Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPromag Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
PowiatM.Poznań
GminaM.Poznań
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
PowiatM.Poznań
GminaM.Poznań
UlicaRomana Maya
Nr domu11
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy61-371
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4669Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000013278

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Wynik finansowy Spółki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.Spółka w okresie sprawozdawczym nie dokonywała zmian zasad rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisywane w koszty amortyzacji.
2. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku trwałego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
W stosunku do środków trwałych wykupionych z leasingu operacyjnego (podatkowo) stosowane są dwie stawki: bilansowa stanowiąca kontynuację z okresu, kiedy środek trwały pochodził z leasingu i podatkowa (pozabilansowa), dla której podstawę stanowi wartość wynikająca z ceny wykupu. Również dwie stawki stosowane są w odniesieniu do składników majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10 tysięcy złotych (składniki te w ujęciu bilansowym są umarzane w szacownym okresie ich ekonomicznej użyteczności, a podatkowo są jednorazowo zaliczane w ciężar kosztów podatkowych w momencie przekazania do użytkowania).
Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2017.2343 t.j. z dnia 15.12.2017) art. 16k ust. 14 w roku 2018 dokonano jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł.
3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4.Inwestycje długoterminowe – obejmują: a) długoterminowe aktywa finansowe (tj. nabyte udziały lub akcje spółek oraz udzielone dopłaty zwrotne; udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości); b) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe tj. pożyczki udzielone.
Pożyczki udzielone, niezależnie od terminu wymagalności, to aktywa finansowe powstałe wskutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Pożyczki udzielone, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Skutki wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym ona nastąpiła.
5.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu, cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wycenianie w następujący sposób: Materiały: cena nabycia przy zakupach z importu i nabycia
ch wewnątrzwspólnotowych lub cena zakupu przy zakupach krajowych, jeśli cena zakupu nie zniekształca sprawozdania finansowego. Półprodukty i produkty w toku oraz Produkty gotowe - koszt wytworzenia. Towary - cena nabycia przy zakupach z importu i nabyciach wewnątrzwspólnotowych lub cena zakupu przy zakupach krajowych. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. Stosowane metody rozchodu: przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).System IFS 8 stosuje metodę wyceny poszczególnych pozycji magazynowych w oparciu o średnią ważoną na partię. Oddzielną partię stanowi każde przyjęcie poszczególnej pozycji magazynowej. Numery partii nadawane są automatycznie, a algorytm śledzenia partii od momentu przyjęcia do momentu wydania pozwala na stosowanie zasady FIFO.
6.Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
7. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
8.Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ustalane są w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Ich odpisy następują stosownie do upływu czasu, a sposób rozliczenia uzasadniony jest charakterem kosztów. Rozliczenia międzyokresowe czynne ujmowane są według ich wartości nominalnej.
9. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu spółki.
Kapitał zakładowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych, a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.
10. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansow
y w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy (o charakterze rozliczeń międzyokresowych biernych) związanych z podstawową działalnością Spółki księgowane są w ciężar kosztów. Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły: straty z transakcji gospodarczych w toku, udzielone gwarancje i poręczenia wraz z rezerwami z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi, skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego, przyszłe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki i mają charakter rezerw krótkoterminowych.
11. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
12. Inne rozliczenia międzyokresowe:
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy i ujmowane według ich wartości nominalnej. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:
wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane do dnia sporządzenia sprawozdania, wiarygodnie oszacowanych, koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń, wartość niewykorzystanych urlopów pracowniczych, koszty rezerw na premie wypłacane po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego.
b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności i ujmowane według wartości nominalnej obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń i dostaw, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, a także zasądzone zwroty kosztów sądowych. Obejmują one także zaliczki wpłacane przez klientów na poczet przyszłych dostaw
13. Wycena transakcji w walutach obcych: wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu wynikającym ze zgłoszenia celnego lub innego wiążącego jednostkę dokumentu lub średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowy
ch, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
14. Moment rozpoznania zakupów towarów: towary zakupione przez Spółkę na warunkach CIF oraz CFR są rozpoznawane przez Spółkę w księgach rachunkowych w momencie dostawy towarów do wskazanego miejsca dostawy, z uwagi na fakt, że pełna sprzedaż/zakup występuje w momencie wywiązania się z umownych warunków z klientem, nie można ich wcześniej rozpoznać w księgach. W przypadku dostaw towarów na warunkach FOB, zakupione zapasy rozpoznawane są w księgach rachunkowych w momencie załadunku dostawy w porcie sprzedawcy. W wyniku rozliczeń z kontrahentami z Azji, wcześniej dokonywane zaliczki na poczet przyszłych dostaw (np. realizowanych na warunkach CIF), prezentowane są w pozycji zaliczki na dostawy, zwiększając pozycję w bilansie zapasów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Przychody - przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
2. Koszty : Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane. Część stałych kosztów pośrednich produkcji stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
• Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
• Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
• Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
• Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.
3. Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygują:
• bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
• aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
3.1. Podatek dochodowy bieżący - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.
3.2. Podatek dochodowy odroczony - w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Spółka na przestrzeni 2018 roku prowadziła księgi rachunkowe w oparciu o zintegrowany system informatyczny przetwarzania danych IFS 8, zachowując w pełni przyjęte zasady i metody polityki rachunkowości stosowane w Promag S.A.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2018 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2017.
Po dniu bilansowym nie miały miejsca zdarzenia mające istotny wpływ na dane zawarte w sprawozdaniu finansowym. Nie są znane informacje o charakterze i celu gospodarczym wynikające z umów nieuwzględnionych w bilansie, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy Spółki. Nie są znane inne istotne informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe84 261 140,3179 047 474,63
IWartości niematerialne i prawne866 563,401 238 614,06
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne866 563,401 238 614,06
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe56 112 630,7956 206 968,45
1Środki trwałe54 173 799,7055 666 331,73
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)5 801 105,505 842 279,06
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej41 918 414,8842 728 556,13
c) urządzenia techniczne i maszyny1 177 281,001 414 428,62
d) środki transportu3 604 491,073 713 304,80
e) inne środki trwałe1 672 507,251 967 763,12
2Środki trwałe w budowie1 935 471,09540 636,72
3Zaliczki na środki trwałe w budowie3 360,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe26 934 596,1221 353 372,12
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe26 934 596,1221 353 372,12
a) w jednostkach powiązanych26 934 596,1221 353 372,12
– udziały lub akcje14 938 172,1214 938 172,12
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe11 996 424,006 415 200,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe347 350,00248 520,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego347 350,00248 520,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe80 913 288,2273 028 810,41
IZapasy23 466 186,7023 434 279,93
1Materiały299 864,64719 011,26
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe205 328,7395 202,10
4Towary18 746 997,3517 782 103,43
5Zaliczki na dostawy i usługi4 213 995,984 837 963,14
IINależności krótkoterminowe19 743 176,7319 758 183,77
1Należności od jednostek powiązanych212 150,96392 643,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:212 150,96392 643,73
– do 12 miesięcy212 150,96392 643,73
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek19 531 025,7719 365 540,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:18 739 480,7818 544 600,99
– do 12 miesięcy18 739 480,7818 544 600,99
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych355 907,72457 844,20
c) inne435 637,27363 094,85
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe37 466 792,2429 369 613,87
1Krótkoterminowe aktywa finansowe37 466 792,2429 369 613,87
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne37 466 792,2429 369 613,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach13 955 996,0813 337 703,73
– inne środki pieniężne23 510 796,1616 031 910,14
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe237 132,55466 732,84
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem165 174 428,53152 076 285,04
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny123 721 191,05105 673 902,68
IKapitał (fundusz) podstawowy2 085 000,002 085 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:99 772 359,7885 188 809,07
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:4 567,164 567,16
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej4 567,164 567,16
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:166 144,74166 144,74
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki166 144,74166 144,74
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto21 693 119,3718 229 381,71
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 453 237,4846 402 382,36
IRezerwy na zobowiązania2 011 232,501 906 227,15
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego342 760,00328 472,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne953 395,00890 000,00
– długoterminowa
– krótkoterminowa953 395,00890 000,00
3Pozostałe rezerwy715 077,50687 755,15
– długoterminowe
– krótkoterminowe715 077,50687 755,15
IIZobowiązania długoterminowe1 902 060,735 642 785,31
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 902 060,735 642 785,31
a) kredyty i pożyczki1 800 000,005 280 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe102 060,73362 785,31
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe28 520 248,1128 827 414,91
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych4 899 843,464 504 960,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 899 843,464 504 960,18
– do 12 miesięcy4 899 843,464 504 960,18
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek23 314 865,7624 047 130,45
a) kredyty i pożyczki1 440 000,001 440 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe471 612,35613 659,74
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:12 803 895,1015 425 753,01
– do 12 miesięcy12 803 895,1015 425 753,01
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi586 047,39385 034,91
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych6 483 415,164 774 337,96
h) z tytułu wynagrodzeń1 372 758,361 265 389,15
i) inne157 137,40142 955,68
4Fundusze specjalne305 538,89275 324,28
IVRozliczenia międzyokresowe9 019 696,1410 025 954,99
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe9 019 696,1410 025 954,99
– długoterminowe
– krótkoterminowe9 019 696,1410 025 954,99
Pasywa razem165 174 428,53152 076 285,04
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:232 894 728,16209 682 263,82
– od jednostek powiązanych685 256,89646 749,39
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów31 901 512,8821 748 137,16
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-110 126,63-7 314,81
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów201 103 341,91187 941 441,47
BKoszty działalności operacyjnej207 932 461,90188 569 749,59
IAmortyzacja4 523 266,864 533 180,22
IIZużycie materiałów i energii10 369 682,347 393 831,66
IIIUsługi obce24 687 078,4019 204 418,60
IVPodatki i opłaty, w tym:1 421 237,331 390 593,11
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia25 242 517,3722 833 880,82
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:5 498 949,765 055 599,28
– emerytalne2 269 429,462 057 783,80
VIIPozostałe koszty rodzajowe977 253,69958 581,91
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów135 212 476,15127 199 663,99
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)24 962 266,2621 112 514,23
DPozostałe przychody operacyjne2 234 487,742 031 313,48
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych140 907,60407 387,29
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2 093 580,141 623 926,19
EPozostałe koszty operacyjne643 515,35674 947,50
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych169 158,00120 000,00
IIIInne koszty operacyjne474 357,35554 947,50
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)26 553 238,6522 468 880,21
GPrzychody finansowe539 631,28314 115,45
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:391 472,66314 115,45
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne148 158,62
HKoszty finansowe226 002,56373 901,95
IOdsetki, w tym:226 002,56319 623,52
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne54 278,43
IZysk (strata) brutto (F+G–H)26 866 867,3722 409 093,71
JPodatek dochodowy5 173 748,004 179 712,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)21 693 119,3718 229 381,71
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)105 673 902,6890 076 902,97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach105 673 902,6890 076 902,97
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 085 000,002 085 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 085 000,002 085 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu85 188 809,0774 659 457,71
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego14 583 550,7110 529 351,36
a) zwiększenie (z tytułu)14 583 550,7110 529 351,36
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)14 583 550,7110 529 351,36
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu99 772 359,7885 188 809,07
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości4 567,164 567,16
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu4 567,164 567,16
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu166 144,74166 144,74
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu166 144,74166 144,74
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu18 229 381,7113 161 733,36
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu18 229 381,7113 161 733,36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach18 229 381,7113 161 733,36
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)18 229 381,7113 161 733,36
podział zysku (na kapitał zapasowy), pokrycie straty14 583 550,7110 529 351,36
wypłata dywidendy3 645 831,002 632 382,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto21 693 119,3718 229 381,71
Azysk netto21 693 119,3718 229 381,71
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)123 721 191,05105 673 902,68
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)119 382 028,05102 028 071,68
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej25 221 473,9026 300 343,89
IZysk (strata) netto21 693 119,3718 229 381,71
IIKorekty razem3 528 354,538 070 962,18
1Amortyzacja4 523 266,864 533 180,22
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-7 016,31110 768,00
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)72 660,03100 238,05
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-108 053,70-407 368,52
5Zmiana stanu rezerw105 005,35-96 536,85
6Zmiana stanu zapasów-31 906,77-1 699 554,18
7Zmiana stanu należności15 007,04-2 905 374,17
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-165 119,413 475 455,04
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-875 488,564 960 154,59
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)25 221 473,9026 300 343,89
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-9 239 271,35-7 432 330,69
IWpływy178 171,76981 173,50
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych178 171,76981 173,50
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki9 417 443,118 413 504,19
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 836 219,111 998 304,19
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:5 581 224,006 415 200,00
a) w jednostkach powiązanych5 581 224,006 415 200,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-9 239 271,35-7 432 330,69
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-7 892 040,49-5 421 364,13
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki7 892 040,495 421 364,13
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli3 645 831,003 064 047,50
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek3 480 000,001 440 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego693 549,46817 078,58
8Odsetki72 660,03100 238,05
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-7 892 040,49-5 421 364,13
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)8 090 162,0613 446 649,07
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:8 097 178,3713 335 881,07
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-7 016,31110 768,00
FŚrodki pieniężne na początek okresu29 369 613,8716 033 732,80
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:37 466 792,2429 369 613,87
– o ograniczonej możliwości dysponowania108 626,6559 815,88
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok26 866 867,37
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 637 768,861 637 768,86
Rozwiązanie odpisu na należności nie stanowiącego kosztu podatkowego37 026,6637 026,66art 16 ust 1 pkt 26a
Rozwiązanie rezerw bilansowych nie stanowiacych pierwotnie KUP (na wynagrodzenia, zapasy itp.)1 377 260,741 377 260,74art 16 ust 1 pkt 27
Niezrealizowane różnice kursowe bilansowe wynikające z wycen bilansowych na 31.12223 481,46223 481,46art 15a ust 2
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:845 624,68845 624,68
Fv sprzedaży wyst.w 12/2017 na 30 dni przed dostawą (art.106i ust.7 VAT)-przychód podatkowy 2017787 116,78787 116,78art 12 ust 3a pkt 1
Faktury korygujące sprzedaż-odmienne ujęcie bilansowe oraz podatkowe40 599,6040 599,60art 12 ust 3j
pozostałe 17 908,3017 908,30
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:743 232,51743 232,51
FV sprzedaży wyst. w 12/2018 na 30 dni przed dostawą (106i ust.7 VAT)--przychód podatkowy 2018710 548,15710 548,15art 12 ust 3a pkt 1
Otrzymane w 2018 roku odsetki bilansowe dot. lokat bankowych naliczone w 2017 roku31 910,1431 910,14art 12 ust 4 pkt 2
pozostałe 774,22774,22
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 693 564,483 693 564,48
Utworzenie rezerw bilansowych (na nagr.jubileuszowe, odprawy emerytalne,wynagrodzenia, odpisy zapas)1 891 566,881 891 566,88art 16 ust 1 pkt 27
Niezrealizowane różnice kursowe bilansowe wynikające z wycen bilansowych na 31.12122 426,66122 426,66art 15a ust 3
Amortyzacja bilansowa środków trwałych w leasingu operacyjnym-kosztem podatkowym są raty leasingowe837 059,86837 059,86art 15 ust 6
Amortyzacja bilansowa środków trwałych (podwójna ścieżka)-wyłączana w rozliczeniu podatkowym312 664,09312 664,09art 15 ust 6
Amortyzacja bilansowa środków trwałych - limit 100 tys.15 212,4815 212,48art 16k ust 14
Amortyzacja bilansowa gruntów w wieczystym użytkowaniu41 173,5641 173,56art 16c ust 1
Odsetki bilansowe dot. leasingu operacyjnego-kosztem podatkowym są raty leasingowe72 660,0372 660,03art 17b ust 1
Składki na PFRON202 193,00202 193,00art 16 ust 1 pkt 36
Amortyzacja samochodów osobowych - powyżej limitu 20 tys EUR60 141,9160 141,91art 16 ust 1 pkt 4b
Ubezpieczenie samochodów osobowych - powyżej limitu 20 tys EUR8 250,138 250,13art 16 ust 1 pkt 49
Koszty reprezentacji85 045,4985 045,49art 16 ust 1 pkt 28
Kary umowne 21 815,0021 815,00art 16 ust 1 pkt 22
Darowizny16 603,7316 603,73art 16 ust 1 pkt 14
pozostałe 6 751,666 751,66
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:663 043,65663 043,65
Odpis aktualizujący należności88 130,1588 130,15art 16 ust 1 pkt 26a
Koszty bezpośr. dot.fv sprzedaży wyst.w 12/2017 na 30 dni do dostawy-nie stanow.przych.podatkow 2018537 210,67537 210,67art 15 ust 4c
Koszty bezpośrednie dot. faktur korygujących sprzedaż -odmienne ujęcie podatkowe i bilansowe25 537,6825 537,68art 15 ust 4c
pozostałe 12 165,1512 165,15
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 800 102,891 800 102,89
Zapłacone raty leasingowe w leasingu operacyjnym768 594,86768 594,86art 17b ust 1
Koszty podatkowe z tyt.umorzonych należności- bezskut.egzekucja40 369,8640 369,86art 16 ust 1 pkt 25
Koszty bezpośrednie dot. faktur sprzedaży wystawionych w grudniu 2018 roku na 30 dni przed dostawą457 860,13457 860,13art 15 ust 4c
Amortyzacja podatkowa środków trwałych (dwie ścieżki) - stosowana w rozliczeniu podatkowym435 660,73435 660,73art 15 ust 6
Amortyzacja podatkowa środków trwałych - limit 100 tys97 617,3197 617,31art 16k ust 14
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:8 000,008 000,00
Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego8 000,008 000,00art 18 ust 1 pkt 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym27 675 211,58
K. Podatek dochodowy5 258 290,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki