Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki G.N.A. SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-07
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy G.N.A SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Ulica BUKOWIŃSKA
Nr domu 24A
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 02-703
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000013189

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę, zgodnie z treścią przyjętej 4 stycznia 2019 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchyleniu procesu likwidacji Spółki i postanowieniu o dalszej kontynuacji działalności Jednostki.Spółka nie stosuje żadnych uproszczeń. Walutą funkcjonalną jednostki oraz walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są z dokładnością co do dwóch miejsc po przecinku.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Stany magazynowe są ewidencjonowane według cen zakupu oraz metody fifo. Rzeczowe aktywa trwałe (w tym również WNiP) ujmowane są według ceny nabycia. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (w tym również WNiP) naliczana jest metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów.Dla rzeczowych aktywów trwałych o jednostkowej wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo odpisując ich wartość w koszty amortyzacji w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty rozliczane są według metody memoriałowej, oraz przy uwzględnieniu zasady współmierności. Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek dochodowy bieżący oraz odroczony. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie podlegają kompensacie.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie rodzajowym a przepływy pieniężne metodą pośrednią.
Sprawozdanie Finansowe Spółki zostało przygotowane według wzoru zawartego w Załączniku nr. 1 do Ustawy o Rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 648,34 708,78
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 59,00 108,00
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 59,00 108,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 59,00 108,00
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 589,34 600,78
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 589,34 600,78
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 589,34 600,78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 589,34 600,78
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 648,34 708,78
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 373,43 -14 102,33
I Kapitał (fundusz) podstawowy 546 010,00 546 010,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 6 702,05 6 702,05
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -566 814,38 -563 723,26
VI Zysk (strata) netto 14 475,76 -3 091,12
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 274,91 14 811,11
I Rezerwy na zobowiązania 6 000,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 6 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 6 000,00
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 14,91 8 763,79
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14,91 8 763,79
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14,91 1 929,78
– do 12 miesięcy 14,91 1 929,78
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9,20
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 6 824,81
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 260,00 47,32
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 260,00 47,32
– długoterminowe
– krótkoterminowe 260,00 47,32
Pasywa razem 648,34 708,78
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 480,00
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 480,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 1 421,60 5 570,78
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Usługi obce 1 161,60 2 270,78
IV Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 260,00 3 300,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 421,60 -3 090,78
D Pozostałe przychody operacyjne 16 078,60 1,04
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 16 078,60 1,04
E Pozostałe koszty operacyjne 180,42 1,11
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 180,42 1,11
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14 476,58 -3 090,85
G Przychody finansowe
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 0,82 0,27
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,82 0,27
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14 475,76 -3 091,12
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 14 475,76 -3 091,12
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -14 102,33 -11 011,21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 546 010,00 546 010,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 546 010,00 546 010,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6 702,05 6 702,05
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 6 702,05 6 702,05
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -563 723,26 -542 126,70
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -563 723,26 -542 126,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -563 723,26 -542 126,70
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -3 091,12 -21 596,56
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -566 814,38 -563 723,26
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -566 814,38 -563 723,26
6 Wynik netto 14 475,76 -3 091,12
A zysk netto 14 475,76
B strata netto -3 091,12
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 373,43 -14 102,33
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 373,43 -14 102,33
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -11,44 -1 604,99
I Zysk (strata) netto 14 475,76 -3 091,12
II Korekty razem -14 487,20 1 486,13
1 Amortyzacja
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw -6 000,00
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności 49,00 448,83
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8 748,88 989,98
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 212,68 47,32
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -11,44 -1 604,99
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -11,44 -1 604,99
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11,44 -1 604,99
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 600,78 2 205,77
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 589,34 600,78
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 14 475,76
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 6 000,00 6 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 179,86 179,86
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 260,00 260,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 8 915,62
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja Dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki