Szczegóły spółki

Nazwa UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5260001890
REGON 012060464
KRS 0000014280
Adres ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
Telefon 6213382
Faks 6213382
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.09 0.07
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.09 0.07
Płynność bieżąca (CR) 1.81 1.67
Płynność szybka (QR) 1.81 1.67
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.09 0.07
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.0% 1.2%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.57% 0.72%
Rentowność aktywów (ROA) 0.52% 0.67%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-30 84/2020 13 19877
Poz. 19877. UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO
PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000014280. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2001 r.
[BMSiG-19415/2020]

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie
art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 5 czerwca 2020 r., godz. 1000,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się
w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za 2019 r.
 5. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2019 r. 6. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
 7. Zmiany w Statucie Spółki.
 8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
  tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 9. Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
10. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany w Statucie Spółki:

W tytule działu V po wyrazie „AKCJI” dodaje się wyrazy:
„I INNE POSTANOWIENIA”.

W § 34 dodaje się ustępy 7 i 8 o poniższej treści:
7. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjo-
nariuszy z tytułu przysługujących im praw udziałowych z akcji
np. wypłata dywidendy, jest wykonywane przez Spółkę bez
pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjona-
riuszy, chyba że Zarząd Spółki, w zakresie niektórych bądź
wszystkich zobowiązań Spółki wobec akcjonariuszy, posta-
nowi inaczej.
8. Oprócz informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy
na podstawie kodeksu spółek handlowych, Spółce i podmio-
towi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy mogą być poda-
wane inne informacje niezbędne do wykonania obowiązku
wynikającego z przepisów prawa a ujawniane w rejestrze,
tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązku
prawnego z zachowaniem obowiązujących przepisów szcze-
gólnie o ochronie danych osobowych.
Poz. 19877. UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO
PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000014280. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2001 r.
[BMSiG-19415/2020]

Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie
art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 5 czerwca 2020 r., godz. 1000,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się
w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
   Spółki za 2019 r.
 5. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2019 r. 6. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
 7. Zmiany w Statucie Spółki.
 8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
  tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 9. Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
10. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany w Statucie Spółki:

W tytule działu V po wyrazie „AKCJI” dodaje się wyrazy:
„I INNE POSTANOWIENIA”.

W § 34 dodaje się ustępy 7 i 8 o poniższej treści:
7. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjo-
nariuszy z tytułu przysługujących im praw udziałowych z akcji
np. wypłata dywidendy, jest wykonywane przez Spółkę bez
pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjona-
riuszy, chyba że Zarząd Spółki, w zakresie niektórych bądź
wszystkich zobowiązań Spółki wobec akcjonariuszy, posta-
nowi inaczej.
8. Oprócz informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy
na podstawie kodeksu spółek handlowych, Spółce i podmio-
towi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy mogą być poda-
wane inne informacje niezbędne do wykonania obowiązku
wynikającego z przepisów prawa a ujawniane w rejestrze,
tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązku
prawnego z zachowaniem obowiązujących przepisów szcze-
gólnie o ochronie danych osobowych.
2020-01-15 09/2020 19 1880
Poz. 1880. UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO
PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000014280. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2001 r.
[BMSiG-1260/2020]

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280),
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 ksh na
wniosek MKG Sp. z o.o., zwołuje na dzień 11 lutego 2020 r.,
godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które
odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie NWZ i wybór Przewodniczącego NWZ.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
    zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia, że zgody
    Zgromadzenia Wspólników poza sprawami określo-
    nymi w statucie wymaga:

1) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumie-
  niu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zaliczo-  nymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych
  aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym
  wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli war-
  tość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy akty-
  wów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunko-
  wości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
  sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składni-
  ków do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy
  niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynno-
  ści prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności
  prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie
  do korzystania w przypadku:
  a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie skład-
   nika majątkowego do odpłatnego korzystania innym
   podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czyn-
   ności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
   - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło
    na podstawie umów zawieranych na czas nieozna-
    czony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów
    zawieranych na czas oznaczony,
  b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o odda-
   nie składnika majątkowego do korzystania innym pod-
   miotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności
   prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie
   przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub
   dzierżawy, za:
   - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na
    podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów
    zawartych na czas oznaczony;
2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu
  ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, o wartości
  przekraczającej:
  a) 100 000 000 zł lub
  b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
   29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie
   ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekra-
  czającej:
  a) 100 000 000 zł lub
  b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
   29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie
   ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
4) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekracza-
  jącej:
  a) 100 000 000 zł lub
  b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
   29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie
   ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

   5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia, że zgody
    organu nadzorczego poza sprawami określonymi
    w statucie wymaga zawarcie:

1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
  w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewi-
  dzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub
  innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem
  przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
  usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-
  tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa zwią-
  zanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie
  powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
  w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem, w którym maksymalna wysokość wyna-
  grodzenia nie jest przewidziana.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, że zgody organu
   nadzorczego wymaga zawarcie przez spółkę umowy:

1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
  przekraczającej 20 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozu-
  mieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, usta-
  lonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawoz-
  dania finansowego;
2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku
  o wartości przekraczającej 50 000 zł lub 0,1% sumy akty-
  wów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachun-
  kowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzo-
  nego sprawozdania finansowego.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Nadzwy-
   czajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zasad zbywania
   składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy
   z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz określenia, że
   zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu prze-
   targu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastoso-
   wania, w przypadku zbywania przez spółkę składników
   aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczają-
   cej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
   29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podsta-
   wie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finanso-
   wego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie
   przekracza 20 000 zł.
  8. Przyjęcie uchwały w przedmiocie określenia obowiązku
   przedkładania Walnemu Zgromadzeniu przez organ
   zarządzający zaopiniowanego przeze organ nadzorczy,
   sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także
   wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe,
   usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
   relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradz-
   twa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania
   ze stosowania dobrych praktyk wraz ze sprawozdaniem
   organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły
   rok obrotowy.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia, że w przy-
   padku, gdy członkowie organu zarządzającego są
   powoływani przez organ nadzorczy, ich powołanie,
   z wyłączeniem członka organu zarządzającego wybie-
   ranego przez pracowników na zasadach i w trybie okre-
   ślonych w przepisach odrębnych, następuje po prze-
   prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego
   celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandyda-
   tów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka
   organu zarządzającego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wymogów jakie
   powinien spełniać kandydat na członka organu zarzą-
   dzającego, uwzględniając w szczególności, że człon-    kiem organu zarządzającego spółki może być osoba
    spełniająca wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia
    16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem pań-
    stwowym.
  11. Podjęcie uchwały o obciążaniu wszelkimi kosztami zwo-
    łania i odbycia niniejszego Zgromadzenia wnioskują-
    cego o jego zwołanie Akcjonariusza - MKG Sp. z o.o.
  12. Zamknięcie obrad.                5.

               Inne
Poz. 1880. UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO
PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000014280. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2001 r.
[BMSiG-1260/2020]

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280),
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 ksh na
wniosek MKG Sp. z o.o., zwołuje na dzień 11 lutego 2020 r.,
godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które
odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie NWZ i wybór Przewodniczącego NWZ.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego
    zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia, że zgody
    Zgromadzenia Wspólników poza sprawami określo-
    nymi w statucie wymaga:

1) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumie-
  niu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zaliczo-  nymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych
  aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym
  wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli war-
  tość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy akty-
  wów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunko-
  wości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
  sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składni-
  ków do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy
  niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynno-
  ści prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności
  prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie
  do korzystania w przypadku:
  a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie skład-
   nika majątkowego do odpłatnego korzystania innym
   podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czyn-
   ności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
   - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło
    na podstawie umów zawieranych na czas nieozna-
    czony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów
    zawieranych na czas oznaczony,
  b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o odda-
   nie składnika majątkowego do korzystania innym pod-
   miotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności
   prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie
   przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub
   dzierżawy, za:
   - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na
    podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów
    zawartych na czas oznaczony;
2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu
  ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, o wartości
  przekraczającej:
  a) 100 000 000 zł lub
  b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
   29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie
   ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekra-
  czającej:
  a) 100 000 000 zł lub
  b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
   29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie
   ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
4) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekracza-
  jącej:
  a) 100 000 000 zł lub
  b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
   29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie
   ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

   5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia, że zgody
    organu nadzorczego poza sprawami określonymi
    w statucie wymaga zawarcie:

1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
  w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewi-
  dzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub
  innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem
  przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,
  usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-
  tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa zwią-
  zanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie
  powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
  w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego
  z zarządzaniem, w którym maksymalna wysokość wyna-
  grodzenia nie jest przewidziana.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, że zgody organu
   nadzorczego wymaga zawarcie przez spółkę umowy:

1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
  przekraczającej 20 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozu-
  mieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, usta-
  lonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawoz-
  dania finansowego;
2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku
  o wartości przekraczającej 50 000 zł lub 0,1% sumy akty-
  wów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachun-
  kowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzo-
  nego sprawozdania finansowego.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Nadzwy-
   czajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zasad zbywania
   składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy
   z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz określenia, że
   zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu prze-
   targu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastoso-
   wania, w przypadku zbywania przez spółkę składników
   aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczają-
   cej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
   29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podsta-
   wie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finanso-
   wego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie
   przekracza 20 000 zł.
  8. Przyjęcie uchwały w przedmiocie określenia obowiązku
   przedkładania Walnemu Zgromadzeniu przez organ
   zarządzający zaopiniowanego przeze organ nadzorczy,
   sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także
   wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe,
   usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
   relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradz-
   twa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania
   ze stosowania dobrych praktyk wraz ze sprawozdaniem
   organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły
   rok obrotowy.
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia, że w przy-
   padku, gdy członkowie organu zarządzającego są
   powoływani przez organ nadzorczy, ich powołanie,
   z wyłączeniem członka organu zarządzającego wybie-
   ranego przez pracowników na zasadach i w trybie okre-
   ślonych w przepisach odrębnych, następuje po prze-
   prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego
   celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandyda-
   tów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka
   organu zarządzającego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wymogów jakie
   powinien spełniać kandydat na członka organu zarzą-
   dzającego, uwzględniając w szczególności, że człon-    kiem organu zarządzającego spółki może być osoba
    spełniająca wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia
    16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem pań-
    stwowym.
  11. Podjęcie uchwały o obciążaniu wszelkimi kosztami zwo-
    łania i odbycia niniejszego Zgromadzenia wnioskują-
    cego o jego zwołanie Akcjonariusza - MKG Sp. z o.o.
  12. Zamknięcie obrad.                5.

               Inne
2019-05-30 104/2019 26 28149
Poz. 28149. UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO
PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000014280. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2001 r.
[BMSiG-27974/2019]

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280),
działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 Ksh, zwołuje
na dzień 28 czerwca 2019 r., godz. 1000, Zwyczajne WalneZgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy
ul. Nowogrodzkiej 50.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finan-
   sowego Spółki za 2018 r.
  3. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2018 r.
  4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
  5. Powzięcie uchwały, zgodnie z art. 3 ust. 1c ustawy
   o rachunkowości w brzmieniu aktualnie obowiązują-
   cym o decyzji w sprawie sporządzania sprawozdania
   finansowego Spółki z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5,
   art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b
   ust. 5 lub art. 49 ust. 5 tejże ustawy.
  6. Zamknięcie obrad.
Poz. 28149. UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO
PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000014280. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2001 r.
[BMSiG-27974/2019]

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280),
działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 Ksh, zwołuje
na dzień 28 czerwca 2019 r., godz. 1000, Zwyczajne WalneZgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy
ul. Nowogrodzkiej 50.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finan-
   sowego Spółki za 2018 r.
  3. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2018 r.
  4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
  5. Powzięcie uchwały, zgodnie z art. 3 ust. 1c ustawy
   o rachunkowości w brzmieniu aktualnie obowiązują-
   cym o decyzji w sprawie sporządzania sprawozdania
   finansowego Spółki z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5,
   art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b
   ust. 5 lub art. 49 ust. 5 tejże ustawy.
  6. Zamknięcie obrad.
2018-05-11 91/2018 15 19664
Poz. 19664. UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO
PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000014280. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2001 r.
[BMSiG-19168/2018]

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280),
działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 Ksh, zwołuje
na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy
ul. Nowogrodzkiej 50.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finan-
   sowego Spółki za 2017 r.
  3. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2017 r.
  4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
  5. Zamknięcie obrad.
Poz. 19664. UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO
PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000014280. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2001 r.
[BMSiG-19168/2018]

Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280),
działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 Ksh, zwołuje
na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy
ul. Nowogrodzkiej 50.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finan-
   sowego Spółki za 2017 r.
  3. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2017 r.
  4. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
  5. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki