Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
Powiatm.st.warszawa
Gminam.st.warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
Powiatm.st.warszawa
Gminam.st.warszawa
UlicaInflancka
Nr domu4b
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-189
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000011017

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

4. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

4.2. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności oprogramowania komputerowego wynosi 2 lata.
Wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 10 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty.
Jak opisano w nocie nr 5 do niniejszego sprawozdania finansowego wartości niematerialne i prawne nabyte od podmiotu z grupy kapitałowej, do której należy Spółka, zostały ujęte w księgach rachunkowych w wartości równej wartości księgowej nabytych składników majątku, wykazywanych na dzień zawarcia transakcji w księgach rachunkowych tego podmiotu, natomiast nadwyżka zapłaconej ceny ponad wartość ujętą jako zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych Spółki, po pomniejszeniu o podatek odroczony z tego tytułu, jest ujęta jako pozostałe kapitały rezerwowe ze znakiem ujemnym.
4.3. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Jeżeli możliwe jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści założone pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco:
Budynki i budowle 10 lat
Urządzenia techniczne i maszyny od 3 do 10 lat
Środki transportu 5 lat

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 10 tys.PLN odnoszone są jednorazowo w koszty.

4.4. Inne inwestycje
Inne inwestycje, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane się według ceny (wartości) godziwej a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej określonej w inny sposób.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
4.5. Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty.
W dniu nabycia lub powstania poszczególnych składników instrumentów finansowych dokonuje ich klasyfikacji do następujących kategorii:
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności – są wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu:
aktywa finansowe są wyceniane według wartości rynkowej, a aktywa finansowe, dla których nie istnieje aktywny rynek - według określonej w inny sposób wartości godziwej. Różnice z wyceny są ujmowane odpowiednio w rachunku zysków i strat;
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej, a skutki zmiany są ujmowane w rachunku zysków i strat.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - są wyceniane według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

Pożyczki udzielone i należności własne - są wyceniane według zamortyzowanego kosztu.

Wartość godziwa aktywów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen zamknięcia notowanych na tym rynku na dzień bilansowy.
W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych lub w inny, wiarygodny sposób.

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów na podstawie odrębnych przepisów, strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania, a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:
1. w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych;

1. w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny z tym, że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych;

2. w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.

1.1. Należności krótkoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
1.2. Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie z dnia poprzedzającego dzień zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu Narodowego Banku Polskiego. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:
Kurs średni 31.12.2018 Kurs średni 31.12.2017
GBP 4,7895 4,7001
USD 3,7597 3,4813
EUR 4,3000 4,1709
1.3. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe, o terminie zapadalności nie dłuższym niż trzy 3 miesiące, utrzymywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane, jako działalność inwestycyjna.
1.4. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Spółka rozpoznaje rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego proporcjonalnie do okresu, na jaki została odroczona wypłata świadczeń z tego tytułu.
4.10. Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. W przypadku wykupu akcji własnych, kwota zapłaty za te akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji akcji własnych.
Kapitały zapasowe tworzy się zgodnie z KSH, statutem spółki oraz uchwałami akcjonariuszy.
4.11. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
4.12. Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba, że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, z uwzględnieniem zasady ostrożności.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego prezentowane są w bilansie rozłącznie.
4.13. Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres.
W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów, strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

4.14. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
4.15. Przychody ze sprzedaży
Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Podstawowym źródłem przychodów Spółki jest wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a także przychody z tytułu opłat dystrybucyjnych pobieranych od uczestników zarządzanych funduszy.
Za datę powstania przychodu uważa się dzień wykonania usługi.
4.16. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane na podstawie efektywnej dochodowości aktywów, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) [„Ustawa o rachunkowości”].Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku: wartości niematerialnych i prawnych (nota 5); środków trwałych (nota 6); inwestycji (nota 7).Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Sprawozdanie finansowe sporządzono w polskich złotych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 624 943,843 619 526,71
IWartości niematerialne i prawne18 582,6235 205,69
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne18 582,6235 205,69
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe736 397,45603 384,61
1Środki trwałe736 397,45603 384,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej20 114,5723 717,34
c) urządzenia techniczne i maszyny26 647,2733 006,36
d) środki transportu673 775,62530 800,92
e) inne środki trwałe15 859,9915 859,99
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 119 100,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 119 100,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 119 100,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe1 119 100,00
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 869 963,771 861 836,41
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 869 963,771 861 836,41
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe46 111 861,1159 845 552,32
IZapasy335,06
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi335,06
IINależności krótkoterminowe7 617 107,6212 887 754,59
1Należności od jednostek powiązanych1 296 293,201 377 292,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 296 293,201 377 292,53
– do 12 miesięcy1 296 293,201 377 292,53
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek6 320 814,4211 510 462,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 878 161,2411 488 250,99
– do 12 miesięcy5 878 161,2411 488 250,99
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych431 626,006 510,52
c) inne11 027,1815 700,55
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe37 870 160,2246 270 413,05
1Krótkoterminowe aktywa finansowe37 870 160,2246 270 413,05
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne37 870 160,2246 270 413,05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 958 623,11569 757,82
– inne środki pieniężne34 911 537,1145 700 655,23
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe624 593,27687 049,62
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem48 736 804,9563 465 079,03
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny37 452 880,4047 282 610,16
IKapitał (fundusz) podstawowy12 250 000,0012 250 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 950 539,455 950 539,45
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto19 252 340,9529 082 070,71
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 283 924,5516 182 468,87
IRezerwy na zobowiązania210 661,28273 468,99
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 621,3196 583,06
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne198 039,97176 885,93
– długoterminowa198 039,97176 885,93
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 464 293,196 343 106,99
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych320 139,861 433 803,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:320 139,861 433 803,46
– do 12 miesięcy320 139,861 433 803,46
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 048 596,224 848 880,65
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:625 724,742 148 695,31
– do 12 miesięcy625 724,742 148 695,31
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych422 533,282 700 185,34
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne338,20
4Fundusze specjalne95 557,1160 422,88
IVRozliczenia międzyokresowe9 608 970,089 565 892,89
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe9 608 970,089 565 892,89
– długoterminowe2 229 362,762 896 565,88
– krótkoterminowe7 379 607,326 669 327,01
Pasywa razem48 736 804,9563 465 079,03
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:82 095 271,0697 893 683,00
– od jednostek powiązanych10 489 765,1013 355 115,83
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów82 095 271,0697 893 683,00
Wynagrodzenie za zarządzanie81 721 912,2296 794 271,00
Prowizja dystrybutora373 358,841 099 412,00
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej-58 964 764,62-62 538 694,64
IAmortyzacja-342 643,07-251 518,46
IIZużycie materiałów i energii-421 817,13-480 822,81
IIIUsługi obce-33 970 550,44-41 140 295,64
IVPodatki i opłaty, w tym:-891 959,00-528 427,18
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia-14 593 709,57-14 593 541,09
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-1 964 984,82-1 834 783,77
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe-6 779 100,59-3 709 305,69
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)23 130 506,4435 354 988,36
DPozostałe przychody operacyjne391 596,81160 739,85
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych41 105,6191 515,46
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne350 491,2069 224,39
EPozostałe koszty operacyjne-60 264,20-10 879,79
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne-60 264,20-10 879,79
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)23 461 839,0535 504 848,42
GPrzychody finansowe434 287,56512 416,39
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:426 637,56483 416,39
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:7 650,00
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych29 000,00
VInne
HKoszty finansowe-90 835,77-63 161,88
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-90 835,77-63 161,88
IZysk (strata) brutto (F+G–H)23 805 290,8435 954 102,93
JPodatek dochodowy-4 552 949,89-6 872 032,22
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)19 252 340,9529 082 070,71
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)47 282 610,1641 038 093,85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach47 282 610,1641 038 093,85
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu12 250 000,0012 250 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu12 250 000,0012 250 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 950 539,455 950 539,45
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 950 539,455 950 539,45
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-3 244,51
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny3 244,51
a) zwiększenie (z tytułu)3 244,51
aktualizacji wyceny aktywów finansowych3 244,51
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu29 082 070,7122 840 798,91
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu29 082 070,7122 840 798,91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach29 082 070,7122 840 798,91
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)-29 082 070,71-22 840 798,91
wypłata dywidendy-29 082 070,71-22 840 798,91
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto19 252 340,9529 082 070,71
Azysk netto19 252 340,9529 082 070,71
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)37 452 880,4047 282 610,16
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)37 452 880,4047 282 610,16
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej19 544 715,5426 123 516,78
IZysk (strata) netto19 252 340,9529 082 070,71
IIKorekty razem292 374,59-2 958 553,93
1Amortyzacja342 643,07251 518,46
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-428 279,57-481 191,32
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-48 755,61-120 515,46
5Zmiana stanu rezerw-62 807,715 208,76
6Zmiana stanu zapasów335,06-320,30
7Zmiana stanu należności5 270 646,97-1 622 617,66
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-4 878 813,80345 843,42
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych97 406,18-1 336 479,83
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)19 544 715,5426 123 516,78
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 137 102,3420 083 096,78
IWpływy1 596 135,1820 384 783,29
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych41 105,6191 515,46
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 555 029,5720 293 267,83
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach1 555 029,5720 293 267,83
– zbycie aktywów finansowych1 126 750,0019 726 750,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki428 279,57566 517,83
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-459 032,84-301 686,51
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-447 228,78-268 998,74
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne-11 804,06-32 687,77
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)1 137 102,3420 083 096,78
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-29 082 070,71-22 840 798,91
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-29 082 070,71-22 840 798,91
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli-29 082 070,71-22 840 798,91
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-29 082 070,71-22 840 798,91
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-8 400 252,8323 365 814,65
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-8 400 252,8323 365 814,65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu46 270 413,0522 904 598,40
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:37 870 160,2246 270 413,05
– o ograniczonej możliwości dysponowania95 557,1160 422,88
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok23 805 290,84
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-5 129,56
pozostałe -5 129,56
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:121 974,89
zrealizowany zysk z wyceny jednostek uczestnictwa otrzymany w bieżącym roku, naliczony w latach poprzednich119 100,00art 7b ust 6 pkt 1 lit c
pozostałe 2 874,89
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:291 969,42
Koszty reprezentacji75 000,00art 16 ust 28 pkt 1
Składki do organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa56 028,00art 16 ust 37 pkt 1
Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych43 568,00art 16 ust 36 pkt 1
Dopłaty do rejestrów uczestników52 971,05art 16 ust 22 pkt 1
pozostałe 64 402,37
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:9 610 630,48
utworzone i rozwiązane rezerwy i RMK bierne w roku 20189 612 932,37art 16 ust 27 pkt 1
pozostałe -2 301,88
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-9 451 183,76
Wykorzystanie RMK Biernych utworzonych w latach poprzednich-9 451 183,76art 15 pkt 4e
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:74 020,55
wynagrodzenie za wykorzystywanie do celów marketingowych marki najemcy399 289,23art 12 pkt 3c
rozliczenie rabatu czynszu otrzymanego w ramach wynajmu powierzchni biurowych -260 073,63art 15 pkt 4d
bonusy wypłacone w 2018 roku księgowo rozliczane w następnych okresach-65 195,05art 15 pkt 4d
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym24 447 572,87
K. Podatek dochodowy4 645 039,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki