Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁĄCZNOŚCI "TRANSPOST" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁĄCZNOŚCI "TRANSPOST" S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Siedziba
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat M.POZNAŃ
Gmina M.POZNAŃ
Miejscowość POZNAŃ
Adres
Kod kraju PL
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat M.POZNAŃ
Gmina M.POZNAŃ
Ulica WINKLERA
Nr domu 1
Miejscowość POZNAŃ
Kod pocztowy 60-246
Poczta POZNAŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
4941Z - transport drogowy towarów
7711Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000012583

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte do sporządzenia Sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r. są zgodne z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 poz.395), zwanej dalej Ustawą o Rachunkowości, wg wzoru określonego w załączniku nr 1.
Spółka sporządza bilans w wersji podstawowej, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią oraz sprawozdanie zmian w kapitale własnym.
Szczegółowe zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę zawarte zostały w Polityce rachunkowości PTSŁ TRANSPOST S.A. z dnia 30.12.2016 r., przede wszystkim metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, opisane w następnych rubrykach.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, powiększonych o koszty poniesione na ich ulepszenie i pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty finansowe (odsetki od kredytów i pożyczek) ponoszone w trakcie procesu inwestycyjnego podwyższają wartość inwestycji.

Środki trwałe w leasingu finansowym rozlicza się wg zasad przyjętych dla środków trwałych własnych.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych dokonuje się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi, przy zastosowaniu stawek określonych w tych przepisach. Środki trwałe gr.3-6 i 8 oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia przekraczającej 3.500 zł amortyzuje się w czasie, metodą liniową, natomiast środki transportu (gr. 7) z wyjątkiem samochodów osobowych i podobnie traktowanych, amortyzuje się metodą liniową lub degresywną przy zastosowaniu współczynnika -2, począwszy od następnego miesiąca następującego po miesiącu przejęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 1000 zł, a nieprzekraczającej 3 500 zł, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Zakupy składników majątku o wartości poniżej 1000 zł traktowane są jak zakupy materiałów odnoszone bezpośrednio w ciężar kosztów. Podobnie w ciężar kosztów odnoszone są składniki majątku, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres poniżej 12 miesięcy, a więc niespełniających kryterium czasu użytkowania do zaliczenia do środków trwałych niezależnie od ceny zakupu określającej wartość. W przypadku wydłużenia okresu użytkowania ponad 12 miesięcy dokonuje się właściwych korekt zarówno w rozliczeniach podatkowych jak i na kontach majątku trwałego w księgach.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów bilansowych dokonuje się wg zasad opisanych powyżej z wyjątkiem środków transportu, przyczep i naczep.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów bilansowych środków transportu, przyczep i naczep dokonuje się według zasad opisanych poniżej. Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika aktywów. Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą stawek i wysokości odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego. Decyzję powodująca zmianę okresu ekonomicznej użyteczności Kierownik Jednostki (albo Prezes Zarządu) w oparciu o art. 32 ustęp 1 Ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane.

Udziały w innych jednostkach wyceniane są wg wartości godziwej wynikających z wartości jej aktywów netto na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady istotności.

Nieruchomości, które nie służą do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz są w posiadaniu Spółki w celu uzyskania korzyści w wyniku przyrostu ich wartości oraz dochodów z najmu, ujawniane są na koncie inwestycje długoterminowe według wartości wynikającej z wyceny Rzeczoznawców. Różnicę pomiędzy wartością księgową a wartością wynikającą z wyceny odnosi się na wynik poprzez konto pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych tworząc jednocześnie rezerwę na odroc

zony podatek dochodowy. Rozwiązanie to oparte jest o zapisy art.3 ust.1 pkt 17 ustawy o rachunkowości.

Należności długoterminowe, krótkoterminowe i roszczenia wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Na należności wątpliwe szczególnie skierowane na drogę postępowania sądowego tworzy się odpis aktualizacyjny odnoszony na wynik.

Zapasy wycenia się wg rzeczywistych cen ich zakupu. W przypadku zakupu towarów z importu wartość towarów powiększa się o cło, a drobne różnice z wyceny odnoszone są bezpośrednio na zwiększenie lub zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży towarów handlowych. W momencie ich zakupu Spółka przyjęła zasady ustalenia wartości rozchodu towarów metodą „pierwsze przyszło- pierwsze wyszło” (FIFO), z wyłączeniem pojazdów ewidencjonowanych na podstawie numerów ewidencyjnych. W przypadku, gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową, ceny zakupu są obniżone do możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Zapasy na dzień 31.12.2018 nie występują w sprawozdaniu spółki.

Inwestycje krótkoterminowe: środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Kredyty nominowane w walutach obcych, na dzień bilansowy wycenia się wg średniego kursu NBP opublikowanego w Tabeli na dzień bilansowy – na dzień bilansowy nie występują. Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego wykazywane są w kwotach wynikających z zadłużenia podlegającego oprocentowaniu (dług oprocentowany). Przyszłe odsetki wynikające z umów leasingu finansowego ujmowane są w ewidencji pozabilansowej i nie są prezentowane w bilansie.

Rezerwy na odprawy emerytalne tworzone są w wysokości wynikającej z liczby osób nabywających prawo do emerytury w pięciu kolejnych latach oraz wysokości świadczeń wynikających z obowiązującego w Spółce Regulaminu wynagradzania. Do części krótkoterminowej zaliczane są zobowiązania z tego tytułu, zapadające w najbliższych 12 miesiącach po dniu bilansowym. Odpis na tą rezerwę podlega dyskontowaniu z zastosowaniem współczynnika oprocentowania obligacji własnych.

Pozostałe rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

Podatek dochodowy odroczony. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego naliczona jest od różnicy między wartością księgową a podatkową aktywów i wartością podatkową a księgową pasywów powstałych w okresie rozliczanym.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzono w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku.
Ujemne różnice przejściowe spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.
Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Zgodnie z załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości, wynik brutto ustalany jest w następujący sposób:
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz produktów pomniejsza się o koszty rodzajowe działalności operacyjnej oraz o wartość nabycia sprzedanych towarów i materiałów
- ujmuje się w wyniku pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe.
Następnie wynik finansowy brutto koryguje się o bieżący i odroczony podatek dochodowy.
Część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z uwzględnieniem zmian odnoszonych bezpośrednio na inne składniki kapitału własnego.
Do przychodów i kosztów dotyczących roku obrotowego uwzględnia się:
- faktury i inne dowody wystawione w roku obrotowym, dotyczące przychodów i kosztów tego roku obrotowego,
- faktury i inne dowody wystawione w następnym roku, dokumentujące koszty poniesione w roku obrotowym,
- faktury korygujące przychody i koszty roku obrotowego, również otrzymane w roku następującym po roku obrotowym,
- rozliczenia miedzyokresowe kosztów
- rezerwy na przewidywane koszty bądź straty.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości Spółka sporządza bilans w wersji podstawowej, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią oraz sprawozdanie zmian w kapitale własnym.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 21 471 095,57 67 014 376,73
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 16 580 777,13 20 347 534,62
1 Środki trwałe 16 580 777,13 20 347 534,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 180 082,23 2 791 339,57
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14 305 421,01 14 000 498,62
c) urządzenia techniczne i maszyny 302 950,25 901 867,59
d) środki transportu 792 323,64 2 653 828,84
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 2 674 714,00 42 856 933,35
1 Nieruchomości 2 623 714,00 41 724 698,35
3 Długoterminowe aktywa finansowe 51 000,00 1 132 235,00
a) w jednostkach powiązanych 50 000,00 1 131 235,00
– udziały lub akcje 50 000,00 1 131 235,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach 1 000,00 1 000,00
– udziały lub akcje 1 000,00 1 000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 215 604,44 3 809 908,76
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 215 604,44 3 809 908,76
B Aktywa obrotowe 39 969 268,32 6 642 468,11
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 8 603 638,03 6 170 464,54
1 Należności od jednostek powiązanych 1 176 491,83 21 182,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 176 491,83 21 182,10
– do 12 miesięcy 1 176 491,83 21 182,10
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 7 427 146,20 6 149 282,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 727 872,64 2 468 330,63
– do 12 miesięcy 1 727 872,64 2 468 330,63
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 322 993,64 845 022,92
c) inne 4 376 279,92 2 835 928,89
III Inwestycje krótkoterminowe 31 198 353,80 188 451,90
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 31 198 353,80 188 451,90
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31 198 353,80 188 451,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 297 644,66 163 742,34
– inne środki pieniężne 30 900 709,14 24 709,56
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 167 276,49 283 551,67
Aktywa razem 61 440 363,89 73 656 844,84
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 16 376 170,05 15 850 144,54
I Kapitał (fundusz) podstawowy 4 712 500,00 4 712 500,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 721 759,46 2 721 759,46
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 2 721 759,46 2 721 759,46
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 834 752,07 834 752,07
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 770 998,73 770 998,73
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7 581 133,01 26 589 682,18
VI Zysk (strata) netto 526 025,51 -19 008 549,17
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 064 193,84 57 806 700,30
I Rezerwy na zobowiązania 3 829 371,72 9 074 168,51
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 717 075,00 5 329 073,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 84 170,49 67 026,38
– długoterminowa 52 264,74 37 623,88
– krótkoterminowa 31 905,75 29 402,50
3 Pozostałe rezerwy 2 028 126,23 3 678 069,13
– krótkoterminowe 2 028 126,23 3 678 069,13
II Zobowiązania długoterminowe 10 456 070,89 17 978 659,40
3 Wobec pozostałych jednostek 10 456 070,89 17 978 659,40
a) kredyty i pożyczki 604 101,27 6 898 524,55
c) inne zobowiązania finansowe 9 851 969,62 11 080 134,85
III Zobowiązania krótkoterminowe 30 778 751,23 30 753 872,39
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5 297 914,32 4 272 890,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 297 914,32 4 272 890,09
– do 12 miesięcy 5 297 914,32 4 272 890,09
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 25 480 836,91 26 480 982,30
a) kredyty i pożyczki 7 579 785,75 3 499 366,04
c) inne zobowiązania finansowe 1 545 244,73 1 969 700,78
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 537 334,96 5 848 020,24
– do 12 miesięcy 5 537 334,96 5 848 020,24
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 240 000,00 240 000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 399 969,25 4 624 985,21
h) z tytułu wynagrodzeń 269 503,81 1 927 812,36
i) inne 6 908 998,41 8 371 097,67
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 61 440 363,89 73 656 844,84
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 12 289 181,45 33 547 297,60
– od jednostek powiązanych 1 406 637,09 2 872 746,49
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 928 885,13 33 032 391,52
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 360 296,32 514 906,08
B Koszty działalności operacyjnej 15 698 721,52 41 851 339,58
I Amortyzacja 1 898 039,99 3 730 891,81
II Zużycie materiałów i energii 3 058 947,99 8 790 524,40
III Usługi obce 4 001 939,42 14 050 874,22
IV Podatki i opłaty, w tym: 780 069,44 1 136 344,40
V Wynagrodzenia 4 243 925,29 8 811 195,94
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 671 663,60 1 580 195,01
– emerytalne 330 149,87 759 187,46
VII Pozostałe koszty rodzajowe 829 687,68 3 309 870,97
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 214 448,11 441 442,83
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3 409 540,07 -8 304 041,98
D Pozostałe przychody operacyjne 32 710 037,43 9 544 611,43
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 536 431,22
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7 488 022,31 263 784,30
IV Inne przychody operacyjne 25 222 015,12 7 744 395,91
E Pozostałe koszty operacyjne 35 316 938,64 11 135 037,36
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 140 146,48
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28 080 829,26 3 188 771,08
III Inne koszty operacyjne 7 095 962,90 7 946 266,28
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -6 016 441,28 -9 894 467,91
G Przychody finansowe 11 172 139,95 83 883,09
II Odsetki, w tym: 11 172 113,79 81 917,80
V Inne 26,16 1 965,29
H Koszty finansowe 2 733 386,84 9 741 826,48
I Odsetki, w tym: 1 584 222,18 2 187 577,96
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 081 235,00 7 283 036,31
IV Inne 67 929,66 271 212,21
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 422 311,83 -19 552 411,30
J Podatek dochodowy 1 896 286,32 -543 862,13
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 526 025,51 -19 008 549,17
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15 850 144,54 39 099 451,74
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15 850 144,54 39 099 451,74
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4 712 500,00 4 712 500,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4 712 500,00 4 712 500,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 721 759,46 2 721 759,46
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 721 759,46 2 721 759,46
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 834 752,07 3 300 863,53
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -2 466 111,46
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 466 111,46
– zbycia środków trwałych
aktualizacja wartości akcji spółki zależnej 2 163 137,49
aktualzacja wartości użytkowania wieczystego 302 973,97
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 834 752,07 834 752,07
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 26 589 682,18 28 364 328,75
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -19 008 549,17 -1 774 646,57
b) zmniejszenie (z tytułu) 19 008 549,17 1 774 646,57
rozliczenie straty za rok 2017 19 008 549,17 1 774 646,57
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7 581 133,01 26 589 682,18
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -19 008 549,17 -1 774 646,57
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -19 008 549,17 -1 774 646,57
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -19 008 549,17 -1 774 646,57
b) zmniejszenie (z tytułu) 19 008 549,17 1 774 646,57
rozliczenie straty za rok 2017 19 008 549,17 1 774 646,57
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 526 025,51 -19 008 549,17
A zysk netto 526 025,51
B strata netto 19 008 549,17
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16 376 170,05 15 850 144,54
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 376 170,05 15 850 144,54
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 20 815 437,18 9 465 641,64
I Zysk (strata) netto 526 025,51 -19 008 549,17
II Korekty razem 20 289 411,67 28 474 190,81
1 Amortyzacja 1 898 039,99 3 730 891,81
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 777 658,99 1 309 904,74
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 25 781 017,00 11 632 958,76
5 Zmiana stanu rezerw -5 244 796,79 382 082,59
7 Zmiana stanu należności -2 004 641,38 2 393 433,98
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 628 445,64 8 680 333,49
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 710 579,50 344 585,44
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 20 815 437,18 9 465 641,64
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 14 374 589,95 1 719 683,08
I Wpływy 14 532 304,89 2 121 613,77
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 532 304,89 2 022 613,77
3 Z aktywów finansowych, w tym: 99 000,00
b) w pozostałych jednostkach 99 000,00
– zbycie aktywów finansowych 99 000,00
II Wydatki 157 714,94 401 930,69
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 157 714,94 351 930,69
3 Na aktywa finansowe, w tym: 50 000,00
b) w pozostałych jednostkach 50 000,00
– nabycie aktywów finansowych 50 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 14 374 589,95 1 719 683,08
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 180 125,23 -11 243 606,29
I Wpływy 13 200,50 34 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 13 200,50 34 000,00
II Wydatki 4 193 325,73 11 277 606,29
4 Spłaty kredytów i pożyczek 2 214 003,57 2 498 800,42
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 201 663,17 7 468 901,13
8 Odsetki 777 658,99 1 309 904,74
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4 180 125,23 -11 243 606,29
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 31 009 901,90 -58 281,57
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 31 009 901,90 -58 281,57
F Środki pieniężne na początek okresu 188 451,90 246 733,47
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 31 198 353,80 188 451,90
– o ograniczonej możliwości dysponowania 2 755,80
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 2 422 311,83
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 10 350 614,66
rozwiązanie odpisów na należnośći 312 790,24 art 12
odpis aktualizujący należności 4 015 483,47 art 16
różnice kursowe 2 802,95 art 15
pozostałe 6 019 538,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 37 497,44
pozostałe 37 497,44
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 35 620 692,16
amortyzacja 368 875,67 art 16
PFRON 27 683,00 art 16
wartość sprzedanych samochodów - część bilansowa 282 103,99 art 16
odsetki budżetowe 487 236,29 art 16
aktualizacja wartości udziałów 1 081 235,00 art 16
przekwalifikowanie inwestycji na środki trwałe 28 098 686,29 art 16
pozycje przeterminowane 912 257,87 art 16
pozostałe 4 362 614,05
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 771 229,60
niewypłacone wynagrodzenia 65 568,10 art 16
niezapłacone składki ZUS 31 188,69 art 16
niewypłacone delegacje 12 896,69 art 16
odpis aktualizujący należności 384 769,63 art 16
inne koszty finansowe 247 816,82 art 16
różnice kursowe 24 521,74 art 15
pozostałe 4 467,93
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 4 366 302,06
wypłacone wynagrodzenia 2 264 589,50 art 16
zapłacone składki ZUS 198 041,03 art 16
wypłacone delegacje 383 351,34 art 16
koszty zarachowane przed 2015 r. zapłacone w 2018 r. 882 978,09 art 17
zapłacony leasing operacyjny podatkowo 115 895,77 art 17
amortyzacja 508 715,34 art 16
pozostałe 12 730,99
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 3 534 918,50
2015
2016
2017
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 20 599 895,81
K. Podatek dochodowy 3 913 980,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego PTSL TRANSPOST S.A. w restrukturyzacji za rok 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki