481,23
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 369,313 188,66
10Inne korekty488,42385,33
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)129 867,391 877 650,10
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy91 311,7642 132,45
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych16 260,16
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:30 800,8240 901,95
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach30 800,8240 901,95
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach30 800,8240 901,95
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne44 250,781 230,50
IIWydatki1 126 958,6764 257,86
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych117 958,0958 931,29
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne1 005 000,58
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne4 000,005 326,57
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 035 646,91-22 125,41
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy22 182,0146 804,33
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe22 182,0146 804,33
IIWydatki64 168,5878 325,06
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli64 107,7278 074,40
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki59,34250,63
9Inne wydatki finansowe1,520,03
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-41 986,57-31 520,73
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-947 766,091 824 003,96
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-947 766,09697 927,72
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 798 228,402 100 300,68
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 850 462,312 798 228,40
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok131 725,46
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:30 800,8230 800,82
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:98 306,5798 306,57
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:27 052,9827 052,98
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:172 178,32172 178,32
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki